Základní dokumenty

Základní dokumenty související se studiem

Výběr předpisů, které souvisí se studiem a jsou určené jak pro studenty, tak pro uchazeče, najdete na samostatné webové stránce. Uvedený seznam nepředstavuje kompletní výčet všech závazných dokumentů souvisejících se studiem, další předpisy upravující práva a povinnosti studentů jsou dostupné v části Vnitřní předpisy (výše) nebo v dokumentovém serveru ÚIS. Doporučujeme se s nimi seznámit a sledovat i případné revize.

Veřejné zakázky

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled probíhajících i ukončených řízení najdete na samostatné stránce Habilitační a profesorská řízení.

Zápisy z jednání Vědecké rady

Poskytování informací

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působení MENDELU, poskytne univerzita žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete na MENDELU doručit:

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a lze je v souladu s § 14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Mendelova univerzita v Brně je oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli.
Pro uhrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí tento sazebník (ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH bude připočtena v zákonné výši).

  • Náklady spojené s pořízením kopií a výstupů z tiskárny
    jednostranná černobílá kopie formát A4 – 1,50 Kč, oboustranná – 2,50 Kč; jednostranná černobílá kopie formát A3 – 3,00 Kč, oboustranná kopie – 5,00 Kč; jednostranná barevná kopie formát A4 – 12,00 Kč, oboustranná kopie –24,00 Kč; jednostranná barevná kopie formát A3 – 18,00 Kč, oboustranná kopie – 36,00 Kč
  • Náklady spojené s pořízením technického nosiče CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů
  • Náklady na odeslání informací žadateli – náklady na odeslání dle sazebníku poštovních služeb
  • Osobní náklady – každá půlhodina výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování apod. – 120 Kč.

Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých nákladů uvedených v předcházejících bodech.