VaV činnost

Mendelova univerzit v Brně se dlouhodobě profiluje jako výzkumná univerzita s vyváženým podílem základního a aplikovaného výzkumu. Pracovníci odborných ústavů se dokázali velmi rychle adaptovat na nové podmínky financování výzkumných aktivit prostřednictvím externích grantových agentur.

Výsledkem tohoto přístupu je relativně vysoká úspěšnost při získávání vědecko-výzkumných projektů, zejména od tuzemských externích poskytovatelů (GAČR, NAZV, MŠMT, TAČR), zakázek smluvního výzkumu a v posledních letech také projektů ze Strukturálních fondů EU (OP VK, OP VaVpI). V současných ekonomických podmínkách financování vysokého školství a výzkumu v ČR nabývá tato činnost pro další rozvoj univerzity zásadního významu.

Projekty

H2020 na MENDELU

Silné stránky projektového řízení

  • 91% respondentů podává návrhy projektů.
  • 68% pracovníků podává návrhy projektů aplikovaného výzkumu, 42% projektů základního výzkumu a 46% se uchází o projekty Strukturálních fondů EU.
  • 73% respondentů považuje podávání projektů za profesionální povinnost.
  • Rozhodující podíl respondentů využívá při vyhledávání projektových výzev externích poskytovatelů informační zdroje: „Newsletter VaV“ (69%), semináře k projektovým výzvám (39%) a web „Podpora projektových skupin (12%).
  • Pro 75% respondentů je největší motivací k podávání návrhů projektů potřeba vytvářet hodnocené vědecké výsledky (RIV), 72% respondentů je motivováno pracovním zaujetím pro vědecko-výzkumnou činnost.
  • Pracovníci oceňují řešení velkého množství projektů s obrovskou finanční dotací  týmové propojení mezi ústavy a navázání nových vědeckých kontaktů v rámci externí spolupráce.

 

Prezentace VaV na MENDELU

1

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU