Sucho je problém i v lesích, vody je málo

15. 4. 2019
Klimatická změna klade stále větší nároky na lesníky. Mimo jiné se musí snažit zadržovat v lese vodu, protože za posledních pět až šest let jí asi pětina ubyla. Cestou k tomuto cíli může být nejen výstavba  malých vodních nádrží, ale i hrazení bystřin a strží, říká proděkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Petr Kupec, který se na hospodaření s vodou v lesích specializuje.

Podle Kupce je nedostatek vody v lesích vážný problém, který se v posledních letech stupňuje v souvislosti s klimatickou změnou. Problémy sice klimatologové předpovídali už od 90. let minulého století, práce a hospodaření v lesech se ale projevuje velice pomalu. Tam, kde dnes lesníci vysadí odolnější buky namísto vyvrácených a kůrovcem zničených smrků, se výsledek dostaví za několik desítek let.

„Pokud bychom se bavili o změně druhové skladby, je to dlouhodobý proces a je třeba si uvědomit, že nelze uplatnit jednorázově plošně. To znamená, my tu skladbu musíme přeměnit postupně. Pokud se bavíme o technických opatřeních nebo biotechnických, ta jsou účinná velmi rychle, ale zase je to něco za něco. Znamená to do určité míry zábor lesní půdy a urychlení správních procesů. Potřebujeme být velmi rychlí a flexibilní,“ uvedl Kupec.

Jako účinná opatření kromě menších vodohospodářských staveb zmínil odvodnění lesních cest, které dříve lesníci zaúsťovali přímo do potoků a odváděli vodu okamžitě z lesů. „Dnes máme tendenci vodu dávat do drénů, případně do inudačních opatření, kterými pečujeme o lesní půdu. Tu musíme udržet v kondici,“ uvedl Kupec, podle kterého opatření v lesích směřují k hrazení bystřin a strží, díky těmto krokům se lesníkům daří zadržet vodu v lese.

Dlouhodobým řešením boje se suchem a následně i kůrovcem je vysazování odolnějších listnatých stromů, například buku, který má hlubší kořenový systém a může lépe pracovat s podzemní vodou než smrk. Buky vysazují aktuálně lesníci ve školním podniku Masarykův les Křtiny, namísto smrků. Podíl listnatých stromů už v lesech Mendelovy univerzity v Brně tvoří skoro 65 procent a nadále se zvyšuje, Lesy jsou tak odolnější nejen vůči suchu a kůrovci, ale i větru.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF), proděkan Lesnické a dřevařské fakulty, tel.: 605 977 106, mail: petr.kupec@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality