První přednášky začaly před sto lety

18. 11. 2019
Na den přesně před sto lety, tedy 18. listopadu 1919, byly na Vysoké škole zemědělské v Brně (dnes MENDELU) zahájeny první přednášky. Učitelský sbor tehdy čítal 10 řádných profesorů, dva mimořádné a osm honorovaných docentů. Posluchačů bylo zapsaných 178, na děkanátě ale leželo ještě dalších 25 přihlášek. První přednášky se týkaly tzv. hospodářského odboru, který měl za cíl vychovávat zemědělské experty. V následujícím roce se přidali lesníci a pak další specializace.

„Vysoká škola zemědělská v Brně, zřízená pro syny Moravy a Slezska, i Slovenska a přístupná i Čechům, bude kvetoucím ústavem. Sbor profesorský, opíraje se o své dlouholeté zkušenosti, učiní vše, co je v mezích možnosti, aby v nejkratší době zařídil moderní ústavy, laboratoře, sbírky, pokusná pole, zahrady i velkostatek k demonstracím a pokusům,“ uvedl ve slavnostní řeči před sto lety první rektor školy František Bubák.

Studenty nabádal k píli v návštěvě přednášek, pracovitosti a poctivosti ve studiu. K tomu připojil několik vět zástupce studentů Alois Kacíř, který mj. zdůraznil „dokonalou“ součinnost posluchačů s profesorským sborem. Zástupce studentů a rektor Bubák pak odeslali slavnostní telegram prezidentu republiky Tomáši G. Masarykovi, který jim o den později odpověděl. „Začínáte pracovat v době, kdy válkou vynikl význam zemědělství. Válka ukázala pravou národo-hospodářskou hodnotu půdy a zemědělských produktů,“ uvedl první československý prezident.

Nová vysoká škola byla podle něj povolána „postavit vědu do služeb zemědělství v celém rozsahu“. „Moderní zemědělství je jiné než staré hospodářství na půdě; právě u nás je třeba dovršit proces stále stoupajícího zprůmyslování zemědělství, bude třeba postavit zemědělství na úroveň průmyslu, na úroveň průmyslu vědecky vedeného,“ psal do Brna Masaryk a doplnil, že chystaná pozemková reforma, která škole v konečném důsledku přinesla důležité statky, vyžaduje „zvědečtění celého zemědělství“.

„Přeju nové zemědělské vysoké škole plného zdaru v práci právě započaté, v práci za vybudování racionálního, intensivního zemědělství ve službách republiky a lidu,“ dodal ve svém dopisu do Brna Masaryk. Zajímavostí je, že list je adresován chybně do rukou Eduardu Babákovi, což byl rektor nikoliv zemědělské univerzity ale první rektor brněnské vysoké školy zvěrolékařské (veterinární). Vzhledem k tomu, že Masaryk prvního rektora Vysoké školy zemědělské Františka Bubáka osobně znal, jde zřejmě o chybu jeho kanceláře, která nadiktovaný dopis přepisovala a jméno adresáta si neověřila.

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1863 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky umožnil založení školy. Tehdejší Vysoká škola zemědělská v Brně byla zřízena zákonem ze dne 24. července 1919. Dnes má pět fakult, jeden vzdělávací institut a dva školní podniky. Je tak mimo jiné jedním z největších vlastníků lesů na Moravě. Aktuálně má MENDELU přes 8000 studentů.

Více aktualit

Všechny aktuality