Konference RaOP 2016 - Křtiny 1. - 3. 5. 2016

8. 2. 2016
Dovolte nám pozvat Vás na již 7. ročník konference "Rekreace a ochrana přírody - s člověkem ruku v ruce..." - hodnoceno na WoS i Scopus.

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na 7. ročník konference s odbornou exkurzí „Rekreace a ochrana přírody – s přírodou ruku v ruce…“ pořádanou pod záštitou pana doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D., děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, a pana JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, ve spolupráci s Českou bioklimatologickou společností, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, AOPK ČR – Správou CHKO Moravský kras, Správou Národního parku Podyjí a Nadací Partnerství za finanční podpory společnosti FS Bohemia, s.r.o.,  a projektu COST CZ (LD14054 – Nedřevní lesní produkty v České republice).

Témata konference:

  • Složky rekreačního a turistického potenciálu území – krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, nedřevní produkty z lesa, vodní prvky v krajině a další
  • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (voda, ovzduší, odpady..)
  • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
  • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním – příklady řešení, zkušenosti, dobré praxe z České republiky i zahraničí
  • Environmentální vzdělávání
  • Nové trendy v oblasti rekreačního využívání krajiny (nové druhy sportů, minimalizace vlivů na životní prostředí, nové technologie..)
  • Výsledky výzkumů v oblasti rekreačního využívání krajinného prostoru

Aktuální informace naleznete zde: http://www.utok.cz/node/300

Konference byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání České komory architektů (ohodnocena 3 body).

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: raop@atlas.cz

 Těšíme se na Vaši účast –  organizační a vědecký výbor konference

Více aktualit

Všechny aktuality