Předpisy: Rozhodnutí a opatření rektora

Aktuální předpisy a dokumenty

Pro dohledání konkrétního dokumentu můžete použít klávesovou zkratku CTRL+F

19/2009 – Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně (účinné do 6.1.2021) Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 19/2009 – Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně
24/2014 – Pravidla využívání Rybničního zámečku v Lednici (účinné do 31. 12. 2019) 12/2017 – Realizace projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 8/2017 – O distribuci elektronických výplatních pásek 5/2017 – Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích Mendelovy univerzity v Brně 16/2016 – Příprava žádostí o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 5/2016 – Ceník za provoz motorových vozidel a pronájmu nebytových prostor 19/2015 – Umístění reklamních předmětů a plakátovacích ploch na Mendelově univerzitě v Brně 13/2015 – Smlouva o poskytování vzdělání uzavíraná se studenty studujícími ve studijním programu v cizím jazyce a související zúčtování úhrad 25/2014 – Pololetní vyhodnocování a předkládání ekonomických ukazatelů součástí univerzity 26/2014 – Odměňování původců vynálezů, užitných vzorů a ostatních předmětů průmyslového vlastnictví a nakládání s příjmy z komercializace 23/2014 – Zúčtování opravných položek k pohledávkám 19/2014 – Stanovení obsahu předávacího protokolu při skončení pracovního poměru/výkonu funkce nebo jeho změně 17/2014 – Metodika stanovení náhrad za zatížení některých vlastnických práv Mendelovy univerzity v Brně zřízením věcných břemen 15/2014 – Provoz hlasových a datových služeb mobilního operátora T-Mobile a. s. 16/2014 – Ubytování v pavilonu „Q“ MENDELU v Brně-Černých Polích, Zemědělská 1 8/2014 – Kolejní řád 4/2014 – Aplikace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – podpora studentů rodičů 19/2013 – Metodika Full Cost (FC) na Mendelově univerzitě v Brně 18/2013 – Sběr dat, výpočet sazeb a zúčtování nepřímých nákladů metodikou pro Full Cost 8/2013 – Metodika rozpočítávání softwarem Facility and property management system nákladů na energie, vodu a služby související s provozem areálů a budov užívaných fakultami, vysokoškolským ústavem, celoškolskými a rektorátními pracovišti 10/2013 – Metodika účtování nákladů na provozování objektů na tř. Gen. Píky, č.p. 2005/7 a č.p. 1999/5 12/2012 – Stanovení ceny služeb poskytovaných v rámci účetní jednotky pro projekty OP VK 25/2012 – Pravidla společného využití objektu „P“ v areálu BA 38 pracovišti č. 441, 442 a 976 20/2012 Metodický pokyn k zajištění vízové agendy vysokoškolských pobytů cizinců 6/2012 – Ceník služeb úzce související se sportem a tělesnou výchovou pro cizí subjekty (mimo sportovní aktivity organizované Ústavem tělesné výchovy) 16/2011 – Implementace pravidel evropského kreditního transferového systému na Mendelově univerzitě v Brně 13/2011 – O uskutečňování univerzitního studia 6/2011 – Organizační řád vysokoškolského ústavu – Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně 5/2011 – Zajištění plnění kritérií stanovených v rámci společné evropské i národní zemědělské politiky zemí EU organizačními součástmi MENDELU 2/2008 – Účetní odpisový plán 17/2010 – Metodika přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie 17/2009 – Pravidla pro realizaci čl. 9 odst. 2 a 3 Statutu MZLU v Brně – udělování čestných titulů emertiní rektor a emeritní profesor 16/2009 – Způsob zúčtování výnosů z prodeje nemovitého majetku v evidenci školních podniků 25/2008 – Bezhotovostní platba obědů 9/1996 – Zpracování odborných posudků v souvislosti s vyřazováním hospodářských prostředků, ze dne 7. 3. 1996 8/2007 – Standardizace URI MZLU v Brně 10/1999 – Opatření ke sjednání nápravy negativních zjištění na základě provedené kontroly legálního používání softwarového vybavení výpočetní techniky 6/1995 – Podmínky realizace podnikatelské a výdělečné činnosti zaměstnanců MZLU v Brně, mimo plnění jejich povinností z pracovního poměru na univerzi tě, při níž dochází k použití movitého i nemovitého majetku a podmínky jiného používání majetku univerzity k soukromým účelům 19/2007 – Zákaz pohybu a pobytu psů v areálu univerzity v Brně-Černých Polích včetně Botanické zahrady a arboreta 21/1999 – Časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné položky 15/2004 – Režim parkování osobních vozidel v areálu univerzity v Brně – Černých Polích 20/2003 – Pravidla společného výzkumu dle § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č 462/2003 Sb. 7/2003 – Pravidla užití finanční podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

Starší předpisy a dokumenty

Pro dohledání konkrétního dokumentu můžete použít klávesovou zkratku CTRL+F

14/2006 – Postup pro uplatnění a uspokojení nároku na ubytovací stipendia, na sociální stipendia, na poplatky za studium, na poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením u elektr onicky podané přihlášky ke studiu (účinné do 08.06.2021) 20/2014 – Zveřejňování předpisů a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem – ZRUŠENÍ (účinné do 30.10.2020) 19/2009 – Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně (účinné do 6.1.2021) 20/2014 – Zveřejňování předpisů a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem (účinný do 30.9.2020) 11/2017 – Údržba a využití šatních skříněk v budově Q – zrušení (účinné do 1.10.2020) 8/2008 – Zavedení Jednotného vizuálního stylu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (účinné do 31.3.2020) 9/2017 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2017 (účinné do 4.12.2019) 14/2017 – Rozhodnutí rektora, kterým se provádí Směrnice č. 1/2017 o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby (účinné do 1. 1. 2020) 22/2009 – Užívání a podoba razítek na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (od 1. 1. 2010 Mendelova univerzita v Brně) 16/2017 – Harmonogram akademického roku 2017/2018 15/2017 – Realizace pilotního vnitřního hodnocení kvality Mendelovy univerzity v Brně 13/2017 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, poradenského centra ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2017 s účinností od 1. dubna 2017 10/2017 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2017/2018 11/2017 – Údržba a využití šatních skříněk v budově Q 7/2017 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 6/2017 – Ceník stravovacích služeb platný od 1. února 2017 4/2017 – Rozhodnutí rektora, kterým se provádí Směrnice č. 1/2017 o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby 3/2017 – Plán periodických inventarizací v roce 2017 2/2017 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2017 1/2017 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2017 a způsob účtování 23/2016 – Stanovení rozpočtového provizoria 22/2016 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby 21/2016 – Rozhodnutí rektora o rozvržení pracovní doby a evidenci odpracované doby na rektorátních a celoškolských pracovištích 20/2016 – Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 19/2016 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. září 2016 18/2016 – Harmonogram přípravy, podání, realizace a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů Mendelovy univerzity v Brně v roce 2017 17/2016 – Harmonogram zpracování Aktualizace dlouhodobého záměru MENDELU pro rok 2017 15/2016 – Harmonogram akademického roku 2016/2017 11/2016 – O převodu pracovních míst mezi rektorátními pracovišti Mendelovy univerzity v Brně, a to z Pedagogického oddělení, číslo pracoviště 921, na Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, číslo pracoviště 923, a o transformaci rektorátního pracoviště Oddělení koncepce, rozvoje a IT, číslo pracoviště 925, na rektorátní pracoviště Oddělení strategie a kvality, číslo pracoviště 925 14/2016 – Stanovení působnosti prorektorů 13/2016 – Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 12/2016 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, poradenského centra ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2016 s účinností od 15. dubna 2016 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 9/2015 – Pravidla vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně 9/2015 – Pravidla vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně 9/2016 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, psychologické poradny ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2016 s účinností od 1. března 2016 18/2015 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016 – 2018 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 18/2015 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro roky 2016 – 2018 8/2016 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2016 7/2016 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2016/2017 6/2016 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 4/2016 – Stanovení rozpočtového provizoria DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 12/2015 – Harmonogram akademického roku 2015/2016 12/2015 – Harmonogram akademického roku 2015/2016 3/2016 – Plán periodických inventarizací v roce 2016 2/2016 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2016 a způsob účtování 1/2016 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2016 21/2015 – Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 20/2015 – Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. září 2015 18/2015 – Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 – 2018 17/2015 – Harmonogram přípravy a zpracování Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2016 – 2018 a jeho realizace 15/2015 – Harmonogram zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru MENDELU pro rok 2016 14/2015 – Harmonogram přípravy, podání, realizace a vyhodnocení centralizovaných rozvojových projektů Mendelovy univerzity v Brně v roce 2016 16/2015 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, psychologické poradny ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2015 s účinností od 1. července 2015 12/2015 – Harmonogram akademického roku 2015/2016 11/2015 – Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 10/2015 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť, psychologické poradny ICV a personální a ekonomické agendy Zahradnické fakulty pro rok 2015 s účinností od 1. dubna 2015 8/2015 – Rozhodnutí rektora č. 8/2015, kterým se stanoví působnost prorektorů 9/2015 – Pravidla vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně 5/2015 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2015/2016 7/2015 – O zřízení Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU), o změně náplně a systemizace pracovních míst na rektorátním pracovišti Pedagogické oddělení, číslo pracoviště 921, o změně systemizace pracovních míst na rektorátním pracovišti Kancléřství, číslo pracoviště 981 6/2015 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2015 4/2015 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 3/2015 – Plán periodických inventarizací v roce 2015 2/2015 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2015 a způsob účtování 1/2015 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2015 22/2014 – Ustanovení Komise rektora pro stravování studentů a zaměstnanců 21/2014 – O zřízení Provozního odboru s účinností od 1. ledna 2015 15/2012 – Centrum transferu technologií: Úplné znění Rozhodnutí rektora č. 15/2012, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, čj. 19346/2014-956 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 15/2012 – Centrum transferu technologií, ze dne 27. 6. 2012, čj. 14696/2012-980 18/2014 – Ceník stravovacích služeb platný od 1. října 2014 12/2014 – Ceník za provoz motorových vozidel a pronájmu nebytových prostor 9/2014 – Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2014 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 9/2014 – Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2014 14/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015 11/2014 – Harmonogram zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru MENDELU, Institucionálního plánu MENDELU a centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2015 DODATEK č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 13/2013 – Stanovení úhrady nákladů za vydání článku v Acta Universitatis Agriculturae Mendelianae Brunensis, ze dne 13. května 2013, čj. 8639/2014-953 28/2012 – Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 7/2014 – Odměňování původců vynálezů, užitých vzorů a ostatních předmětů průmyslového vlastnictví a nakládání s příjmy z komercializace 6/2014 – Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro akademický rok 2014/2015 2/2014 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2014 a způsob účtování 5/2014 – Stanovení hodinových sazeb pro určení režijních nákladů v roce 2014 25/2013 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2014 s účinností od 1. ledna 2014 3/2014 – Plán periodických inventarizací v roce 2014 1/2014 – Výše stravného, základních náhrad při použití soukromého vozidla a cen pohonných hmot pro rok 2014 DODATEK č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 13/2013 – Stanovení úhrady nákladů za vydání článku v Acta Universitatis Agriculturae Mendelianae Brunensis, ze dne 13. května 2013, čj. 8639/2013-953 24/2013 – Organizační změna – začlenění pracoviště číslo 924 Redakce Acta a Folia universitatis do pracoviště číslo 942 Edičního střediska 22/2013 – Organizační struktura, obsahová náplň činnosti vysokoškolského ústavu, celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci 17/2013 – Harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2014 a 2015 20/2013 – Základní rozdělení neprojektového odpracovaného smluvního času na jednotlivé činnosti pro potřeby zpracování docházky pro Full Cost 21/2013 – Stanovení předběžných hodinových sazeb pro zpracování kalkulací zakázek doplňkové činnosti připravovaných v roce 2013 k realizaci v roce 2014 16/2013 – O změně systemizace pracovního místa na pracovišti Technického odboru, Správa a údržba majetku, číslo pracoviště 976 15/2013 Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. září 2013 14/2013 – Harmonogram zpracování Aktualizace Dlouhodobého záměru MENDELU, Institucionálního rozvojového plánu MENDELU a centralizovaných rozvojových