Proces uznávání zahraničního vzdělání je založen na srovnání obsahu zahraničního vzdělání a studijních programů s odpovídajícím obsahem akreditovaným na věcně příslušné veřejné vysoké škole. Výsledný certifikát a rozhodnutí jsou univerzálním úředním dokumentem, mají trvalou platnost a lze je využít na celém území ČR. Jinak probíhá posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení.

Je nutné

Všechny dokumenty musí být v českém nebo anglickém jazyce:

 • Vyplnit žádost (níže)
 • Nechat si notářsky ověřit kopie těchto dokumentů: Diplom, Přílohu k diplomu (Diploma Supplement) a Výpis absolvovaných předmětů (Transcript of Academic Records) pro bakalářské studium. Žádáte-li o uznání magisterského studia, musíte doložit i dokumenty o předchozím bakalářském studiu. 
 • Došlo-li během studia k přerušení, je nutné tuto skutečnost taktéž doložit. Pokud bylo studium zkráceno z důvodu předchozího studia (například zkrácené bakalářské studium z důvodu předchozího studia Mladšího specialisty na Ukrajině), je nutné i tuto skutečnost doložit doklady – Diplom a Výpis absolvovaných předmětů.
 • Doložit kopii pasu/občanského průkazu (stačí obyčejná kopie)
 • Oddací list (pouze v případě změny příjmení po sňatku)
 • Bude-li proces vyřizovat někdo jiný, je potřeba dodat plnou moc. Plná moc nemusí být notářsky ověřená – musí však obsahovat originální podpisy.

Ověřování pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů

Ověření dokumentů závisí na státu, ve kterém bylo vzdělání získáno a kde byl vydán doklad. Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena. Ověření musí být provedeno ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. Podrobné informace najdete v dokumentu, který specifikuje typ požadovaného ověření podkladů podle jednotlivých států, v nichž bylo vzdělání získáno.

Poplatek

Od 1. 9. 2016 je podmínkou zahájení řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání také uhrazení poplatku za úkony spojené s řízením. Výše poplatku činí 3000 Kč. Poplatek se platí až po oficiální výzvě, kterou zasíláme. Lhůta k zaplacení poplatku je 30 dnů.

Orgány, které rozhodují o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

 • Veřejné vysoké školy, které uskutečňují obsahově obdobný akreditovaný studijní program
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – v případě pochybností určuje příslušnost veřejné vysoké školy k uznání vzdělání nebo může rozhodnout o uznání samo, je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti
 • Ministerstvo obrany – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti vojenství
 • Ministerstvo vnitra – rozhoduje o vzdělání získaném v oblasti bezpečnostních sil

Právní předpisy upravující uznávání v ČR

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Mezinárodní smlouvy, kterými je vázána ČR (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání – Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Slovinsko a mnohostranná tzv. Haagská úmluva)
 • Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství (tzv. Lisabonská úmluva)

Odvolání

V případě negativního rozhodnutí má žadatel právo ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí podat proti němu odvolání. Odvolání se podává k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Mendelovy univerzity v Brně. Odvolání je potřeba doručit na adresu Mendelovy univerzity v Brně v písemné formě. Náležitosti odvolání: jméno a příjmení, adresa, datum a číslo jednací rozhodnutí, proti kterému se žadatel odvolává, odůvodnění odvolání, datum a podpis.

Referentka pro studijní záležitosti – Oddělení pro vzdělávací činnost
OVČ OVČK REK, Zemědělská 1, 61300 Brno
Kancelář: A5.27

Požadované dokumenty je nutné doručit na adresu:

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení pro vzdělávací činnost
Zemědělská 1665/1, Brno 613 00