Ekosystémové služby řek ve městech - mezinárodní konference

22. 3. 2016
Dne 19. – 22. dubna 2016 proběhne na zámku ve Křtinách mezinárodní konference na téma "Ekosystémové služby řek ve městech", která je pořádána v rámci projektu EHP - CZ02-OV-1-032-2015. 

 

 Vážení kolegové a kolegyně, jménem Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní konferenci „Ekosystémové služby řek ve městech“, která je pořádána v rámci projektu EHP „Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“

Cílem konference je vytvořit platformu (prostor pro setkání) širokého spektra vědců a odborníků, řešících problematiku percepce, funkcí, využívání, začlenění a hodnocení významu řek ve městech a v příměstské krajině. Zvláštní zřetel je věnován především přirozeným, přírodě blízkým či revitalizovaným úsekům vodních toků. Hlavní zájem je pak věnován jejich rekreačnímu využívání.

Témata konference:

  • Řešení říčního prostoru ve městech z hlediska urbanismu a územního plánování
  • Ekonomický význam a ekosystémové služby řek ve městech
  • Ekologické funkce řek ve městech
  • Vnímání významu řek ve městech z pohledu veřejnosti
  • Protipovodňová ochrana měst a její rekreační potenciál
  • Upravené vs. přírodě blízké a revitalizované vodní toky
  • Řeka jako součást příměstských zón
  • Význam řek v urbanizovaném prostředí z hlediska (udržitelného) regionálního rozvoje
  • Rekreační potenciál, účinky a utilizace řek v urbanizovaném prostředí

 

Aktuální informace naleznete zde:  http://www.icabr.com/rivers/

Účast na konferenci je pro pozvané účastníky zdarma (vložné, stravování a ubytování).

Příspěvky z konference budou publikovány ve sborníku nebo časopise European Countryside, případně Journal of Landscape Management.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: rivers.frrms@mendelu.cz

Těšíme se na Vaši účast –  organizační výbor konference

Více aktualit

Všechny aktuality