Podmínky studia a jejich změny - nový Studijní a zkušební řád

Bc. a Mgr. studenti

Od 1. září 2023 vstupuje v platnost nová podoba Studijního a zkušebního řádu, která v některých případech podstatným způsobem mění podmínky studia.

Přehled základních podmínek a jejich změn

 • Žádost o zápis předmětu se podává registrací. Zápis předmětu se dá měnit v období stanoveném harmonogramem akademického roku.
 • K zápisu do druhého semestru musí student v prvním semestru získat alespoň 15 kreditů. Pozor – dle předchozího SZŘ to bylo pouze 12!
 • K zápisu do dalších semestrů je potřeba minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva semestry. Pokud do splnění minimálního počet kreditů předepsaného pro dané studium chybí méně než 30 kreditů, podmínka z předešlé věty nemusí být splněna.
 • Minimální počet kreditů předepsaný pro úspěšné ukončení studia odpovídá třicetinásobku standardní doby studijního programu vyjádřené počtem semestrů. To znamená, že pro ukončení tříletého bakalářského studia, které se tedy skládá ze šesti semestrů, bude potřeba 180 kreditů (6 × 30 = 180).
 • Student musí mít zapsaný alespoň jeden předmět v každém semestru studia, ale ne pouze sport/tělocvik.
 • Výsledek ukončení předmětu se hodnotí stupni „výborně“ (1; A), „velmi dobře plus“ (1,5; B), „velmi dobře“ (2; C), „dobře plus“ (2,5; D), „dobře“ (3; E) a „nevyhověl“ (4; F) u předmětů ukončených zkouškou nebo „započteno“ (Z) a „nezapočteno“ (N) u předmětů ukončených zápočtem. Pokud se student ukončení předmětu neúčastnil, je hodnocen „nedostavil se“ (-) a předmět ukončil neúspěšně. Ukončení je možné dvakrát opakovat v opravném termínu.
 • Studium je úspěšně ukončeno splněním všech studijních požadavků, obhajobou závěrečné práce a státní závěrečnou zkouškou.
 • Maximální doba studia je stanovena jako dvojnásobek standardní doby studia. Do maximální doby studia se započítává doba přerušení studia. Pozor – dle předchozího SZŘ to bylo jinak!
 • Student má právo na prodloužení lhůt pro plnění povinností a podmínek nebo na mimořádnou úpravu studia, a to v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím a v případě předložení potvrzení o sportovní reprezentaci ČR, o které se žádá každý semestr.
 • V případě nemoci nebo jiné překážky v účasti na výuce je povinný do 7 kalendářních dní omluvit svoji absenci a prokazatelně tuto omluvu doložit.
 • Je povinností neprodleně hlásit studijnímu oddělení změnu nebo ztrátu zdravotní způsobilosti ke studiu.  
 • Student je povinen zdržet se podvodného jednání v rámci svého studia a vůči univerzitě.
 • Přerušení studia je možné na vlastní žádost (např. z vážného zdravotního důvodu) nebo z moci úřední (např. při prodlení v zaplacení poplatku za studium), ale rozhoduje o něm děkan. Osoba s přerušeným studiem ztrácí status studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia, ovšem ne v případě rodičovství.
 • Je nutné nejméně jednou za 7 kalendářních dní sledovat UIS a úřední desku školy, kontrolovat univerzitní el. poštu, oznamovat změny adresy pobytu či doručování. V období, kdy neprobíhají výuka, registrace, zápisy nebo zkoušky, se tato lhůta zdvojnásobuje. Pozor, dříve byla tato lhůta trojnásobná.

Celé znění Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně najdete na úřední desce v sekci Vnitřní předpisy univerzity.

Ph.D. studenti

Od 1. září 2023 vstupuje v platnost nová podoba Studijního a zkušebního řádu, která v některých případech podstatným způsobem mění podmínky studia.

Přehled základních podmínek a jejich změn

 • PhD student musí oznamovat změny adresy pobytu či doručování a sledovat UIS a kontrolovat univerzitní el. poštu, a to nejméně jednou za 7 kalendářních dní. V období, kdy neprobíhají výuka, registrace, zápisy nebo zkoušky, se tato lhůta zdvojnásobuje. Pozor, dříve byla tato lhůta trojnásobná.
 • Studijní program je uskutečňován podle individuálního studijního plánu.
 • Součástí individuálního studijního plánu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce.
 • V rámci studia musí student absolvovat minimálně tři odborné předměty a předmět Odborný anglický jazyk (nebo jiný světový jazyk).
 • Studium je buď ročníkové nebo semestrální, kreditové nebo nekreditové.
  • Semestry – K zápisu do druhého semestru musí student v prvním semestru získat alespoň 10 kreditů. K zápisu do dalších semestrů je potřeba minimálně 20 kreditů v součtu za poslední dva semestry. Pokud do splnění minimálního počet kreditů předepsaného pro dané studium chybí méně než 30 kreditů, podmínka z předešlé věty nemusí být splněna.
  • Ročníky – K zápisu do studia ve druhém a dalším ročníku musí student získat alespoň 20 kreditů. Pokud do splnění minimálního počet kreditů předepsaného pro dané studium chybí méně než 30 kreditů, podmínka z předešlé věty nemusí být splněna.
 • Pro každý studijní program je jmenována oborová rada. Ta sleduje a hodnotí studenta, rozhoduje o přerušení studia a schvaluje postup do dalšího ročníku.
 • Studium je úspěšně ukončeno splněním všech studijních požadavků, obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou.
 • Student má právo na prodloužení lhůt pro plnění povinností a podmínek nebo na mimořádnou úpravu studia, a to v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím a v případě předložení potvrzení o sportovní reprezentaci ČR, o které se žádá každý semestr.
 • V případě nemoci nebo jiné překážky v účasti na výuce je povinné do 7 kalendářních dní omluvit svoji absenci a prokazatelně tuto omluvu doložit.
 • Student je povinen zdržet se podvodného jednání v rámci svého studia a vůči univerzitě.
 • Maximální doba studia je stanovena na dvojnásobek stanovené standardní doby studia. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia. Pozor – dle předchozího SZŘ to bylo jinak!
 • Přerušení studia je možné na vlastní žádost (např. z vážného zdravotního důvodu) nebo z moci úřední (např. při prodlení v zaplacení poplatku za studium), ale rozhoduje o něm děkan. Osoba s přerušeným studiem ztrácí status studenta. Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia, ovšem ne v případě rodičovství.

Celé znění Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně najdete na úřední desce v sekci Vnitřní předpisy univerzity.