Databáze expertů

Databázi expertů pro vás průběžně doplňujeme.

 

Arboristika - péče o dřeviny v prostředí měst

Ing. Jiří Rozsypálek

Ing. Jiří Rozsypálek

E-mail: jiri.rozsypalek@mendelu.cz
Tel.: + 420 545 134 184
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Jiří Rozsypálek se věnuje již více než 7 let hodnocení stavu a péči o dřeviny ve městském prostředí se zaměřením především na jejich bezpečnost a dlouhodobou udržitelnost. Věnuje se aktivně rozvoji technologie stromové injektáže a systému obrany dřevin vůči dřevním houbám a poloparazitickým rostlinám.

Cestovní ruch

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

E-mail: katerina.ryglova@mendelu.cz
Tel.: + 420 545 132 327
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Garantka oboru Management cestovního ruchu na PEF Mendelovy univerzity v Brně Kateřina Ryglová se dlouhodobě věnuje problematice kvality ve službách cestovního ruchu a tématům spokojenosti zákazníka a loajality návštěvníka k destinaci.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.

E-mail: ida.rasovska@mendelu.cz
Tel.: +420 525 132 500, +420 602 851 206
Ústav managementu (PEF)

Dlouhodobě se věnuje oblasti cestovního ruchu zejména destinačnímu managementu a kvalitě destinací cestovního ruchu.

Daně

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

E-mail: danuse.nerudova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 343
rektorka, vedoucí Ústavu účetnictví a daní (PEF)

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová se dlouhodobě věnuje otázkám daňové politiky v Evropské unii a mezinárodnímu zdanění. Vyjadřuje se i k otázkám týkajícím se směřování Mendelovy univerzity a také k genderovým tématům, např. ženám ve vedoucích funkcích.

Daňové podvody

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

E-mail: pavel.semerad@mendelu.cz
Tel.: +420 731 616 306
Ústav účetnictví a daní (PEF)

Pavel Semerád komentuje oblast daňových úniků, daň z přidané hodnoty a oblast spotřebních daní.

Demografie, (demo)geografie zdraví

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

E-mail: dana.hubelova@mendelu.cz
Tel.: +420 734 509 405
Ústav sociálních studií (FRRMS)

Dana Hübelová se dlouhodobě věnuje problematice demografického vývoje a tématům (demo)geografie zdraví. Odborným zájmem je zejména zkoumání demografických a socioekonomických aspektů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva a regionálního rozvoje.

Dendrochronologie

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.

E-mail: michal.rybnicek@mendelu.cz
Tel.: +420 604 279 870
Ústav nauky o dřevě (LDF)

Michal Rybníček se dlouhodobě zabývá dendrochronologií, což je vědecká metoda založená na analýze šířek letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Doménou doc. Rybníčka jsou především nálezy z dubového dřeva a to historické dřevěné konstrukce, archeologické nálezy a subfosilní kmeny z období holocénu.

Dřevo - zpracování

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

Ing. Jan Tippner, Ph.D.

E-mail: jan.tippner@mendelu.cz
Tel.: +420 739 489 599
Ústav nauky o dřevě (LDF)

Jan Tippner se věnuje fyzikálně-mechanickým vlastnostem dřeva a materiálů na bázi dřeva, se zaměřením na akustiku a biomechaniku dřeva, numerické simulace chování materiálů a výrobků ze dřeva.

Ing. Zbyněk Mikulášek

Ing. Zbyněk Mikulášek

E-mail: zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 086 266
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - vedoucí střediska Pila Olomučany

Dlouhodobě se zabývá obchodem se dřívím a zpracováním dřevní hmoty na ŠLP Křtiny.

Environmentální modelování a prostorové rozhodování

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

E-mail: ruda@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 331
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Aleš Ruda se věnuje více jak 15 let implementaci environmentálního modelování a prostorového modelování do problematiky geovědního výzkumu. Aktivněji se věnuje možnostem využití prostorového rozhodování v otázce strategického plánování a kvantitativním analýzám vlivu rozvoje průmyslového dědictví na současné uspořádání kulturní krajiny.

Evropská unie a eurozóna

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

E-mail: lubor.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 608 483 615
Ústav financí (PEF)

V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Je expertem v oblasti problematiky eurozóny a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra a je editorem řady policy papers s tematikou evropské integrace.

Genetika a šlechtění rostlin

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.

E-mail: tomas.vyhnanek@mendelu.cz
Tel.: + 420 775 745 525
Ústav biologie rostlin (AF)

Tomáš Vyhnánek se více jak 20 let věnuje problematice genetiky a šlechtění zemědělsky významných rostlin. Zaměřuje se na využití molekulárních (DNA, proteinových, atd.) markerů v ochraně, charakterizaci genofondu rostlin a ve šlechtění rostlin.

Hospodářská politika a finance

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

E-mail: lubor.lacina@mendelu.cz
Tel.: +420 608 483 615
Ústav financí (PEF)

V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru management a ekonomika. Je expertem v oblasti problematiky eurozóny a členství České republiky v Evropské unii. Je editorem a spoluautorem monografií Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii (2007, C.H. Beck); Rozpočet a politiky Evropské unie (2004, C.H.Beck); Globalizace, etika, ekonomika (2008, Key publishing, Třetí rozšířené vydání); Evropské křižovatky (2014, Barrister & Principal) a dále pak učebnice s názvem Praktické využívání aktivizačních metod ve výuce (2009, Barrister & Principal). V roce 2009 získal titul Jean Monnet Chair in European Economic Studies. Od roku 2014 řídí aktivity think tanku Mendelova evropského centra a je editorem řady policy papers s tematikou evropské integrace.

Chov drůbeže

Doc. Ing Martina Lichovníková, Ph.D.

Doc. Ing Martina Lichovníková, Ph.D.

E-mail: martina.lichovnikova@mendelu.cz
Tel.: +420 774 477 016
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Martina Lichovníková se více než 20 let věnuje chovu drůbeže se zaměřením na produkci konzumních vajec a produkci kuřecího masa. Zaměřuje se na technologie chovu včetně alternativních způsobů chovu, kvalitu vajec a kuřecího masa, líhnutí drůbeže a welfare v chovech drůbeře.

Kapitalové trhy, bankovnictví a měnová politika

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

E-mail: svatopluk.kapounek@mendelu.cz
Tel.: +420 739 348 954, + 420 545 132 444
Ústav financí (PEF)

Svatopluk Kapounek je proděkanem pro vědu a výzkum a docentem financí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Ve své výzkumné práci se věnuje především oblasti měnové politiky, bankovnictví a investičnímu rozhodování na mezinárodních trzích. Úzce spolupracuje s centrálními bankami a soukromými společnostmi zabývajícími se správou a optimalizací portfolií. Je viceprezidentem České společnosti ekonomické.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

E-mail: martin.sirucek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 452, +420 732 460 016
Ústav financí (PEF)

Zaměřuje se na oblast investic, kapitálových a finančních trhů, finanční gramotnost či oblast rodinných financí nebo financování investičních záměrů. Je členem Standard and Qualification Commitee (SQC) Evropské asociace finačního plánování Česká republika (EFPA ČR), kde je zodpovědný za dodržování kvalifikačních standardů evropských zkoušek European financial planner (EFP) a European fianncial advisor (EFA). EFPA ČR rovněž reprezentuje na evropských jednáních, kde prosazuje zájmy ČR. Je rovněž zkušebním komisařem schváleným ČNB pro sektorové zkoušky finančního trhu. Marti Širůček je spoluatorem online vzdělávacích videomateriálů pro výuku finačních trhů či autorem webcastu pro finančně investiční gramotnost. Z publikační činnosti je spoluautorem monografií Finanční matematika v praxi (2013, 2017) či monografie Vývoj nařízených exekucí v regionech NUTS II v ČR: empirická analýza (2018) a autorem monografie Kauzální vztah peněžní nabídky a amerického akciového trhu (2015). V roce 2018 úspěšně absolvoval nové zkoušky dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu v plném rozsahu odbornosti.

Les a voda

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

E-mail: petr.kupec@mendelu.cz
Tel.: +420 605 977 106
vedoucí Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny, proděkan Lesnické a dřevařské fakulty

Petr Kupec komentuje z širšího pohledu témata les a voda. Vede Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny. Jeho tým například budoval turistické stezky na Filipínách.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

E-mail: radek.pokorny@mendelu.cz
Tel.: +420 605 236 551
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Radek Pokorný se v oblasti lesnictví zabývá pěstováním lesů, strukturou porostů a dále především uhlíkovým lesnictvím, vodní bilancí lesa, v kontextu změny klimatu pak adaptačním opatřením. Dlouhodobě se zabývá konkrétněji fenologií, morfologií a eko-fyziologií lesních dřevin se zaměřením na prostorovou a časovou alokaci přírůstu, vodní bilanci porostu a transpiraci dřevin ve vztahu ke stanovištním podmínkám.

Lesnictví

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

E-mail: cermacek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 134 121
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Petr Čermák se věnuje problematice zdravotního stavu dřevin, dopadů klimatických změn a s tím spojenými adaptačními opatřeními, viz například projekt FRAMEADAPT.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.

E-mail: radek.pokorny@mendelu.cz
Tel.: +420 605 236 551
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Radek Pokorný se v oblasti lesnictví zabývá pěstováním lesů, strukturou porostů a dále především uhlíkovým lesnictvím, vodní bilancí lesa, v kontextu změny klimatu pak adaptačním opatřením. Dlouhodobě se zabývá konkrétněji fenologií, morfologií a eko-fyziologií lesních dřevin se zaměřením na prostorovou a časovou alokaci přírůstu, vodní bilanci porostu a transpiraci dřevin ve vztahu ke stanovištním podmínkám.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra

prof. Dr. Ing. Petr Maděra

E-mail: petr.madera@mendelu.cz
Tel.: +420 739 341 962
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Douhodobě se věnuje ekologii dřevin a lesních společenstev nejenom v evropském prostoru, ale i v zemích tropů a subtropů. V rámci ekologie lesa se zaměřuje zejména na studium lužních lesů, starobylých výmladkových lesů a alpinské hranice lesa, vždy s cílem nalezení vhodných způsobů péče pro zachování co nejvyšší druhové rozmanitosti. V rámci ekologie dřevin se zaměřuje na detailní studium biologie vybraných druhů, jejich rozšíření, hodnocení stupně ohrožení a následné ochrany.

Ing. Zbyněk Mikulášek

Ing. Zbyněk Mikulášek

E-mail: zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 086 266
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - vedoucí střediska Pila Olomučany

Dlouhodobě se zabývá obchodem se dřívím a zpracováním dřevní hmoty na ŠLP Křtiny.

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

E-mail: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 731 623 185
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky

Zabývá se koncepcí lesnického hospodaření, zejména pěstováním a hospodářskou úpravou lesů v období klimatické změny. Dále zajišťuje pořádání akcí pro odbornou i laickou veřejnost na ŠLP Křtiny.

Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Ing. Martin Svátek, Ph.D.

E-mail: martin.svatek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 134 058
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

V oblasti výzkumu se zabývá ekologií dřevin zejména v tropických lesích, prostorovou ekologií a ochranou přírody včetně efektivity managementu chráněných území.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.

E-mail: helena.pluhackova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 576 166
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, jejich kvalitě a obsahovým látkám. Především se zaměřením na kmín kořenný, ostropestřec mariánský, heřmánek lékařský aj.. Spolupracuje s mnoha pěstiteli a zpracovateli LAKR. Je zakládajícím členem spolku PELERO CZ z.s.. Další informace na www.pelero-cz.cz.

Doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.

Doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.

E-mail: jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Tel.: +420 772 902 169
Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Výzkumná činnost je zaměřena na léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, především na sekundární metabolity a jejich antioxidační aktivitu. Zabývá se zeleným kořením a jedlými květy, péčí o genofond vybraných zelenin a léčivých rostlin. Dlouhodobě se věnuje obsahovým látkám okrasných rostlin, floristice a introdukci.

Lidé s postižením na trhu práce

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

E-mail: hana.porkertova@mendelu.cz
Tel.: +420 607 602 763
Ústav práva a humanitních věd (PEF)

Hana Porkertová působí jako odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd a zabývá se zkušeností lidí s postižením, jejich postavením na trhu práce a fyzickými i sociálními bariérami, na které narážejí. Její práce je na pomezí sociologie a sociální geografie a je členka organizačního týmu Knihovny pro bezbariérové Brno.

Mezinárodní vztahy

Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

E-mail: vladimir.dordevic@mendelu.cz; dordevic_frrms@yahoo.com
Tel.: +420 545 136 318; Mobil: 608 344 745
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Vladimir Đorđević se věnuje problematice lidských práv, bezpečnosti v rozvojových zemích, evropeizace západního Balkánu, rozšíření Evropské unie a také americké zahraniční politice.

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

E-mail: richard.turcsanyi@mendelu.cz
Tel.: +420 608 768 413
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Richard Turcsányi se věnuje Číně a (jiho)východní Asii, zejména oblastem jako je zahraniční a vnitřní politika Číny, vztahy Číny a zemí (střední) Evropy. Věnuje se i otázkám mezinárodních vztahhů a bezpečnosti ve východní Asii.

Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

E-mail: eva.taterova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 310
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Eva Taterová se dlouhodobě odborně zaměřuje především na témata československé zahraniční politiky a diplomacie vůči zemím Blízkého východu v období studené války, diplomatické vztahy mezi ČR/ČSSR a Izrarelem, arabsko-izraelský konflikt, historii a politický vývoj regionu Blízkého východu a postavení židovské menšiny ve střední Evropě.

Myslivost

Ing. Jakub Drimaj

Ing. Jakub Drimaj

E-mail: jakub.drimaj@mendelu.cz
Tel.: +420 774 683 672
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Těžištěm jeho výzkumného zájmu je reprodukce zvěře, její management a škody zvěří. Zabývá se také spolkovou myslivostí, myslivostí obecně a mysliveckým vzděláváním.

Ing. Radim Plhal, Ph.D.

Ing. Radim Plhal, Ph.D.

E-mail: radim.plhal@mendelu.cz
Tel.: +420 608 374 691
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Radim Plhal se intenzivně zabývá populační ekologií velkých volně žijících sudokopytníků. Je odborníkem na početnost zvěře a stanovení pravidel mysliveckého hospodaření se zaměřením na prase divoké. V uplynulém období byl zástupcem MENDELU v celostátním krizovém centru tlumení nákazy afrického moru prasat.

Mgr. Ondřej Mikulka

Mgr. Ondřej Mikulka

E-mail: ondrejmikulka@seznam.cz
Tel.: +420 739 465 167
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Intenzivně se věnuje terénnímu výzkumu bobra evropského, jeho ekologii, potravnímu chování a možnostem ochrany lesů a břehových porostů před jejich poškozením.

Ing. Martin Zouhar

Ing. Martin Zouhar

E-mail: martin.zouhar@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 825 803
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - referent oddělení výroby

Dlouhodobě se zabývá praktickou realizací koncepce mysliveckého hospodaření na ŠLP Křtiny.

Neuromarketing

Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

E-mail: stanislav.mokry@ mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 332
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Stanislav Mokrý Stanislav Mokrý se věnuje problematice neuromarketingu. V současné době působí na pozici vedoucího eye-trackingové laboratoře (etlab.cz), kde jsou realizovány experimenty zkoumající zejména oblasti: design produktů a obalů, product placement, důvěryhodnost on-line komunikace a user experience.

Obecná antropologie

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

E-mail: miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 253
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Miroslav Horák se věnuje terapeutickému potenciálu ayahuascy zejména v souvislosti s léčbou drogových závislostí. Zaměřuje se také na užívání tohoto přípravku tradiční amazonské medicíny v České republice. Vystudoval Učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií UK. V roce 2010 získal na FHS UK titul Ph.D. v oboru Obecná antropologie – Integrální studium člověka. V roce 2018 pak titul RNDr. v témže oboru na Masarykově univerzitě. Aktuálně působí jako odborný asistent na Ústavu jazykových a kulturních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Kromě toho pracuje jako dobrovolník v týmu zaměřeném na sociální média pro Chacruna.net, spolupracuje s Ayahuasca Defense Fund a je členem odborné sekce České psychedelické společnosti. Dr. Horák napsal několik odborných publikací, z nichž za zmínku stojí knihy „Dům, kde se zpívá: Rehabilitace drogově závislých tradiční domorodou medicínou peruánské Amazonie“, „A reader on ethnobotany and phytotherapy“, „Etnobotánica y fitorerapia en América“ a "Ayahuasca v České republice". Publikace jsou dostupné na: https://mendelu.academia.edu/miros_horak.

Pedagogika a vzdělávání

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

E-mail: lenka.kamanova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 135 206, +420 739 589 206
Univerzita třetího věku (ICV)

Lenka Kamanová svoji odbornou činnost zaměřuje na oblasti mezigeneračního učení, age managementu, profesní seniority a univerzit třetího věku. Je místopředsedkyní odborného sdružení Age management; členkou pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých při Asociaci institucí vzdělávání dospělých v České republice (AIVD ČR).

Péče o půdní úrodnost, výživa a hnojení rostlin

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

E-mail: losak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 256
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Prof. Lošák se věnuje více než 15 let problematice péče o půdu a její úrodnost zejména z pohledu harmonické výživy a hnojení rostlin (polní plodiny, zeleniny, réva vinná, ovocné kultury) minerálními a organickými hnojivy s důrazem na výnos produkce, jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost. Zabývá se rovněž environmentální tematikou – např. vliv zemědělské činnosti na obsah dusičnanů v podzemních vodách či problematikou rizikových prvků v zemědělských půdách.

Pěstování, choroby a šlechtění ovoce

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.

E-mail: tomas.necas@mendelu.cz
Tel.: +420 776 024 434
Ústav ovocnictví (ZF)

Tomáš Nečas se zaměřuje na problematiku pěstování ovoce, diagnostiku chorob ovocných plodin, ovocnické školkařství a šlechtění. Je autorem nebo spoluautorem mimo jiné několika monografií, certifikovaných metodik, odrůd ovocných plodin a dalších aplikovaných výsledků. Je spoluautorem Koncepcí rozvoje ovocnictví v Jihomoravském a také ve Zlínském kraji. Působí jako soudní znalec v oboru zahradnictví a ovocnictví.

Pícniny a travní porosty

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Tel.: +420 731 454 366
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování jednoletých a víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů. Zaměřuje se především na problematiku kvality a zdravotní bezpečnosti píce travních a jetelotravních porostů, obnovu travních porostů a stabilizaci produkce objemných krmiv v souvislosti se změnou klimatu. Zabývá se rovněž problematikou produkčních a mimoprodukčních funkcí travních porostů v oblasti tropů a subtropů.

 

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

E-mail: stanislav.hejduk@mendelu.cz
Tel.: +420 731 454 363
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Odborným zaměřením Stanislava Hejduka jsou zejména travní porosty (produkce a kvalita píce, protierozní působení, druhová bohatost, kvalita vody a půdy, klimatická funkce), trávníkářství (sportovní a okrasné trávníky, zakládání, konstrukce profilu hřišť, ošetřování včetně ekologického, závlahy šetřící vodu), pícniny na orné půdě včetně vlivu na úrodnost půdy (silážní kukuřice, jeteloviny, jetelotrávy), pastvinářství, poloparazitcké rostliny v travních porostech (rod černýš a kokrhel). Svou habilitaci zaměřil na hodnocení ochranného účinku travních porostů na vznik povodní z přívalových dešťů.

Plagiátorství a akademická etika

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D.

E-mail: foltynek@pef.mendelu.cz
Tel.: +420 776 123 816
Ústav informatiky (PEF)

Od roku 2006 se věnuje detekci plagiátorství, od roku 2010 i jeho prevenci a akademické etice obecně. Od roku 2013 pořádá pravidelné mezinárodní konference na toto téma. Je zástupcem ČR v pan-evropské platformě pro etiku ve vzdělávání při Radě Evropy a předsedou sdružení European Network for Academic Integrity.

