Oznámení výsledku voleb kandidáta na funkci rektora MENDELU na funkční období 2018–2022

18. 10. 2017 - MENDELU

Volby rektora se dne 18. října 2017 zúčastnilo všech 32 členů Akademického senátu MENDELU. Všechny hlasovací lístky odevzdané v prvním kole byly platné. Počty získaných hlasů: 

prof. Dr. Ing. Libor Grega                           5 hlasů

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.             6 hlasů

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.       21 hlasů

Dle Jednacího řádu AS MENDELU je k přijetí návrhu na jmenování rektorem nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů senátu. Kandidátkou na funkci rektorky Mendelovy univerzity v Brně byla tedy zvolena 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

 

V Brně dne 18. října 2017

 Ing. Petr Jedlička, Ph.D., Předseda volební komise


Průvodce prváka

Aktuálně k COVID-19

SPORT NA MENDELU