Uvedené informace vycházejí z Výroční zprávy o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2018, zpracované Oddělením strategie a analýz (OSA). Kompletní číselné údaje z Výroční zprávy o činnosti jsou v editovatelné podobě k dispozici na internetových stránkách OSA.

celkový počet studentů

8 459

počet studentů-samoplátců

386

počet absolventů

2 308

počet akreditovaných studijních programů

75

počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce

27

počet účastníků celoživotního vzdělávání

4 344

počet podaných přihlášek ke studiu

8 145

počet akademických pracovníků

611

počet vědeckých pracovníků

310

počet nově jmenovaných profesorů

1

počet nově jmenovaných docentů

7

počet udělených patentů

4

počet zapsaných užitných vzorů

14

počet vyslaných studentů na zahraniční pobyt delší než 14 dní

455

počet přijatých studentů ze zahraničí na pobyt delší než 14 dní

481

počet vyslaných akademických pracovníků na zahraniční pobyt delší než 5 dní

560

počet přijatých akademických pracovníků ze zahraničí na pobyt delší než 5 dní

101

Studenti

Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2018 ve všech studijních programech a všech formách studia celkem 8 459 studentů. Z toho v bakalářském studiu 5 581 studentů, tj. 66 % z celkového počtu studentů, v navazujícím magisterském studiu 2 373 studentů, tedy 28 %, a v doktorském studiu 505 studentů, což tvoří 6 % z celkového počtu studentů univerzity.

 

 Počet studentů

Absolventi

Za sledované období roku 2018 bylo na univerzitě celkem 2 308 absolventů ve všech akreditovaných studijních programech a formách studia. Z toho bylo 1 213 studentů v bakalářském stupni studia (z toho téměř 11 % v kombinované formě), 1 025 studentů v navazujícím magisterském studiu (z toho téměř 12 % v kombinované formě) a 70 studentů v doktorském studiu (z toho téměř 30 % v kombinované formě). Procentuální poměr absolventů v jednotlivých stupních studia byl tedy 55 % : 41 % : 3 %, což je poměr, který se již výrazně nemění od roku 2011. Ze skupin akreditovaných studijních programů tvořila téměř ¾ skupina zemědělsko‑lesnické a veterinární vědy a nauky (871 absolventů) společně se skupinou ekonomie (815 absolventů). Významně byla zastoupena také skupina technické vědy (398 absolventů).

 

Počet absolventů

Akademičtí a vědečtí pracovníci

V roce 2018 bylo na Mendelově univerzitě v Brně celkem 921 akademických a vědeckých pracovníků, z toho 310 vědeckých pracovníků, což je o 10 % více oproti předchozímu roku. Mezi akademickými pracovníky (celkem 611) byl zaznamenán úbytek o 3 %. Poměr jednotlivých skupin akademiků zůstává téměř stejný; průměrné přepočtené stavy profesorů, docentů a odborných asistentů či asistentů vykazují přibližný poměr 1 : 2 : 5.

 

Počet pracovníků

Docenti a profesoři

V roce 2018 bylo nově jmenováno 8 docentů a profesorů, z toho 1 profesor a 7 docentů.

 

Nově jmenovaní docenti a profesoři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU