Dokumenty

Předpisy, formuláře, tiskopisy a vizuální styl.

Úřední deska

Přejít

Předpisy

Vnitřní a další předpisy

Přejít na samostatnou stránku Vnitřní předpisy univerzity

Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 4.2.2022) Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 2. 2022) Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 13.9.2021) Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně (I. úplné znění) Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 7. 2021) Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (znění účinné od 1.1.2021) Statut Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 10. 2020) Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 2.9.2020) Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 3. 9. 2020) Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 10. 2020) Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný od 1.2.2020) Řád celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně Statut Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Volební řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně Směrnice o pravidlech hospodaření MZLU v Brně Směrnice o pravidlech pro zakládání právnických osob a pro peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob MZLU v Brně

Předpis schválený ministrem školství

Statut Správní rady Mendelovy univerzity v Brně
Řád výběrového řízení Mendelovy univerzity v Brně Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1.10.2020) Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31.12.2020) Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31. 1. 2022)) Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30.9.2020) Statut Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020) Mzdový předpis Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31. 12. 2019) Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 31.1.2020) Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v Brně pro akademické a neakademické pracovníky (účinný do 30.6.2021) Řád habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinný do 31.1.2020) Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 30. 9. 2020) Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 2. 9. 2020) Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 1. 9. 2020) Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně Statut Mendelovy univerzity v Brně Jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně (účinný do 4.2.2022) Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně (znění účinné do 11.8. 2021) Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně Statut Mendelovy univerzity v Brně Statut Mendelovy univerzity v Brně Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně Mzdový předpis Statut Mendelovy univerzity v Brně Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně Volební a jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně Jednací řád Vědecké rady MZLU v Brně Mzdový předpis

Starší předpis schválený ministrem školství

Statut a jednací řád Správní rady MZLU v Brně

Přejít na samostatnou stránku Směrnice rektora

1/2022 – Evidence, oceňování a správa majetku (účinné od 05.08.2022) 2/2019 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (znění účinné od 1.8.2022) 3/2021 – K zadávání veřejných zakázek (I. změna, znění účinné od 1. 4. 2022) 7/2021 – Organizační řád Školního zemědělského podniku Žabčice 6/2021 – Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny 5/2021 – Zřízení výboru kybernetické bezpečnosti a pozice manažera kybernetické bezpečnosti (znění účinné od 24.12.2021) 4/2021 – Řízení lidských zdrojů (znění účinné od 1.1.2022) 2/2021 – Prevence a odhalování plagiátů 11/2019 – Řízení předpisů na Mendelově univerzitě v Brně (I. změna, účinné od 29. 10. 2021) 2/2020 – Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně (I. změna, účinné od 1. 11. 2021) 6/2018 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně (2. změna, účinné od 1. 10. 2021) 1/2021 Jednací řád etické komise 5/2020 – Spisový řád 4/2020 – Pracovní řád 3/2020 – Systém zpracování osobních údajů 3/2018 – Zveřejňování závěrečných prací 10/2019 – Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově univerzitě v Brně 9/2019 – Interní katalog prací (účinný od 1.1.2020) 5/2019 – Jednací řád vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání 3/2019 – O vnitřním kontrolním systému 2/2019 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (znění účinné do 31.7. 2022)) 1/2019 – Ceny rektora Mendelovy univerzity v Brně 8/2018 – Organizační řád celoškolských a rektorátních pracovišť 7/2018 – Postup v případě zániku akreditace studijního programu 5/2018 – Činnost garanta studijního programu 4/2018 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby
3/2021 – K zadávání veřejných zakázek (znění účinné do 1. 4. 2022) 6/2018 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně (1. změna, účinné od 1.6.2021 do 1. 10. 2021) 1/2020 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2020 (znění účinné do 31.12.2020) 2/2020 – Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně, (účinné do 1. 11. 2021) 6/2019 – Užívání a podoba razítek (znění účinné do 31.12.2020) 11/2019 – Řízení předpisů na Mendelově univerzitě v Brně (zneplatněno 20. 10. 2021) 7/2019 – Prevence a odhalování plagiátů v závěrečných pracích (účinné do 28.10.2021) 4/2019 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2019 DODATEK Č. 2 SMĚRNICE REKTORA č. 4/2018 Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby DODATEK Č. 1 SMĚRNICE REKTORA č. 4/2018 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby 6/2018 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 01.06.2021) 3/2018 – Zveřejňování závěrečných prací (účinné do 12.11.2019) 2/2018 – Interní katalog prací (účinný do 1. 1. 2020) 1/2018 – Řízení předpisů na Mendelově univerzitě v Brně 1/2017 – Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně

Přejít na samostatnou stránku Nařízení rektora

13/2022 – Projektový tým investiční akce 10/2022 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2022 12/2022 Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení do bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia ((znění účinné od 25.10.2022) 11/2022 – Bezpečnostní záměr univerzity 13/2020 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (3. změna, znění účinné od 10. 10. 2022) 7/2022 – Stanovení působnosti ředitele controllingu (znění účinné od 15. 8. 2022) 9/2022 – Stanovení působnosti prorektorů (znění účinné od 15.8.2022) 6/2022 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2023 (znění účinné od 23.8.2022) 5/2022 – Plán realizace strategického záměru univerzity a součástí pro rok 2023 (znění účinné od 23.8.2022) 4/2022 Realizace projektů Národního plánu obnovy (účinné od 3. 8. 2022) 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (III. změna, účinná od 16. 7. 2022) 3/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 (účinné od 1. 9. 2022) 2/2022 – Osvobození od poplatků a další opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 1/2022 – Vyhlášení cen rektora v roce 2022 15/2020 – Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně (I.změna, znění účinné od 18.12.2021) 11/2021 – Opatření proti šíření koronaviru (účinné od 18.11.2021) 8/2021 – Stanovení nejvyšších počtů kvalifikačních prací, které může vést jedna osoba 7/2021 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2021 6/2021 – O změně směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 5/2021 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2022 1/2021 – Mezinárodní identifikátory výzkumných a vědeckých pracovníků 14/2020 – Pravidla a zásady studentské grantové soutěže 20/2019 – Statut Mezinárodního evaluačního panelu 9/2019 – Stanovení rozsahu pracovní činnosti kvestora 13/2019 – Referát transferu technologií 12/2019 – Ochrana a komercializace průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně 20/2018 – Stanovení výše určeného procenta pro výplatu další mzdy 1/2018 – Účtování v rámci účetní jednotky
8/2022 – Delegace pravomocí kvestora (1. změna, znění účinné do 31.10.2022) 8/2022 – Delegace pravomocí kvestora (znění účinné do 31.10. 2022) 11/2019 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť (zrušení, znění účinné do 15.8.2022) 9/2021 – Struktura a obsahová náplň činnosti rektorátních a celoškolských pracovišť (zrušení, znění účinné do 15.8.2022) 13/2020 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (1. změna, účinné do 1. 9. 2022) 12/2021 – Stanovení rozpočtového provizoria 8/2019 – Stanovení působnosti prorektorů (znění účinné do 15.8.2022) 10/2021 – Stanovení působnosti ředitele controllingu 9/2021 – Struktura a obsahová náplň činnosti rektorátních a celoškolských pracovišť (znění účinné do 15.8.2022) 4/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 (účinné do: 31. 8. 2022) 10/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (2. změna, znění účinné do 18.11.2021) 4/2021 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 (účinné od 1.9.2021) 3/2021 – Vyhlášení cen rektora v roce 2021 – (účinné do 1.1. 2022) 2/2021 – Stanovení rozpočtového provizoria 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (II. změna, účinná do 16. 7. 2022) 15/2020 – Zásady studentské grantové soutěže a specifického vysokoškolského výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně (znění účinné do 17.12.2021) 10/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (znění účinné do 29.5.2021) 13/2020 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (znění účinné do 1. 9. 2022) 12/2020 – Organizace výuky v akademickém roce 2020/2021 (účinné do 1.1.2022) 11/2020 – Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci (účinné do 31.10.2021) 10/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (znění účinné do 10.12.2020) 8/2020 – Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2021 (účinné do 03.05.2022) 9/2020 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2021 (účinné do 3. 5. 2022) 6/2020 . Drobný dlouhodobý majetek a drobný majetek (účinné do 5. 8. 2022) 21/2019 – Ceník stravovacích služeb platný od 1.10.2019 – zrušení 18/2019 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. července 2019 – zrušení 4/2018 – Číselník zdrojů, a projektů v roce 2018 a způsob účtování – zrušení 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinné do 5.2.2021) 5/2020 – Čerpání dovolené v roce 2020 (znění účinné do 31.12.2020) 4/2020 – Stanovení rozpočtového provizoria 3/2020 – Harmonogram akademického roku 2020/2021 (účinné do 30.09.2021) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (zrušení) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 17.5.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 10.5.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 3.5.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 26.4.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 19.4.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 12.3.2020) 2/2020 – Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (účinné do 11.3.2020) 1/2020 – Vyhlášení cen rektora Mendelovy univerzity v Brně v roce 2020 (znění účinné do 31.12.2020) 6/2019 – Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci – I. revize (účinné do 14.10.2020)) 22/2019 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinné do 18.6.2020) 21/2019 – Ceník stravovacích služeb platný od 1.10.2019 (účinný do 21.7.2020) 19/2019 – Výsledky vnitřní soutěže na projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 (znění účinné do 31.12.2020) 18/2019 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. července 2019 (účinný do 31.8.2020) 16/2019 – Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 17/2019 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2020 14/2019 – Harmonogram akademického roku 2019/2020 Dodatek k Nařízení rektora č. 5/2019 – Vyhlášení cen rektora Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019 (účinný do 3.3.2020) 6/2019 – Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci (účinné do února 2020) 10/2019 – Stanovení působnosti ředitele úseku controllingu (účinné do 31.10.2021) 11/2019 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť (znění účinné do 15. 8. 2022) 8/2019 – Stanovení působnosti prorektorů (znění účinné do 31.10.2021) 7/2019 – Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem (znění účinné do 10.11.2020) 4/2019 – Opatření k odhalování plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací (učinné do 15. 4. 2021) 5/2019 – Vyhlášení cen rektora Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019 (účinné do 3.3.2020) 2/2019 – Stanovení rozpočtového provizoria (účinné do 31.5.2020) 3/2019 – Plán periodických inventarizací v roce 2019 (znění účinné do 31.10.2020) 1/2019 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2019 (účinné do 1.1.2020) 19/2018 – Výsledky vnitřní soutěže na projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (účinné do 31.12.2019) 18/2018 – Plán realizace strategického záměru Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (účinné do 31.12.2019) 16/2018 – Centralizované rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2019 (účinné do 31.12.2019) 17/2018 – Institucionální plán Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2019–2020, Pravidla a vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B (znění účinné do 31.12.2020) 15/2018 – Harmonogram akademického roku 2018/2019 Dodatek k Nařízení rektora č. 15/2018 – Harmonogram akademického roku 2018/2019 14/2018 – Zásady tvorby a správy rozpočtu pro rok 2018 13/2018 – Poplatky spojené se studiem od 20. března 2018 12/2018 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně pro akademický rok 2018/2019 (účinné do 31.10.2020) 11/2018 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2018 7/2018 – Struktura a obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 9/2018 – Stanovení rozsahu pracovní činnosti kvestora 10/2018 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, poradenského centra ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty 8/2018 – Stanovení působnosti prorektorů 6/2018 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 5/2018 – Stanovení rozpočtového provizoria 4/2018 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2018 a způsob účtování 3/2018 – Plán periodických inventarizací v roce 2018 2/2018 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2018 7/2017 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. ledna 2018 6/2017 – Ceník stravovacích služeb platný od 1. 1. 2018 5/2017 – Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018 4/2017 – Harmonogram zpracování Plánu realizace strategického záměru MENDELU pro rok 2018 3/2017 – Harmonogram přípravy, podání, realizace a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů Mendelovy univerzity v Brně v roce 2018 Dodatek č. 1 k Nařízení rektora č. 2/2017 – Poplatky spojené se studiem od 1. června 2017 2/2017 – Poplatky spojené se studiem od 1. června 2017 1/2017 – Nařízení rektora k zadávání veřejných zakázek ( účinné do 1.1.2022)

Přejít na samostatnou stránku Opatření kvestora

4/2022 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2022 (znění účinné od 1.11.2022) 3/2022 – Stanovení cen stravování pro zaměstnance a studenty (znění účinné od 1.10.2022) 11/2021 – Tuzemské a zahraniční stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny pohonných hmot pro rok 2022 (2. změna, znění účinné od 29.8.2022) 2/2022 -Inventarizace majetku v roce 2022 (znění účinné od 13.9.2022) 1/2022 Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022 10/2021 – Ceník ubytovacích služeb ve výukovém a rekreačním středisku Karlov pod Pradědem, rekreačním středisku Křižánky a Rybničním zámečku v Lednici, stanovení výše odstupného (účinné od 1.1.2022) 9/2021 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2022 (účinné od 1.1.2022) 8/2021 – Ceník ubytování pro studenty, zaměstnance a hosty univerzity (znění účinné od 1.1.2022) 6/2021 – Vstupné a ceník služeb Botanické zahrady a arboreta 5/2020 – Číselník zdrojů a projektů a způsob přidělení
11/2021 – Tuzemské a zahraniční stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny pohonných hmot pro rok 2022 (CHYBNÉ ZVEŘEJNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ) 11/2021 – Tuzemské a zahraniční stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny pohonných hmot pro rok 2022 (znění účinné do 29.8.2022)) 11/2021 – Tuzemské a zahraniční stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny pohonných hmot pro rok 2022 (znění účinné do 25.5 2022) 1/2021 – Výše tuzemského a zahraničního stravného, náhrady za používání motorových vozidel a cen pohonných hmot pro rok 2021 (znění účinné do 31.12.2021) 7/2021 – Stanovení cen stravování pro zaměstnance a studenty (znění účinné do 1.10. 2022) 4/2021 – Inventarizace majetku v roce 2021 (účinné od 9.11.2021) 5/2021 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2021 (účinné do 01.07.2022) 4/2021 – Inventarizace majetku v roce 2021 (účinné do 9. 11. 2021) 3/2021 – Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021 (účinné do 13.07.2022) 2/2021 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2021, (účinné do 15.01.2022) 1/2021 – Výše tuzemského a zahraničního stravného, náhrady za používání motorových vozidel a cen pohonných hmot pro rok 2021 (znění účinné do 20.12.2021) 7/2020 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2020 (účinné do 30.6.2021) 6/2020 – Inventarizace majetku v roce 2020 4/2020 – Ceník ubytování pro studenty, zaměstnance a hosty univerzity (účinné do 31.12.2021) 2/2020 – Stanovení cen stravování pro zaměstnance a studenty (účinné do 1. 1.2022) 2/2020 – Stanovení cen stravování pro zaměstnance a studenty (účinné do 12.3.2020) 1/2020 – Výše tuzemského a zahraničního stravného, náhrady za používání motorových vozidel a cen pohonných hmot pro rok 2020 7/2019 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2020 6/2019 – Stanovení sazeb a zúčtování nepřímých nákladů v roce 2019 5/2019 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2019 (účinné do 30.6.2020) 4/2019 – Ceník ubytovacích služeb ve výukovém a rekreačním středisku Karlov pod Pradědem, rekreačním středisku Křižánky a Rybničním zámečku v Lednici, stanovení výše odstupného (účinné do 01.01.2022) 3/2019 – Inventarizace majetku MENDELU (účinné do 4.10.2020) 1/2019 – Čerpání dovolené 2019 (účinné do 13.6.2020) 4/2018 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2019 (účinné do 16.1.2020) 3/2018 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2018 2/2018 – Inventarizace univerzitního majetku 1/2018 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2018 3/2017 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2018 2/2017 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2017 1/2017 – Inventarizace majetku MENDELU

