Předpisy: Směrnice

Aktuální předpisy a dokumenty

4/2006 – Směrnice pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty 2/2017 – Směrnice pro uznávání výsledků studijních pobytů a praktických stáží programu Erasmus+ 5/2016 – Směrnice k plnění povinností plynoucích ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 3/2016 – Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany DODATEK č. 1 ke Směrnici č. 7/2013 k provádění doplňkové činnosti, ze dne 27. 9. 2013, čj. 19170/2013-980 2/2014 – Provozní řád areálu Brno-Černá Pole, provoz motorových vozidel a ochrana majetku univerzity 7/2013 – Směrnice k provádění doplňkové činnosti 6/2013 – Směrnice o oběhu a zpracování účetních dokladů 4/2013 – Vydávání průkazu zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně a některých dalších průkazů 3/2013 – Vydávání průkazů studenta Mendelovy univerzity v Brně 2/2013 – Směrnice pro zveřejňování a zasílání informací elektronickou cestou v prostředí počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně 1/2013 – Směrnice pro využívání informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně Organizační řád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně 4/2012 – Směrnice pro účtování v cizích měnách 1/2012 – Vedení dílčích knihoven Dodatek č. 4 ke Směrnici č. 4/2006, čj. 3934/2006-981, ze dne 29. prosince 2006, pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 4/2006, čj. 3934/2006-981, ze dne 29. prosince 2006, pro poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty 2/2011 – Program LLP/Erasmus 2/2008 – Směrnice k provádění ediční a audiovizuální činnosti 1/2008 – Knihovní řád Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb MZLU v Brně 9/2007 – Směrnice k držení, nošení a ukládání zbraní v majetku MZLU v Brně 1/2003 – Směrnice pro udělování čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“ 2/2003 – Směrnice celoživotního vzdělávání 2/2007 – Směrnice k zabezpečení pronikání signálů, informací a ochrany osazenstva objektu při jeho zasažení výronem nebezpečných škodlivin

Starší předpisy a dokumenty

Pro vyhledání konkrétního dokumentu můžete použít klávesovou zkratku CTRL+F

10/2007 – Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 6/2016 – Jednací řád Etické komise Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 18.03. 2021) Organizační řád Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (účinné do 1. 1. 2022) Organizační řád Školního zemědělského podniku Žabčice (účinné do 1. 1. 2022) 6/2016 – Jednací řád Etické komise Mendelovy univerzity v Brně (účinné do 18.03.2021) 7/2012 – Kariérní řád (účinný do 1.1.2022) 4/2004 – Statut útvaru interního auditu (znění účinné do 28.5.2021) 1/2010 – Průvodce Spisovou službou na Mendelově univezitě v Brně (prozatímní Spisový a skartační řád) – znění účinné do 31.12.2020 2/2016 – Badatelský řád Univerzitního archivu Mendelovy univerzity v Brně – zrušení Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 6/2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti (účinný do 1.1.2020) Dodatek č. 4 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. prosince 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti se změnou v pořizování docházky pro Full Cost (účinný do 1.1.2020) DODATEK č. 5 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. prosince 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti s prováděcí vyhláškou č. 79/2003 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (účinný do 1.1.2020) DODATEK č. 6 ke Směrnici č. 6/2006 ze dne 29. 12. 2006, čj. 3948/2006-981, k uplatnění pracovněprávních předpisů a soucisejících předpisů v personální oblasti, přijatý v souvislosti se změnou metodiky v pořizování docházky pro Full Cost (účinné do 1.1.2020) 1/2017 – Směrnice o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby (účinná do 1.1.2020) 6/2006 – Směrnice k uplatnění pracovněprávních předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti (účinná do 1.1.2020) Dodatek č. 7 směrnice č. 6/2006, k uplatnění pracovněprávních předpisů v personální oblasti, ve znění pozdějších dodatků (účinný do 1.1.2020) 1/2007 – Směrnice o vnitřním kontrolním systému (vč. dodatků) DODATEK č. 4 směrnice č. 1/2007 ze dne 2. ledna 2007, čj. 8/2007-981, o vnitřním kontrolním systému 3/2017 – Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací 4/2016 – Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně 2/2016 – Badatelský řád Univerzitního archivu Mendelovy unvierzity v Brně 1/2016 – Interní katalog prací 2/2015 – Směrnice o postupu při odhalování plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací 1/2015 – Směrnice pro uznávání výsledků zahraničního studia a stáží studentů programu Erasmus+ 6/2006 – Směrnice k uplatnění pracovněprávní předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti 6/2006 – Směrnice k uplatnění pracovněprávní předpisů a souvisejících předpisů v personální oblasti DODATEK č. 1 ke směrnici č. 3/2012 ze dne 31. 5. 2012, č. j. 11803/2012-980, k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně 3/2012 – Úplné znění směrnice č. 3/2012 jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č. j. 22657/2014-956, k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví Mendelovy unvierzity v Brně 1/2007 – Směrnice o vnitřním kontrolním systému 1/2014 – Směrnice o veřejných zakázkách, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 8/2013 – Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců Mendelovy univerzity v Brně 5/2013 – Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací 9/2012 – Zásady a stanovení postupu pro archivování dokumentace projektů řešených v rámci Strukturálních fondů Evropské unie DODATEK č. 1 ke Směrnici č. 9/2012 – Zásady a stanovení postupu pro archivování dokumentace projektů řešených v rámci Strukturálních fondů Evropské unive, ze dne 9. listopadu 2012, čj. 25417/2012-981 3/2009 – Interní katalog prací 8/2012 – Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově univerzitě v Brně Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 3/2009 – Interní katalog prací, ze dne 1. června 2009, čj. 1517/2009-981, přijatý v souvislosti s potřebou zařadit do vnitřního předpisu nově používané profese Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 3/2009, Interní katalog prací, ze dne 1. června 2009, čj. 1517/2009-981, přijatý v souvislosti s potřebou zařadit do vnitřního předpisu nově používané profese 6/2012 – Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 3/2012 – Směrnice k ochraně a komercializaci průmyslového vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně 4/2006 – Směrnice o poskytování cestovních náhrad a vysílání na zahraniční pracovní cesty 3/2011 – Směrnice pro činnost interní akreditační komise (dále jen IAK) Mendelovy univerzity v Brně 2/2010 – Směrnice o postupu při odhalování plagiátů 1/2002 – Směrnice pro účtování v cizích měnách 2/2006 – Směrnice o pořízení a evidenci majetku univerzity 8/2007 – Zveřejňování informací o kvalifikačních pracích