projektů pro rok 2014 13/2013 – Stanovení úhrady nákladů za vydání článku v Acta Universitatis Agriculturae Mendelianae Brunensis 9/2013 – Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně 12/2013 – Stanovení poplatků spojených se studiem od 1. září 2013 18/2011 – Výpočet doplňkových (režijních) nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 18/2011 – Výpočet doplňkových (režijních nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty 11/2013 – Sběr dat za rok 2013 pro výpočet sazeb nepřímých nákladů v rámci řešení projektu Full Cost 7/2013 – Průměrný přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2013 27/2012 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2013 s účinností od 1. ledna 2013 11/2012 – Účtování v rámci účetní jednotky 24/2012 – Harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2013 a 2014 23/2012 – Stanovení působnosti prorektorů 21/2012 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2012 s účinností od 1. září 2012 18/2012 – Transformace Ústavu tělesné výchovy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně na celoškolské pracoviště Centrum sportovních aktivit a jeho organizačního začlenění 16/2012 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť pro rok 2012 s účinností od 1. července 2012 15/2012 – Centrum transferu technologií 13/2012 – Příprava rozvojových programů pro rok 2013 10/2012 – Organizační změna – změna systemizace pracovních míst na pracovišti č. 952 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 18/2011 – výpočet doplňkových (režijních) nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty 9/2012 – Změna organizačního začlenění Zkušebny stavebně truhlářských výrobků 7/2012 – Průměrný přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2012 8/2012 – Zúčtování nepřímých nákladů projektů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2012 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 4/2010 – Pravidla využívání Rybničního zámečku v Lednici, čj. 149/2010-981, ze dne 14. ledna 2010 4/2010 – Pravidla využívání Rybničního zámečku v Lednici 26/2011 – Systemizace celoškolských a rektorátních pracovišť a psychologické poradny pro rok 2012 20/2011 – Harmonogram přípravy podkladů pro rozpočet 2012 a 2013 17/2011 – Příprava rozvojových programů pro rok 2012 12/2011 – Zahájení projektu Inovovaný informační systém na Mendelově univerzitě v Brně 23/2010 – Zavedení Elektronické spisové služby (eSpS) na Mendelově univerzitě v Brně 22/2010 – Projektové centrum MENDELU 19/2010 – Harmonogram pro zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období 2011-2015 a jeho aktualizace pro rok 2011 Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 23/2007 – Výpočet poplatku za další a delší studium Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 10/2009 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 10/2009 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby Dodatek 2 k Rozhodnutí rektora č. 10/2006 ze dne 10. 5. 2006, čj. 1462/2006-981 – Čtvrtletní vyhodnocování a předkládání ekonomických ukazatelů organizačních součástí univerzity Dodatek č. 1/2006 k Rozhodnutí rektora č. 10/2006 ze dne 10. 5. 2006 23/2007 – Výpočet poplatku za delší a další studium 8/2009 – Metodika přípravy a realizace projektů financovaných z Operačních programů Strukturálních fondů EU 10/2009 – Úhrady věcných nákladů za poskytnuté služby Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 19/2009 – Zásady studentské grantové soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na MZLU v Brně 13/2000 – Opatření na ochranu osobních údajů 14/2009 – Specifika přípravy a realizace projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 26/2008 – Změna organizačního začlenění Ústavu jazykových a kulturních studií 24/2008 – Příprava a realizace projektů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 18/2006 – Výpočet doplňkových (režijních) nákladů pro projekty výzkumu a vývoje a ostatní projekty 16/2008 – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 22/2007 – Metodika oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví MZLU v Brně dotčeným stavbami inženýrských sítí 17/2007 – Dislokační rozhodnutí BA05 P1001-1009 a P1033-1035 9/2007 – Rámcová pravidla organizace Interní grantové agentury fakult MZLU v Brně 16/2007 – Zásady a podmínky pro postup při podávání návrhu na vznik nové fakulty MZLU v Brně Dohoda uzavřená mezi MZLU v Brně a ZO VOS MZLU v Brně dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. c) zákoníku práce 10/2006 – Čtvrtletní vyhodnocování a předkládání ekonomických ukazatelů 6/2003 – Organizace a zajištění účelové činnosti na školních podnicích MZLU v Brně a u jiných subjektů 2/2002 – Užívání státních symbolů České republiky na MZLU v Brně