Úřední deska: Poskytování informací

Informace pro veřejnost

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působení MENDELU, poskytne univerzita žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete na MENDELU doručit:

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a lze je v souladu s § 14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Mendelova univerzita v Brně je oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli.
Pro uhrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí tento sazebník (ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH bude připočtena v zákonné výši).

  • Náklady spojené s pořízením kopií a výstupů z tiskárny
    černobílá formát A4 jednostranná kopie 1,50 Kč, oboustranná kopie 2,50 Kč formát A3, jednostranná kopie 3,00 Kč, oboustranná kopie 5,00 Kč, barevná formát A4 jednostranná kopie 12,00 Kč, oboustranná kopie 24,00 Kč, formát A3 jednostranná kopie 18,00 Kč, oboustranná kopie 36,00 Kč
  • Náklady spojené s pořízením technického nosiče CD-R, DVD-R dle pořizovacích nákladů
  • Náklady na odeslání informací žadateli – náklady na odeslání dle sazebníku poštovních služeb
  • Osobní náklady- každá půlhodina výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování apod. 120 Kč. Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých nákladů uvedených v bodě 2.