Jak se převádí les na les nízký

19. 6. 2014
V březnu tohoto roku reagovala některá občanská sdružení v k.ú. Lesná na realizaci první etapy projektu Převod lesa na les nízký negativně a vyvolala setkání s občany, kde odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) vysvětlili, co tento převod znamená a o jak významný ekologický krok v péči o les se jedná.

Ve čtvrtek 19.6.2014 v 9 hodin proběhlo ohledání na místě samém, které svolal Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Za účasti Ing. Vladimíra Votavy, vedoucího oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství Magistrátu města Brna, Ing. Stanislava Kučery z Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Ing Aleše Dostála z České inspekce životního prostředí a zástupců univerzity – doc. Dr. Ing. Jan Kadavý, Ing. Michal Kneifl, Ph.D., doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D., prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Ing. Pavel Mauer, Ing. Ivo Březina.

Stručný závěr ze šetření je, že zásahem v dané lokalitě nedošlo k porušení příslušných zákonů, způsob obnovy je velice šetrný k životnímu prostředí, zvyšuje biodiverzitu a zvyšuje rekreační funkci lesa.

Mendelova univerzita v Brně v současné době zaujímá k celé kauze stanovisko, které vychází z níže uvedeného textu, ze kterého je patrný záměr univerzity v dané oblasti zachovat a zlepšit, celospolečenské, rekreační a ekologické hodnoty lesa, realizací projektu Převod lesa na les nízký.

 Univerzita v dané oblasti vybudovala odpočinkovou zónu a realizuje i vzdělávací činnost pro žáky základních škol, v rámci které je seznamuje s biologickou a ekologickou hodnotou takto obhospodařovaného lesa.

Co je to les nízký? 

Hlavní rozdíl není ve výšce porostu, ale v tom, jak takový les vypadá, jak se o něj pečuje a jaké druhy rostlin a živočichů v něm žijí.

Nízký les je les výmladkový, tedy takový, kde nové stromy nerostou ze semen, ale obražením pařezu pokáceného stromu. Protože ne každý strom tohle umí, v nízkém lese najdete hlavně dřeviny listnaté, zejména duby, buky, habry, olše, ale také vrby nebo dokonce třešně. Výmladkový les byl v České republice ještě v minulém století běžný, dnes ho však u nás nenajdete. Kvůli nižšímu výnosu se totiž od tohoto způsobu hospodaření v lese upouštělo a přecházelo se na výnosnější systémy, které jsou ovšem do našich zeměpisných podmínek leckdy velmi nevhodné. Důsledkem bylo snižování druhové diverzity jak zvířat, tak rostlin v českých lesích.

Naštěstí Mendelova univerzita v Brně vlastní několik hektarů lesa v nadmořské výšce, která je vhodná pro nízký les. Díky tomu zde mohli vědečtí pracovníci z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a zaměstnanci Školního lesního podniku Masarykův Les Křtiny začít s realizací projektu unikátního na území celé ČR. Jeho cílem je podpořit obnovu původního druhového složení návratem k historickému způsobu obhospodařování, tedy převedením na nízký les. Tento způsob managementu je u nás málo známý, ale často ho využívají správci chráněných území (například CHKO Pálava).

V nízkém lese převládají listnaté stromy, jehličnanů jen málo, proto jsou tu méně kyselé půdy a čistší vzduch (listnatý strom pročistí více vzduchu než jehličnatý). Do výmladkového lesa také lépe proniká slunce, což umožňuje růst a kvést rostlinám. Podobně je to i s keři – ostružiníkem, maliníkem nebo lískou, kterým se také v nízkých lesích daří lépe.  Díky bohatšímu druhovému složení vegetace můžete v nízkém lese narazit na jinde vymizelé nebo vzácné druhy hmyzu.

Nízký les tedy nepoznáte ani tak podle výšky, jako spíš podle toho, že v něm pokvete spousta květin, budou v něm vonět maliny a lesní jahody, vesele zpívat ptáci a poletovat motýli, které jste třeba nikdy předtím neviděli.

Přeměna vysokého lesa na nízký sice trvá poměrně dlouhou dobu, protože nemá jít o změnu náhlou, ale pozvolnou a přirozenou.

 

Více informací o problematice nízkého lesa najdete například na: http://www.nizkyles.cz/ nebo na http://coppice.eu/.

 

Více aktualit

Všechny aktuality