Úspěch vědců v rámci výzvy H2020

21. 8. 2018
 V rámci výzvy H2020, která je hlavním nástrojem Evropské komise pro financování výzkumu, technologického rozvoje a inovací pro období 2014-2020, se výzkumný tým Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně zapojí do mezinárodní spolupráce RIA (research innovation action). Tým kolem vedoucí Výzkumné skupiny bioanalýzy a genového inženýrství doc. Mgr. Markéty Vaculovičové, Ph.D. z Ústavu chemie a biochemie AF bude v rámci projektu GREENER vyvíjet ekologická, udržitelná, efektivní a nízkonákladová řešení zaměřená na environmentální bioremediaci.    

GREENER je projekt zaměřený na výzkum a inovace se silnou akademickou a průmyslovou účastí. Většinu technologií budou vědci testovat v terénu, což zahrnuje také posouzení souvisejících přínosů a rizik pro životní prostředí. Za účasti 14 výzkumných a technických pracovišť, pěti malých a středních podniků a dvou velkých podniků je GREENER mimořádně dobře připraven pro vývoj úspěšné technologie zaměřené na potřeby trhu.

Hlavním cílem projektu GREENER je čelit výzvám, které přináší bioremediace, jako je dekontaminace míst kontaminovaných směsí znečišťujících látek a zajištění přijatelného výkonu navrhovaných technologií v terénu. GREENER je součástí stěžejní iniciativy EU a Číny týkající se biotechnologie pro životní prostředí a lidské zdraví, která bude podporovat inovační spolupráci mezi EU a Čínou.

Zvyšující se chemické znečištění vážně ohrožuje zdraví ekosystémů a lidí po celém světě. Nebezpečné sloučeniny, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy a vznikající znečišťující látky, kontaminují půdy, povrchové a podpovrchové vody. Aby bylo možné minimalizovat rizika spojená s akumulací těchto chemických látek v životním prostředí, je klíčové stanovit nízkonákladové metody pro ošetření a sanaci kontaminovaných oblastí. Vědci už testovali několik fyzikálně-chemických metod, které odstraňují znečišťující látky v životním prostředí, ale jsou složité, energeticky náročné nebo nákladné. Využití schopnosti bakterií, hub a fototrofů pro transformaci toxických kontaminantů na neškodné konečné produkty může vést místo toho k levným a udržitelným alternativám bioremediace.

Odborníci týmu doc. Vaculovičové z Mendelovy univerzity v Brně budou řešit konkrétně dva úkoly. Jedním z nich je zlepšení způsobu odstraňování polutantů pomocí nových přístupů v oblasti fytoremediace, tím druhým je Definice operačních podmínek pro remediaci vody. „Obecně se náš ústav v projektu zapojí zejména v oblasti remediace vody s využitím mikrořas a jejich sorpční schopnosti pro akumulaci polutantů, jako jsou např. těžké kovy nebo azobarviva,“ uvedla Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., vedoucí projektového oddělení Ústavu chemie a biochemie AF. Výsledkem podle ní bude navržení metod čištění vod pomocí živých organismů nebo enzymů, kdy díky nim dochází k přeměně toxických a rizikových látek na netoxické a nerizikové. Zároveň bude projekt zaměřen nejen na to, jak tyto látky rozpoznat, jak využít živé organismy pro remediaci, ale i na způsob kvantifikace účinnosti remediace. Projekt potrvá čtyři roky.

Více aktualit

Všechny aktuality