PRAVIDLA PRO VSTUP DO AREÁLŮ

Zaměstnanec či student se aktuálně nemusí prokazovat systémem O-N-T (viz boční banner).

Testování studentů či zaměstnanců není aktuálně povinné.

S ohledem na stále hrozící možná omezení pro vstup do areálů univerzity zadávejte prosím informace o vašem očkování, prodělání nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech nebo testování PCR / antigenním testem do systému pro případ, že by v aktuálním akademickém roce bylo nutné znovu evidovat údaje týkající se testování, očkování či prodělaného onemocnění zaměstnanců a studentů.

Návod na zadávání informací do systému COVID TEST MENDELU naleznete zde. V případě dotazů se obracejte na Bc. Lenku Králíkovou (lenka.kralikova@mendelu.cz, 737 048 900).

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ve vnitřních prostorách platí povinnost prostředek ochrany dýchacích cest – respirátor (např. FFP2, KN 95, bez výdechového ventilu), s výjimkami:

 • pro akademické pracovníky při poskytování vzdělávání
 • pro zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce na vysoké škole, pokud osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 m
 • pro studenty při vzdělávání, pokud jsou usazeni
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti, pokud ji vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavatelem na základě hygienických, technických a organizačních opatřeních k prevenci rizik stanoveno jinak
 • v menze při usazení u stolu při stravování

 

VEŘEJNÉ ODBĚROVÉ CENTRUM PRO TESTOVÁNÍ

U brány mezi budovami A a Q funguje provoz veřejného odběrového centra pro testování na onemocnění COVID-19. Využít toto odběrové centrum mohou jak zaměstnanci, tak i studenti univerzity. Provozovatelem tohoto odběrového místa je společnost Renturi s.r.o.. Otvírací doba odběrového centra je od pondělí do pátku v čase 6:30 - 16:00. Pro odběr není nutné se rezervovat. Testování je umožněno antigenní metodou, v následujících dnech bude umožněno rovněž testování RT-PCR metodou. Výsledky testů bude provozovatel zadávat do ISIN, tj. budou zobrazeny v aplikaci Tečka. Dbejte prosím pokynů provozovatele a dodržujte hygienická opatření při návštěvě odběrového centra.

VZDĚLÁVÁNÍ

Prezenční výuka

Prezenční výuka na vysokých školách již není nijak omezena a účast není podmíněna systémem O-N-T. Uvnitř budov univerzity je nutné zakrývat dýchací ústrojí respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) a je nutné dodržovat mezi osobami rozestup minimálně 1,5 metru. V učebnách a laboratořích povinnost nosit respirátory neplatí, pokud studenti dodržují při sezení příslušné rozestupy. Nicméně apelujeme na studenty, aby v případě větší skupiny v učebně nebo laboratoři nosili ochranu dýchacích cest i v průběhu sezení v učebně.

Účast na zkouškách a akademických obřadech

Pro zkoušky studentů a účast osob na akademických obřadech, zasedání orgánů, kulturních, sportovních a jiných akcích v prezenční formě, kterých se účastní v jeden okamžik více než 20 osob, je nutné se prokázat systémem O-N-T. (doba platnosti testů se zkrátila u RT-PCR testů ze 7 dnů na 72 hod. a u antigenních testů ze 72 hod. na 24 hod.)

Testování studentů

Testování studentů není aktuálně žádným mimořádným opatřením vyžadováno pro vstup do areálu univerzity či do prezenční výuky (kromě některých výjimek zde uvedených) vyjma ubytování na kolejích (viz ubytování na kolejích). Pokud studenti mají certifikát o očkování či potvrzení o prodělané nemoci, prosíme studenty o zadání těchto skutečností prostřednictvím aplikace COVID TEST MENDELU, aby v případě náhlého omezení vstupu studentů do prezenční výuky mohla univerzita lépe reagovat.

UCHAZEČI O PŘIJETÍ KE STUDIU

Uchazečům o studium je umožněna osobní přítomnost na příjímacích zkouškách bez omezení v případě maximálně 20 osob ve stejný okamžik ve stejné místnosti. V případě účasti více než 20 osob je nutné prokázat, že uchazeči nemají příznaky onemocnění COVID-19 a splňují podmínky systému O-N-T. Pokud má uchazeč právo na přítomnost podporující osoby u přijímací zkoušky, musí tato osoba splňovat podmínky osobní přítomnosti shodně jako uchazeč.