Přejít na samostatnou stránku Metodické pokyny rektora

3/2022 – Ukládání dokumentace akreditací 2/2022 – Otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu (znění účinné od 11.10.2022) 7/2021 – Znalecké ústavy 4/2019 – Tvorba a evidence opatření souvisejících s vnitřním systémem řízení kvality (I. změna, účinné od 20. 10. 2021) 6/2021 – Mapování procesů a metodika řízení procesních rizik 5/2021 – Vnitřní standardy pro tvorbu studijních programů 3/2021- Statut oddělení kontroly a interního auditu 4/2021 – Distanční ověřování znalostí studentů 7/2020 – Kontrola a vnitřní hodnocení kvality studijních programů v době platnosti jejich akreditace (účinné od 18.3.2021) 1/2021 – Evidence poplatků za publikování v otevřeném přístupu 10/2020 – Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců 11/2020 – Poskytování příspěvku na stravování 9/2020 – Metodika řízení strategických rizik 8/2020 – Centrální evidence výsledků vědy a výzkumu 6/2020 – Doba narušeného studia a její dopad na některé poplatky za studium 5/2020 – Manuál krizové komunikace 1/2020 – Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 2/2020 – Jednotný vizuální styl Mendelovy univerzity v Brně 8/2019 – Rozvržení a evidence pracovní doby 6/2019 – Držení, nošení a ukládání zbraní a střeliva na Mendelově univerzitě v Brně 2/2018 – Doručování prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně 1/2018 – Uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+ 2/2017 – Stanovení hospodářské a nehospodářské činnosti na Mendelově univerzitě v Brně
1/2022 – Testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 – zrušení (Účinné do 18. 2. 2022) 1/2022 – Testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 (Účinné do 17. 1. 2022) 2/2021 – Povinné testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 (účinné do 17.1.2022) 3/2020 – Distanční ověřování znalostí studentů (I. změna, účinné do 16.5.2021) 1/2017 – Provozní řád systému šatních skříněk v budově Q Mendelovy univerzity v Brně – zrušení (účinný do 1.10.2020) 7/2020 – Kontrola a vnitřní hodnocení kvality studijních programů v době platnosti jejich akreditace (účinné do 17.3.2021) 3/2020 – Distanční ověřování znalostí studentů (účinné do 24.01.2021) 2/2019 – Metodika řízení strategických rizik (účinné do 21.10.2020) 3/2019 – Metodika řízení procesních rizik (účinné do 8.10.2021) 5/2019 – Rozvrhování pracovní doby a evidence odpracované doby u akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 1.1.2020) 4/2019 -Tvorba a evidence opatření souvisejících s vnitřním systémem řízení kvality na MENDELU (účinné do 20.10.2021) 3/2019 – Metodika řízení procesních rizik (účinné do 25.10.2019) 2/2019 – Metodika řízení strategických rizik (účinné do 25.10.2019) 1/2019 – Pravidla financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami z ukazatele F pro rok 2019 (účinné do 4.1.2021) 5/2018 – Postup pro zařazování akademických pracovníků do druhého mzdového stupně pro rok 2019 (účinné do 1.1.2020) 4/2018 – Pravidla financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami z ukazatele F pro rok 2018 na Mendelově univerzitě v Brně 3/2018 – Postup odeslání žádosti o akreditaci studijního programu Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství 3/2017 – Pravidla financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami z ukazatele F pro rok 2017 na Mendelově univerzitě v Brně 1/2017 – Provozní řád systému šatních skříněk v budově Q Mendelovy univerzity v Brně

Přejít na samostatnou stránku Metodické pokyny kvestora

1/2022 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro rok 2022 3/2021 – Provádění preventivních požárních prohlídek 2/2021 – Provádění školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek 4/2020 – Stanovení sazeb a zúčtování nepřímých nákladů metodou Full Cost v 2020 – 2022 2/2020 – Provozní řád, údržba a využití šatních skříněk 1/2020 – Badatelský řád univerzitního archivu 1/2018 – Informační povinnost vztahující se k uveřejňování skutečně uhrazených cen za plnění ze smluv, rámcových dohod a smluv uzavřených v dynamickém nákupním systému 1/2017 – Doplňková činnost Mendelovy univerzity v Brně
3/2020 Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů – 3. změna (znění účinné do 21.04.2022) 3/2020 Methodology for determination of the share of indirect costs for the purposes of projects expressed as a percentage 4/2020 Definition of the rates and accounting for indirect costs using the Full Cost method in 2020–2022 3/2020 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů (účinné do 24.11.2020) 3/2020 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů (znění účinné do 16.12.2020) 3/2020 – Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro účely projektů (účinné do 23.11.2020) 1/2018 – Informační povinnost vztahující se k uveřejňování skutečně uhrazených cen za plnění ze smluv, rámcových dohod a smluv uzavřených v dynamickém nákupním systému 3/2017 – Prověrky bezpečnosti práce 2/2017 – Informační povinnost vztahující se k uveřejňování skutečně uhrazené ceny za plnění ze smluv a rámcových dohod

Přejít na samostatnou stránku Rozhodnutí a opatření rektora

12/2017 – Realizace projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 8/2017 – O distribuci elektronických výplatních pásek 5/2017 – Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích Mendelovy univerzity v Brně 16/2016 – Příprava žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 5/2016 – Ceník za provoz motorových vozidel a pronájmu nebytových prostor 19/2015 – Umístění reklamních předmětů a plakátovacích ploch na Mendelově univerzitě v Brně 13/2015 – Smlouva o poskytování vzdělání uzavíraná se studenty studujícími ve studijním programu v cizím jazyce a související zúčtování úhrad 26/2014 – Odměňování původců vynálezů, užitných vzorů a ostatních předmětů průmyslového vlastnictví a nakládání s příjmy z komercializace 25/2014 – Pololetní vyhodnocování a předkládání ekonomických ukazatelů součástí univerzity 24/2014 – Pravidla využívání Rybničního zámečku v Lednici (účinné do 31. 12. 2019) 23/2014 – Zúčtování opravných položek k pohledávkám 19/2014 – Stanovení obsahu předávacího protokolu při skončení pracovního poměru/výkonu funkce nebo jeho změně 17/2014 – Metodika stanovení náhrad za zatížení některých vlastnických práv Mendelovy univerzity v Brně zřízením věcných břemen 16/2014 – Ubytování v pavilonu „Q“ MENDELU v Brně-Černých Polích, Zemědělská 1 15/2014 – Provoz hlasových a datových služeb mobilního operátora T-Mobile a. s. 8/2014 – Kolejní řád 4/2014 – Aplikace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – podpora studentů rodičů 19/2013 – Metodika Full Cost (FC) na Mendelově univerzitě v Brně 18/2013 – Sběr dat, výpočet sazeb a zúčtování nepřímých nákladů metodikou pro Full Cost 10/2013 – Metodika účtování nákladů na provozování objektů na tř. Gen. Píky, č.p. 2005/7 a č.p. 1999/5 8/2013 – Metodika rozpočítávání softwarem Facility and property management system nákladů na energie, vodu a služby související s provozem areálů a budov užívaných fakultami, vysokoškolským ústavem, celoškolskými a rektorátními pracovišti 25/2012 – Pravidla společného využití objektu „P“ v areálu BA 38 pracovišti č. 441, 442 a 976 20/2012 Metodický pokyn k zajištění vízové agendy vysokoškolských pobytů cizinců 12/2012 – Stanovení ceny služeb poskytovaných v rámci účetní jednotky pro projekty OP VK 6/2012 – Ceník služeb úzce související se sportem a tělesnou výchovou pro cizí subjekty (mimo sportovní aktivity organizované Ústavem tělesné výchovy) 16/2011 – Implementace pravidel evropského kreditního transferového systému na Mendelově univerzitě v Brně 13/2011 – O uskutečňování univerzitního studia 6/2011 – Organizační řád vysokoškolského ústavu – Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně 5/2011 – Zajištění plnění kritérií stanovených v rámci společné evropské i národní zemědělské politiky zemí EU organizačními součástmi MENDELU 17/2010 – Metodika přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie 17/2009 – Pravidla pro realizaci čl. 9 odst. 2 a 3 Statutu MZLU v Brně – udělování čestných titulů emertiní rektor a emeritní profesor 16/2009 – Způsob zúčtování výnosů z prodeje nemovitého majetku v evidenci školních podniků 25/2008 – Bezhotovostní platba obědů 2/2008 – Účetní odpisový plán 19/2007 – Zákaz pohybu a pobytu psů v areálu univerzity v Brně-Černých Polích včetně Botanické zahrady a arboreta 8/2007 – Standardizace URI MZLU v Brně 15/2004 – Režim parkování osobních vozidel v areálu univerzity v Brně – Černých Polích 20/2003 – Pravidla společného výzkumu dle § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č 462/2003 Sb. 7/2003 – Pravidla užití finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 21/1999 – Časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné položky 10/1999 – Opatření ke sjednání nápravy negativních zjištění na základě provedené kontroly legálního používání softwarového vybavení výpočetní techniky 9/1996 – Zpracování odborných posudků v souvislosti s vyřazováním hospodářských prostředků, ze dne 7. 3. 1996 6/1995 – Podmínky realizace podnikatelské a výdělečné činnosti zaměstnanců MZLU v Brně, mimo plnění jejich povinností z pracovního poměru na univerzi tě, při níž dochází k použití movitého i nemovitého majetku a podmínky jiného používání majetku univerzity k soukromým účelům
20/2014 – Zveřejňování předpisů a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem – ZRUŠENÍ (účinné do 30.10.2020) 11/2017 – Údržba a využití šatních skříněk v budově Q – zrušení (účinné do 1.10.2020) 16/2017 – Harmonogram akademického roku 2017/2018 15/2017 – Realizace pilotního vnitřního hodnocení kvality Mendelovy univerzity v Brně 14/2017 – Rozhodnutí rektora, kterým se provádí Směrnice č. 1/2017 o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby (účinné do 1. 1. 2020) 13/2017 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, poradenského centra ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2017 s účinností od 1. dubna 2017 11/2017 – Údržba a využití šatních skříněk v budově Q 10/2017 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2017/2018 9/2017 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2017 (účinné do 4.12.2019) 7/2017 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 6/2017 – Ceník stravovacích služeb platný od 1. února 2017 4/2017 – Rozhodnutí rektora, kterým se provádí Směrnice č. 1/2017 o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby 3/2017 – Plán periodických inventarizací v roce 2017 2/2017 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2017 1/2017 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2017 a způsob účtování 23/2016 – Stanovení rozpočtového provizoria 22/2016 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby 21/2016 – Rozhodnutí rektora o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby na rektorátních a celoškolských pracovištích 20/2016 – Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 19/2016 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. září 2016 18/2016 – Harmonogram přípravy, podání, realizace a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů Mendelovy univerzity v Brně v roce 2017 17/2016 – Harmonogram zpracování Aktualizace dlouhodobého záměru MENDELU pro rok 2017 15/2016 – Harmonogram akademického roku 2016/2017 14/2016 – Stanovení působnosti prorektorů 13/2016 – Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 12/2016 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, poradenského centra ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2016 s účinností od 15. dubna 2016 11/2016 – O převodu pracovních míst mezi rektorátními pracovišti Mendelovy univerzity v Brně, a to z Pedagogického oddělení, číslo pracoviště 921, na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, číslo pracoviště 923, a o transformaci rektorátního pracoviště Oddělení koncepce, rozvoje a IT, číslo pracoviště 925, na rektorátní pracoviště Oddělení strategie a kvality, číslo pracoviště 925 9/2016 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, psychologické poradny ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2016 s účinností od 1. března 2016 8/2016 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2016 7/2016 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2016/2017 6/2016 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 4/2016 – Stanovení rozpočtového provizoria 3/2016 – Plán periodických inventarizací v roce 2016 2/2016 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2016 a způsob účtování 1/2016 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2016 21/2015 – Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 20/2015 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. září 2015 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 18/2015 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016 – 2018 18/2015 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016 – 2018 18/2015 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 – 2018 17/2015 – Harmonogram přípravy a zpracování Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 – 2018 a jeho realizace 16/2015 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, psychologické poradny ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2015 s účinností od 1. července 2015 15/2015 – Harmonogram zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru MENDELU pro rok 2016 14/2015 – Harmonogram přípravy, podání, realizace a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů Mendelovy univerzity v Brně v roce 2016 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 12/2015 – Harmonogram akademického roku 2015/2016 12/2015 – Harmonogram akademického roku 2015/2016 12/2015 – Harmonogram akademického roku 2015/2016 11/2015 – Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 10/2015 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, psychologické poradny ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2015 s účinností od 1. dubna 2015 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 9/2015 – Pravidla vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně 9/2015 – Pravidla vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně 9/2015 – Pravidla vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně 8/2015 – Rozhodnutí rektora č. 8/2015, kterým se stanoví působnost prorektorů 7/2015 – O zřízení Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), o změně náplně a systemizace pracovních míst na rektorátním pracovišti Pedagogické oddělení, číslo pracoviště 921, o změně systemizace pracovních míst na rektorátním pracovišti Kancléřství, číslo pracoviště 981 6/2015 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2015 5/2015 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2015/2016 4/2015 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 3/2015 – Plán periodických inventarizací v roce 2015 2/2015 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2015 a způsob účtování 1/2015 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2015 22/2014 – Ustanovení Komise rektora pro stravování studentů a zaměstnanců 21/2014 – O zřízení Provozního odboru s účinností od 1. ledna 2015 20/2014 – Zveřejňování předpisů a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem (účinný do 30.9.2020) 18/2014 – Ceník stravovacích služeb platný od 1. října 2014 14/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015 12/2014 – Ceník za provoz motorových vozidel a pronájmu nebytových prostor 11/2014 – Harmonogram zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru MENDELU, Institucionálního plánu MENDELU a centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2015 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 9/2014 – Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2014 9/2014 – Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2014 7/2014 – Odměňování původců vynálezů, užitých vzorů a ostatních předmětů průmyslového vlastnictví a nakládání s příjmy z komercializace 6/2014 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2014/2015 5/2014 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2014 3/2014 – Plán periodických inventarizací v roce 2014 2/2014 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2014 a způsob účtování 1/2014 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2014 25/2013 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2014 s účinností od 1. ledna 2014 24/2013 – Organizační změna – začlenění pracoviště číslo 924 Redakce Acta a Folia universitatis do pracoviště číslo 942 Edičního střediska 22/2013 – Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 21/2013 – Stanovení předběžných hodinových sazeb pro zpracování kalkulací zakázek doplňkové činnosti připravovaných v roce 2013 k realizaci v roce 2014 20/2013 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 17/2013 – Harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2014 a 2015 16/2013 – O změně systemizace pracovního místa na pracovišti Technického odboru, Správa a údržba majetku, číslo pracoviště 976 15/2013 Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. září 2013 14/2013 – Harmonogram zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru MENDELU, Institucionálního rozvojového plánu MENDELU a centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2014 DODATEK č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 13/2013 – Stanovení úhrady nákladů za vydání článku v Acta Universitatis Agriculturae Mendelianae Brunensis, ze dne 13. května 2013, čj. 8639/2014-953 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 13/2013 – Stanovení úhrady nákladů za vydání článku v Acta Universitatis Agriculturae Mendelianae Brunensis, ze dne 13. května 2013, čj. 8639/2013-953 13/2013 – Stanovení úhrady nákladů za vydání článku v Acta Universitatis Agriculturae Mendelianae Brunensis 12/2013 – Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2013 11/2013 – Sběr dat za rok 2013 pro výpočet sazeb nepřímých nákladů v rámci řešení projektu Full Cost 9/2013 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně 7/2013 – Průměrný přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2013 28/2012 – Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 27/2012 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2013 s účinností od 1. ledna 2013 24/2012 – Harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2013 a 2014 23/2012 – Stanovení působnosti prorektorů 21/2012 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2012 s účinností od 1. září 2012 18/2012 – Transformace Ústavu tělesné výchovy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně na celoškolské pracoviště Centrum sportovních aktivit a jeho organizačního začlenění DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 15/2012 – Centrum transferu technologií, ze dne 27. 6. 2012, čj. 14696/2012-980 15/2012 – Centrum transferu technologií: Úplné znění Rozhodnutí rektora č. 15/2012, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, čj. 19346/2014-956 16/2012 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2012 s účinností od 1. července 2012 15/2012 – Centrum transferu technologií 13/2012 – Příprava rozvojových programů pro rok 2013 11/2012 – Účtování v rámci účetní jednotky 10/2012 – Organizační změna – změna systemizace pracovních míst na pracovišti č. 952 9/2012 – Změna organizačního začlenění Zkušebny stavebně truhlářských výrobků 8/2012 – Zúčtování nepřímých nákladů projektů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2012 7/2012 – Průměrný přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2012 26/2011 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť a psychologické poradny pro rok 2012 20/2011 – Harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2012 a 2013 Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 18/2011 – Výpočet doplňkových (režijních nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 18/2011 – výpočet doplňkových (režijních) nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty 18/2011 – Výpočet doplňkových (režijních) nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty 17/2011 – Příprava rozvojových programů pro rok 2012 12/2011 – Zahájení projektu Inovovaný informační systém na Mendelově univerzitě v Brně 23/2010 – Zavedení Elektronické spisové služby (eSpS) na Mendelově univerzitě v Brně 22/2010 – Projektové centrum MENDELU 19/2010 – Harmonogram pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období 2011-2015 a jeho aktualizace pro rok 2011 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 4/2010 – Pravidla využívání Rybničního zámečku v Lednici, čj. 149/2010-981, ze dne 14. ledna 2010 4/2010 – Pravidla využívání Rybničního zámečku v Lednici 22/2009 – Užívání a podoba razítek na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (od 1. 1. 2010 Mendelova univerzita v Brně) Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 19/2009 – Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně 19/2009 – Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně (účinné do 6.1.2021) 14/2009 – Specifika přípravy a realizace projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 10/2009 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 10/2009 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby 10/2009 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby 8/2009 – Metodika přípravy a realizace projektů financovaných z Operačních programů Strukturálních fondů EU 26/2008 – Změna organizačního začlenění Ústavu jazykových a kulturních studií 24/2008 – Příprava a realizace projektů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 16/2008 – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 8/2008 – Zavedení Jednotného vizuálního stylu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (účinné do 31.3.2020) Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 23/2007 – Výpočet poplatku za další a delší studium 23/2007 – Výpočet poplatku za delší a další studium 22/2007 – Metodika oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví MZLU v Brně dotčeným stavbami inženýrských sítí 9/2007 – Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně 17/2007 – Dislokační rozhodnutí BA05 P1001-1009 a P1033-1035 16/2007 – Zásady a podmínky pro postup při podávání návrhu na vznik nové fakulty MZLU v Brně 14/2006 – Postup pro uplatnění a uspokojení nároku na ubytovací stipendia, na sociální stipendia, na poplatky za studium, na poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením u elektr onicky podané přihlášky ke studiu (účinné do 08.06.2021) 18/2006 – Výpočet doplňkových (režijních) nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty Dodatek 2 k Rozhodnutí rektora č. 10/2006 ze dne 10. 5. 2006, čj. 1462/2006-981 – Čtvrtletní vyhodnocování a předkládání ekonomických ukazatelů organizačních součástí univerzity Dodatek č. 1/2006 k Rozhodnutí rektora č. 10/2006 ze dne 10. 5. 2006 10/2006 – Čtvrtletní vyhodnocování a předkládání ekonomických ukazatelů Dohoda uzavřená mezi MZLU v Brně a ZO VOS MZLU v Brně dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. c) zákoníku práce 6/2003 – Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích MZLU v Brně a u jiných subjektů 2/2002 – Užívání státních symbolů České republiky na MZLU v Brně 13/2000 – Opatření na ochranu osobních údajů

Přejít na samostatnou stránku Rozhodnutí kvestora

3/2016 – Zabezpečení peněz při přepravě 8/2014 – Náležitosti obchodních listin 3/2014 – Stavební investice hrazené z projektů 4/2013 – Poučení o BOZP a PO zaměstnanců cizích subjektů provádějících práce v prostorách Mendelovy univerzity v Brně 3/2012 – 1. Přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních a montážních prací, 2. Snížená sazba daně z přidané hodnoty Dodatek č. 1 k Rozhodnutí kvestorky č. 9/2010 ze dne 1. prosince 2010, čj. 9393/2010-980 – Nápravné opatření z provedené externí kontroly – Překlad účetních dokladů vydaných v cizím jazyce do českého jazyka 9/2010 – Nápravné opatření z provedené externí kontroly – Překlad účetních dokladů vydaných v cizím jazyce do českého jazyka
1/2017 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2017 8/2016 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2017 7/2016 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2016 5/2016 – Inventarizace majetku MENDELU 4/2016 – Prověrky bezpečnosti práce 2/2016 – Ceník ubytovacích služeb na výukovém a rekreačním středisku Karlov pod Pradědem (VRS Karlov), rekreačním středisku Křižánky a stanovení storno poplatků (účinné do 1.1.2020) 1/2016 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2016 6/2015 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2016 5/2015 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2015 4/2015 – Inventarizace majetku MENDELU 3/2015 – Prověrky bezpečnosti práce 2/2015 – Informační povinnost při plnění z rámcových smluv a veřejných zakázek 1/2015 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2015 12/2014 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2015 10/2014 – Ceník pronájmu zahradního místa v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně pro veřejnost platný od 1. 1. 2015 (účinné do 3.12.2021) 9/2014 – Ceník vstupného do Botanické zahrady a arboreta pro osoby mimo zaměstnance a studenty Mendelovy univerzity v Brně platný od 1. 1. 2015 (účinné do 3.12.2021) 7/2014 – Hospodářská a finanční opatření v závěru roku 2014 6/2014 – Inventarizace majetku MENDELU 5/2014 – Prověrky bezpečnosti práce 4/2014 – Informační povinnost při plnění z rámcových smluv 2/2014 – Výplatní termíny mezd a stipendií v roce 2014 1/2014 – Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2014 8/2013 – Stanovení výše zisku u zakázek doplňkové činnosti v roce 2014 3/2013 – Ceník ubytovacích služeb na výukovém a rekreačním středisku Karlov (VRS Karlov), rekreačním středisku Křižánky a stanovení storno poplatků 5/2011 – Stavební investice hrazené z projektů 3/2011 – Zabezpečení peněz při přepravě 2/2010 – Ceník vstupného do Botanické zahrady a arboreta pro osoby mimo zaměstnance a studenty MENDELU 10/2009 Zúčtování úhrad studentů studujících ve studijním programu v cizím jazyce, kteří si hradí plně poplatek za studium a za některé další služby 2/2009 – Dodatek č. 1 k Oběžníku č. 6/2004, o uplatňování daně z přidané hodnoty, čj. 1227/2004 ze dne 24. 5. 2004 7/2008 – Propagační tiskoviny a reklamní předměty na MZLU v Brně (s výjimkou ŠP a SKM) 4/2008 – Ukončení platnosti 50haléřových mincí; Daňové doklady při hotovostním platebním styku

Přejít na samostatnou stránku Směrnice

2/2017 – Směrnice pro uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+ 5/2016 – Směrnice k plnění povinností plynoucích ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 3/2016 – Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 2/2014 – Provozní řád areálu Brno-Černá Pole, provoz motorových vozidel a ochrana majetku univerzity DODATEK č. 1 ke Směrnici č. 7/2013 k provádění doplňkové činnosti, ze dne 27. 9. 2013, čj. 19170/2013-980 7/2013 – Směrnice k provádění doplňkové činnosti 6/2013 – Směrnice o oběhu a zpracování účetních dokladů 4/2013 – Vydávání průkazu zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně a některých dalších průkazů 3/2013 – Vydávání průkazů studenta Mendelovy univerzity v Brně 2/2013 – Směrnice pro zveřejňování a zasílání informací elektronickou cestou v prostředí počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně 1/2013 – Směrnice pro využívání informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně Organizační řád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně 4/2012 – Směrnice pro účtování v cizích měnách 1/2012 – Vedení dílčích knihoven 2/2011 – Program LLP/Erasmus 2/2008 – Směrnice k provádění ediční a audiovizuální činnosti 1/2008 – Knihovní řád Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb MZLU v Brně 9/2007 – Směrnice k držení, nošení a ukládání zbraní v majetku MZLU v Brně 2/2007 – Směrnice k zabezpečení pronikání signálů, informací a ochrany osazenstva objektu při jeho zasažení výronem nebezpečných škodlivin Dodatek č. 4 ke Směrnici č. 4/2006, čj. 3934/2006-981, ze dne 29. prosince 2006, pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 4/2006, čj. 3934/2006-981, ze dne 29. prosince 2006, pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty 4/2006 – Směrnice pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty 2/2003 – Směrnice celoživotního vzdělávání 1/2003 – Směrnice pro udělování čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“
2/2016 – Badatelský řád Univerzitního archivu Mendelovy univerzity v Brně – zrušení 6/2016 – Jednací řád Etické komise Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 18.03.2021) 3/2017 – Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací 1/2017 – Směrnice o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby (účinná do 1.1.2020) 6/2016 – Jednací řád Etické komise Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 18.03. 2021) 4/2016 – Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně 2/2016 – Badatelský řád Univerzitního archivu Mendelovy unvierzity v Brně 1/2016 – Interní katalog prací 2/2015 – Směrnice o postupu při odhalování plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací 1/2015 – Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ 1/2014 – Směrnice o veřejných zakázkách, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 8/2013 – Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně 5/2013 – Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací DODATEK č. 1 ke Směrnici č. 9/2012 – Zásady a stanovení postupu pro archivování dokumentace projektů řešených v rámci Strukturálních fondů Evropské unive, ze dne 9. listopadu 2012, čj. 25417/2012-981 9/2012 – Zásady a stanovení postupu pro archivování dokumentace projektů řešených v rámci Strukturálních fondů Evropské unie 8/2012 – Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově univerzitě v Brně 7/2012 – Kariérní řád (účinný do 1.1.2022) Organizační řád Školního zemědělského podniku Žabčice (účinné do 1. 1. 2022) Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (účinné do 1. 1. 2022) 6/2012 – Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany DODATEK č. 1 ke směrnici č. 3/2012 ze dne 31. 5. 2012, č. j. 11803/2012-980, k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně 3/2012 – Úplné znění směrnice č. 3/2012 jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č. j. 22657/2014-956, k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví Mendelovy unvierzity v Brně 3/2012 – Směrnice k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně 3/2011 – Směrnice pro činnost interní akreditační komise (dále jen IAK) Mendelovy univerzity v Brně 2/2010 – Směrnice o postupu při odhalování plagiátů 1/2010 – Průvodce Spisovou službou na Mendelově univezitě v Brně (prozatímní Spisový a skartační řád) – znění účinné do 31.12.2020 Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 3/2009 – Interní katalog prací, ze dne 1. června 2009, čj. 1517/2009-981, přijatý v souvislosti s potřebou zařadit do vnitřního předpisu nově používané profese Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2009, Interní katalog prací, ze dne 1. června 2009, čj. 1517/2009-981, přijatý v souvislosti s potřebou zařadit do vnitřního předpisu nově používané profese 3/2009 – Interní katalog prací 10/2007 – Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 8/2007 – Zveřejňování informací o kvalifikačních pracích DODATEK č. 4 směrnice č. 1/2007 ze dne 2. ledna 2007, čj. 8/2007-981, o vnitřním kontrolním systému 1/2007 – Směrnice o vnitřním kontrolním systému 1/2007 – Směrnice o vnitřním kontrolním systému (vč. dodatků) Dodatek č. 7 směrnice č. 6/2006, k uplatnění pracovněprávních předpisů v personální oblasti, ve znění pozdějších dodatků (účinný do 1.1.2020) DODATEK č. 6 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. 12. 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a soucisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti se změnou metodiky v pořizování docházky pro Full Cost (účinné do 1.1.2020) DODATEK č. 5 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. prosince 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti s prováděcí vyhláškou č. 79/2003 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (účinný do 1.1.2020) Dodatek č. 4 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. prosince 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti se změnou v pořizování docházky pro Full Cost (účinný do 1.1.2020) Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 6/2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti (účinný do 1.1.2020) 6/2006 – Směrnice k uplatnění pracovněprávní předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti 6/2006 – Směrnice k uplatnění pracovněprávní předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti 6/2006 – Směrnice k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti (účinná do 1.1.2020) 4/2006 – Směrnice o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty 2/2006 – Směrnice o pořízení a evidenci majetku univerzity (účinné do 20. 7. 2022) 4/2004 – Statut útvaru interního auditu (znění účinné do 28.5.2021) 1/2002 – Směrnice pro účtování v cizích měnách

Přejít na samostatnou stránku Oběžníky

3/2016 – Podmínky ochrany zaměstnanců za mimořádně teplých dnů 2/2016 – Krizový komunikační plán 12/2004 – Ekonomický informační systém 7/2004 – Číselník pro označování místností v objektech MZLU v Brně Dodatek č. 1 k Oběžníku č. 6/2004, o uplatňování daně z přidané hodnoty, čj. 1227/2004 ze dne 24. 5. 2014 6/2004 – Uplatňování daně z přidané hodnoty od 1. 5. 2004 2/2004 – Změna uznatelné hodnoty reklamního předmětu
2/2018 – Zimní podniková rekreace 1/2018 – Letní podniková rekreace 2/2017 – Zimní podniková rekreace 1/2017 – Letní podniková rekreace 5/2016 – Zimní podniková rekreace 4/2016 – Metodický pokyn k evidenci odpracované doby v rámci pevného rozvržení pracovní doby 1/2016 – Letní podniková rekreace 2/2015 – Zimní podniková rekreace 1/2015 – Letní podniková rekreace 2/2014 – Zimní podniková rekreace 1/2014 – Letní podniková rekreace 1/2014 – Letní podniková rekreace 3/2002 – Trvalost účetních záznamů (účinný do 12.7.2021) 2/2001 – Náležitosti obchodních listin

Ostatní dokumenty

Přejít na samostatnou stránku Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva – Úplné znění
Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě Kolektivní smlouva – Úplné znění ze dne 01.03.2018, č.j. 5939/2018-989 doplněk č. 14 doplněk č. 13 doplněk č.12 doplněk č.11 doplněk č. 10 doplněk č. 9 doplněk č. 8 doplněk č. 7 doplněk č. 6 doplněk č. 5 doplněk č. 4 doplněk č. 3 doplněk č. 2 Uplné znění kolektivní smlouvy (pro rok 1999 – 2018)

Přejít na samostatnou stránku Zápisy z jednání orgánů univerzity

Akademický senátčlenovézápisy
Disciplinární komisečlenovézápisy
Rada pro vnitřní hodnoceníčlenovézápisy
Vědecká radačlenovézápisy
Správní radačlenovézápisy
Kolegium rektoračlenovézápisy
Interní akreditační komisečlenovézápisy
Etická komisečlenovézápisy
Komise rektora pro doktorské studiumčlenovézápisy
Komise rektora pro ediční a audiovizuální činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro hospodářsko-správní činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro ICTčlenovézápisy
Komise rektora pro kvalitučlenovézápisy
Komise rektora pro personální rozvojčlenovézápisy
Komise rektora pro Public Relationsčlenovézápisy
Komise rektora pro sestavování rozvrhůčlenové zápisy
Komise rektora pro strategii, rozvoj a investiční činnostčlenové zápisy
Komise rektora pro tvůrčí činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro vzdělávací činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro zahraniční vztahy a internacionalizacičlenovézápisy
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracovištěčlenovézápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířatčlenovézápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtinyčlenovézápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčicečlenovézápisy
Rada pro komercializacičlenovézápisy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisčlenovézápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisčlenovézápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropicačlenovézápisy
Redakční rada časopisu MENDEL GREENčlenovézápisy
Redakční rada časopisu MENDELU Beskydyčlenovézápisy
Výbor pro řízení kybernetické bezpečnostičlenovézápisy
Výbor pro řízení rizikčlenovézápisy
Ústřední náhradová komisečlenovézápisy

Přejít na samostatnou stránku Evaluace EUA

Selfevaluation Report – MUAF in Brno Institutional Evaluation Report of MUAF in Brno

Formuláře a tiskopisy

Přejít na samostatnou stránku Oblast personální

Příručka pro vedení pohovoru Šablony pracovních inzerátů Tipy pro psaní inzerátu (česko – anglické fráze) Žádost o realizaci výběrového řízení_THP Žádost o realizaci výběrového řízení_akademické a neakademické vědeckovýzkumné pozice Žádost o výběrové řízení_dělnické pozice

Dohoda při koordinaci pracovních poměrů Osobní dotazník Osobní dotazník Čestné prohlášení k A1 Čestné prohlášení k A1 Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy OPVVV Pracovní náplň projektová Žádost o vstupní lékařskou prohlídku Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy Lékařský posudek Pracovní náplň Žádost o vstupní lékařskou prohlídku
Žádost o průkaz a jeho převzetí Žádost o průkaz a jeho převzetí Stanovení individuálních podmínek pružné pracovní doby Dohoda o srážkách ze mzdy_menza Dohoda o srážkách ze mzdy_menza Prohlášení o jiné výdělečné činnosti Prohlášení o jiné výdělečné činnosti Stanovení individuálních podmínek pružné pracovní doby Doklad o vstupním školení BOZP
Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy OPVVV Návrh na uzavření/změnu pracovní smlouvy
Projednání skončení pracovního poměru Výstupní list Předávací protokol Žádost vedoucího zaměstnance o přípravu podkladů k ukončení PP
Změna dohody – projektová Potvrzení o pracovní činnosti DPČ a příkaz k výplatě odměny Potvrzení o pracovní činnosti DPČ a příkaz k výplatě odměny Dohoda o provedení práce_Projekt Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti_Projekt Změna dohody – obecná
Tříletá evaluace akademiké/ho a VV pracovníka/ice Roční osobní plán akadem. a VV pracovníka/ice Osobní plán vedoucí/ho pracovníka/ice Hodnocení vedoucí/ho pracovníka/ice ze strany podřízené/ho Osobní plán dělnické/ho pracovníka/ice Osobní plán technicko-hospodářské/ho pracovníka/ice
Žádost o penzijní připojištění Žádost o penzijní připojištění Hlášení o změnách penzijního připojištění Edenred Card – souhlas/nesouhlas Hlášení o změnách penzijního připojištění MultiSport karta – souhlas/nesouhlas se srážkou ze mzdy MultiSport karta – souhlas/nesouhlas se srážkou ze mzdy Edenred card – souhlas/nesouhlas Edenred Card – převzetí karty
Žádost o převod dovolené Žádost o poskytnutí pracovního volna BEZ nároku mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna BEZ nároku mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna S NÁHRADOU mzdy Žádost o poskytnutí pracovního volna S NÁHRADOU mzdy Hlášení změn osobních údajů
Žádost o výplatu náhrady mzdy za výkon občanské povinnosti Seznámení s předpisy Seznámení s předpisy Seznámení s pracovním řádem Seznámení s pracovním řádem Dohoda o mlčenlivosti Dohoda o mlčenlivosti Odměna při jubileu nebo odchodu do důchodu

Přejít na samostatnou stránku Oblast mzdová

Doklad k proplacení odměny Mzdové příplatky Změnový list docházky

Přejít na samostatnou stránku Oblast ekonomická a finanční

Posudek na vyřazovaný hospodářský prostředek Vyúčtování zakázky INVENTURA – Prohlášení pracovníka odpovědného za inventarizované hospodářské prostředky Žádost o vydání materiálu z ústředního skladu Ekonomického odboru INVENTURA – formulář 2 – Změny místností INVENTURA – Inventarizační zápis DIK-ÚIK o provedení fyzické inventury INVENTURA – formulář 1 – Rekapitulace INVENTURA – formulář 3 – Soupis evid. prostředků nalézajících se mimo pracoviště INVENTURA – formulář 4 – Soupis cizích předmětů nalézajících se na pracovišti INVENTURA – formulář 5 – Soupis nepotřebných a nevyužitých předmětů a hospodářských prostředků Žádost o přeúčtování služeb – Ústav technologie potravin Smlouva o poskytování vzdělání (Agreement for the provision of education) Smlouva o dílo (DOČ) – anglicky Průvodní list projektu – instrukce k vyplnění Vyúčtování zálohy na drobné vydání za doplňkovou činnost Vyúčtování zálohy na drobné vydání za hlavní činnost Převodka Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (podle § 252–254 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů) Smlouva č. (kupní, o dílo) Smlouva č. (kupní, o dílo) – anglicky Smlouva č. (kupní, o dílo) – německy Darovací smlouva – fyzická osoba Darovací smlouva – firma Dohoda – občan Dohoda – student Smlouva o dílo (DOČ) Dodací list – Protokol o předání práce Kalkulace ceny Žádost o platbu do zahraničí Krycí list výběrového řízení Hospodářské prostředky Pracovní výkaz Průvodní list projektu Žádost o vydání materiálu ze skladu AVC Kmenová data dodavatele pro SAP – zahraničí Žádost o zaslání daňového dokladu – anglicky Žádost o zaslání daňového dokladu – německy Žádost o přeúčtování nákladů a služeb Podpisový vzor řešitele Zápis o vyřazení předmětu Zúčtování vnitropodnikových nákladů a výnosů součástí univerzity Změny místností Objednávka pokladní hotovosti Zápis o vyřazení dlouhodobého majetku Podpisový vzor Kmenová data dodavatele pro SAP – tuzemsko

Přejít na samostatnou stránku Pracovní cesty

Cestovní příkaz většího rozsahu Cestovní příkaz menšího rozsahu Záznam o provozu vozidla osobní dopravy Hlášení výsledků zahraniční pracovní cesty (př. č. 4) Evidence mobilit zaměstnanců a hostů ze zahraničí (př. č. 7) Finanční zabezpečení zahraničního zaměstnance nebo hosta (př. č. 5)

Přejít na samostatnou stránku Korespondence

Poštovní podací arch Pokynový lístek Interní sdělení

Přejít na samostatnou stránku Spisová a archivní služba

Žádost o osvobození od poplatků Evidence o výpůjčkách listinných dokumentů a spisů ze spisovny Předávací protokol do spisovny Výpůjční lístek Vzor označení šanonů Žádost o provedení výběru archiválií mimo skartační řízení Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení Žádost o provedení výběru archiválií ve skartačním řízení (S) Žádost o vystavení potvrzení (o studiu, druhopisů diplomů, vysvědčení, výpisů zkoušek, ověření vzdělání) Žádost o rešerši (archiv)

Spisová služba

Žádost o kvalifikovaný osobní certifikát (elektronický podpis) Postup při udělování kvalifikovaného osobního certifikátu
Evidenční list razítka – k vyplnění VZOR vyplněné objednávky s přílohou Žádost o zhotovení razítka Typy strojků dle kategorií razítek

