MENDELU udělila zlaté medaile k výročí 100 let školy

14. 11. 2019
Alois z Lichtenštejna a Constantin Kinský dnes na Mendelově univerzitě v Brně převzali zlaté medaile jako výraz ocenění „přínosu k rozvoji vědy a vzdělávání, udržitelného zemědělství, lesnictví a kultury venkova". Uvážlivá péče o krajinu, rozumné hospodaření či udržitelné využívání přírodních zdrojů jsou podle rektorky Danuše Nerudové jedním z klíčových témat vzdělávacího kurikula na Mendelově univerzitě. Zodpovědnost k zemi a úcta ke kořenům je přitom vlastní oběma oceněným rodům. Laureáti medaili dostali jako zástupci rodin, s kterými je historie MENDELU spojená nebo s nimi dlouhodobě spolupracuje. Škola letos slaví 100 let od svého vzniku.

Lichtenštejnové na svém rozsáhlém panství postupně vytvořili unikátní příklad komponované krajiny, citlivě dotvořené přírodními i architektonickými prvky. Příkladem kvalitního hospodaření jsou lesy na sever od Brna, které nyní spravuje MENDELU a jež dříve patřily zmíněnému rodu. „Bývalí lichtenštejnští správci zde prozíravě a systematicky vytvářeli smíšené lesy, které v době klimatické změny představují ukázku odolnějších lesních porostů, které na tak rozsáhlé ploše nemají v ČR srovnání,“ uvedla Nerudová. Příkladem dlouhodobé, zodpovědné a ohleduplné péče o krajinu i umělecké památky je podle ní také hospodářství Kinských na Žďársku. „Oba dnešní laureáti pocházejí z prostředí, které staví na léty prověřené pravdě, že pevné kořeny jsou naší spojnicí mezi minulostí a budoucností a pouze zdravé kořeny nám dávají možnost směřovat do výšin. Za to jim dnes patří náš dík,“ uvedla rektorka.

Alois z Lichtenštejna (nar. 1968) je nejstarším synem lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. Ve své slavnostní řeči dnes korunní princ zmínil několik aktivit svých předků na Moravě, například založení Vyšší ovocnářské a zahradnické školy v Lednici. Česká republika a Lichtenštejnské knížectví obnovily diplomatické styky v roce 2009. „I když jsme ve spolupráci mezi oběma zeměmi značně postoupili, stále existuje mnoho oblastí, kde můžeme naše vztahy prohloubit, abychom dosáhli oné velmi plodné úrovně minulých století. S oceněním, které jsem dnes obdržel a za něž děkuji, bych rád vyjádřil také naději, že dokážeme vyřešit i zbývající otevřenou otázku, a umožníme tak Mendelově univerzitě a naší rodině něco víc, než jen vzpomínat na velkou minulost,“ uvedl Alois z Lichtenštejna. Podle něj Lichtenštejnovénikdy nepřestali propojovat orientaci na dlouhodobé cíle a udržitelnost s podnikavostí a vynalézavostí. „Nikdy jsme nezapomněli, kde jsme byli doma,“ uvedl oceněný.

Vzorem příkladného hospodaření v lesích i při péči o krajinu je také rodina Kinských. Constantin Kinský (nar. 1961) dnes v Brně vzpomněl například svoje prarodiče Eleonoru a Radslava a jejich lesního radu inženýra Bakeše, kteří mezi dvěma světovými válkami vytvořili první dvě přírodní rezervace na soukromých pozemcích v Československu. První z nich, Žákova hora, je prales rozkládající se na 12hektarovém území, které od doby svého vzniku neprošlo žádnými zásahy. „Díky tomu můžeme pozorovat, jak si příroda poradila při vývoji od čistě smrkového porostu po bohatý a nádherný ekosystém,“ uvedl Kinský. Druhá přírodní rezervace Dářko se nachází poblíž obce Radostín a rybníka Velké Dářko. Je to boreální les vyrostlý na hlubokém rašelinném ložisku. „V době jeho vzniku ho málokdo považoval za významný, zatímco dnes se na něj pohlíží jako na vysoce chráněný a cenný porost. Obdivuji prozíravost mých předků a jsem vděčný za jejich inspirující příklad,“ dodal Kinský.

Laureát dnes zmínil také docenta Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes MENDELU) Jaroslava Švarce, který u Kinských začínal jako lesnický učeň a později se stal jedním z nejuznávanějších odborníků na lesnictví. „Právě díky němu a jeho schopnosti nenápadně a vytrvale ochraňovat náš kraj před komunistickou vášní pro mýcení lesů a zakládání monokultur jsou žďárské lesy tak krásné,“ řekl dnes Kinský, jehož rodina obhospodařuje 750 hektarů rybníků i lesní hospodářství a podniká rovněž v zemědělství. S Mendelovou univerzitou v Brně dlouhodobě spolupracoval již Constantinův otec Radslav Jiří, který byl absolventem MENDELU a členem vědecké rady Lesnické a dřevařské fakulty (LDF). Po jeho úmrtí v roce 2008 pokračuje spolupráce školy s dědici v čele s Constantinem. Lesní majetek Kinských je jedním z nejvýznamnějších partnerů LDF, mimo jiné při zajištění terénní výuky a praxe studentů.

Více aktualit

Všechny aktuality