Mendelova univerzita v Brně usiluje o zajištění zdraví a bezpečnosti studentů a zaměstnanců. V reakci na pokračující šíření COVID-19 od 3. března MENDELU zakázala kontaktní výuku a pořádání akcí v kampusu univerzity. Snahou je snížit počet situací, které vyžadují, aby se lidé shromažďovali ve velkých skupinách a minimalizovat čas strávený v těsné vzájemné blízkosti.
V souladu s vyhlášením zákazu osobní přítomnosti studentů na vysoké škole, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví, tento stav platí do odvolání.

Od 19. 5. je vstup do areálu povolen všem. Výuka probíhá jen ve skupinách do 15 osob.
Studenti i nadále podepisují u vstupu prohlášení o bezinfekčnosti. Pro studenty i zaměstnance pořád platí dodržování hygienických opatření (nošení roušek, dodržování odstupů, dezinfekce rukou apod.).


Podmínky vstupu na území ČR pro zahraniční studenty z EU jsou stanoveny usnesením vlády č. 193/2020 Sb. z 23. 4. 2020 s účinností od 27. 4. 2020.


Pravidla pro vstup studentů do areálu MENDELU

Student je povinen:

 1. desinfikovat si ruce při příchodu do budovy
 2. dodržovat při osobním kontaktu, pokud je to možné, povinný odstup alespoň dva metry
 3. nosit ochranné prostředky dýchacích cest po celou dobu pobytu uvnitř budov a na místech, kde se osoby potkávají ve vzdálenosti bližší než 2 metry (povinnost nosit roušku se nevztahuje na účastníky přijímacího řízení a státních závěrečných zkoušek, pokud je v místnosti max. 15 osob, které od sebe dodržují vzdálenost alespoň 1,5 m)
 4. u vstupu na univerzitu vyplnit a podepsané čestné prohlášení vhodit do určené schránky. (Čestné prohlášení můžete stáhnout zde nebo vyplnit přímo u vchodu do areálu. Vyplněné prohlášení vhazujte do schránky u vchodu, na ZF odevzdávejte přímo osobě, za kterou jdete na schůzku.)

Pokyny pro zaměstnance

Pro zaměstnance vyšlo v platnost nařízení rektora 2/2020: Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru (plné znění najdete zde.)

Akademici a technicko-hospodářští pracovníci mají v určitých případech možnost využít home office, a to po dohodě se svým nadřízeným.
Pracovně-právní souvislosti naleznete zde.
Zahraniční pracovní cesty jsou zakázány.
Jsou zakázány jakékoli zahraniční návštěvy na univerzitě.
Vše platí do odvolání dle aktuální situace.


Psychologické poradenství online

Poradenské a profesní centrum zajišťuje nově služby individuálního psychologického poradenství online. Pokud je pro vás současná situace obtížná, trápíte se, nemůžete se soustředit na učení, spojte se s námi přes Skype, zavolejte nebo napište. Jsme tu pro vás. Podrobnosti najdete zde. Další odkazy pro psychologickou krizovou pomoc najdete zde.

Pro vyučující

Zpřístupnění učebních opor

Jako studijní opory je možné využít již dříve vytvořené elektronické knihy v rámci projektu eMendelu, řada učebních textů byla vytvořena při řešení různých projektů a jsou zveřejněny na různých webových serverech nebo v LMS systémech. Při přípravě nových akreditací kombinované formy studia byl pro mnoho předmětů vytvořen Průvodce studiem, který je nyní možno úspěšně využít.

Studijní materiály, které z nějakého důvodu nemohou být zveřejněny, je možné studentům uložit na Dokumentový server předmětu.
A je samozřejmě možné využít externí zdroje, učební opory partnerských univerzit apod., některé z nich jsou zpřístupněny speciálně po dobu opatření, jako je projekt Kramerius Národní knihovny ČR .

Další zajímavé zdroje prezentuje průběžně Ústřední knihovna MENDELU na svém webu a Facebookové stránce .

Jak se vzdělat v realizaci on-line výuky

K dispozici je řada různých informačních zdrojů až po online vzdělávací kurzy EPALE i webináře Euroguidance, jako je kurz Lektorské minimum, který je určen všem začínajícím lektorům a je vám k dispozici ZDARMA zde .

Zadávání a odevzdávání korespondenčních úkolů

Zejména cvičení je možné nahradil řešením korespondenčních úkolů, seminárními pracemi apod. Při jejich zadávání je ale potřeba vzít v úvahu celkové nároky na studenty a uvědomit si, že obdobně postupují všichni vyučující. .

Korespondenční úkoly je možné studentům ukládat na dokumentový server, případně zaslat hromadným e-mailem. Řešené úkoly je nejlépe shromažďovat do Odevzdávárny v UIS.

Vedení on-line přednášek, seminářů a cvičení

Pro podporu distanční formy vzdělávání shromažďuje informace a zajímavé odkazy MŠMT na svém webu .

Dobrou formou komunikace se studenty jsou on-line přednášky a konzultace. Je možné je realizovat různou formou v různých prostředích. Univerzita má k dispozici nástroj Microsoft Teams, který takovou výuku umožňuje. Návod k jeho využití je k dispozici v podobě elektronické knihy s názvem Microsoft Teams na portále https://emendelu.publi.cz/. Tento nástroj umožňuje sdílet video přenos, prezentaci v Microsoft PowerPoint, plochu počítače a prezentovat i použití různých softwarových nástrojů. Z on-line komunikace je možné pořídit záznam pro studenty, kteří se výuky nemohli zúčastnit osobně. Nejvhodnějším časem pro on-line přednášku je rozvrhovaná doba výuky, aby nedocházelo ke kolizím. Řada vyučujících touto formou vede také semináře nebo cvičení (projektová, teoretická, výpočtová apod.)

Další informační zdroje od firmy Microsoft:

Záznam z webináře pro pedagogy Univerzity Karlovy (česky)

Krátká videa dokumentující základní operace v MS Teams (anglicky)

Delší videa popisující podrobně nástroj Microsoft Teams včetně jeho pokročilých funkcí (anglicky)

Pro zájemce je dostupný také Microsoft Teams Blog (anglicky)

Konzultace se studenty

Pro konzultace se studenty je možno využít opět Microsoft Teams, ale také jiné nástroje jako je Skype, ICQ apod. Nejlepší je využívat pro výuku i komunikace jeden tým a pro jednotlivé aktivity vytvářet jednotlivé kanály. Lépe se v nich pak orientuje. Studenti také mohou prezentovat své výsledky touto cestou pro celou skupinu, i vzájemně diskutovat. .

Konzultace s kolegy

Také pro konzultaci s kolegy z ústavu je možné s výhodou vytvořit tým v prostředí Microsoft Teams. .

Internetové připojení

Není třeba mít obavu z vyčerpání limitů pro internetové připojení. Po dobu opatření většina poskytovatelů zrušila svá omezení a poskytuje svým klientům neomezené internetové připojení. .

On-line zkoušení

Všichni doufáme, že opatření brzy skončí a my se vrátíme ke standardní výuce. Ale přesto se připravujeme na možnost on-line zkoušení. Již nyní je možno využívat eTest v UIS.

MŠMT připravuje metodický pokyn k distančnímu zkoušení, následně bude připraven metodický pokyn pro potřeby MENDELU.

Literatura pro výzkumné aktivity

O zpřístupňování literárních zdrojů prezentuje průběžně Ústřední knihovna MENDELU na svém webu a Facebookové stránce.

Jsou to již desetisíce e-knih a desítka nových databází.

Pokyny pro studenty

S odvoláním na doporučení Ministerstva zahraničních věcí byli vyzváni všichni studenti, kteří byli v zahraničí v rizikových oblastech, o urychlený návrat zpět. Návrat do ČR byl doporučen studentům v kterékoli zahraniční zemi.

Studentům, kteří se předčasně vrátili do ČR, bude umožněno zapsat se dodatečně na své fakultě na MENDELU a doplnit si již realizovanou část výuky a předměty řádně ukončit na MENDELU. Studenti, kteří předčasně ukončili studium na zahraniční univerzitě se pokusí vyjednat s partnerskou školou distanční dokončení semestru. Řešení závisí na přijímací univerzitě.

Zajištění výuky v době mimořádných opatření a po jejich skončení

Informační podporu shromažďuje MŠMT a prezentuje na webu:

Podpora distanční výuky studentů má tři hlavní části:

 • Elektronické opory v podobě PDF dokumentů, elektronických knih na eMendelu, prezentací, video záznamů apod. mohou být umístěny na úložiště v UIS, na eMendelu, webových serverech provozovaných fakultami či ústavy, e-learnigové opory v systému Moodle, stejně jako dostupné učební texty jiných univerzit. S výhodou je možno využít průvodce studiem, v rámci přípravy žádostí o akreditace nových studijních programů vyučovaných v kombinované formě studia jich bylo mnoho vytvořeno (šablonu vytvořil prof. Klimeš z ÚI PEF, spolu s příkladem řešení je uložena na SharePointu komise) Pokud některý vyučující vyčerpá přidělenou kapacitu na dokumentovém serveru, požádá svého SIF o navýšení kapacity a ten ho zajistí na OIT. V případě nepřítomnosti SIF je možné pořádat přímo OIT přes helpdesk.
 • Korespondenční úkoly, které mohou zastoupit realizaci cvičení. Pokud však vstupují do hodnocení studenta, je nutné je ukládat do oficiálního úložiště v UIS.
 • On-line výuka může být realizována pomocí Skype, YouTube (malé skupiny) nebo Microsoft Teams (návod poskytl dr. Procházka z ÚI PEF, je dostupný na SharePointu komise). Návod pro studenty je k dispozici od fy Microsoft, OIT rozešle odkaz na vhodný návod studentům.

  Žádáme studenty, aby ke studiu přistupovali odpovědně, aktivně se zúčastňovali on-line výuky, řešili a odesílali korespondenční úkoly a připravovali se na zkoušky. Za současné situace není nutné žádné termíny posouvat, a to platí i v případě prodloužení platnosti opatření tak, aby zůstaly nejméně dva týdny kontaktní výuky v letním semestru 2019/2020 (týká se primárně končících ročníků). V posledních týdnech výuky by byla řešena situace specifických požadavků předmětů např. organizací blokové výuky apod. Za tímto účelem bude sestaven speciální rozvrh reflektující aktuální požadavky tak, aby zkouškové období bylo u nekončících ročků ukončeno nejpozději do 24. 7. 2020. Teprve, pokud by opatření přesáhlo až do posledních dvou týdnů rozvrhované výuky nebo zkouškového období, budou hledány formy on-line ověřování znalostí studentů, případně stanoveny nové termíny zkouškového období, tak aby délka zkouškového období nebyla zkrácena a studentům bylo umožněno všechny zkoušky řádně absolvovat, včetně koordinace zkušebních termínů, aby byl prostor zkouškového období co nejlépe využit a zkušebních termínů bylo dostatečné množství. Konkrétní řešení jsou specifická na jednotlivých fakultách, proto budou řešena v pravomoci jednotlivých fakult včetně úprav harmonogramu fakulty, tak aby státní zkoušky byly ukončeny a vypořádány v UIS nejpozději 30. 6. 2020.

Studium v akreditovaných studijních programech probíhá na VÚ ICV stejně jako na ostatních součástech MENDELU. Výuka v kurzech Univerzity třetího věku MENDELU je dočasně přerušena. Ostatní kurzy – programy celoživotního vzdělávání byly buď přerušeny, ukončeny, nebo se realizují distanční formou. Aktuální informace průběžně sledujte na www.icv.mendelu.cz anebo v případě potřeby kontaktujte příslušné osoby (nejlépe emailem).

Povinné praxe a terénní cvičení

V době platnosti opatření budou terénní cvičení a podobné aktivity nahrazeny jinými formami výuky nebo řešena blokovou výukou podle pokynů jejich garantů. Odborné praxe studentů končících ročníků v podnicích budou pokračovat podle pokynů jednotlivých podniků. Pokud by praxe z důvodu opatření nemohla být dokončena, budou studenti kontaktovat studijní oddělení předmětu k individuální domluvě na dalším postupu.

