PRAVIDLA PRO VSTUP DO AREÁLŮ

Zakazuje se vstup všem osobám, které vykazují klinické příznaky nemoci COVID-19. Všem osobám se doporučuje používat při vstupech dezinfekci a dodržovat rozestupy 1,5 m.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest (nos, ústa), např. FFP2, KN 95, bez výdechového ventilu, (dále jen „respirátor“), s výjimkami

 • osoby v době výkonu práce na pracovišti, pokud ji vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
 • v menze při usazení u stolu při stravování

TESTOVÁNÍ STUDENTŮ

Testování studentů není aktuálně nařízeno (vyjma ubytování na kolejích); pro neočkované studenty se doporučuje pravidelné preventivní testování RT-PCR metodou.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Od 17. ledna 2022 je mimořádným opatřením nařízeno screeningové testování všech zaměstnanců s frekvencí dvakrát týdně tak, že rozestup mezi jednotlivými testováními bude 72 hodin. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, preventivní samotestování provede v den příchodu na pracoviště.

Povinnost testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří prokáží, že:

 • podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • podstoupili v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,
 • podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele nebo u jiné právnické osoby.

Uvedené skutečnosti je třeba prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) - digitálním certifikátem EU COVID nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb nebo písemným potvrzením zaměstnavatele nebo jiné právnické osoby.

V případě pozitivního testu jsou zaměstnanci povinni neprodleně informovat zaměstnavatele, opustit pracoviště (kontaktní osoby dle přílohy NR 11/2021), poskytnout součinnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a zůstat v karanténě 5 dnů ode dne pozitivního výsledku testu. V první den přítomnosti na pracovišti po návratu z karantény jsou zaměstnanci povinni podstoupit samotest znovu. Zaměstnanec není povinen absolvovat po pozitivním výsledku samotestu konfirmační RT-PCR test; nicméně pokud podstoupí RT-PCR test s negativním výsledkem, Krajská hygienická stanice karanténu ukončí.

Způsob testování zaměstnanců naleznete zde.

Informace o vašem externím testování RT-PCR či RAT antigenním testem a potvrzení jiného zaměstnavatele zadávejte do systému.

Návod na zadávání informací do systému COVID TEST MENDELU naleznete zde. V případě dotazů se obracejte na Bc. Lenku Králíkovou (lenka.kralikova@mendelu.cz, 737 048 900).


VEŘEJNÉ ODBĚROVÉ CENTRUM PRO TESTOVÁNÍ

U brány mezi budovami A a Q funguje provoz veřejného odběrového centra pro testování na onemocnění COVID-19. Využít toto odběrové centrum mohou jak zaměstnanci, tak i studenti univerzity. Provozovatelem tohoto odběrového místa je společnost Renturi s.r.o..  Pro odběr není nutné se rezervovat. Testování je umožněno antigenní i RT-PCR metodou. Výsledky testů bude provozovatel zadávat do ISIN, tj. budou zobrazeny v aplikaci Tečka. Dbejte prosím pokynů provozovatele a dodržujte hygienická opatření při návštěvě odběrového centra.

Provoz odběrového centra, otevírací doba a úhrada testů je v kompetenci společnosti Renturi, s.r.o.

odběrové centrum renturi

PREZENČNÍ VÝUKA

Prezenční výuka na vysokých školách není omezena. Zakazuje se osobní přítomnost osobám, kteří vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Uvnitř budov je nařízeno zakrývat dýchací ústrojí respirátorem a je nutné dodržovat mezi osobami rozestup minimálně 1,5 metru, je-li to možné. Povinnost nosit respirátor platí i v učebnách a laboratořích.

ÚČAST NA ZKOUŠKÁCH

Pro zkoušky studentů platí stejná opatření jako pro prezenční výuku.

UCHAZEČI O PŘIJETÍ KE STUDIU

Uchazečům o studium je umožněna osobní přítomnost na příjímacích zkouškách v omezeních stejných jako pro prezenční výuku. 

PROMOCE A JINÉ AKADEMICKÉ OBŘADY

Pro konání akademických obřadů platí omezení počtu do 1 000 přítomných osob a zákaz účasti osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID- 19.  Při účasti více než 20 osob platí povinnost účastníků prokázat O-N-T (*), s výjimkou dětí do dovršení 12 let. 

Ve vnitřních prostorách platí pro účastníky povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor. Mezi účastníky doporučujeme rozestup alespoň 1,5 m (jedno volné místo), nejde-li o osoby ze společné domácnosti. Mezi usazenými účastníky a místem pro vystupující musí být vzdálenost nejméně 2 m.

ZASEDÁNÍ ORGÁNŮ

Pro zasedání platí zákaz účasti osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19.  Členové orgánů univerzity jsou povinni podstoupit preventivní samotestování

Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které prokáží, že:

 • podstoupily v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • podstoupily v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,
 • podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele nebo u jiné právnické osoby.

Uvedené skutečnosti je třeba prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) - digitálním certifikátem EU COVID nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb nebo písemným potvrzením zaměstnavatele nebo jiné právnické osoby.

ÚČAST NA KURZECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pro účast na kurzech celoživotního vzdělávání platí omezení počtu do 1000 přítomných osob a zákaz účasti osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Při účasti více než 20 osob platí povinnost účastníků prokázat O-N-T (*), s výjimkou dětí do dovršení 12 let. Pro účastníky platí povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor. Mezi usazenými účastníky a místem pro vystupující/přednášející musí být vzdálenost nejméně 2 m.

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH

Studenti musí před ubytováním prokázat očkování proti COVID-19, prodělání onemocnění COVID-19 nebo test RT-PCR, ne starší 72 hodin, či antigenní test RAT, ne starší 24 hodin. Studentovi, který se neprokáže jedním z uvedených způsobů, není umožněn vstup do ubytovacího zařízení. Ubytovaní studenti, kteří nejsou očkovaní či v posledních 180 dnech neprodělali onemocnění COVID-19, musí prokázat provedení testu každých 7 dní.

Bližší informace k ubytování na kolejích jsou k dispozici na https://skm.mendelu.cz/ v sekci Aktuality.

KNIHOVNA

Návštěvy knihovny a studoven jsou povoleny v omezeném počtu návštěvníků (1 osoba na 10 m2). Zakazují se návštěvy osobám vykazujícím klinické příznaky onemocnění COVID-19. Všechny osoby jsou povinny mít v prostorách knihovny nasazený respirátor a udržovat rozestupy 1,5 m. Aktuální provoz a všechny důležité informace najdete zde.

BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM

Provoz botanické zahrady a arboret není omezen počtem návštěvníků. Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky COVID-19. Je nutné dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. V případě skupinových prohlídek s počtem účastníků více než 20 osob platí povinnost účastníků prokázat O-N-T (*), s výjimkou dětí do dovršení 12 let.

CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Pro vstup co centra sportovních aktivit platí zákaz vstupu osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a povinnost prokázat O-N-T (*), s výjimkou dětí do dovršení 12 let. Je nutné dodržovat rozestupy 1,5 m.

STRAVOVÁNÍ

Provoz stravování v prostorách menzy je umožněn zaměstnancům a studentům za podmínek dodržování aktuálních pravidel.

 • u jednoho stolu musí zůstat na každého strávníka jedna neobsazená židle, tj. rozestupy minimálně 1,5 m,
 • u stojících osob v prostorách menzy udržovat rozestupy minimálně 1,5 m,
 • dodržovat dezinfekci rukou a další hygienická opatření.

V prostorách menzy musí všechny osoby používat k zakrytí dýchacích cest respirátor, kromě času při konzumaci jídla.

SPOLKOVÉ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE 

Pro spolkové, kulturní, sportovní a jiné akce v prezenční formě platí omezení maximálního počtu 1000 účastníků a zákaz účasti osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Při účasti více než 20 osob platí povinnost účastníků prokázat O-N-T (*), s výjimkou dětí do dovršení 12 let. 

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro rekreační a ubytovací zařízení platí zákaz ubytování a návštěv osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a povinnost prokázat O-N-T (*), s výjimkou dětí do dovršení 12 let.

Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Za tímto účelem byl zřízen Krizový štáb MENDELU, který nepřetržitě monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. Režim na univerzitě se řídí předpisem ze dne 15.11. 2021 Nařízení rektora č. 11/2021 Opatření proti šíření koronaviru.

 

 

Krizový štáb MENDELU situaci nepřetržitě monitoruje, v případě potřeby spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí a přijímá potřebná opatření na zabránění šíření koronaviru.

Psychologické služby na MENDELU

Studenti i zaměstnanci mohou v případě potřeby využít zdarma psychologické služby poskytované Poradenským a profesním centrem MENDELU. Psycholožky vás mohou podpořit ve zvládání studijních či pracovních povinností, vybalancování pracovních a rodinných povinností, obavami z nákazy Covid-19 apod. Setkání probíhají osobně nebo on-line, vše je na domluvě. Podrobnosti najdete zde (https://icv.mendelu.cz/ppc/psychologicke-poradenstvi).

 

Koronavirus - pomáháme

Kontaktní linky ke koronaviru

Pro uchazeče o studium a studenty

v případě nejasností kontaktujte e-mailem nebo telefonicky studijní oddělení své fakulty:

Pro zaměstnance

personální otázky

Pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

Obecné dotazy

ohledně vývoje situace na MENDELU

Information in English


Co je to pravidlo O-N-T
(očkování, prodělaná nemoc, test)

Podmínky pro vstup osob a účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; dokládá se záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo

b) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky, nebo

c) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certiifikát o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu. nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

 

Kde hledat další informace

 

19. 11. 2021

Od úterý 23. 11. už bude na odběrovém místě možné nechat se otestovat antigenní i PCR metodou. Odběrové místo se nachází u brány mezi...


29. 9. 2021

Vydávání české verze Digitálního certifikátu COVID se týká osob, které byly očkovány mimo území EU, respektive mimo území Evropského...


7. 7. 2021

Na základě nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví od  9. 7. 2021 platí, že všechny osoby, které pobývaly v zahraničí déle...


8. 6. 2021

Na základě aktuálně platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze 7. června jsou stanoveny následující podmínky k účasti...


25. 5. 2021

S ohledem na aktuální epidemickou situaci připravuje Mendelova univerzita možnost konání akademických obřadů, zejména promocí absolventů. Promoce...


7. 5. 2021

Od 10. května 2021 bude v areálu Mendelovy univerzity v Brně zahájeno PCR testování na SARS-CoV-2.


7. 5. 2021

Mendelova univerzita v Brně od pondělí začne s PCR testováním studentů. Dva týdny poté, kdy s touto formou jako první česká univerzita začala...


26. 4. 2021

Mendelova univerzita v Brně dnes jako vůbec první česká univerzita spustila testování metodou PCR ze slin. To se v první fázi týká zaměstnanců,...


21. 4. 2021

Mendelova univerzita v Brně bude jako první česká vysoká škola testovat svoje zaměstnance a studenty přesnější PCR metodou. Testy bude zatím...


19. 3. 2021

Testování zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně zatím odhalilo pouze jednoho nakaženého. Od pondělí do čtvrtka provedla odborná firma 952...


 

Bližší informace o koronaviru a praktické rady