MENDELU má jako první univerzita centrum společenské odpovědnosti

25. 4. 2019
Mendelova univerzita v Brně má jako první vysoká škola v republice vlastní Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti (CSR MENDELU). Jeho prostřednictvím chce působit nejen na zaměstnance a studenty, ale také podporovat rozvoj společenské odpovědnosti v České republice, která v této oblasti zejména za severskými státy zaostává.

Společenská odpovědnost má mnoho definic, obecně jde o to podporovat udržitelný rozvoj, který na jedné straně uspokojuje potřeby současné generace, ale neohrožuje v tomto směru generace budoucí. Lídrem v této oblasti jsou severské státy, například Švédsko, kde je možno nalézt první spojovací článek mezi CSR a univerzitou v zákoně z roku 1998. Ve Finsku je rovněž zákon o vysokých školách obohacen o sociální roli vysokých škol, USA podporuje tuto oblast koalicí univerzit, která pomáhá studentům rozvíjet své dovednosti prostřednictvím účasti ve veřejných službách a službách komunitě.

„Na prestižních zahraničních univerzitách je společenská odpovědnost a udržitelnost automatickou součástí jejich strategie a podpora řešení společensky prospěšných cílů patří mezi prioritní oblasti. Česká republika v tomto směru dosud poměrně zaostávala. Otázka společenské odpovědnosti je řešena na vládní úrovni a spadá pod gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. To vyvíjí iniciativu především směrem k podnikům, snaží se jim poskytnout podporu při realizaci společensky odpovědných aktivit, ovšem klade také důraz na zapojení vzdělávacích institucí,“ uvedla Sylvie Formánková z Ústavu managementu Provozně ekonomické fakulty MENDELU.

Vysoké školy byly podle ní doposud spíše pasivními aktéry, a to přesto, že společenská odpovědnost je součástí jejich tzv. třetí role definované v zákonu o vysokých školách. Formánková zjistila, že na ekonomicky orientovaných vysokých školách či ekonomických fakultách se v současné době povědomí o společenské odpovědnosti zvyšuje, a to také díky zapojování tohoto tématu do výuky. Zjišťovala také názor studentů na společenskou odpovědnost své školy. Celkem 85 % dotazovaných studentů považuje svou školu za odpovědnou a 95 % z nich je i ochotno se do společensky odpovědných aktivit školy zapojovat. To bylo také jedním z impulzů pro vytvoření Centra pro společenskou odpovědnost MENDELU. „Chceme aktivizovat spící hráče a dát tak prostor propojení vědy, výzkumu, pedagogické činnosti a aplikační roviny v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ uvedla Formánková.

CSR MENDELU si klade za cíl posilovat a rozvíjet působení MENDELU v oblasti CSR ovšem nejen interně, ale především prostřednictvím spolupráce s dalšími českými i zahraničními vysokými školami, institucemi, asociacemi, podniky, ministerstvy a místní komunitou a tím celkově podporovat rozvoj společenské odpovědnosti v ČR. Centrum kromě vytváření networkingové sítě a spolupráce ve sféře pedagogické a vědecké, také realizuje akce s cílem posílit informovanost u široké veřejnosti. Příkladem jsou přednášky a diskuzní setkání se zástupci z vědecké oblasti, podnikové sféry, neziskových organizací či sociálních podniků nebo veřejné promítání filmů s tematikou o životním prostředí.

Centrum bylo oficiálně představeno dnes na Dni společenské odpovědnosti na MENDELU, do jehož realizace se zapojil sociální podnik Kolibřík, Unie neslyšících, Impact Hub, vybrané firmy a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Jedním z projektů společenské odpovědnosti, který už funguje, je spolupráce studentů MENDELU s projektem S-Pecka. S-Pecka propojuje uměleckou tvůrčí činnost žáků speciální základní školy a ekologii, kdy žáci navrhují design látkovým výrobkům pro bezobalovou domácnost. Studenti z MENDELU následně pomáhají s propagací těchto výrobků. Dalším příkladem je spolupráce se sociálním podnikem Kolibřík na Fashion Boxech. V nich studenti vytřídí šaty a ty, které už nejsou nositelné, slouží dál jako materiál k šití tašek, látkových sáčků na pečivo a podobně.

Dnešní program byl první akcí nově vzniklého centra, na které můžeme pozorovat propojení výuky s aplikační rovinou. Studenti a partneři univerzity prezentovali své vlastní společensky odpovědné projekty, vyhlášena byla i soutěž o nejlepší CSR projekt.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D., sylvie.formankova@mendelu.cz, tel: 777 160 519

Více o CSR MENDELU na http://csr.mendelu.cz nebo na FB CSR MENDELU https://www.facebook.com/csr.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality