Vyhlášení voleb rektora MENDELU pro období 2018 - 2022

26. 9. 2017
AS MENDELU vyhlašuje volby kandidáta na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně. Návrhové kolo se na fakultách a vysokoškolském ústavu uskuteční ve dnech 2. 10. až 6. 10.2017. Podrobný harmonogram návrhového kola pro jednotlivé volební okrsky bude zveřejněn volební komisí. Představení kandidátů a volba kandidáta na funkci rektora proběhne 18. 10. 2017.

Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů končí dne 31. ledna 2018 čtyřleté funkční období rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. Akademický senát MENDELU schválil na svém zasedání dne 22. 5. 2017 složení volební komise pro volbu kandidáta na jmenování do funkce rektora MENDELU na funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Na zasedání volební komise dne 8. 6. 2017 a následně na zasedání AS MENDELU dne 19. 6. 2017 byl schválen následující harmonogram voleb:

 

  • návrhové kolo na fakultách a vysokoškolském ústavu od 2. 10. 2017 do 6. 10. 2017 (podrobný harmonogram návrhového kola pro jednotlivé volební okrsky bude zveřejněn volební komisí),
  • zveřejnění výsledků návrhového kola do 7. 10. 2017,
  • vyslovení souhlasu s kandidaturou do 10. 10. 2017 23:59 hod,
  • zveřejnění kandidátky do 11. 10. 2017,
  • odevzdání tezí kandidátů s představením vize a cíle pro výkon funkce rektora do 13. 10. 2017 12:00 hod,
  • zveřejnění tezí kandidátů 13. 10. 2017,
  • představení kandidátů a volba kandidáta na funkci rektora 18. 10. 2017 od 12:30.

 

Na základě podnětu Studentské komory AS MENDELU (SKAS) nabízí volební komise zájemcům o funkci rektora MENDELU zveřejnění svého profilu formou profesního životopisu ještě před konáním návrhového kola voleb. Cílem této nabídky je usnadnit členům akademické obce MENDELU, nejen z řad studentů, výběr kandidáta pro návrhové kolo voleb.

 

Bližší informace o volbách naleznete v Informačním portálu MENDELU pod odkazem Volba rektora.

Více aktualit

Všechny aktuality