Výstava ateliérových prací v památníku Leoše Janáčka

9. 6. 2015
Zveme vás na výstavu ateliérových prací studentů oboru Zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně "Janáčkovo náměstí – studie a koncepce IV",  která se koná  v Památníku Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno (výstava trvá od 12. 6. – do 28. 6. 2015) a pořádá ji Ústav zahradní a krajinářské architektury Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Moravské zemské muzeum.   

Jednodenní festival s názvem Místo a člověk – Janáček je pořádán jako oslava vybraného místa, zdánlivě všedního. Skrze akce různého typu a zaměření bude mít laická i odborná veřejnost možnost místo celý den vnímat, prožívat i prohlížet z různých úhlů pohledu. Středem celého dění je Památník Leoše Janáčka, místo, kde v malém domě se zahradou u varhanické školy žil a tvořil člověk výjimečný. Je součástí navazujícího Janáčkova náměstí, které je svébytným prostorem s velkým potenciálem. Festival se koná pod záštitou děkana Zahradnické fakulty ZF MENDELU v Brně a je finančně podporován Nadací Leoše Janáčka, Ústavem Zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU, Moravským zemským muzeem, Děkanátem Zahradnické fakulty MENDELU v Brně a ZŠ Antonínská, Brno. Keramické lišky vyrobily a věnovaly děti z keramického kroužku SVČ Lužánky.  

 

Festival nabízí různé pohledy na potenciál významného městského prostoru, jehož středem je dům Leoše Janáčka s budovou bývalé varhanické školy a Genia loci tohoto místa.

Program: výtvarné dílny pro děti, přednášky a odborné diskuse, komentované procházky, vernisáž výstavy, promítání filmu, vystoupení pěveckého sboru, komorní koncert, více na http://www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka/festival-janackovo-namesti-iv/

 

Festival vznikl také na základě podpory při řešení projektu DF11P01OVV019 – Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území, který naplňuje tematickou prioritu TP 1.4 Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Více aktualit

Všechny aktuality