Ceny rektorky MENDELU dostalo osm laureátů

15. 9. 2020
Osm akademiků a studentů Mendelovy univerzity v Brně dnes obdrželo Ceny rektorky MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Kulisy slavnostní akce odpovídaly bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru. Ceremonie byla velice krátká, slavnost v aule pak s rouškami a bez hostů. Prestižní ocenění získal například jeden z největších tuzemských znalců motýlů profesor Zdeněk Laštůvka. Dalším laureátem je spoluautor architektonického návrhu podoby chystaného památníku holokaustu v Letech u Písku Jan Sulzer.

Ceny rektorky jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor.

„Univerzitu tvoří zaměstnanci, jsou naším hlavním bohatstvím a je potřeba ocenit ty, kteří naši školu a její vědní obory posouvají kupředu,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která udílení cen iniciovala v loňském roce, kdy MENDELU slavila 100 let své existence. Věřím, že naše zaměstnance a studenty bude ocenění motivovat do jejich náročné práce,“ uvedla Nerudová.

Profesor Laštůvka ocenění získal za mimořádné výsledky v oblasti přírodních a technických věd. Cena jej potěšila a překvapila zároveň. „To proto, že často přemýšlím nad tím, jestli to co dělám, má nějaký přínos a jestli mohl výsledky mé práce alespoň někdo prakticky využít. To se týká jak pedagogické činnosti, která by na vysoké škole měla být prvořadá, tak výsledků vědeckých výzkumů,“ uvedl Laštůvka, který ocenění přičítá také všem svým učitelům. „Jenom jejich zásluhou jsem mohl dosáhnout také svých výsledků a je pro mě i závazkem podle svých možností v této činnosti pokračovat,“ uvedl Laštůvka.

Cenu pro vynikající studenty magisterského studia dnes získal krajinářský architekt Jan Sulzer. „Jsem šťastný, že univerzita, potažmo společnost spěje do stádia, kdy si váží společensky významných aktivit a oceňuje je. Jsem si vědom, že cenu získávám za úspěch v soutěži na novou podobu památníku v Letech, a právě proto vnímám ocenění i jako vyjádření zamítavého postoje univerzity k násilí, respektive rasismu,“ uvedl Sulzer, podle kterého je cena symbolem, že je důležité si jít zas svým cílem a nenechat se odradit „všudy přítomnými hatery“. „Pokud člověk dělá věci s nejlepším přesvědčením, tak nemá smysl dělat ústupky,“ dodal.

Mezi oceněnými jsou dvě vědkyně, které loni založily první mezigenerační univerzitu na Moravě. Pro Lenku Kamanovou a Kateřinu Pevnou z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU byl tento počin dlouholetým snem. „Jsem ráda, že jsme naše předchozí výzkumné a teoretické aktivity proměnily do aktivit aplikačního charakteru, které jsou prospěšné pro společnost. Těší mě, že tímto způsobem můžeme smysluplně napomáhat propojovat a sbližovat generace. Mám radost i z toho, že do výuky se aktivně zapojily všechny fakulty i vysokoškolský ústav, a máme tak příležitost veřejnosti představit univerzitu jako kompaktní celek a současně poukázat na její rozmanitost a jedinečnost,“ uvedla Lenka Kamanová.

Laureáti cen rektorky za výsledky tvůrčí činnosti – oblast přírodních a technických věd – cena za dlouhodobé nebo mimořádné výsledky:

 Zdeněk Laštůvka, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství: Profesor Laštůvka je v současné době jedním z nejvýznamnějších lepideptorologů (nauka o motýlech) nejen v České republice, ale i v Evropě. Vedle problematiky motýlů se však zabývá i širokou škálou dalších bezobratlých, včetně aplikovaného přesahu do rostlinolékařství, ochrany lesa a ekologického poradenství, díky čemuž se stal vyhledávaným odborníkem mezi lidmi z praxe. Na Mendelovu univerzitu zavedl jako první výuku ekologie, která je dnes nedílnou součástí vzdělávání v řadě bakalářských a magisterských studijních programů.

Oblast přírodních a technických věd – cena mladých do 35 let:

Zbyněk Heger, Ústav chemie a biochemie AF: Zbyněk Heger je již ve svém věku vědeckou osobností schopnou vést vědecký tým, určovat jeho směr, a především uspět na národním i mezinárodním poli. Zaměřuje se na nanomedicínu a vývoj nových inteligentních biokompatibilních materiálů, zejména feritinů, a jejich využití pro nádorovou terapii.

Cena pro vynikající studenty magisterského studia:

Jan Sulzer, Zahradní a krajinářská architektura ZF: Jan Sulzer se s úspěchem zúčastňuje významných tuzemských i zahraničních soutěží. V letošním roce zvítězil v prestižní mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěži na návrh památníku koncentračního romského tábora v Letech. Tímto tématem se Jan Sulzer zabýval již během studia ve svém diplomním projektu, který v roce 2018 úspěšně obhájil.

Cena za mimořádné nebo dlouhodobé výsledky ve vzdělávací činnosti:

Luboš Úradníček, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF: Luboš Úradníček patří k významným pedagogům, uznávaným studenty i svými kolegy. Mimo odbornou pedagogickou práci se podílí na výchově studentů i příkladnou prací v akademickém senátu Lesnické a dřevařské fakulty. Po odborné stránce vede již více než 20 let arboreta Křtiny a Řícmanice Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Cena za mimořádné nebo dlouhodobé výsledky ve vzdělávací činnosti:

Jana Turčínková, Ústav marketingu a obchodu PEF: Jana Turčínková působí na PEF od roku 2002. Její pracovní nasazení, erudovanost a vstřícnost jsou studenty i kolegy dlouhodobě oceňovány. Její zájem zprostředkovávat poznání zajímavou formou se promítá i do jejích mimoškolních aktivit pro studenty (organizace exkurzí a výletů se studenty nad rámec výuky apod.), do její spolupráce s Českým rozhlasem, či do její účasti v charitativních projektech (např. spolupráce s brněnskou ZOO).

Cena za významný sportovní výkon:

Hana Adámková, Lesní inženýrství LDF: Hana Adámková je úspěšnou reprezentantkou České republiky ve sportovní střelecké disciplíně skeet. V roce 2017 vybojovala 6. místo na Mistrovství Evropy v Baku a 6. místo na Mistrovství světa konaném v Moskvě. Na Letní světové univerziádě v Neapoli vystřílela v obrovské konkurenci úctyhodné 3. místo.

Cena za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti:

Lenka Kamanová, Oddělení sociálních věd ICV, Kateřina Pevná, Oddělení vzdělávání seniorů ICV: Obě oceněné rozvíjí oblast seniorského vzdělávání, které v roce 2019 vyústilo  k založení Mezigenerační univerzity Mendelovy univerzity v Brně. Unikátní projekt podpory pozitivních vztahů mezi prarodiči a vnoučaty formou vzdělávacích aktivit rozvíjí mezigenerační dialog a posiluje vzájemnou sociální soudržnost.

 

Více aktualit

Všechny aktuality