MENDELU spolupracuje s Brnem v adaptaci na klimatickou změnu

23. 11. 2022
Mendelova univerzita v Brně postoupila do kategorie BRONZOVÝ PARTNER projektu Připrav Brno. Univerzita je od roku 2020 součástí memoranda o dlouhodobé spolupráci Brna k adaptaci na klimatickou změnu. Slavnostní vyhlášení proběhlo na podzimním setkání partnerů memoranda v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Do bronzové kategorie se řadí organizace, které v letošním roce zrealizovaly svůj projekt v nejméně třech oblastech výzvy. Postup na další úroveň MENDELU zajistily odevzdané příklady dobré praxe. „Podpořili jsme oblast nemotorové dopravy, úspory elektrické energie na svítidlech a rozšířili jsme plochy zelených střech. Komplexním projektem byla adaptační strategie pro Školní lesní podnik Křtiny s ohledem na klimatickou změnu. Náš podnik byl prvním lesním majetkem v ČR, který připravil realizaci adaptačních opatření na celém svém území. Vytváříme tak pestré lesy pro budoucí generace, ve kterých se hospodaří přírodě blízkým způsobem, mají efektivní vodní režim a přinášejí užitek celé společnosti,“ uvedl prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost Martin Klimánek.

Univerzita aktuálně připravuje projekty, které se zaměřují na odpadové hospodářství a hospodaření s vodou. „V areálu kampusu jsou připraveny projekty na hospodaření s dešťovou vodou a také na fotovoltaiku, v botanické zahradě chceme vybudovat vlastní zdroj vody pro závlahy z hydrogeologického vrtu. Plánujeme dále rozšiřovat zelené střechy a nově také zelené stěny,“ přiblížil prorektor, který zároveň doplnil, že MENDELU v rámci Národního plánu obnovy připravuje nový profesně zaměřený studijní program Udržitelnost a cirkulární ekonomika a progresivní program Biomateriály.

Certifikát vyšší úrovně dostávají partneři memoranda na konci kalendářního roku na základě vyhodnocení realizací projektů spadajících do některé z osmi oblastí výzvy. Jde například o úpravy na budovách, využívání energií z obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti, efektivní využívání vody, rozšíření zeleně v okolí firem nebo ekologizace vozového parku. Spolu s Mendelovou univerzitou do této kategorie postupují například společnosti Future Farming, Technologický park Brno nebo Moravian Science Centre Brno.

Brno chce výzvou k pomoci se snižováním emisí oslovit především lídry organizací a firem, které táhnou rozvoj města. „Pro naši univerzitu představuje spolupráce s Brnem v této oblasti praktické naplňování strategie udržitelnosti a realizaci adaptačních opatření, která učíme naše studenty,“ zhodnotil Klimánek. Členové memoranda mohou očekávat od města technickou a konzultační podporu pro jejich plánované projekty, které povedou ke snižování emisí. Aktivity členů bude Brno podporovat i finančně například formou vhodných dotačních titulů. Zástupci signatářů z řad odpovědných brněnských firem a organizací se stále rozšiřují a čítají už více než 70 partnerů, kteří aktivně s městem spolupracují a podílejí se na splnění cíle města v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost, +420 545 134 017, martin.klimanek@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality