MENDELU chce své absolventy připravovat do praxe

29. 6. 2018
Mendelova univerzita v Brně právě realizuje některé projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekty Konkurenceschopný absolvent a Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně byly podpořeny z tzv. čtyřvýzvy dotací v celkové výši 485 milionů korun, z toho příspěvek EU činí po zaokrouhlení 412 milionů Kč. Oba projekty začaly v červnu 2017, konkurenceschopný absolvent má termín realizace do konce roku 2022, infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa do konce února 2021.

Mendelova univerzita (MENDELU) se snaží prostřednictvím těchto projektů zabezpečit špičkové zázemí pro moderní formy výuky, včetně vzdělávání orientovaného na praxi v učebnách a laboratořích soudobého standardu. Klíčové studijní programy budou vybaveny unikátními přístroji umožňujícími seznámit posluchače s technikou, která je připravena na Průmysl 4.0 ve všech spektrech vzdělávacích oblastí MENDELU.

„Například studentům programu Krajinářská architektura bude ke skenování krajiny a k následnému modelování při plánování jejího dalšího rozvoje sloužit dron. Zajímavé je také zázemí pro výuku zahradnictví v podobě skleníku s řízeným klimatem, kde se prostřednictvím mobilního telefonu dá sledovat průběh teploty, závlahy, hnojení rostlin a vyhodnocovat efekt na růst různých kultur. V laboratoři aplikované geoinformatiky budou mít zase studenti k dispozici měřicí přístroje, které umožňují využít i dálkového průzkumu Země při hodnocení porostů, klimatických procesů a změn v rámci globálních dějů,“ vyjmenovává Robert Pokluda a dodává: „Chtěli bychom zvýšit zájem absolventů nastoupit v praxi do oborů, které předtím studovali. Pokud by se podařilo zvýšit podíl absolventů ve firmách našeho zaměření o 5 – 10 %, byl by to významný příspěvek ke stabilizaci jak v zemědělství, tak i v lesnictví, kde je největší disproporce již dlouhodobě.“

Studenti budou mít možnost zapojit se do řešení praktických úkolů využitelných v pokračujícím studiu nebo v praxi. „Jedním takovým zajímavým úkolem může být inovace forem zpracování dřeva pomocí technologické linky získané z projektu v oboru Design nábytkuPůjde o mnohem praktičtější a cílenou formu vzdělávání, protože studenti si budou moci na výsledek doslova sáhnout. Jiným úkolem bude hodnocení kvality zpracovaného produktu zahradnické produkce, tedy zeleniny, ovoce nebo vína. Studenti se zapojí do analýz kvalitativních parametrů těchto produktů, které předtím sami připravili. Lépe si tak uvědomí souvislost mezi požadavky na vstupní surovinu, výrobní technologie a hotový výrobek,“ popisuje Robert Pokluda.

Projekty se soustředí i na studenty se specifickými potřebami. Zásadním aspektem práce se studenty se specifickými potřebami je přizpůsobení akademického prostředí jejich potřebám a možnostem. Proto jsou vedle obligátního fyzického zpřístupňování prostor do projektů zahrnuty další aktivity pro usnadnění práce ve cvičebnách. „Patří sem i ICT technika umožňující zpracování obrazu nebo dat z výuky tak, aby byla práce s nimi pro studenty se specifickými potřebami snazší. Mimoto je do jednoho z projektů zahrnuto vytvoření specializovaného pracoviště pro poradenství a práci se studenty, kteří potřebují pomoc ve výuce, při získávání zaměstnání, ale i v osobním životě,“ vysvětluje děkan Pokluda a na závěr dodává: „Realizace projektů je vzhledem k jejich komplexnosti napříč univerzitou náročná. Rád bych využil možnosti takto vyjádřit poděkování všem, kteří se zasloužili o jejich přípravu a bezchybný průběh. Obdobně hodnotím spolupráci s MŠMT, kde vidím snahu chápat naše problémy, hledat společnou řeč například na poli narůstající administrativy a zároveň neztratit ze zřetele hlavní cíl, kterým je rozvoj moderní, otevřené a konkurenceschopné univerzity, kde studenti získají maximum pro své uplatnění v evropském prostoru.“ 

Bližší informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/projekty-op-vvv-mendelova-univerzita-chce-sve-absolventy

Více aktualit

Všechny aktuality