Vedení univerzity

 

 

Rektorka

 • Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky; funkční období rektora je čtyřleté
 • Rektor stojí v čele Mendelovy univerzity v Brně a je jejím akademickým orgánem; jedná a rozhoduje ve všech věcech týkajících se univerzity s výjimkou těch, které zákon o vysokých školách dává do působnosti jiných orgánů univerzity nebo fakult; zastupuje univerzitu navenek a je též zástupcem univerzity v České konferenci rektorů.

Prorektoři

Prorektor pro vzdělávací činnost

Působnost prorektora pro vzdělávací činnost je vymezena takto:

a) řídí:

 • vzdělávací činnost na univerzitní úrovni,
 • koordinaci pedagogického procesu mezi fakultami a vysokoškolským ústavem,
 • v odborné oblasti vedoucího pedagogického oddělení,
 • činnost:
  • komise rektora pro vzdělávací činnost,
  • komise rektora pro sestavování rozvrhů,
  • rady pro ediční a audiovizuální činnost,
  • interní akreditační komise;

b) odpovídá za:

 • zpracování analýz, hodnocení stavu a úrovně vzdělávací činnosti,
 • hodnocení dosahovaných výsledků v oblasti vzdělávací činnosti a jejich realizace,
 • zpracování harmonogramů studia a systému rozvrhů výuky,
 • koordinaci termínů státních zkoušek a promocí mezi součástmi univerzity,
 • naplňování univerzitních projektů v pedagogické oblasti,
 • dodržování standardů plynoucích z ECTS Label a DS Label,
 • přípravu a průběh přijímacího řízení u studijních programů, které nejsou uskutečňovány na fakultách, a zpracování podkladů pro odvolací řízení,
 • akreditační činnost v oblasti studijních programů, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • zpracování návrhů edičních plánů učebních textů a kontrolu jejich realizace,
 • tvorbu univerzitních zásad organizace studia, studijních předpisů a zkušebních řádů,
 • přípravu podkladů k uznání vysokoškolského vzdělávání získaného na zahraničních vysokých školách,
 • přípravu podkladů k rozhodnutí o žádostech o přezkoumání rozhodnutí týkajících se studijních záležitostí;

c) spolupracuje s prorektorem pro tvůrčí činnost na:

 • metodickém řízení Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb v oblasti činnosti zaměřené na podporu studentů, zajišťovanou zejména jeho Informačním centrem a Audiovizuálním centrem, a dále na tvorbě edice studijní literatury;
 • zpracování hodnocení doktorských studijních programů, a to poskytováním údajů potřebných pro hodnocení dostupných ve Sdružené matrice studentů (SIMS) a univerzitním informačním systému (UIS).

Prorektor pro tvůrčí činnost

Působnost prorektora pro tvůrčí činnost je vymezena takto:

a) řídí :

 • tvůrčí činnost na univerzitní úrovni a ve vztahu k rejstříku informací o výsledcích výzkumu, experimentální vývoje a inovací (RIV) a k registru uměleckých výstupů (RUV),
 • koordinaci doktorských studijních programů mezi fakultami,
 • metodicky činnost fakult v oblasti specifického výzkumu a Interní grantové agentury na univerzitní úrovni,
 • metodicky v oblasti tvůrčí činnosti:
  • vedoucího Odboru vědy a výzkumu rektorátu,
  • vedoucího Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb,
  • ředitele Centra transferu technologií,
 • činnost komise rektora pro tvůrčí činnost;

b) odpovídá za:

 • zpracování analýz a hodnocení stavu a úrovně tvůrčí činnosti,
 • hodnocení dosahovaných výsledků v oblasti tvůrčí činnosti a jejich realizace,
 • vědeckou spolupráci s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi v ČR a v zahraničí na univerzitní úrovni,
 • koordinaci účasti součástí univerzity na národních a mezinárodních výzkumných projektech a projektech Strukturálních fondů EU,
 • zpracování analýz a hodnocení úrovně a dosahovaných výsledků v doktorských studijních programech,
 • předkládání návrhů na ocenění za významné výsledky tvůrčí činnosti,
 • činnosti související s konáním promocí absolventů doktorských studijních programů, habilitovaných docentů a čestných doktorů,
 • obsahovou a věcnou správnost uzavíraných dohod a smluvních závazků v oblasti tvůrčí činnosti,
 • koordinaci pořizování a využívání přístrojové techniky pro účely tvůrčí činnosti, budování celoškolských laboratoří a pracovišť a jejich využití pro externí servisní služby,
 • přípravu podkladů předkládaných vědecké radě a rektorce v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem,

c) spolupracuje s prorektorem pro vzdělávací činnost na:

 • přípravě akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem formou zpracování podkladů a požadavků za oblast tvůrčí činnosti,
 • tvorbě studijních předpisů pro studium v doktorských studijních programech formou zpracování podkladů a požadavků na zajištění těchto programů,

d) spolupracuje s prorektorem pro internacionalizaci a vnější vztahy na:

 • na zapojování univerzity do mezinárodních projektů poskytováním informací o projektových výzvách a podporou Projektového oddělení Odboru vědy a výzkumu při zpracování projektových žádostí;

e) je místopředsedou Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně.

Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost

Působnost prorektora pro strategii, rozvoj a účelovou činnost je vymezena takto:

a) řídí:

 • metodicky zpracování strategie fakult a vysokoškolského ústavu,
 • zapojení univerzity do návrhů a řešení:
  • projektů Centralizovaného programu MŠMT ČR, organizaci přípravy a vyhodnocení těchto projektů,
  • dalších strategických a rozvojových projektů,
 • v souladu se strategií univerzity řešení majetkoprávních záležitostí vysokoškolských statků a Správy kolejí a menz,
 • metodicky v oblasti strategie vedoucího Oddělení strategie a kvality (referát strategie a rozvoje),
 • metodicky v oblasti účelové činnosti:
  • vedoucího Oddělení účelových zařízení,
  • ředitele Správy kolejí a menz,
  • vedoucího Botanické zahrady a arboreta,
  • ředitele Centra sportovních aktivit,
 • činnost:
  • komise rektora pro strategii, rozvoj a investiční činnost,
  • poradního sboru vysokoškolských statků,

b) odpovídá za:

 • přípravu, realizaci a vyhodnocování strategie a rozvoje univerzity,
 • přípravu, zpracování a vyhodnocování strategického záměru univerzity a plánů jeho realizace,
 • přípravu a vyhodnocování koncepce rozvoje vysokoškolských statků, zvláště pak dlouhodobého plánu rozvoje a ročních plánů činnosti,
 • přípravu, realizaci a hodnocení Institucionálního plánu univerzity,
 • realizaci organizačních změn uskutečňovaných za účelem dosažení strategických cílů univerzity,
 • zastupování strategických zájmů univerzity v mimouniverzitních poradních orgánech,
 • kontrolu plnění plánů účelové a hospodářské činnosti vysokoškolských statků a Správy kolejí a menz;

c) k zajištění souladu se strategií univerzity spolupracuje:

 • s kvestorem a poradními orgány rektora při plánování stavební investiční činnosti univerzity a při přípravě návrhů dislokačních rozhodnutí,
 • s poradním sborem vysokoškolských statků na přípravě plánů účelové a hospodářské činnosti vysokoškolských statků a Správy kolejí a menz,
 • s řediteli vysokoškolských statků, ředitelem Správy kolejí a menz, ředitelem Centra sportovních aktivit a s vedoucím Botanické zahrady a arboreta na rozvoji a koncepci těchto pracovišť.

Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů

Působnost prorektora pro řízení kvality a lidských zdrojů je vymezena takto:

a) řídí:

 • metodicky zpracování a implementaci celouniverzitní strategie řízení lidských zdrojů,
 • činnosti vedoucí k získání a udržení certifikátu HR Award1,
 • metodicky v oblasti řízení lidských zdrojů ředitele Odboru řízení lidských zdrojů, ― metodicky v oblasti řízení kvality vedoucího Oddělení strategie a kvality (referát řízení kvality a referát řízení rizik);

b) odpovídá za:

 • přípravu, realizaci a vyhodnocování strategie řízení lidských zdrojů,
 • přípravu analýz a prognóz v oblasti lidských zdrojů univerzity,
 • celouniverzitní podpůrné činnosti pro získávání a výběr zaměstnanců,
 • procesy vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů,
 • modernizaci portfolia zaměstnaneckých benefitů a jeho následnou implementaci,
 • proces přihlášení se k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků,
 • implementaci akčního plánu na odstranění slabých stránek současného stavu rozvoje lidských zdrojů,
 • řízení kvality ve všech sledovaných oblastech činnosti univerzity,
 • vedení průběžných záznamů o vnitřním hodnocení kvality a jejich předkládání radě pro vnitřní hodnocení,
 • přípravu podkladů pro jednání rady pro vnitřní hodnocení,
 • vymezení kritérií, ukazatelů a parametrů pro vnitřní hodnocení kvality,
 • činnosti spojené s vnitřním hodnocením kvality a zpracováním zprávy o vnitřním hodnocení,
 • sledování vnějších požadavků na kvalitu,
 • činnosti související s údržbou registru rizik, zpracovávání a vyhodnocování plánu eliminace rizik,
 • zpracování vnitřních a dalších předpisů univerzity v oblasti řízení kvality a lidských zdrojů;

c) spolupracuje:

 • s ostatními prorektory na implementaci a rozvoji systému řízení kvality v oblastech činnosti, které spadají do jejich působnosti,
 • s prorektorem pro vzdělávací činnost a prorektorem pro tvůrčí činnost na přípravě podkladů agendy hodnocení pracovníků.

d) je místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně.

Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy

Působnost prorektora pro internacionalizaci a vnější vztahy je vymezena takto:

a) řídí:

 • internacionalizaci univerzity,
 • výběrová řízení zahraničních studentů – plátců poplatku za studium v cizím jazyce,
 • metodicky v oblasti internacionalizace vedoucího Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace,
 • metodicky v oblasti vnějších vztahů vedoucího Oddělení public relations,
 • činnost:
  • komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci,
  • komise rektorky pro Public relations,
  • redakční rady časopisu MENDEL GREEN;

Odpovídá za:

 • uzavírání mezinárodních dohod,
 • zajišťování propagace univerzity na mezinárodních veletrzích, konferencích a setkáních zahraničních koordinátorů,
 • zajišťování péče o zahraniční návštěvy a delegace,
 • zajišťování veškerých záležitostí spojených s cestami členů vedení univerzity do zahraničí,
 • zajišťování činností spojených s přijíždějícími a vyjíždějícími studenty a akademickými pracovníky,
 • činnosti a agendu Public a Media relations, jednotného vizuálního stylu , prezentačních, kulturních, společenských a akademických akcí univerzity, propagačních tiskovin a publikací, dárkových a reklamních předmětů a webových stránek univerzity;

b) spolupracuje s prorektorem pro vzdělávací činnost:

 • při metodickém řízení Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, a to zejména při uzavírání mezinárodních dohod v oblasti vzdělávací činnosti,

d) spolupracuje s prorektorem pro tvůrčí činnost

 • na zapojování univerzity do mezinárodních projektů a jejich naplňování,
 • na činnost ech související se sponzoringem a fundraisingem formou zajišťování podpůrných činností Oddělením PR.

Kvestor

Rozsah pracovní činnosti kvestora se stanovuje takto:

a) Řídí:

 • v oblasti ekonomické a personální všechna rektorátní a celoškolská pracoviště s výjimkou Oddělení interního auditu a kontroly, Právního oddělení a Odbor řízení lidských zdrojů,
 • v oblasti odborné vedoucího:
  • Ekonomického odboru,
  • Oddělení veřejných zakázek,
  • Provozního odboru,
 • přímo pracoviště:
  • Oddělení kvestora,
  • Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a civilní ochrany (BOZP, PO a CO).

b) Přímo osobně zodpovídá za:

 • oblast ekonomiky a financí,
 • evidenci a správu majetku včetně jeho kontroly a inventarizace,
 • pojištění,
 • zpracovávání ekonomických analýz a plánů,
 • přípravu a vyhodnocování investičních plánů,
 • zpracování hlášení a zpráv pro banky, pojišťovny, úřady státní správy apod.,
 • zpracování výročních zpráv o hospodaření univerzity a dalších zpráv dle pokynů nadřízených orgánů,
 • přípravu a realizaci zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení na dodavatele veřejných zakázek,
 • přípravu podkladů pro Správní radu univerzity,
 • přípravu, monitoring čerpání a vyhodnocování rozpočtu univerzity,
 • přípravu rozpočtových pravidel univerzity,
 • zpracování návrhů vnitřních a dalších předpisů univerzity souvisejících s oblastí účetnictví a ekonomické administrativy, oblastí správy majetku, pojištění, oblastí personální a mzdovou a oblastí bezpečnosti práce, požární ochrany a civilní ochrany,
 • efektivní plánování a využití všech finančních zdrojů.

c) Rozhoduje o:

 • ekonomické a finanční politice,
 • způsobu řízení finančních toků.

d) Zastupuje univerzitu:

 • na jednáních s nadřízenými orgány státní správy v oblasti hospodářské činnosti, ekonomicky, oblasti pracovně-právní a oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
 • na jednáních s bankami, pojišťovnami, auditory a dalšími subjekty v oblasti ekonomiky, financí, auditu a pojištění.

e) Spolupracuje s prorektorem pro strategii, rozvoj a účelovou činnost na:

 • přípravě a realizaci strategického záměru a plánů jeho realizace formou přípravy podkladů a zpracování cílů za oblasti podle písmene b),

f) Spolupracuje s prorektorem pro řízení kvality a lidských zdrojů na:

 • stanovování cílů, kritérií a ukazatelů kvality, jejich monitoringu a vyhodnocování,
 • naplňování strategie univerzity v oblasti lidských zdrojů,
 • identifikaci a hodnocení rizik.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU