Mendelova univerzita sídlí od svého založení v roce 1919 stále na stejném místě, během sta let se rozšířila mimo areál v Černých Polích i mimo samotné Brno. Ústředním místem však stále zůstává brněnský kampus, kde se historické budovy doplňují s těmi moderními. V následujících letech univerzita chystá především rekonstrukci interiérů nejstarších budov a větší prostor pro Ústav chemie a biochemie. Cílem rekonstrukcí je větší pohodlí, bezpečnost uživatelů, příjemnější prostředí a také udržitelnější kampus, který odpovídá moderní univerzitě.

Na co se těšit?

 • Rekonstrukce interiérů budov A a B
 • Přístavba pater na Ústavu chemie a biochemie
 • Nové parkoviště Drobného
 • Revitalizace Severo-východního vstupu

Aktuální omezení

Studenti a zaměstnanci
 • UZAVŘENÍ STUDOVNY X: do odvolání. Studovna je uzavřená z důvodu přestěhování rektorátních pracovišť z budovy A.
 • ZMĚNA PRACOVIŠTĚ: V důsledku rekonstrukce byla některá pracoviště rektorátu přestěhována do náhradních prostor (Ekonomický odbor, Oddělení komunikace a marketingu, Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, Oddělení strategie a analýz, Oddělení kvality a rizik, Oddělní kontroly a interního auditu, Oddělení controllingu, Oddělení pro vzdělávací činnost, Kancelář kvestora, Kancelář rektora a část Odboru řízení lidských zdrojů, konkrétně Oddělení mzdové účtárny), aktuální umístění najdete vždy v Univerzitním informačním systému.
 • ZMĚNA PRACOVIŠTĚ: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy D je Ústav chemie a biochemie dočasně přestěhován do budov K a M. Informace o aktuálním umístění jednotlivých pracovníků naleznete v Univerzitním informačním systému.
Veřejnost
 • Aktuálně neprobíhají žádné práce, které by ovlivňovaly veřejnost.

Co se chystá?

Rekonstrukce interiérů budov A a B

Stavební práce ve dvou nejstarších budovách sice nebudou zvnějšku téměř postřehnutelné, dotknou se však uživatelů těchto prostor jak studujících, tak pracujících. Bez přesunů či dočasných omezení se stavby neobejdou, ale jednotlivé etapy jsou naplánovány tak, aby dopady na výuku či provoz byly minimální. Část rektorátu bude dočasně přestěhována do studovny v budově X.

Rekonstrukce budovy A

Na jaře 2023 začne rekonstrukce nejstarší budovy kampusu, budovy A, v níž sídlí rektorát, ale i části Agronomické a Zahradnické fakulty. Jde o několik na sebe navazujících investičních akcí, jež by všechny měly být dokončeny do konce roku 2024. Výsledkem budou kompletně zmodernizované chodby, kanceláře, zasedací místnosti i sociální zařízení v prvním a druhém podlaží. V dalších etapách bude budována nová strukturovaná kabeláž v celé budově a klimatizace v místnostech orientovaných na jihovýchod a jihozápad (směrem do Zemědělské ulice).

Rekonstrukce budovy B

Ve fázi příprav je také rekonstrukce druhého nejstaršího objektu, sice budovy B, ve které sídlí Lesnická a dřevařská fakulta. Ve třech dílčích etapách by i zde mělo dojít k rekonstrukci a modernizaci sociálních zařízení, chodeb, kanceláří, učeben i bočních schodišť. V tomto případě se práce budou týkat všech pater budovy. Počítá se zde také s novými rozvody vzduchotechniky, rekonstrukcí elektroinstalace, novým osvětlením atd. Vybavení bude repasováno či pořízeno nově. Stavba začne v průběhu roku 2023, hotovo by mělo být v roce 2027.

Větší prostor pro chemii

Budovu D, v níž sídlí ústav chemie Agronomické fakulty, čeká kompletní rekonstrukce, a to včetně odstranění stávajícího 3. nadzemního podlaží, namísto kterého budou přistavena nová patra. Po skončení bude na místě stát pětipodlažní budova s výtahem, která poskytne zázemí pro laboratoře, administrativní i výukové prostory. Počítá se s investicí více než 200 milionů korun a přípravy směřují k tomu, aby bylo možné v roce 2023 předat stavbu zhotoviteli. Práce pak potrvají dva roky.

Po čas této rekonstrukce se celý Ústav chemie a biochemie stěhuje do budovy v blízkosti Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (označení K). Jde o objekt ve vlastnictví MENDELU, který byl v minulosti pronajímán soukromým firmám. Nyní je budova prázdná a nachystaná na dílčí opravy, které ji připraví právě pro nastěhování celého provozu ústavu chemie.

Parkoviště Drobného

Nová parkovací plocha, která vznikne v areálu Mendelovy univerzity v Brně, bude prozatím napojena na místní areálové komunikace s vizí budoucího dopravního napojení do ulice Drobného. Jedná se o rekonstrukci povrchu a příjezdovou komunikaci. Na parkovišti o celkové ploše 1 350 m2 bude umístěno celkem 32 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily a jedno parkovací místo pro tělesně postižené. Páteřní komunikace uvnitř parkoviště bude provedena z distanční dlažby, stejně tak jako parkovací stání, ale se zesílenou vrstvou podkladní štěrkodrti. Po obou stranách komunikace budou osazené betonové obrubníky. Vlastní parkovací stání budou od příjezdové komunikace vymezené sníženými obrubníky s převýšením 20 mm.

Severo-východní vstup

V severovýchodní části areálu Mendelovy univerzity v Brně bude proveden nový vstup. Stávající vstup je zajištěn branou, která bude revitalizována a rozšířena o turniket a sklopné zahrazovací sloupky umožňující regulovaný vstup do areálu. Komunikace bude rozdělena na pojízdnou, parkovací stání a pěší zónu. Pěší zóna bude doplněna o betonové lavice k relaxaci a propojení mezi severovýchodním a jihozápadním vstupem pěší zóny. Vznikne zde nová plocha pro ukládání kmenů stromů, které slouží k výuce studentům. Plocha zeleně bude revitalizována včetně mírných terénních úprav.

Stavební práce budou zahájeny v červnu 2023 a ukončeny v listopadu/prosinci 2023.

Udržitelnost na prvním místě

Náš kampus měníme se zodpovědným přístupem k přírodě. Chceme ještě více šetřit energiemi a využívat obnovitelné zdroje.

Proč modernizujeme?

 • Chceme efektivněji hospodařit s energiemi a využívat obnovitelné zdroje energie
 • Větší bezpečnost a příjemnější prostředí
 • Nové vybavení pro vědu a výzkum
 • Rychlejší a stabilnější internet díky nové kabeláži

Rozvoj kampusu do roku 2030

Přesně, přehledně, po jednotlivých budovách, s časovými i finančními předpoklady. Prostudujte si kompletní projekt dlouhodobého rozvoje kampusu Černá Pole mezi lety 2022 až 2030.

Hlavní cíle rozvoje kampusu

 • Rekonstrukce, modernizace a budování prostor souvisejících přímo i nepřímo s výukou.
 • Opatření k racionalizaci energetických činností – rekonstrukce a modernizace technicky a fyzicky zastaralého majetku.
 • Podmínky pro redislokaci pracovišť – realizace přesunů pracovišť s ohledem na organizační změny, rozvoj pracovišť s ohledem na logické a zejména ekonomické návaznosti jejich provozu.
 • Venkovní úpravy areálu – rekonstrukce, opravy a budování zejména komunikací, rekonstrukce sítí, osvětlení, orientačního značení a sadových úprav, včetně odstraňování drobných dožívajících stavebních objektů.
 • Opatření pro snížení emisí CO2 a další adaptační opatření mírnící již probíhající klimatickou změnu, environmentální aspekty a ochrana životního prostředí.

Projekt dlouhodobého rozvoje kampusu Černá Pole je významným dokumentem pro stanovení strategie a cílů investičního rozvoje tohoto areálu v oblasti stavebních investic, v oblasti energetické i v oblasti plánování neinvestičních a provozních nákladů. V tomto smyslu se jedná o základnu a pilíře, na kterých je možné smysluplně rozvoj a obnovu nemovitého majetku univerzity dále budovat a modernizovat.

Strategií je vynakládání dostatečných prostředků na zabezpečení běžné údržby, která při vynaložení financí v optimální míře významně prodlouží životnost nemovitého majetku Mendelovy univerzity v Brně a na které se dá stavět při plánování budoucích investic. Obsahem dokumentu je tedy také posouzení a plánování potřebných větších oprav či potřebných výměn dožívajících technologických zařízení, rovněž plánování a získávání nástrojů pro efektivní vedení správy budov či energetického managementu. Materiál je zároveň podkladem pro standardizaci některých prvků vedoucích ke sjednocování rázu univerzitního kampusu.

Kontakty a mapa areálu