Dokumenty

Předpisy, formuláře, tiskopisy a vizuální styl.

Úřední deska

Předpisy

Vnitřní a další předpisy

Přejít na samostatnou stránku Vnitřní předpisy univerzity

Předpis schválený ministrem školství

Starší předpis schválený ministrem školství

Přejít na samostatnou stránku Směrnice rektora

Přejít na samostatnou stránku Nařízení rektora

Přejít na samostatnou stránku Opatření kvestora

Přejít na samostatnou stránku Metodické pokyny rektora

Přejít na samostatnou stránku Metodické pokyny kvestora

Přejít na samostatnou stránku Rozhodnutí a opatření rektora

Žádné soubory

Přejít na samostatnou stránku Rozhodnutí kvestora

Přejít na samostatnou stránku Směrnice

Ostatní dokumenty

Přejít na samostatnou stránku Zápisy z jednání orgánů univerzity

Akademický senátčlenovézápisy
Disciplinární komisečlenovézápisy
Rada pro vnitřní hodnoceníčlenovézápisy
Vědecká radačlenovézápisy
Správní radačlenovézápisy
Kolegium rektoračlenovézápisy
Interní akreditační komisečlenovézápisy
Etická komisečlenovézápisy
Komise rektora pro doktorské studiumčlenovézápisy
Komise rektora pro ediční a audiovizuální činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro hospodářsko-správní činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro ICTčlenovézápisy
Komise rektora pro kvalitučlenovézápisy
Komise rektora pro personální rozvojčlenovézápisy
Komise rektora pro Public Relationsčlenovézápisy
Komise rektora pro sestavování rozvrhůčlenové zápisy
Komise rektora pro strategii, rozvoj a investiční činnostčlenové zápisy
Komise rektora pro tvůrčí činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro vzdělávací činnostčlenovézápisy
Komise rektora pro zahraniční vztahy a internacionalizacičlenovézápisy
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracovištěčlenovézápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířatčlenovézápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtinyčlenovézápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčicečlenovézápisy
Rada pro komercializacičlenovézápisy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisčlenovézápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisčlenovézápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropicačlenovézápisy
Redakční rada časopisu MENDEL GREENčlenovézápisy
Redakční rada časopisu MENDELU Beskydyčlenovézápisy
Výbor pro řízení kybernetické bezpečnostičlenovézápisy
Výbor pro řízení rizikčlenovézápisy
Ústřední náhradová komisečlenovézápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat na externích pracovištích pro výuku a výzkumčlenové
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat pro Školní zemědělský podnik Žabčicečlenové
Etická komise pro zacházení se zvířaty, která je odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných (volně žijících) zvířatčlenové
Etická komise pro zacházení se zvířaty, která je odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných (laboratorních) zvířat
 
členové

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání nových zaměstnanců [pdf] – stáhnout zde

Evropský kodex [pdf] – stáhnout zde

Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu [pdf] – stáhnout zde

Genderově senzitivní komunikace MENDELU [pdf] – stáhnout zde

Jak na genderově senzitivní komunikaci v instituci (od Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu AV ČR)

Formuláře a tiskopisy

Přejít na samostatnou stránku Oblast personální

Přejít na samostatnou stránku Oblast ekonomická a finanční

Přejít na samostatnou stránku Oblast ÚVIS

Více informací na webu akreditace

Jednotný vizuální styl

Přejít na samostatnou stránku Osobní vizitka

Pro vytvoření vaší vizitky použijte aplikaci Tvorba osobní vizitky v UIS.

Aplikace primárně čerpá osobní údaje uvedené v UIS a dále nabízí variabilní pole pro doplnění údajů, které databáze UIS povinně neobsahuje (mobilní telefon). Po udělení souhlasu přímým nadřízeným má uživatel možnost požádat systémového integrátora nebo pracovníka OSSA na svém ústavu o změnu názvu své funkce na výstižnější, místo uvedení funkce primárně čerpané z personálního systému SAP. Je možné např. zvolit funkci odborný asistent místo VŠ učitel, technik eLearning aplikací místo netechnický pracovník pro výuku, aj.

Tlačítko tisk vizitky vyexportuje náhled osobní vizitky v tiskové kvalitě (PDF). Soubor lze poté, se specifikací druhu papíru a počtu kusů, zaslat k vytištění do Vydavatelství univerzity nebo jakékoliv tiskárny podle vlastní volby.

Přejít na samostatnou stránku E-mailový podpis

Vlastní text zprávy je písmem Arial Regular 10b, řádkování normální dle e-mailového klienta.

E-mailové podpisy univerzity, ostatních organizačních součástí a fakult podléhají jednotnému stylu. Na konci textu každé elektronické zprávy je uvedeno jméno a funkce pracovníka. Pod těmito informacemi se nachází značka univerzity, ostatních organizačních součástí nebo fakulty v základním barevném provedení. Poté následuje příslušný odbor, oddělení, dále pak kontaktní údaje včetně internetové adresy. Vzhledem k omezením e-mailových klientů se používá doplňkové písmo Arial. Použijte logo dle součásti/fakulty.

Pro jednoduchou tvorbu použijte generátor e-mailových podpisů.

Přejít na samostatnou stránku Prezentace

Prezentujte MENDELU v tuzemsku i v zahraničí. Využít můžete prezentace níže, které je určená jak studentům, tak zaměstnancům.

Přístup k umělé inteligenci