Tiskové prohlášení / Diplomová práce Taťány Malé

1. 7. 2018
Ministryně spravedlnosti Taťána Malá roz. Veličková je absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Studium ukončila diplomovou prací s názvem Mikroklimatické podmínky v chovu králíků v roce 2005. Z důvodu zájmu médií  přinášíme podrobnější informace o diplomové práci. 

Diplomová práce byla analyzována a srovnána s ostatními pracemi na podobné téma ve všech parametrech: cíl, teoretická část (literární přehled), metodika, výsledky práce a diskuse. 

V literárním přehledu, který shrnuje poznatky o technologiích ustájení králíků a požadavcích na mikroklima,  jsou v určitých pasážích namísto originálních citací opsány parafráze citací z diplomové práce zpracované na podobné téma v roce 2003. Diplomová práce z roku 2003 byla řešena v odlišném chovu a se zcela odlišným cílem – hodnocení mikroklimatu a reprodukčních ukazatelů u králíků, nikoliv jejich růst.  Obě diplomové práce čerpají z dostupné literatury, která byla v té době k dispozici, diplomová práce Taťány Veličkové navíc čerpá z 11 dalších zdrojů, které nejsou v práci z roku 2003 použity.  

Diplomová práce Taťány Veličkové Mikroklimatické podmínky v chovu králíků z roku 2005 je originální prací z podstaty kapitol cíl, materiál a metodika, výsledky práce a diskuse. Přináší nové poznatky o vlivu ročního období na růst brojlerových králíků v intenzívním chovu v závislosti na pohlaví. Výsledky jsou originální, statisticky zpracované a řádně popsané. 

Diplomová práce Taťány Veličkové (Malé) splnila svým charakterem požadavky, které jsou na závěrečné práce kladeny. V roce 2005 nebyly závěrečné práce digitalizovány, kontrola citací a zdrojů byla velmi omezená. Přestože jsou zde nesrovnalosti v otázce citací a teoretických východisek, považujeme výsledky práce za originální, jelikož přináší nové poznatky. 

Diplomová práce Taťány Veličkové Mikroklimatické podmínky v chovu králíků z roku 2005 je uložena v univerzitním archivu MENDELU na ulici Zemědělská 1 v Brně. Přístup do archivu a nakládání s archiváliemi se řídí Badatelským řádem Univerzitního archivu Mendelovy univerzity v Brně ze dne 18. února 2016. 

V případě zájmu zástupců z médií o nahlížení do diplomové práce nás navštivte v otvírací době archivu:

PO   8.00 – 11.00    13.00 – 15.00 hod.
ST    8.00 – 11.00     13.00 – 15.00 hod.

V týdnu 9. července – 12. července 2018 je univerzitní archiv z důvodu čerpání dovolených pro veřejnost uzavřen.

Vezměte si s sebou osobní doklady, předem kontaktujte tiskovou mluvčí Jiřinu Studenkovou.

 

Diplomové práce jsou na Mendelově univerzitě v Brně digitalizovány od roku 2006.
Od roku 2014 je Mendelova univerzita v Brně zapojena v národním registru závěrečných prací Theses. 

 

Kontakt pro média:
Mgr. Jiřina Studenková / mob. 778 888 374, / jirina.studenkova@mendelu.cz

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality