Mendelova univerzita v Brně

IČ 62156489

se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno-sever-Černá Pole

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Preambule

Mendelova univerzita v Brně, IČ 62156489 sídlící na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika (dále jen „správce“ nebo „MENDELU“), tímto plní informační povinnost  vůči uchazeči o zaměstnání na MENDELU (dále jen „uchazeč“) jakožto subjektu osobních údajů. MENDELU je povinna informovat uchazeče o zaměstnání na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

 

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů 

Název univerzity:   

Mendelova univerzita v Brně   

Sídlo univerzity:   

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Česká republika   

Telefon:   

+420 545 131 111   

Web:   

www.mendelu.cz   

IČO:   

62156489   

DIČ:   

CZ62156489   

ID schránky:   

85ij9bs   

 

Kontaktní údaje na Odbor řízení lidských zdrojů Rektorátu Mendelovy univerzity v Brně 

JUDr. Lenka Povolná

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00   

Kontaktní telefon: +420 778 118 187

Kontaktní e-mail: lenka.povolna@mendelu.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Ing. Martin Pernica, Ph.D.   

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00   

Kontaktní e-mail: dpo@mendelu.cz

        I.            Vymezení základních pojmů užívaných v tomto dokumentu

Správce osobních údajů – MENDELU jako právnická osoba a současně orgán veřejné moci, a to v rozsahu působnosti a pravomocí veřejné vysoké školy, která sama určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Subjektem osobních údajů se v tomto dokumentu rozumí uchazeč o zaměstnání na MENDELU.

Osobní údaje - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - projev vůle subjektu údajů, kterým dobrovolně dává prohlášením či potvrzením svolení ke zpracování svých osobních údajů pro konkrétní účel.

Výběrovým řízením se pro účely tohoto dokumentu rozumí řízení, v němž jsou na základě předem stanovených podmínek zjišťovány předpoklady uchazeče pro výkon práce v rámci konkrétního pracovního místa.

      II.            Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje bude MENDELU zpracovávat v souladu se zásadami dle čl. 5 GDPR a pro účely dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; tj. pouze za účelem přípravy a uskutečnění výběrového nebo přijímacího řízení na obsazení pracovní pozice, o níž se na MENDELU uchazeč uchází, a to výhradně zaměstnanci zaměstnavatele odpovědnými za přípravu, uskutečnění či rozhodování v rámci výběrového nebo přijímacího řízení.

 

Vaše osobní údaje mohou být dále MENDELU zpracovávány z důvodu ochrany oprávněných zájmů MENDELU dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – pro účely:

-zajištění sledování bezpečného přístupu a pohybu v areálu MENDELU,

-ochrany majetku a bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob,

-zajištění důkazního materiálu pro případ bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání,

MENDELU může v neposlední řadě zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud jste s tím vyslovil souhlas a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

    III.            Přehled zpracovávaných osobních údajů

V případech, kdy MENDELU nezískává osobní údaje od uchazečů samotných, zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

-identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti),

-kontaktní údaje (adresa místa trvalého pobytu, adresa místa skutečného pobytu, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail),

-popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, trestní bezúhonnost, apod.),

-údaje o aktivitách subjektu (publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.),

-fotografie.

Poskytování osobních údajů uchazečem o zaměstnání je dobrovolné. V případě, že uchazeč odmítne poskytnout údaje nezbytné pro realizaci výběrového nebo přijímacího řízení, v rámci kterého se uchazeč na MENDELU uchází o pracovní pozici, nebude MENDELU moci uchazeče řádně identifikovat a vyzvat jej k účasti na výběrovém nebo přijímacím řízení. V případě neposkytnutí osobních údajů v rozsahu nezbytném pro uzavření pracovněprávního vztahu pak nebude MENDELU moci s úspěšným uchazečem uzavřít pracovněprávní vztah.

   IV.            Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, pokud je povinnost jejich předání zadavateli uložena zvláštním právním předpisem.

     V.            Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje a Vámi zaslané dokumenty MENDELU uchovává do doby konečného rozhodnutí o Vašem přijetí, či nepřijetí, pokud neprojevíte zájem o vedení v databázi uchazečů o zaměstnání. V případě, že udělíte MENDELU souhlas s vedením v databázi uchazečů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu a zařazení do databáze uchazečů. Pokud o to MENDELU písemně požádáte, osobní dokumenty, které jste MENDELU poskytl pro účely výběrového nebo přijímacího řízení, Vám budou zaslány poštou zpět na kontaktní adresu, kterou jste MENDELU poskytl. V případě, že o zaslání Vašich osobních dokumentů poskytnutých MENDELU pro účely výběrového nebo přijímacího řízení MENDELU písemně nepožádáte, budou tyto dokumenty skartovány. Dokumenty poskytnuté Vámi v elektronické podobě, MENDELU vymaže ze svých elektronických systémů.

Pokud uspějete ve výběrovém nebo přijímacím řízení a bude s Vámi založen pracovněprávní vztah, Vámi poskytnuté osobní údaje se stanou součástí osobního spisu zaměstnance. Informace o jejich zpracování jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů určená pro zaměstnance“.

Dokumenty obsahující osobní údaje uchazečů o práci doručené MENDELU mimo výběrové nebo přijímací řízení MENDELU neuchovává. Tyto dokumenty, ať už jsou MENDELU doručené elektronicky, nebo běžnou poštou, jsou okamžitě po doručení skartovány. O průběhu skartace dokumentů MENDELU subjekty údajů neinformuje.

   VI.            Přehled Vašich práv ohledně ochrany osobních údajů

Jako subjekt údajů máte, za předpokladu prokázání Vaší totožnosti, následující práva: 

-právo na přístup k osobním údajům za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR, které Vám umožňuje zjistit, zda a případně jaké údaje o Vaší osobě MENDELU zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny; 

-právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů za podmínek uvedených v čl. 16 GDPR. Jako subjekt údajů jste zároveň povinen oznamovat MENDELU změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Poskytnout MENDELU nezbytnou součinnost v případě, že zjistíme nepřesnost v údajích, které o Vás zpracováváme; 

-právo na výmaz za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR. Toto právo se uplatní pouze v případě, že MENDELU neprokáže oprávněné důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů; 

-právo na omezení zpracování za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR. Toto právo se uplatní pouze v případě, pokud popíráte přesnost osobních údajů, důvody a účelnost jejich zpracování nebo vznesete námitku proti jejich zpracování; 

-právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování za podmínek uvedených v čl. 19 GDPR, provedené ze strany MENDELU jako správce osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí; 

-právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají a poskytnutých na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracovávaných MENDELU automatizovaně, a to za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR. Právo zahrnující získat takové osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požádat MENDELU o předání těchto údajů jinému Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné. Správce však neprovádí automatizované zpracování poskytnutých osobních údajů; 

-právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to pouze v případě zpracování, které je prováděno ve veřejném zájmu, či na základě oprávněného zájmu správce za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR; 

-právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování pouze za podmínek uvedených v čl. 22 GDPR. Správce však neprovádí žádné plně automatizované rozhodování, či zpracování bez vlivu lidského posouzení, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo jiné významné dopady; 

-právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů na základě čl. 77 GDPR. 

 VII.            Způsob uplatnění Vašich práv

Svá práva uvedená v odst. VI. můžete uplatnit následujícími způsoby:  

-          v listinné podobě prostřednictvím dopisu s Vaším úředně ověřeným vlastnoručním podpisem doručeného MENDELU prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, 

-          v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu Mendelovy univerzity,

-          v elektronické podobě prostřednictvím Vaší datové schránky,

-          osobním předáním písemné žádosti na podatelně MENDELU, které je podmíněno identifikací žadatele dle občanského průkazu nebo cestovního dokladu ověřeného pověřeným zaměstnancem správce.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU