Press kit

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je nejstarší česká univerzita zaměřená na zemědělství a lesnictví, založená byla jako Vysoká škola zemědělská (VŠZ) už v roce 1919. Uplatnění pro absolventky a absolventy je v dnešní době mnohem širší. Vyučujeme například všeobecné zemědělství, lesnictví, zahradnictví, ekonomiku a management, systémové inženýrství a informatiku nebo mezinárodní teritoriální studia. Na praxi si zakládáme stejně jako na teorii. Proto máme vlastní pole, zahrady, vinice, specializované laboratoře, ale i pivovar nebo pekárnu přímo v kampusu. Škola nabízí více než 150 studijních programů. Ročně hospodaří s rozpočtem přes 2 miliardy korun a má přibližně 1500 zaměstnanců a zaměstnankyň.

  • MENDELU tvoří 5 fakult a Institut celoživotního vzdělávání s Univerzitou třetího věku.
  • Na MENDELU je 8 900 studujících, z toho 20 % ze zahraničí.
  • Řešíme témata, která souvisí například s klimatickou změnou, péčí o přírodu a dalšími.
  • V Brně studuje skoro 65 tisíc vysokoškoláků a vysokoškolaček a tradičně se řadí mezi nejlepší studentská města.

Psaní názvu univerzity

  • Oficiální název školy je „Mendelova univerzita v Brně“. Název „Mendelova univerzita“ je možné samostatně použít pouze v případě, že předcházející text již oficiální název obsahuje nebo pokud je zkrácení žádoucí, například v příspěvcích na sociálních sítích.
  • Kratší oficiální alternativou je „MENDELU“. Píšeme vždy velkými písmeny, varianta „Mendelu“ je špatně. U zkratky MENDELU je tak třeba brát v potaz, že nemusí být čtenáři známá.
  • Hovorové názvy „Mendelka“ či „Mendlovka“ v oficiálních textech nepoužíváme.

Kontakty

Tereza Pospíchalová
Tisková mluvčí
Jiřina Studenková
Vedoucí Oddělení komunikace a marketingu

Databáze expertů a expertek

doc. Ing. Kateřina Provazník Ryglová, Ph.D.

E-mail: katerina.ryglova@mendelu.cz
Tel.: + 420 545 132 327
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Garantka oboru Management cestovního ruchu na PEF Mendelovy univerzity v Brně Kateřina Ryglová se dlouhodobě věnuje problematice kvality ve službách cestovního ruchu a tématům spokojenosti zákazníka a loajality návštěvníka k destinaci.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.

E-mail: ida.rasovska@mendelu.cz
Tel.: +420 525 132 500, +420 602 851 206
Ústav managementu (PEF)

Dlouhodobě se věnuje oblasti cestovního ruchu zejména destinačnímu managementu a kvalitě destinací cestovního ruchu.

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 330
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy (FRRMS)

Ondřej Konečný se dlouhodobě věnuje problematice lokálního rozvoje. Odbornou činnost pak zaměřuje především na roli místních akčních skupin v rozvoji venkova. Sám se aktivně zapojuje do komunitně vedeného místního rozvoje v místě, kde žije.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

E-mail: milada.stastna@mendelu.cz
Tel.: +420 606 580 412
Vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie (AF)

Prof. Milada Šťastná se dlouhodobě zabývá environmentálními aspekty a udržitelností venkovské krajiny, včetně identifikace a analýzy krajinných hodnot; je hlavní řešitelkou evropského projektu týkajícího se problematiky kulturního cestovního ruchu a šéfredaktorkou vědeckého časopisu European Countryside.

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

E-mail: antonin.vaishar@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 461
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Garant oboru Rozvoj venkova na AF Mendelovy univerzity v Brně. Antonín Vaishar se dlouhodobě věnuje problematice geografie venkova, jeho osídlení, sociální struktury a souvisejících otázek včetně venkovského cestovního ruchu.

Ing. Eva Žallmannová, Ph.D.

E-mail: eva.zallmannova@mendelu.cz
Tel: +420 545 136 043
Ústav plánování krajiny (ZF)

Eva Žallmannová se specializuje na udržitelný rozvoj venkova a venkovské krajiny, vývoj kulturní krajiny, projevy lidové architektury v krajině a estetiku krajiny se speciálním zájmem o vývoj a udržitelný rozvoj krajiny horských oblastí – Moravských Karpat, Beskyd a Jeseníků. Dlouhodobě se také věnuje překladatelství a tlumočnictví, je soudní překladatelkou a tlumočnicí pro jazyk anglický, zpracovává specializované překlady odborné literatury.

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

E-mail: dana.hubelova@mendelu.cz
Tel.: +420 734 509 405
Ústav sociálních studií (FRRMS)

Dana Hübelová se dlouhodobě věnuje problematice demografického vývoje a tématům (demo)geografie zdraví. Odborným zájmem je zejména zkoumání demografických a socioekonomických aspektů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva a regionálního rozvoje.

Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.

E-mail: stojanov@centrum.cz
Provozně ekonomická fakulta

Robert je badatel v oblasti vztahů migrace, ekonomického rozvoje a životního prostředí; klimatické migrace; a adaptačních opatření i zvyšování rezilience vůči dopadům změnám klimatu.

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

E-mail: miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 253
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Miroslav Horák se věnuje terapeutickému potenciálu ayahuascy zejména v souvislosti s léčbou drogových závislostí. Zaměřuje se také na užívání tohoto přípravku tradiční amazonské medicíny v České republice. Vystudoval Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2010 získal na FHS UK titul Ph.D. v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka. V roce 2018 pak titul RNDr. v témže oboru na Masarykově univerzitě. Aktuálně působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Kromě toho pracuje jako dobrovolník v týmu zaměřeném na sociální média pro Chacruna.net, spolupracuje s Ayahuasca Defense Fund a je členem odborné sekce České psychedelické společnosti. Dr. Horák napsal několik odborných publikací, z nichž za zmínku stojí knihy „Dům, kde se zpívá: Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie“, „A reader on ethnobotany and phytotherapy“, „Etnobotánica y fitorerapia en América“ a „Ayahuasca v České republice“.

Ing. Darek Lacina

Ing. Darek Lacina

E-mail: darek.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 775 321 968
Ústav plánování krajiny (ZF)

Darek Lacina se zaměřuje na určité aspekty ochrany přírody a krajiny, jako je management zvláště chráněných území, krajinný ráz, významné krajinné prvky, předevěším ale územní systém ekologické stability (ÚSES). V této oblasti má za sebou řadu realizovaných projektů biocenter a biokoridorů, stejně jako vymezování ÚSES pro orgány ochrany přírody nebo územního plánování. Aktivně se věnuje metodické činnosti, osvětě a propagaci ÚSES, či podpoře státní správy.

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

E-mail: miroslav.trnka@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 927
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), koordinátor týmu Intersucho

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

E-mail: zdenek.zalud@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 925
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), zástupce koordinátora týmu Intersucho

doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

E-mail: petr.hlavinka@mendelu.cz
Tel.: +420 736 645 793
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Mgr. et Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.

E-mail: stojanov@centrum.cz
Provozně ekonomická fakulta

Robert je badatel v oblasti vztahů migrace, ekonomického rozvoje a životního prostředí; klimatické migrace; a adaptačních opatření i zvyšování rezilience vůči dopadům změnám klimatu.

Ing. RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.

E-mail: jaroslav.roznovsky@mendelu.cz
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Jaroslav Rožnovský je uznávaný odborník v těchto oblastech: bioklimatologie, agrometeorologie, klima měst, porostní klima, extrémy počasí, sucho a jeho dopady, vláhová bilance, environmentální rizika a krizové situace.

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

E-mail: tomas.vyhnanek@mendelu.cz
Tel.: + 420 775 745 525
Ústav biologie rostlin (AF)

Tomáš Vyhnánek se více jak 20 let věnuje problematice genetiky a šlechtění zemědělsky významných rostlin. Zaměřuje se na využití molekulárních (DNA, proteinových, atd.) markerů v ochraně, charakterizaci genofondu rostlin a ve šlechtění rostlin.

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.

Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.

E-mail: ales.eichmeier@mendelu.cz
Tel.: +420 774 644 120
Mendeleum – ústav genetiky (ZF)

Aleš Eichmeier se zabývá problematikou patogenů rostlin, jejich detekcí, analýzou variability jejich genetické informace a také interakcí patogenů s jejich hostiteli. V návaznosti na poznání vztahu patogenu a rostliny studuje nové způsoby ochrany rostlin disponujícími co nejnižším negativním dopadem na životní prostředí.

Doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.

doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.

E-mail: miroslav.baranek@mendelu.cz
Tel.: +420 519 367 311
Mendeleum – ústav genetiky (ZF)

Výzkumná činnost je mj. zaměřena na analýzy DNA za účelem identifikace odrůd nebo pro optimalizaci správy genofondů zahradnických plodin. Zabývá se také otázkami praktického využití DNA markerů v procesu šlechtění rostlin například za účelem kontroly genetické čistoty osiv zelenin anebo pro selekci požadovaných genotypů na základě tzv. Marker Assisted Selection. V neposlední řadě se věnuje také problematice epigenetiky a její úloze v reakci rostlin na stres.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

E-mail: danuse.nerudova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 343
Ústav účetnictví a daní (PEF)

Danuše Nerudová se dlouhodobě věnuje otázkám daňové politiky v Evropské unii a mezinárodnímu zdanění. Vyjadřuje se také k genderovým tématům, např. ženám ve vedoucích funkcích.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

E-mail: lubor.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 608 483 615
Ústav financí (PEF)

V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Je expertem v oblasti problematiky eurozóny a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra a je editorem řady policy papers s tematikou evropské integrace.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

E-mail: lubor.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 608 483 615
Ústav financí (PEF)

V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Je expertem v oblasti problematiky eurozóny a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra a je editorem řady policy papers s tematikou evropské integrace.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

E-mail: svatopluk.kapounek@mendelu.cz
Tel.: +420 739 348 954, + 420 545 132 444
Ústav financí (PEF)

Svatopluk Kapounek je prorektorem pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně. Působí na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty. Ve své výzkumné práci se věnuje především oblasti korporátních financí, bankovnictví, kapitálovým trhům a finanční ekonometrii. V letech 2018 – 2022 působil jako viceprezident a prezident České společnosti ekonomické.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

E-mail: martin.sirucek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 452, +420 732 460 016
Ústav financí (PEF)

Zaměřuje se na oblast investic, kapitálových a finančních trhů, finanční gramotnost či oblast rodinných financí nebo financování investičních záměrů. Je členem Standard and Qualification Commitee (SQC) Evropské asociace finačního plánování Česká republika (EFPA ČR), kde je zodpovědný za dodržování kvalifikačních standardů evropských zkoušek European financial planner (EFP) a European fianncial advisor (EFA). EFPA ČR rovněž reprezentuje na evropských jednáních, kde prosazuje zájmy ČR. Je rovněž zkušebním komisařem schváleným ČNB pro sektorové zkoušky finančního trhu. Marti Širůček je spoluatorem online vzdělávacích videomateriálů pro výuku finačních trhů či autorem webcastu pro finančně investiční gramotnost. Z publikační činnosti je spoluautorem monografií Finanční matematika v praxi (2013, 2017) či monografie Vývoj nařízených exekucí v regionech NUTS II v ČR: empirická analýza (2018) a autorem monografie Kauzální vztah peněžní nabídky a amerického akciového trhu (2015). V roce 2018 úspěšně absolvoval nové zkoušky dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu v plném rozsahu odbornosti.

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D..

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

E-mail: martina.rasticova@mendelu.cz
Tel.: +420 773 504 508
vedoucí Ústavu práva a humanitních věd PEF

Oblasti zájmu: zaměstnávání seniorů, nové formy práce, práce 4.0, zaměstnanost 4.0, vliv pandemie COVID-19 na zaměstnávání ohrožených skupin obyvatelstva, především rodičům dětí do 13 let, samoživitelek, seniorů nad 50 let, prekérní práce atd.

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

v současné době se podílí na vedení Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a věnuje se tvůrčí a publikační činnosti v oblasti zaměstnávání seniorů a gender managementu. V letech 2004 – 2007 žila ve Washingtonu, D.C. ve Spojených státech, zde také získala Associate Research Scholarship na George Washington University, v rámci kterého se věnovala studiu genderu, imigrantů a expatriotů žijících ve Spojených státech. Od roku 2010 autorka úzce spolupracuje s pracovištěm prof. Guðbjörg Lindy Rafnsdóttir z University of Iceland na problematice slaďování pracovního a rodinného života u žen ve vedoucích pozicích. V uvedené oblasti se podílela na sedmi významných výzkumných projektech, je autorkou monografie Česká žena mezi rodinou a profesí. Vedoucí autorkou kolektivní monografie: Práce nebo důchod? a dalších.

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová

doc. Dr. Ing. Alena Salašová

E-mail: alena.salasova@gmail.com
Tel.: +420 519 367 342
Ústav plánování krajiny (ZF)

Alena Salašová se dlouhodobě zabývá ochranou a tvorbou krajiny, krajinným plánováním. K jejím hlavním výzkumným tématům patří identifikace a ochrana historické kulturní krajiny ČR, posuzování krajinného rázu, adaptace území na klimatickou změnu nebo implementace Evropské úmluvy o krajině v ČR.

Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

Ing. Daniel Matějka, Ph.D.

E-mail: daniel.matejka@mendelu.cz

Ústav plánování krajiny (ZF)

Daniel Matějka se specalizuje na regeneraci krajin narušených těžbou a průmyslem, zabývá se periferními oblastmi měst, novou divočinou nebo možnostmi revitalizace krajin degradovaných intenzivním zemědělstvím. Zabývá se také zelenou infrastrutkurou ve vazbě na systémy zeleně a prostupnost krajiny.

doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

E-mail: premysl.krejcirik@mendelu.cz
Tel.: +420 604 834 527
Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Přemysl Krejčiřík se specializuje na obnovu památek zahradního umění. Obnovil přes 45 zámeckých parků a zahrad včetně památek UNESCO. Za práci na zahradě Hospitálu Kuks obdržel ocenění Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. Je členem ICOMOS, mezinárodní organizace spadající pod UNESCO.

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

E-mail: ruda@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 331
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Aleš Ruda se věnuje více jak 15 let implementaci environmentálního modelování a prostorového modelování do problematiky geovědního výzkumu. Aktivněji se věnuje možnostem využití prostorového rozhodování v otázce strategického plánování a kvantitativním analýzám vlivu rozvoje průmyslového dědictví na současné uspořádání kulturní krajiny.

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D.

E-mail: hana.vavrouchova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 490, +420 737 384 533
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Hana Vavrouchová se věnuje dokumentaci současného stavu a vývoje postagrárních lokalit, specializuje se na zaniklá sídla a vývoj krajiny po změně antropického tlaku; dále se zaměřuje na osvětu a vzdělávání ve vztahu k interpretaci vztahů v krajině s důrazem na rizika spojená s jejím využíváním. Ve výuce se specializuje na právo životního prostředí a rozvoj území s důrazem na racionální využívání půdy.

doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

E-mail: lukas.stefl@mendelu.cz
Tel: +420 737 807 440
Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Lukáš Štefl se věnuje hodnocení stavu a kvality městské zeleně a jejich skladebných prvků. Hlavní oblastí jeho specializace je městská zeleň, systémy zeleně, zelená infrastruktura, adaptace na klimatickou změnu, správa městské zeleně, kvalita péče, perspektivnost a stabilita objektů městské zeleně. Dlouhodobě se zabývá navrhováním systémů zeleně měst a zpracováním dokumentů pro výkon správy městské zeleně.

Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

E-mail: roman.zamecnik@mendelu.cz
Tel: +420 724 803 357, +420 542 536 193
Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Roman Záměčník se specializuje na památkovou péči v historických zahradách, parcích a krajinách, jež jsou chráněny jako kulturní památky, národní kulturní památky a památkové rezervace a zóny. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá památkami zapsanými na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vyučuje předmět Péče o památky zahradního umění a podílí se na výuce dalších předmětů, které se problematiky dotýkají.

doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

E-mail: pavel.simek@mendelu.cz
Tel: +420 519 367 371
Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Pavel Šimek se specializuje na management sídelní zeleně (zakládání a péče o objekty zeleně) včetně navrhování systémů zeleně. Dále se věnuje hospodaření se srážkovou vodou ve vztahu k vegetačním prvkům. Působí jako soudní znalec v oboru.

Ing. Jiří Rozsypálek

E-mail: jiri.rozsypalek@mendelu.cz
Tel.: + 420 545 134 184
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Jiří Rozsypálek se věnuje již více než 7 let hodnocení stavu a péči o dřeviny ve městském prostředí se zaměřením především na jejich bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost. Věnuje se aktivně rozvoji technologie stromové injektáže a systému obrany dřevin vůči dřevním houbám a poloparazitickým rostlinám.

Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.

E-mail: pavel.bulir@mendelu.cz
Tel.: +420 519 367 277
Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Pavel Bulíř se dlouhodobě věnuje studiu ekologických, kompozičních a pěstitelských vlastností okrasných dřevin používaných v sídlech i krajině. Věnuje se uživatelsky tradičním i perspektivním sortimentům dřevin, hodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů rostoucích v mimolesním prostředí, péčí o ně a škodami na dřevinách. V daných oblastech působí jako soudní znalec.

doc. Ing. Milán Rajnoch, CSc.

E-mail: milan.rajnoch@mendelu.cz
Tel.: +420 519 367 271, +420 602 703 938
Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Milan Rajnoch se specializuje na problematiku zakládání, pěstování a obnovy ochranných lesních pásů a biotechnická opatření v parkových lesích.

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

E-mail: michal.rybnicek@mendelu.cz
Tel.: +420 604 279 870
Ústav nauky o dřevě (LDF)

Michal Rybníček se dlouhodobě zabývá dendrochronologií, což je vědecká metoda založená na analýze šířek letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Doménou doc. Rybníčka jsou především nálezy z dubového dřeva a to historické dřevěné konstrukce, archeologické nálezy a subfosilní kmeny z období holocénu.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

E-mail: petr.kupec@mendelu.cz
Tel.: +420 605 977 106
vedoucí Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, proděkan Lesnické a dřevařské fakulty

Petr Kupec komentuje z širšího pohledu témata les a voda. Vede Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny. Jeho tým například budoval turistické stezky na Filipínách.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

E-mail: radek.pokorny@mendelu.cz
Tel.: +420 605 236 551
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Radek Pokorný se v oblasti lesnictví zabývá pěstováním lesů, strukturou porostů a dále především uhlíkovým lesnictvím, vodní bilancí lesa, v kontextu změny klimatu pak adaptačním opatřením. Dlouhodobě se zabývá konkrétněji fenologií, morfologií a eko-fyziologií lesních dřevin se zaměřením na prostorovou a časovou alokaci přírůstu, vodní bilanci porostu a transpiraci dřevin ve vztahu ke stanovištním podmínkám.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

E-mail: cermacek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 134 121
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Petr Čermák se věnuje problematice zdravotního stavu dřevin, dopadů klimatických změn a s tím spojenými adaptačními opatřeními, viz například projekt FRAMEADAPT.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra

prof. Dr. Ing. Petr Maděra

E-mail: petr.madera@mendelu.cz
Tel.: +420 739 341 962
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Douhodobě se věnuje ekologii dřevin a lesních společenstev nejenom v evropském prostoru, ale i v zemích tropů a subtropů. V rámci ekologie lesa se zaměřuje zejména na studium lužních lesů, starobylých výmladkových lesů a alpinské hranice lesa, vždy s cílem nalezení vhodných způsobů péče pro zachování co nejvyšší druhové rozmanitosti. V rámci ekologie dřevin se zaměřuje na detailní studium biologie vybraných druhů, jejich rozšíření, hodnocení stupně ohrožení a následné ochrany.

Ing. Zbyněk Mikulášek

E-mail: zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 086 266
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – vedoucí střediska Pila Olomučany

Dlouhodobě se zabývá obchodem se dřívím a zpracováním dřevní hmoty na ŠLP Křtiny.

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

E-mail: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 731 623 185
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky

Zabývá se koncepcí lesnického hospodaření, zejména pěstováním a hospodářskou úpravou lesů v období klimatické změny. Dále zajišťuje pořádání akcí pro odbornou i laickou veřejnost na ŠLP Křtiny.

Ing. Martin Svátek, Ph.D.

E-mail: martin.svatek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 134 058
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

V oblasti výzkumu se zabývá ekologií dřevin zejména v tropických lesích, prostorovou ekologií a ochranou přírody.

Ing. Jakub Drimaj

Ing. Jakub Drimaj

E-mail: jakub.drimaj@mendelu.cz
Tel.: +420 774 683 672
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Těžištěm jeho výzkumného zájmu je reprodukce zvěře, její management a škody zvěří. Zabývá se také spolkovou myslivostí, myslivostí obecně a mysliveckým vzděláváním.

Ing. Radim Plhal, Ph.D.

E-mail: radim.plhal@mendelu.cz
Tel.: +420 608 374 691
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Radim Plhal se intenzivně zabývá populační ekologií velkých volně žijících sudokopytníků. Je odborníkem na početnost zvěře a stanovení pravidel mysliveckého hospodaření se zaměřením na prase divoké. V uplynulém období byl zástupcem MENDELU v celostátním krizovém centru tlumení nákazy afrického moru prasat.

RNDr. Ondřej Mikulka

E-mail: ondrejmikulka@seznam.cz
Tel.: +420 739 465 167
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Intenzivně se věnuje terénnímu výzkumu bobra evropského, jeho ekologii, potravnímu chování a možnostem ochrany lesů a břehových porostů před jejich poškozením.

Ing. Martin Zouhar

E-mail: martin.zouhar@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 825 803
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – referent oddělení výroby

Dlouhodobě se zabývá praktickou realizací koncepce mysliveckého hospodaření na ŠLP Křtiny.

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.

E-mail: tomas.vrska@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 602 794 216
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – ředitel

Zabývá se aplikací přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesnické praxi a při adaptaci lesů na klimatickou změnu. Uplatňuje přitom dlouholeté poznatky ze studia a výzkumu přirozených lesních ekosystémů.

Ing. Zbyněk Mikulášek

E-mail: zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 086 266
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – vedoucí střediska Pila Olomučany

Dlouhodobě se zabývá obchodem se dřívím a zpracováním dřevní hmoty na ŠLP Křtiny.

Ing. Martin Zouhar

E-mail: martin.zouhar@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 825 803
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – referent oddělení výroby

Dlouhodobě se zabývá praktickou realizací koncepce mysliveckého hospodaření na ŠLP Křtiny.

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

E-mail: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 731 623 185
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky

Zabývá se koncepcí lesnického hospodaření, zejména pěstováním a hospodářskou úpravou lesů v období klimatické změny. Dále zajišťuje pořádání akcí pro odbornou i laickou veřejnost na ŠLP Křtiny.

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

E-mail: jan.tippner@mendelu.cz
Tel.: +420 739 489 599
Ústav nauky o dřevě (LDF)

Jan Tippner se věnuje fyzikálně-mechanickým vlastnostem dřeva a materiálů na bázi dřeva, se zaměřením na akustiku a biomechaniku dřeva, numerické simulace chování materiálů a výrobků ze dřeva.

Ing. Zbyněk Mikulášek

E-mail: zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 086 266
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny – vedoucí střediska Pila Olomučany

Dlouhodobě se zabývá obchodem se dřívím a zpracováním dřevní hmoty na ŠLP Křtiny.

Mgr. Ing. Naďa Hazuchová, Ph.D.

E-mail: nada.hazuchova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 333
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Naďa Hazuchová se věnuje výzkumu v oblasti chování spotřebitele v souvislosti se životní úrovní a kvalitou života. Zaměřuje se na spotřebitelské preference, motivace a specifické faktory, které ovlivňují jejich rozhodování.

Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

E-mail: stanislav.mokry@ mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 332
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Stanislav Mokrý Stanislav Mokrý se věnuje problematice neuromarketingu. V současné době působí na pozici vedoucího eye-trackingové laboratoře (etlab.cz), kde jsou realizovány experimenty zkoumající zejména oblasti: design produktů a obalů, product placement, důvěryhodnost on-line komunikace a user experience.

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

E-mail: lea.kubickova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 323, +420 739 348 950
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Lea Kubíčková se věnuje kampani proti plýtvání potravinami – https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/. Jejím cílem je změnit chování spotřebitelů.

Ing. Lucie Veselá, Ph.D.

E-mail: lucie.vesela@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 326, +420 604 375 757
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Lucie Veselá se věnuje kampani proti plýtvání potravinami – https://neplytvejpotravinami.mendelu.cz/. Jejím cílem je změnit chování spotřebitelů.

doc. Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.

E-mail: hynek.manak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 134 173, +420 737 678 435
Ústav designu a nábytku (LDF)

Hynek Maňák se specializuje na navrhování nábytku pro zakázkovou i sériovou výrobu, návrhy interiérů pro soukromý i veřejný sektor. V rámci své vědecké činnosti se zabývá aplikacemi elektrických pohonů do nábytku, ergonomií aj.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

E-mail: jiri.martinek@mendelu.cz
Tel.: +420 519 367 276
Ústav biotechniky zeleně (ZF)

Jiří Martinek se specializuje na interiérovou tvorbu s využitím nádobových i řezaných květin, aktuálně tuto oblast zkoumá v kontextu historického vývoje jejich uplatnění v interiérech památkových objektů. V oblasti floristiky se jako evropsky certifikovaný sudí věnuje hodnocení květinových aranžmá na soutěžích. Věnuje se též navrhování a zakládání smíšených trvalkových výsadeb ve veřejné i soukromé zeleni.

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

E-mail: helena.pluhackova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 576 166
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, jejich kvalitě a obsahovým látkám. Především se zaměřením na kmín kořenný, ostropestřec mariánský, heřmánek lékařský aj.. Spolupracuje s mnoha pěstiteli a zpracovateli LAKR. Je zakládajícím členem spolku PELERO CZ z.s.. Další informace na www.pelero-cz.cz.

doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.

E-mail: jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Tel.: +420 772 902 169
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Výzkumná činnost je zaměřena na léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, především na sekundární metabolity a jejich antioxidační aktivitu. Zabývá se zeleným kořením a jedlými květy, péčí o genofond vybraných zelenin a léčivých rostlin. Dlouhodobě se věnuje obsahovým látkám okrasných rostlin, floristice a introdukci.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

E-mail: tomas.necas@mendelu.cz
Tel.: +420 776 024 434
Ústav ovocnictví (ZF)

Tomáš Nečas se zaměřuje na problematiku pěstování ovoce, diagnostiku chorob ovocných plodin, ovocnické školkařství a šlechtění. Je autorem nebo spoluautorem mimo jiné několika monografií, certifikovaných metodik, odrůd ovocných plodin a dalších aplikovaných výsledků. Je spoluautorem Koncepcí rozvoje ovocnictví v Jihomoravském a také ve Zlínském kraji. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ovocnictví.

Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.

E-mail: libor.dokoupil@mendelu.cz
Tel: +420 545 136 003
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Libor Dokoupil se věnuje zejména pěstování, odrůdovému sortimentu a využití méně pěstovaných ovocných druhů (bez černý, kdouloň obecná, dřín obecný, mišpule německá, moruše černá, rakytník řešetlákový, zimolez jedlý, kalina obecná, muchovník olšolistý a jeřáb obecný).

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

E-mail: mojmir.baron@mendelu.cz
Tel.: +420 777 635 257
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Mojmír Baroň se zabývá technologií a biochemií vína. Profesně spolupracuje s řadou vinařských subjektů a je předsedou Unie enologů ČR.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

E-mail: kamil.prokes@mendelu.cz
Tel.: +420 776 029 080
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Absolvent oboru vinohradnictví a vinařství na Mendelu. Vinař, mezinárodní degustátor, trojnásobný mistr z mezinárodního mistrovství v sekání sektů, nejlepší sommeliér České i Slovenské republiky. Klíčová slova: vinařství, enologie, výroba vína, podávání vína, sommelierství, enogastronomie, degustace, hodnocení vín.

Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.

E-mail: robert.pokluda@mendelu.cz
Tel: +420605405295
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Robert Pokluda se specializuje na inovaci produkčních technologí zeleniny, ochranu proti chorobám a škůdcům, na moderní skleníky, hydroponické a aquaponické provozy, dále na využití bioaditiv (symbiotických bakterií a mykorhizy).

Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

E-mail: vladimir.dordevic@mendelu.czdordevic_frrms@yahoo.com
Tel.: +420 545 136 318; Mobil: 608 344 745
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Vladimir Đorđević se věnuje problematice lidských práv, bezpečnosti v rozvojových zemích, evropeizace západního Balkánu, rozšíření Evropské unie a také americké zahraniční politice.

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

E-mail: richard.turcsanyi@mendelu.cz
Tel.: +420 608 768 413
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Richard Turcsányi se věnuje Číně a (jiho)východní Asii, zejména oblastem jako je zahraniční a vnitřní politika Číny, vztahy Číny a zemí (střední) Evropy. Věnuje se i otázkám mezinárodních vztahhů a bezpečnosti ve východní Asii.

Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.

E-mail: eva.taterova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 310
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Eva Taterová se dlouhodobě odborně zaměřuje především na témata československé zahraniční politiky a diplomacie vůči zemím Blízkého východu v období studené války, diplomatické vztahy mezi ČR/ČSSR a Izraelem, arabsko-izraelský konflikt, historii a politický vývoj regionu Blízkého východu a postavení židovské menšiny ve střední Evropě.

Mgr. Kateřina Pevná

E-mail: katerina.pevna@mendelu.cz
Tel.: +420 602 556 110, +420 545 135 206
Institut celoživotního vzdělávání

Kateřina Pevná se dlouhodobě profesně věnuje oblasti vzdělávání seniorů a mezigeneračnímu učení. Je autorkou řady odborných článků a publikací na tato témata. Od ledna 2021 je vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně od roku 2022 také členkou Předsednictva Asociace univerzit třetího věku. 

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

E-mail: lenka.kamanova@mendelu.cz
Tel.: +420 739 589 206
Institut celoživotního vzdělávání

Lenka Kamanová svoji odbornou činnost zaměřuje na oblasti mezigeneračního učení, age managementu, profesní seniority a univerzit třetího věku.

Mgr. David Kryštof, Ph.D.

E-mail: david.krystof@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 020, +420 777 112 962
Institut celoživotního vzdělávání

David Kryštof se zaměřuje na využití psychologického přístupu transakční analýzy ve vzdělávání. Aplikuje jej na oblast rozvoje pedagogických kompetencí, např. jak efektivně komunikovat se žáky, jak komunikovat s rodiči žáků, jak řešit konfliktní situace, jak vytvářet spolupracující a podporující prostředí ve škole. Dále se věnuje aplikaci transakční analýzy ve vztazích, především vztazích na pracovišti: jaká by měla být role vedoucího a podřízeného, jak by měli společně komunikovat, aby dosahovali vytyčených cílů. Řeší mimo jiné kombinaci pracovních a rodinných vztahů (manželské páry na pracovišti, rodič a potomek atd.).

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

E-mail: sylvie.formankova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 160 519
Ústav managementu (PEF)

Sylvie Formánková se zabývá společenskou odpovědností v soukromém sektoru i v oblasti vzdělávání. Aktivně se zapojuje do dialogu v rámci příprav Národního akčního plánu CSR České republiky. Aktuálně zkoumá úroveň a roli vysokých škol při zvyšování povědomí a uvědomělosti o společenské odpovědnosti.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

E-mail: losak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 256
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Prof. Lošák se věnuje více než 15 let problematice péče o půdu a její úrodnost zejména z pohledu harmonické výživy a hnojení rostlin (polní plodiny, zeleniny, réva vinná, ovocné kultury) minerálními a organickými hnojivy s důrazem na výnos produkce, jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost. Zabývá se rovněž environmentální tematikou – např. vliv zemědělské činnosti na obsah dusičnanů v podzemních vodách či problematikou rizikových prvků v zemědělských půdách.

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Tel.: +420 731 454 366
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování jednoletých a víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů. Zaměřuje se především na problematiku kvality a zdravotní bezpečnosti píce travních a jetelotravních porostů, obnovu travních porostů a stabilizaci produkce objemných krmiv v souvislosti se změnou klimatu. Zabývá se rovněž problematikou produkčních a mimoprodukčních funkcí travních porostů v oblasti tropů a subtropů.

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

E-mail: stanislav.hejduk@mendelu.cz
Tel.: +420 731 454 363
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Odborným zaměřením Stanislava Hejduka jsou zejména travní porosty (produkce a kvalita píce, protierozní působení, druhová bohatost, kvalita vody a půdy, klimatická funkce), trávníkářství (sportovní a okrasné trávníky, zakládání, konstrukce profilu hřišť, ošetřování včetně ekologického, závlahy šetřící vodu), pícniny na orné půdě včetně vlivu na úrodnost půdy (silážní kukuřice, jeteloviny, jetelotrávy), pastvinářství, poloparazitcké rostliny v travních porostech (rod černýš a kokrhel). Svou habilitaci zaměřil na hodnocení ochranného účinku travních porostů na vznik povodní z přívalových dešťů.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

E-mail: josef.balik@mendelu.cz
Tel.: +420 519 367 262
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. se dlouhodobě profesně orientuje na oblast posklizňových technologií zahradnických produktů a řízení jejich kvality se specializací na výrobu vín, alkoholických a nealkoholických nápojů, postupy zpracování a skladování ovoce a zeleniny, kvasné technologie, řízení kvality a hygieny potravin a jejich senzorické analýze.

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

E-mail: vojtech.lukas@mendelu.cz
Tel.: +420 605 835 253
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Odborný asistent Ústavu agrosystémů a bioklimatologie (Agronomická fakulta) věnující se oblasti precizního zemědělství a digitalizace zemědělství (Zemědělství 4.0). Zaměřuje se na problematiku hodnocení prostorové variability půdy a porostů, senzorového mapování půdy, využití dálkového průzkumu v zemědělství, diagnostiky stavu porostů, tvorby aplikačních map, zpracování a analýza dat v geografických informačních systémech (GIS), využití IoT v rostlinné produkci a faremní informační systémy (FMIS).

Ing. Radomil Měřínský

E-mail: radomil.merinsky@mendelu.cz
Tel.: +420 724 132 683

Specializuje se zejména na vinohradnictví a vinařství nebo na adaptaci zemědělského podniku na aridní podmínky jižní Moravy.

Ing. Kristýna Tučková

E-mail: kristyna.tuckova@mendelu.cz
Tel.: +420 770 193 057
Zástupkyně ředitele ŠZP Žabčice.

Její specializací je živočišná výroba, obecně chovatelství a skot v praxi.

Ing. Jakub Doležal

E-mail: jakub.dolezal@mendelu.cz
Tel.: +420 724 186 605
Ředitel

Jakub Doležal je ředitelem ŠZP Žabčice. Specializuje se na polní rostlinnou výrobu a mechanizaci – správná zemědělská praxe, specializace nitrátová směrnice ve zranitelné oblasti v praxi.

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

E-mail: miroslav.juzl@mendelu.cz
Tel: +420 545 133 264
Ústav technologie potravin (AF)

Miroslav Jůzl se věnuje technologii potravin, zejména oblasti zpracování a hodnocení jakosti potravin živočišného původu. Řeší problematiku jakostních odchylek masa a masných výrobků, je odpovědným pracovníkem masné výrobny (CZ 22067) v rámci poloprovozů AF MENDELU. Je členem Společnosti pro výživu. 

Doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.

E-mail: tomas.kopta@mendelu.cz
Tel: +420 519 367 231
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Tomáš Kopta se věnuje systémům alternativní a ekologické produkce zahradnických plodin. Řeší problematiku biologické ochrany, biodiverzity v agroekosystému, využití mikroorganismů pro intenzifikaci produkce a produkci zeleniny.

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

E-mail: pavel.zemanek@mendelu.cz
Tel: +420519367371
Ústav zahradnické techniky (ZF)

Pavel Zemánek se věnuje problematice technických zařízení ve vinařství a problematice odpadového hospodářství. Garantuje technicky zaměřené předměty z oblasti zahradnické mechanizace a strojů pro zpracování ovoce a zeleniny.

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

E-mail: stanislav.hejduk@mendelu.cz
Tel: +420731454 363
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Specializací doc. Hejduka jsou zejména louky a pastviny, pícniny na orné půdě, půda a trávníky. Zabývá se i kvalitou a množstvím podzemních a povrchových vod ze zemědělské půdy.

prof. Ing Martina Lichovníková, Ph.D.

prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

E-mail: martina.lichovnikova@mendelu.cz
Tel.: +420 774 477 016
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Martina Lichovníková se více než 20 let věnuje chovu drůbeže se zaměřením na produkci konzumních vajec a produkci kuřecího masa. Zaměřuje se na technologie chovu včetně alternativních způsobů chovu, kvalitu vajec a kuřecího masa, líhnutí drůbeže a welfare v chovech drůbeře.

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

E-mail: jan.mares@mendelu.cz
Tel.: +420 606 805 124
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice chovu ryb a jejich výživy, kvalitě rybího masa i technickému řešení intenzivní akvakultury. V současnosti působí jako vedoucí oddělení rybářství a hydrobiologie. V roce 2014 byl jmenován profesorem pro obor rybářství. Další informace na www.rybarstvi.eu.

Ing. Radomil Měřínský

E-mail: radomil.merinsky@mendelu.cz
Tel.: +420 724 132 683

Specializuje se zejména na vinohradnictví a vinařství nebo na adaptaci zemědělského podniku na aridní podmínky jižní Moravy.

Ing. Kristýna Tučková

E-mail: kristyna.tuckova@mendelu.cz
Tel.: +420 770 193 057
Zástupkyně ředitele ŠZP Žabčice.

Její specializací je živočišná výroba, obecně chovatelství a skot v praxi.

Ing. Jakub Doležal

E-mail: jakub.dolezal@mendelu.cz
Tel.: +420 724 186 605

Ředitel

Jakub Doležal je ředitelem ŠZP Žabčice. Specializuje se na polní rostlinnou výrobu a mechanizaci – správná zemědělská praxe, specializace nitrátová směrnice ve zranitelné oblasti v praxi.

Mgr. Martin Duľa

E-mail: martin.dula@mendelu.cz
Tel.: +421 910 224 427
Ústav ekologie lesa (LDF)

V současnosti působí jako vědecko-výzkumný pracovník Ústavu ekologie lesa. Intenzivně se věnuje terénnímu výzkumu velkých šelem, zejména populační a potravní ekologii rysa ostrovida a vlka obecného, v podmínkách střední Evropy. Vede také monitoring rysa ostrovida v Moravském krasu.

Aktuálně

Všechny aktuality

Rektor

Od 1. dubna 2022 vede Mendelovu univerzitu v Brně profesor Jan Mareš. Rektor se narodil 18. prosince 1961 ve Strakonicích. Vystudoval Střední rybářskou technickou školu ve Vodňanech a v roce 1985 absolvoval specializaci Rybářství na Vysoké škole zemědělské v Brně. V roce 2014 byl jmenován profesorem v oboru Rybářství. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá například vlivem podmínek chovu a výživy ryb na kvalitu rybího masa nebo vývoji recirkulačních chovů ryb.

Univerzita a fakulty

Loga ke stažení

Studující na MENDELU

Na MENDELU studuje téměř 8 900 studentů (57 % studentek a 43 % studentů), téměř 20 % tvoří studující ze zahraničí. Univerzita má 156 studijních programů a ročně přibližně 2 000 absolventů a absolventek.

Věda a výzkum

Školní lesy, botanická zahrada a zemědělský statek

Univerzitní časopis MENDEL GREEN

Časopis MENDEL GREEN přináší zajímavé události a novinky z dění na univerzitě. Archiv naleznete zde.