Informace k řízení s NAÚ

Vysvětlení pojmů

Akreditace

Akreditace je oprávnění pro vysokou školu vzdělávat studenty v určitém studijním programu. Toto oprávnění pro výuku v jednotlivých programech uděluje Národní akreditační úřad.

Institucionální akreditace

Institucionální akreditace umožňuje akreditovat nové studijní programy samostatně v rámci univerzity. Národní akreditační může toto oprávnění předat přímo vysoké škole. Přidělení či odebrání Institucionální akreditace tak samo o sobě nezakládá ani neodnímá právo vysoké školy vyučovat studenty.

Rada pro vnitřní hodnocení (RVH)

Pokud má univerzita institucionální akreditaci, supluje v rámci univerzity Rada pro vnitřní hodnocení na univerzitě Národní akreditační úřad, tedy akredituje v rámci univerzity nové studijní programy. Schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality a vnitřního hodnocení pro vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti. Řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity.

Překladové plagiátorství

Překladové plagiátorství znamená, že autor převzal část práce z práce jiné napsané v cizím jazyce. Tu přeložil a vydává za vlastní. Jde o velký problém, který stávající antiplagiátorské systémy zatím neumí odhalit a čelí mu i řada jiných univerzit v tuzemsku i zahraničí.

Doktorské studium

V současné chvíli máme akreditované tří i čtyřleté studijní doktorské programy.

Kratší doba studia není problém. Zákon ani standardy nestanovují, že student nemůže studium ukončit dříve, pokud splní všechny požadované podmínky. Reálně se najdou jednotlivci, kteří při zvýšené zátěži vystudují za kratší dobu a není v tom žádný problém. 

Doktorand plní své povinnosti a skládá zkoušky v průběhu celého akademického roku dle individuálního studijního plánu nezávisle na rozložení semestrů. Po splnění všech podmínek studia, včetně složených státních závěrečných zkoušek, následuje obhajoba závěrečné práce. Pokud doktorand složí státní závěrečnou zkoušku v průběhu posledního ročníku studia (a to například i 4 měsíce před koncem studia), nepovažuje se to za zkrácenou dobu studia. Dle akreditace na MENDELU totiž studium nekončí státní závěrečnou zkouškou, ale obhajobou doktorské disertační práce.

  • nastaveny standardy v požadavcích na školitele
  • sjednoceny požadavky na studenty doktorských studijních programů na PEF
  • zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací
  • ukončena spolupráce s problematickými zahraničními agenturami
  • zpřehledněna a upravena evidence studia a splnění studijních povinností na zmíněných studijních programech