studuj na mendeluPři studiu ti může finančně vypomoci některé ze stipendií, a nemusí to být nutně jen za vynikající studijní výsledky. Zjisti si, na které z nich máš nárok.

Mendelova univerzita v Brně podle §91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách v platném znění) a v souladu s platným Stipendijním řádem Mendelovy univerzity v Brně přiznává následující druhy stipendií:

  • Prospěchové stipendium (za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce)
  • Stipendium za tvůrčí výsledky (za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí)
  • Stipendium na tvůrčí činnost (stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost)
  • Doktorské stipendium (v prezenční formě studia v doktorském studijním programu po standardní dobu studia)
  • Ubytovací stipendium (na podporu ubytování)
  • Sociální stipendium (v případech tíživé sociální situace studenta – k úhradě nákladů spojených s pořízením učebnic, učebních textů a studijních pomůcek)
  • Mimořádné stipendium (např. za mimořádnou činnost, za úspěšnou sportovní či jinou reprezentaci fakulty nebo univerzity)
  • Stipendium do zahraničí (na podporu studia občanů České republiky v zahraničí v případě, kdy student absolvuje část studia na zahraniční vysoké škole a jeho pobyt nelze hradit v rámci mezinárodního programu nebo oboustranných dohod)
  • Stipendium pro cizince (na podporu studia cizinců na univerzitě)

Bližší informace k jednotlivým druhům stipendií, podmínkám pro jejich přiznání a ke způsobu a termínům jejich vyplácení najdeš v platném Stipendijním řádu Mendelovy univerzity v Brně.

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU