Stanovisko Mendelovy univerzity v Brně k „Petici za kontinuální zachování celospolečenských (zejména rekreačních) a ekologických hodnot lesa nad brněnskou čtvrtí Lesná“

15. 7. 2014
Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) prostřednictvím organizační složky - Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP) již více než 90 let zabezpečuje řádné obhospodařování svého lesního majetku. Mimořádně akcentuje a dlouhodobě posiluje veřejné -celospolečenské funkce  svých lesů, s preferencí jejich rekreační utilizace obyvateli souvisejících sídel. Spolu s „městem Brnem“ vytváří síť příměstských lesů s atraktivní rekreací. Zároveň poskytuje odborné zázemí svým studentům pro praktickou výuku a svým pedagogům vytváří podmínky k řešení vědeckých a výzkumných úkolů. Na ŠLP je historicky budována světová rarita „Lesnický Slavín“- soubor památníků, studánek a pamětních desek, mnoho okrasných palouků i další upravená místa, včetně cestní sítě a turistických tras. Veškerá peče je financována ze zisku hospodaření.     

Významným posláním ŠLP na poli lesnicko-hospodářském je být vzorem a nositelem lesnických strategií, koncepcí a forem. Jednou z nich je i tradiční forma nízkého a středního lesa. Byla historicky potlačena dominancí využívání fosilních paliv. Ty dnes výrazně ohrožují životní prostředí, vrací se proto myšlenka návratu k přírodě i moudrém využití dřevní biomasy.

 Proto Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) MENDELU v roce 2011 na ŠLP iniciovala vznik účelového demonstračního objektu převodu lesa vysokého na les nízký a střední, jako vzorového objektu v ČR i evropských podmínkách, plně v souladu s platnou legislativou, bez omezení jeho celospolečenských i rekreačních funkcí.

Objekt je situován do jihozápadní části ŠLP přiléhající k městským částem Řečkovice, Medlánky, Královo pole a Lesná a k obcím Soběšice a Mokrá Hora. Jde o lesní porosty, kde byl historicky i stanovištně tento způsob hospodaření uplatňován.

 V souladu se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP) byl na 3ha v zimním období roku 2014 proveden těžební zásah s cílem ponechat tzv. výstavky z původního porostu v počtu cca 80 ks na hektar (borovice, duby a třešně v jednotlivém či skupinovitém rozmístění po ploše). Výsledkem po dokončení převodu, má být druhově a prostorově pestrý dvouetážový porost. V horní etáži budou vzrostlé, rovnoměrně rozmístěné zralé stromy (dub, javor mléč, habr, lípa, borovice, modřín, třešeň, jeřáb ptačí, břek) a pod nimi mladší výmladkové stromy v různých fázích vývoje. Nezbytná obnova mýtného lesa bude tzv. clonná, tedy nevznikne holina a vždy zůstane přítomno minimálně 80 vzrostlých stromů na jeden hektar.

Více informací v příloze.

 

Více aktualit

Všechny aktuality