Lesy MENDELU se připravují na klimatickou změnu

25. 10. 2018
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny obhospodařující lesy ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně připravuje lesní porosty na klimatické změny. V obnově lesa uplatňuje dlouhodobě ve velké míře listnáče a jedli. Na jaře letošního roku bylo v univerzitních lesích vysázeno 270 000 kusů sazenic. Lesníci se ale letos museli vyrovnat s nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména suchem. Přibližně polovina sazenic uhynula a bude nutné je nahradit novými, částečně ještě letos.

Podíl listnatých stromů a jedle při výsadbě malých stromků z lesních školek dosahuje 75 procent. „Zároveň je cíleně podporována přirozená obnova, tj. obnova ze semen opadaných z mateřských porostů. Porosty tak budou druhově pestré, smíšené a měly by lépe odolávat výkyvům počasí i různým škůdcům,“ uvedl zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Pavel Čacký.
Lesníci staré porosty obnovují převážně pod ochranou mateřských stromů. „Tím dosáhneme vhodnějších mikroklimatických podmínek pro růst mladých stromků než v případě holosečí, kde se negativně projevuje vliv sucha a vysokých teplot. Snažíme se vytvářet věkově a tím i prostorově rozrůzněné lesy. Usilujeme také o zadržení vody v krajině, proto jsme vybudovali několik retenčních nádrží, rybníčků i napajedel pro zvěř,“ uvedl Čacký.
Letošní rok byl v mnohém náročnější než ty předchozí. U jarních výsadeb převažoval dub a buk, ale lesníci vysazovali i další listnaté dřeviny například javory, třešně, břeky, jilmy a další dřeviny. „Díky vysokým letním teplotám a dlouhotrvajícímu suchu však dochází ke ztrátám na výsadbách a doposud přibližně polovina sazenic uhynula a bude nutné je nahradit novými. Nepříznivé klimatické podmínky se však podepsaly i na starších porostech, stromy byly oslabeny a daleko hůře odolávaly škodlivým organismům především hmyzu, ale i houbovým patogenům,“ uvedl Čacký.
Po zpracování březnové větrné kalamity stále probíhá i na školním podniku jen tzv. nahodilá těžba. Nejvíce hynou mělce kořenící smrky, ale ušetřeny nejsou ani borovice, modříny, jedle a prosychají i listnáče. „Díky vlastním zaměstnancům, vlastní technice a využívání místních živnostníků se dařilo napadené nebo usychající stromy včas zpracovat, asanovat a odvézt k dalšímu zpracování. Přetlak dříví z nahodilých těžeb v celé České republice však na trhu způsobil dramatický pokles cen jehličnatého dříví, takže příjmy z nahodilých těžeb jen těžko pokrývají náklady na jejich zpracování, asanaci dříví, novou výsadbu a následnou péči,“ uvedl Čacký, podle kterého se mnozí vlastníci lesa už nyní dostávají do finančních problémů. „Přitom předpokládaný vývoj pro příští rok je ještě horší,“ dodal Čacký.
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté stromy se zastoupením kolem 62 procent a jejich podíl v posledních letech roste.
Kontakt pro bližší informace: Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP Křtiny, pavel.cacky@slpkrtiny.cz; tel.: 724 523 753

Více aktualit

Všechny aktuality