Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny a Lesy České republiky podpisem memoranda stvrdily pětiletou spolupráci

23. 6. 2023
Memorandum o spolupráci podepsali 23. června ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška a generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík. Dohoda vznikla za plné podpory Mendelovy univerzity a Ministerstva zemědělství.

Školní lesní podnik i Lesy ČR spojuje strategie trvale udržitelného hospodaření v lesích s ohledem na jejich produkční i mimoprodukční funkce, podpora lesnického školství a uplatnění poznatků vědy a výzkumu v praxi. To vše včetně konzultací, osvěty i propagační činnosti se promítne do nastávající pětileté spolupráce. V oblasti edukační a konzultační je v plánu především pořádání odborných seminářů, exkurzí a praktických tréninků s využitím moderních vědeckých poznatků.

„Těší nás, že kolegům z Lesů České republiky můžeme nabídnout naše zkušenosti z adaptace lesů na klimatickou změnu. Nové modely nepasečného, přírodě blízkého hospodaření jsou u nás ověřovány na výzkumných plochách a následně v provozní praxi. Tím, že kolegové tyto modely po proškolení uplatní v běžné provozní praxi na svěřeném státním majetku, bude naplněno jedno z poslání školního lesního podniku, pro které byl před sto lety zřízen,“ řekl k nadcházející spolupráci Tomáš Vrška.

„Společných témat je opravdu hodně. Jako zásadní ale vnímám pěstování smíšených a druhově pestrých lesů připravených na klimatickou změnu. S tím souvisí maximální využití tvořivých přírodních procesů, uplatnění vhodných hospodářských modelů podle stanovišť a podmínek, včetně nepasečného, a také odpovídajících moderních metod výchov lesních porostů,“ uvedl Dalibor Šafařík. „Očekávám vzájemnou inspiraci a společné diskuse o aktuálních tématech, jako je zvyšování biologické rozmanitosti lesů nebo naplnění rekreační funkce lesů,“ dodal. Podle generálního ředitele Lesů ČR je memorandum dalším vyjádřením „lesočeské“ podpory lesnického školství a prostřednictvím každoročních grantů i vědy a výzkumu, jejichž poznatky podnik aplikuje v praxi.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je součástí Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 hektarů a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj jihomoravské metropole. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 60 procent.

Lesy České republiky obhospodařují více než 1,2 miliony hektarů státních lesů, tedy necelou polovinu lesů v zemi, a 38 tisíc kilometrů vodních toků a bystřin. 

Kontakty pro bližší informace:
Monika Pevná, PR ŠLP Křtiny; +420 607 937 551; monika.pevna@slpkrtiny.cz; Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesy ČR, s.p.; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz

Více aktualit

Všechny aktuality