PROMOCE

Je možno konat akademické obřady za podmínky, že:

 • maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 1000 osob, ve vnějších prostorech pak 2000 osob,
 • všechny přítomné osoby splňují podmínky pro vstup systém O-T-N či antigenním testem provedeným on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách.
 • při účasti více než 10 osob ve vnitřním prostoru musí mít všichni přítomní po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), zatímco ve venkovním prostoru tato povinnost platí při účasti více než 30 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob.
 • mezi usazenými účastníky a místem pro vystupující je vzdálenost nejméně 2 m

ÚČAST NA KURZECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za těchto podmínek:

 • maximální přípustný počet osob ve vnitřních prostorech nesmí být vyšší než 3000 osob, z nichž jedna polovina musí být očkována nebo se prokázat potvrzením o prodělání nemoci a druhá polovina se musí prokázat některým z typu testů s negativním výsledkem:
  • PCR test v posledních 72 hodinách,
  • Antigenní test v posledních 24 hodinách,
  • Antigenní test provedený on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách.
 • mezi usazenými účastníky a místem pro vystupující/přednášející je vzdálenost nejméně 2 m.

Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % (bez výdechového ventilu) dle příslušných norem (např. respirátory FFP2 či KN 95, nanoroušky).

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH

Studenti musí před ubytováním splňovat pravidla O-T-N či antigenním testem provedeným on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách. Studentovi, který se neprokáže jedním z těchto zmíněných způsobů, není umožněn vstup do ubytovacího zařízení. Ubytovaní studenti, kteří nejsou očkovaní a nejsou ve lhůtě do 180 dnů od prodělání onemocnění, se musí nechat testovat každých 7 dní. Bližší informace naleznete na webu https://skm.mendelu.cz/ v sekci Aktuality.

KNIHOVNA

Návštěvy knihovny a studoven jsou povoleny při dodržování všech opatření. Aktuální provoz a všechny důležité informace najdete
zde.

BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM

Provoz botanické zahrady a arboret není omezen počtem návštěvníků v jeden okamžik. Je však nutné dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m. V případě hromadných skupinových prohlídek nad 20 osob musí všichni splnit systém O-N-T (vyjma dětí do 6 let).

CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Vstup do centra sportovních aktivit je možné v případě splnění systému O-N-T či antigenním testem provedeným on-line službou za dozoru zdravotnického pracovníka v posledních 24 hodinách. Uvnitř sportovního centra je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m.

STRAVOVÁNÍ

Provoz stravování v prostorách menzy je umožněn za podmínek dodržování aktuálních pravidel.

 • u jednoho stolu maximálně 6 osob, jinak rozestupy minimálně 1,5 m,
 • u stojících osob v prostorách menzy udržovat rozestupy minimálně 1,5 m,
 • dodržovat dezinfekci rukou a další hygienická opatření.

V prostorách menzy musí všechny osoby používat k zakrytí dýchacího ústrojí respirátory třídy FFP2 nebo KN 95, kromě času při konzumaci jídla.


Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Za tímto účelem byl zřízen Krizový štáb MENDELU, který nepřetržitě monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. Režim na univerzitě se řídí předpisem ze dne 3.12. Nařízení rektora č. 10/2020 Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru.

 

 

Univerzitní semafor

Krizový štáb Mendelovy univerzity v Brně se dohodl na změně barvy univerzitního semaforu od 24. května na barvu bílou.

0 - Nulové nebo zanedbatelné riziko

Studenti:

 • Používání respirátoru či roušky se řídí aktuálním nařízením vlády
 • Povinností desinfekce rukou při vstupech do areálu univerzity, při vstupu do budovy i při vstupu do učeben
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19

Zaměstnanci:

 • Používání respirátoru či roušky se řídí aktuálním nařízením vlády
 • Desinfekce rukou u všech vstupů
 • Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova

Provoz areálů:

 • Standardní
 • Používání respirátoru či roušky se řídí aktuálním nařízením vlády

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Bez omezení, případně dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Bez omezení

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Bez omezení

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Bez omezení

 

1 - Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

Studenti:

 • Nařízeno nosit ochranu nosu a úst - respirátor (např. FFP2, KN 95, bez výdechového ventilu), desinfekce rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti se řídí aktuálními vládními nařízeními

Zaměstnanci:

 • Nařízeno nosit ochranu nosu a úst - respirátor (např. FFP2, KN 95, bez výdechového ventilu), desinfekce rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící zahraničí se řídí aktuálními vládními nařízeními
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova

Provoz areálů:

 • Standardní
 • Všem externím osobám je nařízeno nosit ochranu nosu a úst - respirátor (např. FFP2, KN 95, bez výdechového ventilu), desinfekce rukou u všech vstupů

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

2 - Počínající komunitní přenos

Studenti:

 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do areálů univerzity
 • Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit kontaktní výuky
 • Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti. V případě vyššího počtu osob v jedné místnosti bude výuka online

Zaměstnanci:

 • Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst, desinfekce rukou u všech vstupů
 • Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
 • Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec orgán zaměstnavatele o práci z domova
 • Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovním prostorách nad 200 osob
 • Vedoucím pracovišť se doporučuje umožnit zaměstnancům práci z domova

Provoz areálů:

 • Standardní
 • Všem externím osobám je nařízeno nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest a použití dezinfekce

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

3 - Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

Studenti:

 • Omezený vstup studentů do areálů univerzity. Povolen vstup pouze individuálně po dohodě s vyučujícím, za účelem ubytování v zařízeních univerzity, pro stravovací zařízení univerzity a za účelem návštěvy Ústřední knihovny a Informačního centra
 • Výuka probíhá pouze online
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno

Zaměstnanci:

 • Je zajištěn základní provoz pracovišť. Zaměstnancům se nařizuje práce z domova. Vstup povolen pouze oprávněným osobám
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobná setkání je povoleno pouze online
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
 • Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorky / děkana / ředitele ICV/ ředitele školních statků

Provoz areálů:

 • Areály univerzity jsou veřejnosti uzavřeny. Vstup povolen oprávněným osobám externích subjektů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19.
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

 

Krizový štáb MENDELU situaci nepřetržitě monitoruje, v případě potřeby spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a přijímá potřebná opatření na zabránění šíření koronaviru.

Psychologické služby na MENDELU

Studenti i zaměstnanci mohou v případě potřeby využít zdarma psychologické služby poskytované Poradenským a profesním centrem MENDELU. Psycholožky vás mohou podpořit ve zvládání studijních či pracovních povinností, vybalancování pracovních a rodinných povinností, obavami z nákazy Covid-19 apod. Setkání probíhají osobně nebo on-line, vše je na domluvě. Podrobnosti najdete zde (https://icv.mendelu.cz/ppc/psychologicke-poradenstvi).

 

Koronavirus - pomáháme

Kontaktní linky ke koronaviru

Pro uchazeče o studium a studenty

v případě nejasností kontaktujte e-mailem nebo telefonicky studijní oddělení své fakulty:

Pro zaměstnance

personální otázky

Pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

Obecné dotazy

ohledně vývoje situace na MENDELU

Information in English


Co je to pravidlo O-N-T
(očkování, prodělaná nemoc, test)

 • PCR test ne starší než 72 hodin
 • antigenní test ne starší než 24 hodin
 • doklad o očkování, nejdříve však 14 dní po aplikaci druhé dávky
 • potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů

 

Základní informace

 • Platí povinnost nosit v areálu univerzity respirátor

 

 

Kde hledat další informace

 

13. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření vlády s platností od 14.10.2020 je zakázána osobní přítomnost studentů, kteří mají trvalý pobyt na...


9. 10. 2020

Mendelova univerzita v Brně od pondělí 12. října přechází plně na online formu výuky. Vyplývá to z aktuálního usnesení vlády, která se...


22. 9. 2020

Mendelova univerzita v Brně od středy 23. září přechází z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje na online výuku. Vyplývá...


7. 9. 2020

Zimní semestr na Mendelově univerzitě v Brně začne v původním termínu 21. září. Převažovat bude prezenční forma výuky. Distančně budou...


16. 4. 2020

Aktuální informace k rozhodnutí vlády ze dne 14. 4. 2020Studentům, připravujícím se na ukončení studia v bakalářských, navazujících magisterských...


25. 3. 2020

Studentům bude poskytnuta 50% sleva na kolejné od 1. 4. do konce smlouvy, nejpozději však do 30. 6. s tím, že student na pokoji nebude pobývat...


22. 3. 2020

Dvě zahraniční studentky byly v tomto týdnu po svém návratu do vlasti pozitivně testovány na nový typ koronaviru. Studentky, které byly na MENDELU...


20. 3. 2020

S ohledem na aktuální situaci nouzového stavu, s přihlédnutím k pohybu osob v univerzitním kampusu, bude s platnostiod pondělka 23. 3. 2020...


12. 3. 2020

Dle  Nařízení rektora č. 2/2020 bych Vám ráda připomněla, že od hlášení prvního nakaženého koronavirem dne 11. března v JM kraji mohou...


11. 3. 2020

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová 11. března upravila svoje nařízení z minulého týdne, které se týká snahy zabránit případnému...


 

Bližší informace o koronaviru a praktické rady