Přejít na samostatnou stránku Oblast ÚVIS

Žádost o přidělení ISBN Objednávka převodu publikací na ústav Potvrzení o přijetí daru na úhradu skript Pokyny pro autory v edici FOLIA UNIVERSITATIS Lektorský posudek – studijní text Čestné prohlášení o původnosti publikace a o převodu autorských práv k publikaci v edici Folia Universitatis Dohoda o rozdělení autorské odměny Licenční smlouva nakladatelská-studijní text Pokyny pro autory v ACTA UNIVERSITATIS Příloha k lektorskému posudku FOLIA Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis Příloha k lektorskému posudku ACTA Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů Darovací smlouva – dar firmy Darovací smlouva – dar fyzické osoby Kalkulace Objednávka vydání studijního textu Požadavek na zařazení studijní literatury do plánu
Agreement of the co-authors for repository Souhlas spoluautorů se zveřejněním výsledku v OA repozitáři Author’s request for registration in the Open Repository of research and development results of the MENDELU Žádost autora o registraci v Otevřeném repozitáři výsledků vědy a výzkumu MENDELU Objednávka na připravení knihy / časopisu do boxu Žádost o meziknihovní výpůjční službu Hlášenka o vzniku výsledku vědy a výzkumu Objednávka knih Zápis o předání dílčí knihovny Seznam knih k vyřazení Seznam knih k převodu Seznam časopisů k vyřazení Seznam časopisů k převodu

Přejít na samostatnou stránku Oblast provozu vozidel a správy majetku

Smlouva o výpůjčce Smlouva o nájmu oplocení Smlouva o nájmu prostor (místností) Smluva o nájmu movité věci Žádost o umožnění garážového stání Potvrzení o převzetí předmětů podle § 255 Zákoníku práce o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů v hodnotě do 50 tis. Kč Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž cena převyšuje 50 tis. Kč (dle § 255 – 256 Zákoníku práce) Potvrzení o převzetí majetku k použití mimo univerzitu Formulář k záznamu aktuálního stavu měřidla Měsíční výkaz o provozu mechanizmu – drobná mechanizace Měsíční výkaz o provozu mechanizmu – traktory a pracovní stroje Měsíční výkaz o provozu vozidla

Přejít na samostatnou stránku Veřejné zakázky

Záznam o veřejné zakázce malého rozsahu Prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Více informací na webu akreditace

Přejít na samostatnou stránku Věda a výzkum

Průvodní list pro předkládání dokumentů k podpisu rektora Průvodní list projektu – instrukce k vyplnění Průvodní list projektu

Přejít na samostatnou stránku Vnitřní a další předpisy

Průvodní list předpisu Příloha předpisu Záznam o vypořádání připomínek Vnitřní předpis – MENDELU Další předpisy – MENDELU – směrnice rektora Další předpisy – MENDELU – nařízení rektora Další předpisy – MENDELU – opatření kvestora Další předpisy – MENDELU – metodický pokyn Vnitřní předpis – AF Další předpisy – AF Vnitřní předpis – LDF Další předpisy – LDF Vnitřní předpis – PEF Další předpisy – PEF Vnitřní předpis – ZF Další předpisy – ZF Vnitřní předpis – FRRMS Další předpisy – FRRMS Vnitřní předpis – ICV

Přejít na samostatnou stránku Řízení rizik

Procesní rizika – ŠABLONA Opatření ke zvládání strategického rizika Ad-hoc hlášení o strategickém riziku

Přejít na samostatnou stránku Ostatní

Dotaz na pedagogické oddělení Zpráva o realizaci projektu IP MENDELU Výzva k úhradě poplatku za studium ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce (Call for payment for a study in a study programme accredited in a foreign language) Žádost o povolení akce pořádané na akademické půdě Mendelovy univerzity v Brně v areálu Černá Pole a na jejích organizačních součástech dislokovaných mimo univerzitní kampus Doklad (potvrzení) o zajištění ubytování Jednotné potvrzení o přijetí ke vzdělávání/o vzdělávání Jednotné potvrzení o přijetí ke studiu/o studiu Formulář k zajištění vízové agendy pro fakulty/ICV Žádost o poskytnutí infrastruktury pro projekt / provozování projektových stránek Průvodní list pro předkládání dokumentů k podpisu rektora Žádost o zveřejnění informace na webu MENDELU, intanetu, TV-okruhu… Objednávka krátkodobého ubytování a pronájmu Rybničního zámečku v Lednici Žádost o provozování institucionálních, projektových nebo technologických WWW stránek v počítačové síti Mendelovy univerzity v Brně Žádost o schválení plánovaného nákupu výpočetní techniky Požadavek na stavební práce investičního charakteru Vzor evidence serveru

Jednotný vizuální styl

Přejít na samostatnou stránku Loga

Loga ICV Loga FRRMS Loga ZF Loga PEF Loga LDF Loga AF Loga MENDELU
Mateřská škola Hrášek Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Správa kolejí a menz Školní zemědělský podnik Žabčice Rektorát Odbor pro podporu tvůrčí činnosti Odbor informačních technologií Centrum sportovních aktvit Botanická zahrada a arboretum

Jak použít šablony pro dopisy

Přejít na samostatnou stránku Hlavičkové papíry

Institut celoživotního vzdělávání Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Zahradnická fakulta Provozně ekonomická fakulta Lesnická a dřevařská fakulta Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně
Mendel University in Brno Faculty of AgriSciences Faculty of Forestry and Wood Technology Faculty of Bussiness and Economics Faculty of Horticulture Faculty of Regional Development and International Studies Institute of Lifelong Learning
Mateřská škola Hrášek Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku EN Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku CZ Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Školní zemědělský podnik Žabčice Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Správa kolejí a menz Rektorát International student club Centrum sportovních aktvit Botanická zahrada a arboretum

Přejít na samostatnou stránku Osobní vizitka

Pro vytvoření vaší vizitky použijte aplikaci Tvorba osobní vizitky v UIS.

Aplikace primárně čerpá osobní údaje uvedené v UIS a dále nabízí variabilní pole pro doplnění údajů, které databáze UIS povinně neobsahuje (mobilní telefon). Po udělení souhlasu přímým nadřízeným má uživatel možnost požádat systémového integrátora nebo pracovníka OSSA na svém ústavu o změnu názvu své funkce na výstižnější, místo uvedení funkce primárně čerpané z personálního systému SAP. Je možné např. zvolit funkci odborný asistent místo VŠ učitel, technik eLearning aplikací místo netechnický pracovník pro výuku, aj.

Tlačítko tisk vizitky vyexportuje náhled osobní vizitky v tiskové kvalitě (PDF). Soubor lze poté, se specifikací druhu papíru a počtu kusů, zaslat k vytištění do Vydavatelství univerzity nebo jakékoliv tiskárny podle vlastní volby.

Přejít na samostatnou stránku E-mailový podpis

Vlastní text zprávy je písmem Arial Regular 10b, řádkování normální dle e-mailového klienta.

E-mailové podpisy univerzity, ostatních organizačních součástí a fakult podléhají jednotnému stylu. Na konci textu každé elektronické zprávy je uvedeno jméno a funkce pracovníka. Pod těmito informacemi se nachází značka univerzity, ostatních organizačních součástí nebo fakulty v základním barevném provedení. Poté následuje příslušný odbor, oddělení, dále pak kontaktní údaje včetně internetové adresy. Vzhledem k omezením e-mailových klientů se používá doplňkové písmo Arial.

písmo: Arial, velikost 10

Použijte logo dle součásti/fakulty

Přejít na samostatnou stránku Powerpoint šablony

formát .ppt

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Provozně ekonomická fakulta Zahradnická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Institut celoživotního vzdělávání Agronomická fakulta

formát .pptx

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Provozně ekonomická fakulta Zahradnická fakulta Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Institut celoživotního vzdělávání Agronomická fakulta

formát .ppt

Faculty of AgriSciences Faculty of Forestry and Wood Technology Institute of Lifelong Learning Faculty of Regional Development and International Studies Faculty of Bussiness and Economics Mendel University in Brno Faculty of Horticulture

formát .pptx

Institute of Lifelong Learning Faculty of Regional Development and International Studies Faculty of Horticulture Faculty of Bussiness and Economics Faculty of Forestry and Wood Technology Faculty of AgriSciences Mendel University in Brno

Přejít na samostatnou stránku Prezentace

Prezentujte MENDELU v tuzemsku i v zahraničí. Využít můžete prezentace níže, které je určená jak studentům, tak zaměstnancům.

Prezentace o MENDELU 2020 CZ

Presentation about MENDELU 2020 EN

Přejít na samostatnou stránku Manuál JVS

Manuál značky a vizuálního stylu MENDELU Postup implementace JVS