90 let od založení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně

25. 2. 2013
V roce 2013 si Mendelova univerzita v Brně připomíná 90. výročí založení jedné ze svých organizačních součástí – Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Historie

 Původní Školní lesní statek Adamov Vysoké školy zemědělské v Brně byl zřízen výnosem Ministerstva zemědělství ČSR čj. 29636(I)-1922 ze dne 23. 5. 1922 s účinností od 1. 1. 1923. Stalo se tak po převzetí konfiskovaného lichtenštejnského majetku státem, který jej postoupil tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně – dnešní Mendelově univerzitě v Brně – jako školní a pokusný objekt. Čestný název Masarykův les byl podniku udělen výnosem Ministerstva zemědělství čj. 118642/V/16-1931 ze dne 14. 4. 1932, a to se souhlasem prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka, projeveným dopisem č. D/6492/1931 ze dne 12. 9. 1931. Bylo to šťastné rozhodnutí, neboť ve velmi rozmanitých přírodních podmínkách při pestré druhové skladbě lesních porostů tak vyrostly mnohé generace vysokoškolsky vzdělaných lesních, krajinných, dřevařských a dalších odborníků.

Poslání

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) jako organizační součást Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) a účelové zařízení pro jejích pět fakult, především pro Lesnickou a dřevařskou fakultu (LDF), naplňuje od svého založení tři základní poslání:

 •  v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství a dřevařství, vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů; ročně v praktické výuce zde posluchači absolvují na 75.000 hodin, každý student LDF zde tedy stráví cca 50 hodin, řešeno je 120 odborných studentských prací a 40 výzkumných projektů,
 •  zabezpečuje řádné obhospodařování lesního univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu,
 •  slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují užitečné funkce lesa.  

Přírodní podmínky

Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10.200 ha, vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj města Brna. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 575 m a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Převládají smíšené porosty, ve kterých připadá 46 % na dřeviny jehličnaté a 54 % na dřeviny listnaté. Průměrná roční teplota je 7,5 °C, průměrné roční srážky dosahují pouze 610 mm. Terén je velmi členitý s výraznými hlubokými údolími a žleby, zvláště protékajících řek. Geologické podloží je tvořeno granodioritem, kulmskými drobami a vápencem. Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy.

Popis činnosti

Na ŠLP je dlouhodobě řešena řada výzkumných úkolů a naplňována je široká pedagogická spolupráce. Tato činnost je napojena i na mezinárodní programy, a to v rámci Evropské unie, Ruska, Číny a Latinské Ameriky. Pro tento účel jsou využívány lesnické a dřevařské demonstrační objekty. Pro lesnický a krajinářský studijní program LDF jsou to výzkumné plochy probírkové v porostech bukových, smrkových, jedlových a smíšených, provenienční plochy modřínu opadavého, smrku ztepilého, jedle bělokoré a borovice pokroucené, také tři genové základny (buk, dub a jedle) a semenné sady modřínu opadavého, borovice lesní, topolu osika a jilmu horského. K práci a studiu je možné využít dosud získané a publikované údaje a výsledky. Velká péče je věnována modernizaci stávajících, ale hlavně budování nových výukových zařízení a demonstračních objektů.

V rámci hospodářské činnosti provádí ŠLP na třech polesích veškeré pěstební a těžební práce, včetně ochrany lesa a myslivosti. Na vlastní pile, vybavené 2 pásovými pilami, katrem, 3 sušárnami řeziva, pařící komorou a sortimentační linkou Baljer-Zembrod, se zpracovává vlastní vytěžené dříví, včetně následného prodeje řeziva. K dispozici pro podnik i pro cizí zákazníky jsou na ŠLP opravárenské dílny s širokou nabídkou služeb, dále doprava a vagónování dříví i prodej štípaného paliva. Na středisku sazenic, arboret a zeleně lze získat vhodný sadební materiál pro zalesňování a ozeleňování. Na výzkumné stanici ve Křtinách vyvíjí a produkuje ŠLP lesní techniku jako navijáky, rýhové sázecí stroje, školkařské stroje, zraňovače půdy a především 4 modely lesních lanovek LARIX. Na zcela zrekonstruovaném zámku Křtiny, přebudovaném na moderní kongresové centrum, je možné i s ubytováním objednat kompletní zajištění odborných, kulturních i společenských akcí. K vycházce láká i nově obnovená přilehlá zámecká zahrada.

Estetická a výchovná funkce

Zcela výjimečné postavení má ŠLP v naplňování estetické a výchovné funkce lesů. K tomu účelu byly v minulosti uchovány bez zásahu celé porosty s přirozenou skladbou dřevin. Z nich postupně vznikla síť dnešních 21 přírodních rezervací a památek o celkové rozloze 865 ha. Studiu i relaxaci slouží tři arboreta s cennými sbírkami dřevin. Přírodní krásy zdejší oblasti jsou záměrně doplňovány. Na vyvýšeninách jsou udržovány nádherné výhledy do okolí. V komplexu souvislých lesů jsou upravovány lesní palouky, kolem nichž jsou pro zpestření vysazovány cizokrajné dřeviny. Jsou podchycovány prameny, následně budovány lesní studánky a na vybraných místech jsou umístěny pomníky a pamětní desky. 

Celý soubor těchto 80 objektů se nazývá Lesnický Slavín a je věnován vynikajícím českým i zahraničním lesníkům a umělcům, význačným učitelům lesnických věd, také flóře, fauně i stromům samotným. Vše slouží široké veřejnosti, a to návštěvníkům nejen pěším, ale i cyklistům.

Ekologické certifikáty

Pro způsob obhospodařování lesních porostů, estetickou úpravu lesů, mnohé účelové demonstrační objekty, moderní výrobu a širokou databázi výsledků výzkumu je ŠLP cílem četných domácích i zahraničních exkurzí, praxí a stáží studentů, praktických lesníků i dalších návštěvníků. To je v souladu se skutečností, že na základě plnění požadovaných norem je ŠLP držitelem ekologických certifikátů – od roku 1997 FSC a od roku 2003 PEFC. V roce 2011 zde byl slavnostně vyhlášen Lesnický park Masarykův les Křtiny. Třetina podniku se nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a 40 % lesních porostů ŠLP je zařazeno do evropského programu ochrany přírody NATURA 2000. Především je však v současnosti Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně na základě platného českého zákona o vysokých školách pro své vybavení a dlouhodobé výsledky důležitým objektem pro pedagogickou činnost a vědecké bádání nejen posluchačů MENDELU, ale i studentů a odborníků z České republiky, Evropské unie i dalších států světa.

Program akcí k 90. výročí založení ŠLP ML Křtiny MENDELU

Oblast PR

 • Zahájení oslav bude provedeno tiskovou konferencí na rektorátu MENDELU, za přítomnosti rektora MENDELU, ředitele ŠLP a dalších – termín 28. 2. 2013 v 10.00 h na MENDELU.
 • Na webu MENDELU bude lišta s fotografiemi a slovním upozorněním k tomuto výročí, na hlavní stránce webu ŠLP ML Křtiny MENDELU bude zřízen odkaz, ve kterém budou uvedeny základní fakta a historické údaje, týkající se výročí, včetně termináře akcí.
 • Pro odbornou i laickou veřejnost budou po celý rok publikovány zprávy (běžná tištěná masmédia) a články (odborná média jako Lesnická práce, Silva Bohemica, Lesník, Svět myslivosti) o tomto výročí.

Publikační činnost

 • předmětné výročí je připomenuto nástěnným kalendářem pro rok 2013,
 • k vydání bude k dispozici i monografie o vědecké činnosti LDF MENDELU na ŠLP Křtiny,
 • k vydání je připravena reedice, resp. doplněná a zaktualizovaná kniha Ing. Jiřího Truhláře, CSc. Památníky Adamovských lesů.

Oblast společenská

 • Uspořádat pod gescí rektora MENDELU velký koncert ve křtinském chrámu – předpokládaný termín květen 2013.
 • Současní i bývalí zaměstnanci podniku, fakulty, univerzity a přátelé ŠLP Křtiny budou pozváni na letní noc v zámecké zahradě Křtiny – termín 21. 6. 2013.

Oblast odborná

 • Slovní připomenutí výročí na univerzitních, fakultních a podnikových odborných akcích:
  • Dnech otevřených dveří v Arboretu Řícmanice (23. 2. 2013),
  • Dnech otevřených dveří v Arboretu Křtiny (25. – 26. 5. 2013 a 5. – 6. 10. 2013),
  • Josefské konferenci na zámku Křtiny (18. – 20. 3. 2013),
  • Dnu nové techniky výzkumné stanice Křtiny (duben 2013),
  • 18. národní soutěži trubačů (7. – 9. 6. 2013),
  • svatohubertských slavnostech (2. – 3. 11. 2013).
 • Výstava Zastavení v krajině – práce studentů ÚDNB LDF MENDELU – zámek Křtiny – vernisáž 20. 2. 2013, výstava potrvá do 17. 3. 2013.
 • Mezinárodní konference FORTECHENVI 2013 v termínu 26. – 30. 5. 2013.
 • Výstava na křtinském zámku, složená z historických i současných fotografií, případně z trojrozměrných předmětů – říjen 2013.
 • Odborná lesnická konference na zámku Křtiny s následnou exkurzí po ŠLP Křtiny s tématem 150. výročí narození a 60. výročí úmrtí významné osobnosti prof. Josefa Opletala – v termínu 14. 11. 2013 – ukončení oslav.

 

Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
CZ – 679 05  Křtiny 175
CZECH REPUBLIC

www.slpkrtiny.cz

Více aktualit

Všechny aktuality