HRS4R/HR Award

 

MENDELU získala jako první česká univerzita HR Award.

Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti lidských zdrojů. Podle rektorky Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudové certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků. Zvyšuje také celkovou prestiž vysoké školy.

 

INFORMACE K PROCESU ZÍSKÁNÍ OCENĚNÍ

Mendelova univerzita v Brně se 6. 10. 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Cílem univerzity bylo získání certifikátu HR AWARD, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z těchto principů.

Univerzita vypracovala interní GAP analýzu, jež měla za úkol srovnat současnou praxi na univerzitě s Chartou a Kodexem, a současně připravila akční plán (AP) na postup implementace opatření směřujících k naplnění principů zakotvených v Chartě a Kodexu.

Součástí GAP analýzy bylo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity.

 

Přínos implementace HRS4R pro univerzitu a výzkumné pracovníky:
  • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity zejména pro zahraniční výzkumné pracovníky.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových pracovníků.
  • Zaměření na profesní růst výzkumných pracovníků již v počátcích jejich kariéry a podpora osobního rozvoje všech zaměstnanců.
  • Kladení důrazu na soustavné zlepšování pracovního prostředí.
  • Efektivnější skloubení pracovního a osobního života.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací a rozšíření možností výzkumných stáží a pobytů.
  • Budování internacionalizace výzkumu na MENDELU.
  • Posilování diverzity.
  • Prohlubování partnerského vztahu mezi vědcem a univerzitou.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON a dalších.

 

Hlavní výstupy projektu

 

Harmonogram

Iniciační fáze   rok 2018
GAP analýza   vyhotovena v červnu 2018
Dotazníkové šetření   proběhlo v červnu 2018
Akční plán   hotov v srpnu 2018
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi   5. 10. 2018
     
Implementační fáze:   2018 – 2023
Implementace HRS4R dle Akčního plánu   od října 2018
Získání ocenění HR Excellence in Research Award   13. 11. 2018
Vnitřní hodnocení implementace HRS4R   13. 11. 2020
Implementace HRS4R dle revidovaného Akčního plánu   od listopadu 2020
Vnější hodnocení Evropskou komisí   3 roky po vnitřním hodnocení

 

Řídící výbor - Mendelova univerzita v Brně

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   Rektorka
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.   Prorektor pro tvůrčí činnost
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.   Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.   Prorektor pro vzdělávací činnost
Ing. Veronika Vejrostová   Vedoucí oddělení - Oddělení kvality a rizik
Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.   Ředitelka odboru - Odbor pro podporu tvůrčí činnosti

 

Členové pracovní skupiny HR Award:

doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.   Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů
doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.   Zástupce Agronomické fakulty (AF)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.   Zástupce Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc, Ph.D.   Zástupce Provozně ekonomické fakulty (PEF)
Ing. Eliška Rampáčková   Zástupce Zahradnické fakulty (ZF)
Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  Zástupce Institutu celoživotního vzdělávání (ICV)
Ing. Jakub Drimaj   Zástupce Lesnické a dřevařské fakulty (LDF)
Mgr. Renata Denková   Specialistka řízení lidských zdrojů
Ing. Tereza Ondráčková   Specialistka řízení lidských zdrojů

 

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. Řídící výbor, v jehož čele stojí rektorka Mendelovy univerzity, prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., a který je složen ze zástupců vedení univerzity a vedoucích odborných pracovníků univerzity.

 

Další informace k HRS4R poskytnou:

Mgr. Renata Denková   Ing. Tereza Ondráčková
Specialistka řízení lidských zdrojů   Specialistka řízení lidských zdrojů
Tel.: +420 773 741 158   Tel: +420 770 153 601
Mail: renata.denkova@mendelu.cz   Mail: tereza.ondrackova@mendelu.cz

Web: http://orlz.mendelu.cz

Implementace HRS4R probíhá v rámci projektu OP VVV Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175, jehož klíčovou aktivitou 1 je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Projekt je řešen od 1. 3. 2018 pod vedením prorektora pro tvůrčí činnost prof. RNDr. Vojtěcha Adama, Ph.D., garantem klíčové aktivity 1 je prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.


Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

English version of the page

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU