Mendelova univerzita sídlí od svého založení v roce 1919 stále na stejném místě, během sta let se rozšířila mimo areál v Černých Polích i mimo samotné Brno. Ústředním místem však stále zůstává brněnský kampus, kde se historické budovy doplňují s těmi moderními. V následujících letech univerzita chystá především rekonstrukci interiérů nejstarších budov a větší prostor pro Ústav chemie a biochemie. Cílem rekonstrukcí je větší pohodlí, bezpečnost uživatelů, příjemnější prostředí a také udržitelnější kampus, který odpovídá moderní univerzitě.

Aktuální omezení

 • UZAVŘENÍ DVORA ZA BUDOVOU A: Z důvodu rekonstrukce v budově A je uzavřen dvůr mezi budovou A a D, na dvůr platí zákaz vjezdu a není možné zde parkovat. Průchod do knihovny je možný, ale prosíme o nejvyšší míru obezřetnosti při průchodu v blízkosti stavby.
 • OMEZENÍ PARKOVÁNÍ: Zařízení staveniště pro rekonstrukci budovy A budou umístěna ve dvoře mezi budovou A a J, proto zde bude omezen počet pakovacích míst. Parkování je možné na ploše za budovou R (cca 20  – 30 míst), případně za budovou Q.
 • PROSBA O OBEZŘETNOST:  Rekonstrukce v budově A se týká jen části budovy, ve zbytku nadále probíhá výuka a běžný pracovní provoz. Prosíme tedy studující i zaměstnané o zvýšenou opatrnost při průchodu v blízkosti stavby. Současně se omlouváme za zvýšený hluk a prašnost v okolí budovy A, zvláště v průběhu října, kdy budou probíhat demoliční práce.
 • UZAVŘENÍ STUDOVNY X: do odvolání. Studovna je uzavřená z důvodu přestěhování rektorátních pracovišť z budovy A.
 • ZMĚNA PRACOVIŠTĚ: V důsledku rekonstrukce byla některá pracoviště rektorátu přestěhována do náhradních prostor (Ekonomický odbor, Oddělení komunikace a marketingu, Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, Oddělení strategie a analýz, Oddělení kvality a rizik, Oddělní kontroly a interního auditu, Oddělení controllingu, Oddělení pro vzdělávací činnost, Kancelář kvestora, Kancelář rektora a část Odboru řízení lidských zdrojů, konkrétně Oddělení mzdové účtárny), aktuální umístění najdete vždy v Univerzitním informačním systému.
 • ZMĚNA PRACOVIŠTĚ: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí budovy D je Ústav chemie a biochemie dočasně přestěhován do budov K a M. Informace o aktuálním umístění jednotlivých pracovníků naleznete v Univerzitním informačním systému.

Co právě probíhá?

Rekonstrukce budovy D

Stavba pokračuje dále dle harmonogramu. Nyní již téměř vše skryto zrakům kolemjdoucích. Uvnitř objektu D denně pracuje cca 40- 60 pracovníků subdodavatelských firem a zhotovitele Vašstav, s. r. o. Aktuálně probíhá příprava rozvodů slaboproudu, silnoproudu, technických plynů, vzduchotechniky. Zároveň jsou tvořeny SDK příčky a v 2. NP probíhá nástřik hrubé omítky.

Rekonstrukce budovy A

V průběhu listopadu jsme provedli téměř všechny demoliční práce na všech dotčených chodbách první etapy rekonstrukcí. V tuto chvíli probíhá roztahování silnoproudých a slaboproudých kabeláží a připravují se SDK stěny a jsou zahájeny přípravy struktur nových podlah (pěnové sklo Refaglass), které bychom měli začít vylívat do konce roku. I zde pracujeme dle dohodnutého harmonogramu. Tuto část realizuje společnost SKR stav, s. r. o.

Zároveň došlo k dokončení veřejné zakázky na zhotovitele klimatizací na objektu A. Byla vybrána společnost DCI Czech a.s. a v následujících 6 měsících bude postupně doplněna klimatizace ve všech patrech v objektu A (JV a JZ). Uživatelé jednotlivých dotčených místností budou průběžně informováni o průběhu stavby.

Součástí balíčku investičních akcí v objektu A jsou dále rekonstrukce strukturované kabeláže – zde probíhá výběr zhotovitele, zakázka na interiér – příprava zadávací dokumentace a AVT technika pro rektorátní pracoviště.

U všech zakázek zatím postupujeme dle vytčeného harmonogramu.

Rekonstrukce interiérů budovy B

V těchto dnech probíhá předávání zařízení staveniště – za objektem B směrem k objektu L. Zahájení stavby je plánováno na přelomu roku 2023/2024. Ve třech dílčích etapách by zde mělo dojít k rekonstrukci a modernizaci sociálních zařízení, chodeb, kanceláří, učeben i bočních schodišť. V tomto případě se práce budou týkat všech pater budovy. Počítá se zde také s novými rozvody vzduchotechniky, rekonstrukcí elektroinstalace, novým osvětlením atd. Vybavení bude repasováno či pořízeno nově. Stavební práce by měly být ukončeny v roce 2027.

Co se chystá?

Parkoviště Drobného

Nová parkovací plocha, která vznikne v areálu Mendelovy univerzity v Brně, bude prozatím napojena na místní areálové komunikace s vizí budoucího dopravního napojení do ulice Drobného. Jedná se o rekonstrukci povrchu a příjezdovou komunikaci. Na parkovišti o celkové ploše 1 350 m2 bude umístěno celkem 32 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily a jedno parkovací místo pro tělesně postižené. Páteřní komunikace uvnitř parkoviště bude provedena z distanční dlažby, stejně tak jako parkovací stání, ale se zesílenou vrstvou podkladní štěrkodrti. Po obou stranách komunikace budou osazené betonové obrubníky. Vlastní parkovací stání budou od příjezdové komunikace vymezené sníženými obrubníky s převýšením 20 mm.

Stavební práce budou probíhat v roce 2023/2024.

Severo-východní vstup

V severovýchodní části areálu Mendelovy univerzity v Brně bude proveden nový vstup. Stávající vstup je zajištěn branou, která bude revitalizována a rozšířena o turniket a sklopné zahrazovací sloupky umožňující regulovaný vstup do areálu. Komunikace bude rozdělena na pojízdnou, parkovací stání a pěší zónu. Pěší zóna bude doplněna o betonové lavice k relaxaci a propojení mezi severovýchodním a jihozápadním vstupem pěší zóny. Vznikne zde nová plocha pro ukládání kmenů stromů, které slouží k výuce studentům. Plocha zeleně bude revitalizována včetně mírných terénních úprav.

Stavební práce budou probíhat v roce 2023/2024

Rozvoj kampusu do roku 2030

Přesně, přehledně, po jednotlivých budovách, s časovými i finančními předpoklady. Prostudujte si kompletní projekt dlouhodobého rozvoje kampusu Černá Pole mezi lety 2022 až 2030.

Udržitelnost na prvním místě

Náš kampus měníme se zodpovědným přístupem k přírodě. Chceme ještě více šetřit energiemi a využívat obnovitelné zdroje.

Proč modernizujeme?

 • Chceme efektivněji hospodařit s energiemi a využívat obnovitelné zdroje energie
 • Větší bezpečnost a příjemnější prostředí
 • Nové vybavení pro vědu a výzkum
 • Rychlejší a stabilnější internet díky nové kabeláži

Hlavní cíle rozvoje kampusu

 • Rekonstrukce, modernizace a budování prostor souvisejících přímo i nepřímo s výukou.
 • Opatření k racionalizaci energetických činností – rekonstrukce a modernizace technicky a fyzicky zastaralého majetku.
 • Podmínky pro redislokaci pracovišť – realizace přesunů pracovišť s ohledem na organizační změny, rozvoj pracovišť s ohledem na logické a zejména ekonomické návaznosti jejich provozu.
 • Venkovní úpravy areálu – rekonstrukce, opravy a budování zejména komunikací, rekonstrukce sítí, osvětlení, orientačního značení a sadových úprav, včetně odstraňování drobných dožívajících stavebních objektů.
 • Opatření pro snížení emisí CO2 a další adaptační opatření mírnící již probíhající klimatickou změnu, environmentální aspekty a ochrana životního prostředí.

Projekt dlouhodobého rozvoje kampusu Černá Pole je významným dokumentem pro stanovení strategie a cílů investičního rozvoje tohoto areálu v oblasti stavebních investic, v oblasti energetické i v oblasti plánování neinvestičních a provozních nákladů. V tomto smyslu se jedná o základnu a pilíře, na kterých je možné smysluplně rozvoj a obnovu nemovitého majetku univerzity dále budovat a modernizovat.

Strategií je vynakládání dostatečných prostředků na zabezpečení běžné údržby, která při vynaložení financí v optimální míře významně prodlouží životnost nemovitého majetku Mendelovy univerzity v Brně a na které se dá stavět při plánování budoucích investic. Obsahem dokumentu je tedy také posouzení a plánování potřebných větších oprav či potřebných výměn dožívajících technologických zařízení, rovněž plánování a získávání nástrojů pro efektivní vedení správy budov či energetického managementu. Materiál je zároveň podkladem pro standardizaci některých prvků vedoucích ke sjednocování rázu univerzitního kampusu.

Kontakty a mapa areálu