 

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

Ing. Dita Dlabolová, Ph.D.

E-mail: dita.dlabolova@mendelu.cz
Tel.: +420 734 448 957
Ústav informatiky (PEF)

Dita Dlabolová absolvovala na MENDELU doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika, působí jako odborná asistentka na Ústavu informatiky. Kromě informatiky se věnuje akademické etice a prevenci plagiátorství - a to jak prakticky, tak i ve svém výzkumu, na tato témata také vede semináře u nás i v zahraničí. Od roku 2013 se podílí na organizaci mezinárodní konference "Plagiarism Across Europe and Beyond" a patří mezi zakládající členy sdružení European Network for Academic Integrity.

Posklizňové technologie zahradnických produktů

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.

E-mail: josef.balik@mendelu.cz
Tel.: +420 519 367 262
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. se dlouhodobě profesně orientuje na oblast posklizňových technologií zahradnických produktů a řízení jejich kvality se specializací na výrobu vín, alkoholických a nealkoholických nápojů, postupy zpracování a skladování ovoce a zeleniny, kvasné technologie, řízení kvality a hygieny potravin a jejich senzorické analýze.

Přímé zahraniční investice, investiční pobídky a regionální rozvoj

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

E-mail: milan.damborsky@mendelu.cz
Tel.: +420 777 565 599
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy (FRRMS)

Dlouhodobě se věnuje problematice přímých zahraničních investic a investičních pobídek v kontextu vývoje národního hospodářství a jednotlivých regionů. Spolupracoval na několika novelách zákona o investičních pobídkách. Realizoval několik evaluací významných zahraničních investic v ČR.

Regionální rozvoj

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 330
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy (FRRMS)

Ondřej Konečný se dlouhodobě věnuje problematice lokálního rozvoje. Odbornou činnost pak zaměřuje především na roli místních akčních skupin v rozvoji venkova. Sám se aktivně zapojuje do komunitně vedeného místního rozvoje v místě, kde žije.

Rozvoj venkova

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

E-mail: milada.stastna@mendelu.cz
Tel.: +420 606 580 412
Vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie (AF)

Prof. Milada Šťastná se dlouhodobě zabývá environmentálními aspekty a udržitelností venkovské krajiny, včetně identifikace a analýzy krajinných hodnot; je hlavní řešitelkou evropského projektu týkajícího se problematiky kulturního cestovního ruchu a šéfredaktorkou vědeckého časopisu European Countryside.

 

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

E-mail: antonin.vaishar@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 461
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Garant oboru Rozvoj venkova na AF Mendelovy univerzity v Brně. Antonín Vaishar se dlouhodobě věnuje problematice geografie venkova, jeho osídlení, sociální struktury a souvisejících otázek včetně venkovského cestovního ruchu.

Rybářství

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

E-mail: jan.mares@mendelu.cz
Tel.: +420 606 805 124
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice chovu ryb a jejich výživy, kvalitě rybího masa i technickému řešení intenzivní akvakultury. V současnosti působí jako vedoucí oddělení rybářství a hydrobiologie. V roce 2014 byl jmenován profesorem pro obor rybářství. Další informace na www.rybarstvi.eu.

Sdílená ekonomika

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

E-mail: ondrej.dufek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 332
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Ondřej Dufek je odborným asistentem na Ústavu marketingu a obchodu PEF Mendelu a členem představenstva České asociace sdílené ekonomiky. Sdílené ekonomice se dlouhodobě věnuje zejména z pohledu spotřebitelského chování, dopadů plánovaných regulací na platformy sdílené ekonomiky a rozvoje českých platforem na místním trhu.

Smart farming

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.

