Vědci a pedagogové z MENDELU v Brně se podílejí na záchraně ohrožených druhů dřevin

21. 6. 2016
V rámci projektu „Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP Křtiny,“ (reg. č. EHP-CZ02-OV-1-053-01-2014) na jehož finančním zabezpečení se velkou mírou podílí Evropský hospodářský prostor a Fondy Norska, Islandu a Lichtenštejnska, pětina částky je financována z rozpočtu Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, je řešena problematika ohrožených druhů, zejména dřevin, a jejich ochrana. Partnerem projektu je Biosférická rezervace Dolní Morava.

Projekt zahrnuje v první fázi analýzu stavu výskytu ohrožených druhů dřevin na území ČR. Vzhledem k tomu, že ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je množství ohrožených druhů dřevin opomenuto, řešitelé provádějí komplexní zhodnocení patřičných druhů.  Tj. na základě zjištěného stavu bude vytvořen kompletní seznam ohrožených druhů dřevin. Jedním z výstupů projektu bude Červená kniha dřevin ČR, která bude podkladem pro legislativní úpravy vyhlášky č. 395/1992 Sb., resp. přílohy č. II.

Na základě terénních průzkumů byly vytipovány druhy rostlin pro pilotní záchranný program ohrožených druhů rostlin. Za tímto účelem byly v lesní školce ŠLP Křtiny vybudovány dva polykarbonátové skleníky s příslušenstvím. Sběr plodů a semen již probíhá především na území ŠLP ML Křtiny, případně na území BR DM.  Vypěstované rostliny budou použity na posílení existujících populací, případně pro obnovu zaniklých populací.

Poznatky získané při množení rostlin bude možné využít v rámci záchranných programů v rámci celé ČR. Na řešení problematiky rozmnožování ohrožených druhů rostlin se budou podílet studenti MENDELU, částečně i formou závěrečných prací. Ve dnech 5. – 6. října 2016 se v areálu zámku Křtiny bude konat tematická konference Ochrana ohrožených druhů v ČR. Projekt bude ukončen v dubnu 2018.

Více aktualit

Všechny aktuality