Zadání nových závěrečných prací

Bude probíhat elektronicky, např. e-mailem. Bude-li to potřebné, fakulty upraví jednotlivé termíny, aby celý proces proběhl úspěšně a studenti nebyli při řešení svých prací nijak omezeni. Listinná podoba zadání bude podepsána po ukončení platnosti opatření.

Dokončení a odevzdání kvalifikačních prací

Dokončení kvalifikačních prací je třeba věnovat maximální úsilí jak studentů, tak jejich vedoucích a konzultantů. Tomu se také přizpůsobilo opatření Knihovny MENDELU. Termíny odevzdání práce a konání SZZ budou v případě prodloužení opatření upraveny a v dostatečném předstihu budou studenti informováni. Za stávající situace se upravují termíny následovně

Termíny

Termín odevzdání výtisků bakalářských a diplomových prací bude stanoven na dobu po ukončení opatření, řešení je v pravomoci jednotlivých fakult při dodržení obecně závazných požadavků. Pokud by opatření zasáhlo až do přípravy na SZZ, budou jednotlivé fakulty včas informovat studenty o případném posunutí termínu SZZ. Agenda posudků vedoucích prací i oponentů prací již nyní probíhá s podporou UIS a není důvod, aby byla jakkoliv narušena, bez ohledu na délku opatření.

Doktorské studijní programy

V souladu s nařízením rektorky 2/2020 byla také výuka v doktorských studijních programech převedena na distanční formu. Individuální vědecká práce, realizace experimentů apod. nebyla opatřením dotčena. Konání Státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací je možná. Je však třeba zvážit, zda bude zajištěna dostatečná účast, zejména externích oponentů a členů komisí a nebude vhodnější je posunout na dobu po skončení platnosti opatření.

Činnost studijních oddělení

V souladu s nařízením rektorky 2/2020 byly zrušeny úřední hodiny studijních oddělení a ostatních oddělení, poskytujících služby studentům. Tato oddělení pracují a poskytují služby studentům s využitím e-mailové komunikace a telefonicky. Např. potvrzení o studiu jsou studentům zasílána poštou.

Informační zdroje, knihovna MENDELU

Od úterý 19. 5. už knihovna funguje ve (skoro) běžném režimu. Podrobnější informace o službách knihovny najdete zde.

U dříve půjčených dokumentů je nastaveno prodloužení výpůjční lhůty až do 30. června 2020. Doba od 3. března do 30. června se nepočítá do výpůjční lhůty a nenabíhají poplatky z prodlení za již upomínané výpůjčky.
Pomoc při vyhledávání potřebné literatury, při tvorbě citací, dodání PDF potřebného článku, kontakt knihovna@mendelu.cz

Knihovna hradí poplatky za výpůjčky českých e-knih z platformy Flexibooks, návod v katalogu knihovny

Koleje

Studenti byli vyzváni k návratu domů a uvolnění kolejí. Ti, kteří na kolejích MENDELU zůstávají se musí chovat zodpovědně a ohleduplně ke spolubydlícím a dodržovat všechna hygienická doporučení. Při porušování budou vyvozovány důsledky. Aktuální informace www.skm.mendelu.cz


Studenti ubytovaní na kolejích MENDELU mají od 1. 4. 2020 následující možnosti:

 • zachovat ubytování beze změny
 • zažádat o uplatnění 50% slevy
 • odstoupit od smlouvy

Bližší informace najdete zde

Psychologické poradenství online

Poradenské a profesní centrum zajišťuje nově služby individuálního psychologického poradenství online. Pokud je pro vás současná situace obtížná, trápíte se, nemůžete se soustředit na učení, spojte se s námi přes Skype, zavolejte nebo napište. Jsme tu pro vás. Podrobnosti najdete zde. Další odkazy pro psychologickou krizovou pomoc najdete zde.

 

FAQ

Uchazeči o studium

 • Budou posunuty termíny přijímacích zkoušek?
  MENDELU sleduje vývoj situace na středních školách a upraví termíny přijímacích zkoušek i zápisů do studia tak, aby byly v souladu s termíny maturit a mohli se jich zúčastnit bez problémů všichni zájemci o studium, které budeme informovat v dostatečném předstihu.Podrobnější informace o zvláštních pravidlech ve školním roce 2019/2020 najdete zde.
 • Je nutné vždy odesílat fyzické přihlášky pouze poštou?
  Pro fyzické odevzdání přihlášek na AF a ZF můžete nově využít schránky, které jsme zprovoznili u hlavní vrátnice z ulice Zemědělská. Do schránek můžete vhazovat vyplněnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami. Podrobnější informace najdete zde.

Studenti


 • Mění se termín odevzdání kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových, disertačních)?
  Prozatím byly termíny jen mírně posunuty. Naším cílem je zabezpečit řádné ukončení studia. O případných změnách budeme informovat.
 • Když přijedu ze zahraničního studijního pobytu předčasně, co to pro mě znamená?
  Po návratu se budete moci zapojit do výuky (v tuto chvíli distanční) a studium na zahraniční univerzitě budete moci dokončit distančně.
 • Musím vrátit celé stipendium, když mobilitu v zahraničí předčasně ukončím?
  Na všechny případy zrušení vašeho pobytu lze využít vyšší moc - není nutnost vracet celé stipendium, lze proplatit nutné náklady spojené s návratem - prosím o uschování dokladů. V případě přerušení vašeho pobytu (vrácení se na čas domů a následného návratu do zahraničí) vám za dny přerušení nenáleží stipendium (podle dosud platných pokynů), počítejte též s alternativou, že při uzavření hranic vám nebude umožněno vycestovat.
 • Jak to bude s kredity, které jsem přivézt? Zvládnu dostudovat?
  Studentům všech fakult bude umožněn opožděný zápis předmětů a studium tohoto semestru na MENDELU - konkrétní informace obdržíte během následujících dnů přímo od fakulty. Pokud zahraniční univerzita umožní studium jejich předmětů distančně, lze dokončit předměty zapsané tam.

 

Další informace najdete v sekci FAQ na webu MŠMT

Kontaktní linky ke koronaviru

Pro uchazeče o studium a studenty

v případě nejasností kontaktujte e-mailem nebo telefonicky studijní oddělení své fakulty:

Pro zaměstnance

personální otázky

Pro studenty a zaměstnance ze/v zahraničí

Obecné dotazy

ohledně vývoje situace na MENDELU

Information in English

 

Kde hledat další informace

 

16. 4. 2020

Aktuální informace k rozhodnutí vlády ze dne 14. 4. 2020Studentům, připravujícím se na ukončení studia v bakalářských, navazujících magisterských...


25. 3. 2020

Studentům bude poskytnuta 50% sleva na kolejné od 1. 4. do konce smlouvy, nejpozději však do 30. 6. s tím, že student na pokoji nebude pobývat...


22. 3. 2020

Dvě zahraniční studentky byly v tomto týdnu po svém návratu do vlasti pozitivně testovány na nový typ koronaviru. Studentky, které byly na MENDELU...


20. 3. 2020

S ohledem na aktuální situaci nouzového stavu, s přihlédnutím k pohybu osob v univerzitním kampusu, bude s platnostiod pondělka 23. 3. 2020...


12. 3. 2020

Dle  Nařízení rektora č. 2/2020 bych Vám ráda připomněla, že od hlášení prvního nakaženého koronavirem dne 11. března v JM kraji mohou...


11. 3. 2020

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová 11. března upravila svoje nařízení z minulého týdne, které se týká snahy zabránit případnému...


10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s platností od středy 11. března osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998...


2. 3. 2020

Vážení kolegové, milí studenti,
v souvislosti s koronavirem, který se v několika individuálních případech objevil i v České republice, jsem...


26. 2. 2020

Na základě informací Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje vydávám...


 

Bližší informace o koronaviru a praktické rady

 


Studuj MENDELU

Aktuálně k COVID-19

COVID-19: pomáháme