E-mail: vojtech.lukas@mendelu.cz
Tel.: +420 605 835 253
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Odborný asistent Ústavu agrosystémů a bioklimatologie (Agronomická fakulta) věnující se oblasti precizního zemědělství a digitalizace zemědělství (Zemědělství 4.0). Zaměřuje se na problematiku hodnocení prostorové variability půdy a porostů, senzorového mapování půdy, využití dálkového průzkumu v zemědělství, diagnostiky stavu porostů, tvorby aplikačních map, zpracování a analýza dat v geografických informačních systémech (GIS), využití IoT v rostlinné produkci a faremní informační systémy (FMIS).

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

E-mail: sylvie.formankova@mendelu.cz
Tel.: +420 777 160 519
Ústav managementu (PEF)

Sylvie Formánková se zabývá společenskou odpovědností v soukromém sektoru i v oblasti vzdělávání. Aktivně se zapojuje do dialogu v rámci příprav Národního akčního plánu CSR České republiky. Aktuálně zkoumá úroveň a roli vysokých škol při zvyšování povědomí a uvědomělosti o společenské odpovědnosti.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.

E-mail: tomas.vrska@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 602 794 216
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - ředitel

Zabývá se aplikací přírodě blízkých způsobů hospodaření v lesnické praxi a při adaptaci lesů na klimatickou změnu. Uplatňuje přitom dlouholeté poznatky ze studia a výzkumu přirozených lesních ekosystémů.

Ing. Pavel Čacký

Ing. Pavel Čacký

E-mail: pavel.cacky@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 523 753
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - zástupce ředitele

Pavel Čacký je zástupcem ředitele pro hospodářskou činnost ŠLP Křtiny. ŠLP Křtiny mimo jiné obhospodařuje lesy Mendelovy univerzity v Brně o rozloze 10.205 ha, které vytváří souvislý lesní komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole.

Ing. Zbyněk Mikulášek

Ing. Zbyněk Mikulášek

E-mail: zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 086 266
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - vedoucí střediska Pila Olomučany

Dlouhodobě se zabývá obchodem se dřívím a zpracováním dřevní hmoty na ŠLP Křtiny.

Ing. Martin Zouhar

Ing. Martin Zouhar

E-mail: martin.zouhar@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 825 803
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - referent oddělení výroby

Dlouhodobě se zabývá praktickou realizací koncepce mysliveckého hospodaření na ŠLP Křtiny.

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.

E-mail: lumir.dobrovolny@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 731 623 185
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky

Zabývá se koncepcí lesnického hospodaření, zejména pěstováním a hospodářskou úpravou lesů v období klimatické změny. Dále zajišťuje pořádání akcí pro odbornou i laickou veřejnost na ŠLP Křtiny.

Školní zemědělský podnik Žabčice

Ing. Měřínský Radomil

Ing. Měřínský Radomil

E-mail: r.merinsky@seznam.cz
Tel.: +420 724 132 683
Ředitel

Radomil Měřínský je ředitelem ŠZP Žabčice. Specializuje se zejména na vinohradnictví a vinařství nebo na adaptaci zemědělského podniku na aridní podmínky jižní Moravy.

Ing. Duchoň Oldřich

Ing. Duchoň Oldřich

E-mail: duol@seznam.cz
Tel.: +420 724 132 685
Zástupce ředitele ŠZP Žabčice.

Jeho specializace je živočišná výroba, obecně chovatelství a skot v praxi.

Ing. Doležal Jakub

Ing. Doležal Jakub

E-mail: jakub.dolezal.szp@seznam.cz
Tel.: +420 724 186 605

Vedoucí rostlinné výroby v Žabčicích se specializací polní rostlinná výroba a mechanizace - správná zemědělská praxe, specializace nitrátová směrnice ve zranitelné oblasti v praxi.

Teritoriální studia, politologie

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

E-mail: marek.cejka@mendelu.cz
Tel.: +420 545 136 313
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)

Marek Čejka se věnuje již dvě desetiletí problematice Blízkého východu, hlavně pak jeho politickým a náboženským souvislostem. Zabývá se též obecněji vztahem náboženství a politiky, religiózním fundamentalismem, terorismem a vybranými aspekty mezinárodního práva veřejného.

Účetnictví a daně

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.

E-mail: pavel.semerad@mendelu.cz
Tel.: +420 731 616 306
Ústav účetnictví a daní (PEF)

 

Veletrhy a výstavy

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

E-mail: ondrej.dufek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 332
Ústav marketingu a obchodu (PEF)

Ondřej Dufek je odborným asistentem na Ústavu marketingu a obchodu PEF Mendelu a problematice veletrhů a výstav se věnuje více než 10 let. Úzce spolupracuje s odborníky z praxe na realizaci vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti z oboru veletržnictví. Na obor nahlíží i s využitím nejmodernějších neuromarketingových nástrojů.

Vinařství a Vinohradnictví

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

E-mail: mojmir.baron@mendelu.cz
Tel.: +420 777 635 257
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Mojmír Baroň se zabývá technologií a biochemií vína. Profesně spolupracuje s řadou vinařských subjektů a je předsedou Unie enologů ČR.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.

E-mail: kamil.prokes@mendelu.cz
Tel.: +420 776 029 080
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Absolvent oboru vinohradnictví a vinařství na Mendelu. Vinař, mezinárodní degustátor, trojnásobný mistr z mezinárodního mistrovství v sekání sektů, nejlepší sommeliér České i Slovenské republiky. Klíčová slova: vinařství, enologie, výroba vína, podávání vína, sommelierství, enogastronomie, degustace, hodnocení vín.

Zahradní architektura

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

prof. Ing. Ivar Otruba, CSc.

E-mail: zahrady.otruba@gmail.com
Tel.: +420 736 239 458

Ivar Otruba se zaměřuje na zahradní a krajinářskou architekturu. Je mj. autorem úpravy Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Podílel se i na rekonstrukci brněnského parku Lužánky a obnově zámecké zahrady v Mikulově. Ivar Otruba je od roku 1995 profesorem v oboru zahradně architektonická tvorba.

Zaměstnanost, trh práce

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D..

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

E-mail: martina.rasticova@mendelu.cz
Tel.: +420 773 504 508
vedoucí Ústavu práva a humanitních věd PEF

Oblasti zájmu: zaměstnávání seniorů, nové formy práce, práce 4.0, zaměstnanost 4.0, vliv pandemie COVID-19 na zaměstnávání ohrožených skupin obyvatelstva, především rodičům dětí do 13 let, samoživitelek, seniorů nad 50 let, prekérní práce atd.

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

v současné době se podílí na vedení Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a věnuje se tvůrčí a publikační činnosti v oblasti zaměstnávání seniorů a gender managementu. V letech 2004 – 2007 žila ve Washingtonu, D.C. ve Spojených státech, zde také získala Associate Research Scholarship na George Washington University, v rámci kterého se věnovala studiu genderu, imigrantů a expatriotů žijících ve Spojených státech. Od roku 2010 autorka úzce spolupracuje s pracovištěm prof. Guðbjörg Lindy Rafnsdóttir z University of Iceland na problematice slaďování pracovního a rodinného života u žen ve vedoucích pozicích. V uvedené oblasti se podílela na sedmi významných výzkumných projektech, je autorkou monografie Česká žena mezi rodinou a profesí. Vedoucí autorkou kolektivní monografie: Práce nebo důchod? a dalších.

 

Změna klimatu - dopady a adaptace

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

E-mail: miroslav.trnka@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 927
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), koordinátor týmu Intersucho

 

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

E-mail: zdenek.zalud@mendelu.cz
Tel.: +420 725 950 925
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF), zástupce koordinátora týmu Intersucho

 

Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D.

E-mail: petr.hlavinka@mendelu.cz
Tel.: +420 736 645 793
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

 

Ing. Zbyněk Mikulášek

Ing. Zbyněk Mikulášek

E-mail: zbynek.mikulasek@slpkrtiny.cz
Tel.: +420 724 086 266
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - vedoucí střediska Pila Olomučany

Dlouhodobě se zabývá obchodem se dřívím a zpracováním dřevní hmoty na ŠLP Křtiny.

Zoologie

Mgr. Martin Duľa

Mgr. Martin Duľa

E-mail: martin.dula@mendelu.cz
Tel.: +421 910 224 427
Ústav ekologie lesa (LDF)

V souč

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU