<< <  Prosinec 2017  > >>
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

prvaci.mendelu.cz

Vedení univerzity

 

 

Rektor

 • Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky; funkční období rektora je čtyřleté
 • Rektor stojí v čele Mendelovy univerzity v Brně a je jejím akademickým orgánem; jedná a rozhoduje ve všech věcech týkajících se univerzity s výjimkou těch, které zákon o vysokých školách dává do působnosti jiných orgánů univerzity nebo fakult; zastupuje univerzitu navenek a je též zástupcem univerzity v České konferenci rektorů.

Prorektoři

Prorektor pro pedagogiku

 • odpovídá za vzdělávací činnost, analyzuje a hodnotí její úroveň a dosahované výsledky,
 • odpovídá za akreditační činnost v oblasti studijních programů a studijních oborů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • koordinuje v rámci kompetencí pro pedagogickou činnost přípravu a implementaci ECTS Label a DS Label,
 • koordinuje pedagogický proces mezi fakultami a vysokoškolským ústavem,
 • koordinuje univerzitní rozvojové projekty v oblasti pedagogiky,
 • usměrňuje přípravu a průběh přijímacího řízení a zpracovává podklady pro odvolací řízení,
 • koordinuje zpracování harmonogramů studia a určuje systém rozvrhů výuky,
 • zpracovává univerzitní zásady organizace studia, studijní předpisy a zkušební řády,
 • organizuje činnost související s ukončením studia, koordinuje termíny státních zkoušek a promocí,
 • odpovídá za zpracování návrhů edičních plánů učebních textů a kontroluje jejich realizaci,
 • koordinuje činnost detašovaných pracovišť zajišťujících pedagogické aktivity,
 • koordinuje a řídí naplňování univerzitních projektů v pedagogické oblasti,
 • spolupracuje s prorektorem pro vědu a výzkum při metodickém řízení Ústavu vědecko- pedagogických informací a služeb, a to zejména v oblasti činnosti jeho Informačního centra, edice studijní literatury a Audiovizuálního centra, a v oblasti akreditační činnosti habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • spolupracuje s prorektorem pro internacionalizaci při metodickém řízení Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, a to zejména při uzavírání mezinárodních dohod v pedagogické oblasti,
 • odborně řídí na základě delegované pravomoci rektorem vedoucího Pedagogického oddělení rektorátu,
 • řídí činnost:
  • Komise rektora pro pedagogiku,
  • Komise rektora pro sestavování rozvrhů,
  • Rady pro ediční a audiovizuální činnost
  • Interní akreditační komise.

Prorektor pro vědu a výzkum

 • řídí vědecko-výzkumnou činnost na univerzitní úrovni, analyzuje a hodnotí stav a úroveň vědecko-výzkumné činnosti na fakultách, dosahované výsledky a jejich realizaci,
 • koordinuje výzkumnou činnost součástí v návaznosti na grantové agentury,
 • koordinuje vědeckou spolupráci s veřejnými vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi v ČR,
 • koordinuje studium v doktorských studijních programech, analyzuje a hodnotí jeho úroveň a dosahované výsledky,
 • koordinuje účast součástí na mezinárodních výzkumných projektech a projektech Strukturálních fondů EU a iniciuje její rozvoj,
 • odpovídá za obsahovou a věcnou správnost uzavíraných dohod a smluvních závazků na úseku vědecko-výzkumné činnosti,
 • usměrňuje plánování a koordinuje činnost fakult v oblasti poradenství a servisních služeb pro hospodářskou praxi,
 • koordinuje ve vztahu k vědecko-výzkumné činnosti pořizování a využívání přístrojové techniky, a to zejména s ohledem na budování celoškolských laboratoří a pracovišť z hlediska využití pro externí servisní služby,
 • usměrňuje metodicky habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorů na fakultách a odpovídá za přípravu podkladů předkládaných vědecké radě a rektorovi v rámci těchto řízení,
 • koordinuje předkládání návrhů na ocenění za významné výsledky vědecko-výzkumné činnosti,
 • koordinuje činnost související s konáním promocí absolventů doktorských studijních programů, habilitovaných docentů a čestných doktorů,
 • koordinuje činnost fakult v oblasti specifického výzkumu a IGA,
 • koordinuje publikační činnost ve vztahu k RIV,
 • koordinuje ve spolupráci s prorektorem pro internacionalizaci zapojování univerzity do mezinárodních projektů,
 • koordinuje a řídí naplňování univerzitních mezinárodních projektů,
 • odborně řídí na základě delegované pravomoci rektorem:
  • vedoucího Odboru vědy a výzkumu rektorátu (vědecká činnost a agendu tuzemských projektů - GAČR, GA AV, MZe, MŽP a další, zahraniční výzkumné programy a zahraniční projekty - Strukturální fondy EU, Rámcový program EU pro výzkum a vývoj, Eureka, Action, COST a další)
  • vedoucího Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb
  • ředitele Centra transferu technologií,
 • řídí činnost Komise rektora pro vědu a výzkum,
 • je předsedou:
  • Rady pro komercionalizaci
  • Redakční rady Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  • Redakční rady Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Prorektor pro účelová zařízení

 • řídí práce na přípravě a vyhodnocování koncepce rozvoje vysokoškolských statků, zvláště pak dlouhodobého záměru a jeho aktualizací, koordinuje činnost fakult na tomto úseku,
 • koordinuje přípravu plánů činnosti vysokoškolských statků se zvláštním zřetelem na plány účelové a hospodářské činnosti, plány investic a plány finanční,
 • kontroluje plnění plánů účelové a hospodářské činnosti vysokoškolských statků a předkládá návrhy ke zlepšení jejich činnosti,
 • odpovídá za přípravu návrhů rozhodnutí a jiných dokumentů předkládaných rektorovi ke schválení ve smyslu ustanovení organizačních řádů vysokoškolských statků,
 • koordinuje poradenskou, kontrolní a iniciační činnost fakult na vysokoškolských statcích, usměrňuje metodicky účast součástí na výstavách v sektoru zemědělství a lesnictví,
 • koordinuje přípravu plánů činnosti Správy kolejí a menz se zvláštním zřetelem na plány hospodářské činnosti, plány investic a plány finanční,
 • kontroluje plnění plánů hospodářské činnosti Správy kolejí a menz a předkládá návrhy ke zlepšení jejich činnosti,
 • odpovídá za přípravu návrhů rozhodnutí a jiných dokumentů předkládaných rektorovi ke schválení z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb zajišťovaných Správou kolejí a menz,
 • koordinuje řešení majetkoprávních záležitostí vysokoškolských statků a Správy kolejí a menz,
 • spolupracuje s řediteli vysokoškolských statků univerzity při uskutečňování praxe a výuky studentů, výkonu výzkumné a vývojové činnosti, další spolupráce s fakultami a součástmi, jakož i v provozních a koncepčních záležitostech uskutečňování hospodářské činnosti statků,
 • koordinuje činnosti a aktivity botanické zahrady a arboreta
 • odborně řídí na základě delegované pravomoci rektorem:
  • vedoucího Oddělení účelových zařízení,
  • ředitele Správy kolejí a menz,
  • správu Rybničního zámečku v Lednici,
  • vedoucího Botanické zahrady a arboreta,
 • řídí činnost:
  • Poradního sboru vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice
  • Poradního sboru vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
  • Komisi rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích
  • Komisi rektora pro stravování studentů a zaměstnanců
  • Komisi rektora pro činnost Botanické zahrady a arboreta.

Prorektor pro strategii a IT

 • řídí práce na tvorbě, realizaci a vyhodnocování strategie a rozvoje všech oblastí činnosti, koordinuje koncepční činnost fakult a vysokoškolského ústavu,
 • řídí práce na přípravě, zpracování a vyhodnocování dlouhodobého záměru a jeho aktualizací,
 • koordinuje přípravu, realizaci a hodnocení Institucionálního plánu,
 • usměrňuje zapojení do řešení rozvojových projektů a koordinuje jejich přípravu a vyhodnocení,
 • odpovídá za zastupování strategických zájmů univerzity v mimouniverzitních poradních sborech,
 • koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocení souboru projektů a organizačních změn, které jsou nebo budou realizovány za účelem dosažení strategických cílů,
 • koordinuje a odpovídá za řízení kvality ve všech sledovaných oblastech činnosti, a to ve spolupráci s ostatními prorektory,
 • koordinuje činnosti související s údržbou registru rizik, zpracováním a vyhodnocováním plánu eliminace rizik,
 • odpovídá za komplexní rozvoj informačních a komunikačních technologií, organizačních struktur pro uchovávání, získávání informací a znalostí a rozvíjení informační a znalostní základny,
 • odborně řídí na základě delegované pravomoci rektorem:
  • vedoucího Oddělení strategie a kvality,
  • vedoucího Ústavu informačních technologií,
 • koordinuje ve spolupráci s kvestorkou a poradními orgány stavební investiční činnost univerzity,
 • navrhuje ve spolupráci s kvestorkou a poradními orgány rektorovi dislokační rozhodnutí,
 • řídí činnost:
  • Komise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost.

Prorektor pro internacionalizaci

 
 • koordinuje a řídí internacionalizaci univerzity,
 • odpovídá za uzavírání mezinárodních dohod,
 • spolupracuje s prorektorem pro pedagogiku při metodickém řízení Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, a to zejména při uzavírání mezinárodních dohod v pedagogické oblasti,
 • koordinuje a řídí činnosti spojené s přijíždějícími a vyjíždějícími studenty a akademickými pracovníky,
 • koordinuje a řídí výběrová řízení studentů samoplátců ze zahraničí,
 • zajišťuje propagaci Mendelu na mezinárodních veletrzích, konferencích a setkáních zahraničních koordinátorů,
 • zajišťuje péči o zahraniční návštěvy a delegace,
 • zajišťuje veškeré záležitosti spojené s cestami vedení univerzity do zahraničí,
 • koordinuje ve spolupráci s prorektorem pro vědu a výzkum zapojování univerzity do mezinárodních projektů a jejich naplňování,
 • spolupracuje s prorektorem pro strategii a IT na činnostech v oblasti řízení kvality,
 • odborně řídí na základě delegované pravomoci rektorem:
  • vedoucího Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace,
 • řídí činnost:
  • Komise rektora pro zahraniční vztahy internacionalizaci.

Kvestor

Právní postavení kvestora je stanoveno § 16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), povinnosti, pravomoci a odpovědnosti kvestora upřesňuje bod 2 článku 6 Statutu Mendelovy univerzity v Brně.

V souladu s výše uvedenými předpisy kvestor:

 • řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity
 • zajišťuje hospodaření s prostředky univerzity v souladu se zvláštními předpisy, vnitřními předpisy a dalšími předpisy univerzity a v souladu se zásadami pro tvorbu a správu rozpočtu univerzity
 • zajišťuje správu majetku svěřeného do užívání rektorátním a celoškolským pracovištím a péči o jeho reprodukci
 • řídí činnost rektorátu s výjimkou útvarů, které řídí přímo rektor nebo jím pověřený pracovník
 • metodicky řídí v oblasti hospodářské a administrativní tajemníky fakult