Proces posouzení slouží jako jednorázové ověření splnění jedné z podmínek přijímacího řízení – dosažení zákonem požadovaného stupně vzdělání (středoškolského, nebo vysokoškolského – bakalářského či magisterského typu studia), který je podmínkou pro přijetí na vybraný studijní program. Proces nostrifikace probíhá odlišně.

Uchazeči o studium v bakalářském programu

Uchazeči prokazují absolvování zahraničního středoškolského vzdělání, které jim v zemi, podle jejíhož právního systému bylo toto vzdělání získáno, dává právo k nástupu do bakalářského typu studia. Požadované úředně ověřené dokumenty je nutné doložit v tištěné podobě. Žádosti uchazečů o bakalářský typ studia budou posouzeny na fakultě, na kterou uchazeč podal přihlášku.

  • Uchazeč, který absolvoval tzv. Evropskou školu, předkládá vyplněnou žádost a úředně ověřenou kopii osvědčení o evropském bakalaureátu. Neplatí pro tzv. International Baccalaureate (IB Diploma).
  • Uchazeč, který absolvoval středoškolské vzdělání v jedné ze zemí, se kterou má Česká republika uzavřenu tzv. ekvivalenční dohodu (tj. Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko), předkládá úředně ověřenou kopii dokladu o dokončeném středoškolském vzdělání, na který se tato ekvivalenční dohoda vztahuje. Fakulta může uchazeče vyzvat k doložení úředně ověřených kopií dokladu o obsahu a rozsahu vzdělání (seznam absolvovaných předmětů) a dalších dokumentů souvisejících s jeho předchozím zahraničním vzděláním.
  • Uchazeči, kteří dokončili zahraniční středoškolské vzdělání v ostatních zemích, prokazují tuto skutečnost předložením vyplněné žádosti, úředně ověřené kopie dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání a úředně ověřené kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělání (seznam absolvovaných předmětů). Fakulta může uchazeče vyzvat k doložení dalších dokumentů souvisejících s jeho předchozím zahraničním vzděláním.
  • V případě, že je uchazeč držitelem tzv. „nostrifikačního osvědčení“ vydaného v České republice, předkládá úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání a úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání.

Uchazeči o studium v navazujícím magisterském a doktorském studijním programu

Uchazeči prokazují absolvování zahraničního vysokoškolského vzdělání, které jim v zemi, kde bylo toto vzdělání získáno, dává právo k nástupu do magisterského, potažmo doktorského typu studia. Požadované úředně ověřené dokumenty je nutné doložit v tištěné podobě. Žádosti uchazečů o navazující magisterský typ studia budou posouzeny na fakultě, na kterou uchazeč podal přihlášku. Žádosti uchazečů o doktorský typ studia budou posouzeny na Oddělení pro vzdělávací činnost rektorátu MENDELU.

  • Uchazeč, který absolvoval vysokoškolské vzdělání v jedné ze zemí, se kterou má Česká republika uzavřenu tzv. ekvivalenční dohodu (tj. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko), předkládá úředně ověřenou kopii dokladu o dokončeném vysokoškolském vzdělání, na který se tato ekvivalenční dohoda vztahuje, a úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu / výpisu absolvovaných předmětů (Diploma Supplement / Transcript of Records). Fakulta může uchazeče vyzvat k doložení dalších dokumentů souvisejících s jeho předchozím zahraničním vzděláním.
  • Uchazeči, kteří dokončili zahraniční vysokoškolské vzdělání v ostatních zemích, prokazují tuto skutečnost předložením vyplněné žádosti, úředně ověřené kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání a úředně ověřené kopie dodatku k diplomu / výpisu absolvovaných předmětů (Diploma Supplement / Transcript of Records). Fakulta může uchazeče vyzvat k doložení dalších dokumentů souvisejících s jeho předchozím zahraničním vzděláním.
  • V případě, že je uchazeč držitelem tzv. „nostrifikačního osvědčení“ vydaného v České republice, předkládá úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Překlady

V případě, že doklady prokazující předchozí zahraniční vzdělání nejsou vydány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je uchazeč povinen doložit s úředně ověřenými kopiemi dokladů také soudní překlady do českého nebo anglického jazyka.

Úřední ověření

Stupeň úředního ověření je dán mezinárodními smlouvami mezi Českou republikou a ostatními státy. Požadovaná forma ověření se liší stát od státu.

Další možné dokumenty

  • V případě doložení plné moci, může být žadatel při předkládání dokumentů zastoupen zmocněncem. Plná moc musí obsahovat podpisy zmocnitele i zmocněnce. Úřední ověření není vyžadováno.
  • Uchazeč doloží úřední změnu jména v případě, že jméno na dokladu vydaném zahraniční vysokou školou nekoresponduje s jeho aktuálním jménem (změna příjmení po svatbě atd.). Je nutné předložit úředně ověřenou kopii dokladu, který tuto změnu prokazuje.
  • V případě, že je žadatel v režimu mezinárodní ochrany, doloží úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje.

Poplatek

Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení je zpoplatněno. Poplatek činí 900 Kč a bude uhrazen příslušné fakultě (v případě uchazečů o doktorské studium bude platba uhrazena ve prospěch rektorátu). Uchazeč bude k zaplacení poplatku vyzván.

Odvolání

Proti sdělení o nesplnění této podmínky přijímacího řízení není možné se odvolat. Uchazeč o studium má možnost doložit nostrifikační osvědčení.

Kontakty

Uchazeči o studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu

Agronomická fakulta
Studijní referentka
Mgr. Martina Javorová
Studijní oddělení Agronomické fakulty
Provozně ekonomická fakulta
Organizační pracovnice
Mgr. Ludmila Nepomucká
Zahraniční oddělení Provozně ekonomické fakulty
Zahradnická fakulta – navazující magisterské studium
Studijní referentka
Ivana Josefíková
Děkanát Zahradnické fakulty
Institut celoživotního vzdělávání
Studijní referentka
Bc. Iva Urbánková
Kancelář ředitele
Lesnická a dřevařská fakulta
Studijní referentka
Bc. Hana Čerteková
Studijní oddělení Lesnické a dřevařské fakulty
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní referentka
Ing. Kateřina Pokorná
Studijní oddělení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Zahradnická fakulta – bakalářské studium
Studijní referentka
Renata Svobodová
Děkanát Zahradnické fakulty

Uchazeči o studium v doktorském studijním programu

Referentka pro studijní záležitosti – Oddělení pro vzdělávací činnost
OVČ OVČK REK, Zemědělská 1, 61300 Brno
Kancelář: A5.27