Modelový les Česká republika

30. 6. 2017
Ve dnech 25. a 26. května 2017 proběhne na Zámku ve Křtinách konference – Modelový les Česká republika. V rámci konference bude slavnostně odhalena pamětní deska a založena společnost Modelový les Česká republika. Akci pořádá Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP Křtiny MENDELU), Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) a Biosférická rezervace Dolní Morava.

„Modelový les je prestižní mezinárodní organizace s vedením v Kanadě, která sdružuje lesní objekty, jejichž cílem je trvale udržitelný rozvoj s vyváženým podílem plnění ekonomických i ekologických funkcí lesa a krajiny. Modelový les je současně otevřený veřejnosti a umožňuje participační management. Jako ukázku lze uvést například Hády s přírodě blízkými listnatými lesy s převahou dubu a habru, z velké části chráněné v přírodních rezervacích, zpřístupněné veřejnosti pomocí značených turistických a cyklistických tras s vysokou návštěvností díky blízké aglomeraci Brna,“ uvedl prof. Dr. Ing. Petr Maděra z LDF MENDELU.

Konference se zúčastní zástupci lesnických parků v ČR, odborníci na lesnictví, krajinu a udržitelné využívání přírodních zdrojů.

„Je velkým úspěchem a ctí, že Modelový les ČR bude při příležitosti konference přijat do této mezinárodní společnosti a je to důkazem, že na lesních majetcích sdružených ve společnosti Modelový les ČR (Lesnické parky Křivoklátsko, Masarykův les Křtiny a Bezděz a Biosférická rezervace Dolní Morava na území lesního závodu Židlochovice) je o lesy pečováno vzorným způsobem.“ Ing. Jan Vybíral ředitel biosférické rezervace Dolní Morava.

Záštitu nad konferencí převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. rektor Mendelovy univerzity v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality