LDF MENDELU se stává centrem výzkumu lesních ekosystémů díky projektu EXCELLENTIA

9. 5. 2023
Pod Lesnickou a dřevařskou fakultou vznikne špičková interdisciplinární výzkumná skupina, která se bude zabývat výzkumem lesních ekosystémů pod vedením předního vědce, profesora Douglase L. Godbolda. Tým bude studovat dopady předpokládaných klimatických scénářů na středoevropské lesy. Sběr potřebných dat i praktický výzkum bude probíhat na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, kde se také opakovaně v průběhu projektu budou konat takzvané Science Days, komentované prohlídky na stálých výzkumných plochách ve spolupráci s lesní pedagogikou ŠLP Křtiny. Pětiletý prestižní projekt EXCELLENTIA zahájila LDF MENDELU v květnu letošního roku.

„Projekt by měl přinést nové poznatky v otázce klimatem ohrožených lesních ekosystémů střední Evropy s ohledem na potřeby společnosti, ale také objasnit, nakolik k destabilitě v minulosti přispěl člověk odklonem od pěstování přirozeného lesa směrem k pěstování monokultur. EXCELLENTIA bude postavena na dostupnosti dat a již probíhajícím výzkumném programu na LDF,“ přiblížil jeden ze zásadních cílů projektu Libor Jankovský.

Výzkumníci multidisciplinárního týmu se zaměří na probíhající změnu klimatu, která dopadá i na evropské lesy. Zkoumat budou i udržitelnost funkcí lesních ekosystémů v kontextu probíhajících změn a zajištění stability lesů pro následující desetiletí. Sucho, skutečnost, že různé druhy stromů reagují na sucho rozdílně, náchylnost či odolnost kořenových systémů stromů vůči napadení patogeny jsou dalšími otázkami, kterými se vědci v rámci projektu budou zabývat. Prostřednictvím mimořádných kontaktů profesora Godbolda v rámci evropské vědecké komunity se počítá se začleněním týmu do významných mezinárodních projektů.

ŠLP Křtiny coby dlouholeté univerzitní výzkumné pracoviště poskytne pro toto bádání jedinečné zázemí, a to i díky různorodému půdnímu podloží a pestré dřevinné skladbě. Některé výzkumné plochy zde navíc byly založeny již v roce 1973, odkdy probíhá nepřetržité měření růstu stromů. Vědci tak mají k dispozici jedinečný soubor dat.

„Kromě linie vědecké si projekt EXCELLENTIA bere za cíl uskutečnění strukturálních změn v oblasti udržitelného výzkumu a inovací, práv duševního vlastnictví a řízení výzkumných dat, kodifikace vědecké morálky a také v oblasti kariérního poradenství. V plánu jsou mimo jiné online školení zaměřená na vědeckou etiku, ale také na schopnost vědců prezentovat výsledky své práce jak verbální, tak písemnou formou. Projekt EXCELLENTIA bude úzce spolupracovat s knihovnou MENDELU v oblasti otevřené vědy,“ nastínila další cíle projektu Pavlína Pancová Šimková. S výsledky projektu bude průběžně seznamována nejen odborná, ale i laická veřejnost, například prostřednictvím celorepublikové akce Noc vědců. Projekt počítá i se spoluprací na úrovni středních škol, mimo jiné v rámci biologických olympiád.

Projekt ERA-Chair: Striving for Excellence in the Forest Ecosystem Research (EXCELLENTIA) bude realizován od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2028. Jedná se o projekt s doposud největším finančním příspěvkem pro MENDELU, který ze všech rámcových programů EU získala. Výzkumný tým projektu EXCELLENTIA bude mít rovnocenné postavení jako ostatní ústavy na LDF. Koordinátorem projektu je Libor Jankovský, vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti a děkan LDF MENDELU. Projekt navazuje na realizovaný projekt ASFORCLIC financovaný z programu Horizont 2020 a další projekty jako Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora financovaném z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontakty pro bližší informace: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU, +420 739 341 961, libor.jankovsky@mendelu.cz; Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D., Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MENDELU, +420 545 134 065, pavlina.simkova@mendelu.cz

Foto: Tomáš Pospíšil 

Profesor Douglas L. Godbold má bezmála 30letou zkušenost s výzkumem interakcí půdního prostředí a rostlin v lesních ekosystémech. Soustředí se především na procesy v půdě včetně jemných kořenů, mykorhizy a dynamiky uhlíku. Pracoval v boreálních a mírných lesích a také v suchých tropických lesích Etiopie. Má velké zkušenosti s experimenty zaměřenými na úpravu faktorových proměnných jako zvýšení atmosférického CO2, sucha a druhovou rozmanitosti dřevin v lesních ekosystémech. I díky těmto odborným zkušenostem má za sebou úspěšné řízení projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Více aktualit

Všechny aktuality