CTT MENDELU vyhlásí k 1.1. 2016 první výzvu na podání projektů Proof-of-concept

21. 12. 2015
Centrum transferu technologii MENDELU plánuje k 1. 1. 2016 vyhlásit první výzvu na podávání projektů Proof-of-concept (PoC). Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni. Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Termín podání žádosti je do 29. 1. 2016.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč (popis uznatelných nákladů bude popsán v Rozpočtu projektu, finanční prostředky lze využit především na mzdové náklady, nákup zboží a služeb a nelze je použit k nákupu investičního majetku, přičemž schválený rozpočet se může lišit od požadovaného).

Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců (podmínky umožňují projekty trvající 6 až 36 měsíců).

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

Vyhodnocení předložených projektů bude probíhat v průběhu února 2016. Poté budou předloženy ke schválení radě pro komercionalizaci, která rozhodne o finálním pořadí a výši přidělených finančních prostředků. Zasedání rady pro komercializaci je plánováno v průběhu března 2016 a plánované zahájení řešení vítězných projektů je 1. května 2016.

Více aktualit

Všechny aktuality