Uvedené informace vycházejí z Výroční zprávy o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017, zpracované Oddělením strategie a kvality (OSK). Kompletní číselné údaje z Výroční zprávy o činnosti jsou k dispozici na internetových stránkách OSK.

 

celkový počet studentů

8 743

počet studentů-samoplátců 381
počet absolventů 2 536
počet akreditovaných studijních programů 75
počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce 27
počet účastníků celoživotního vzdělávání 2 918
počet podaných přihlášek ke studiu 7 866
počet akademických pracovníků 638
počet vědeckých pracovníků 280
počet nově jmenovaných profesorů 9
počet nově jmenovaných docentů 4
počet udělených patentů 5
počet zapsaných užitných vzorů 15
počet vyslaných studentů na zahraniční pobyt delší než 14 dní 438
počet přijatých studentů ze zahraničí na pobyt delší než 14 dní 374
počet vyslaných akademických pracovníků na zahraniční pobyt delší než 5 dní 461
počet přijatých akademických pracovníků ze zahraničí na pobyt delší než 5 dní 147

Studenti

Na Mendelově univerzitě v Brně studovalo v roce 2017 ve všech studijních programech a všech formách studia celkem 8 743 studentů. Z toho v bakalářském studiu 5 709 studentů, tj. 65 % z celkového počtu studentů, v navazujícím magisterském studiu 2 561 studentů, tedy 29 %, a v doktorském studiu 473 studentů, což tvoří 5 % z celkového počtu studentů univerzity.

 Počet studentů

Absolventi

Za sledované období roku 2017 bylo na univerzitě celkem 2 536 absolventů ve všech akreditovaných studijních programech a formách studia. Z toho bylo 1 393 studentů v bakalářském stupni studia (z toho téměř 11 % v kombinované formě), 1 062 studentů v navazujícím magisterském studiu (z toho 13 % v kombinované formě) a 81 studentů v doktorském studiu. Procentuální poměr absolventů v jednotlivých stupních studia byl tedy 55 % : 41 % : 3 %, což je poměr, který se již výrazně nemění od roku 2011. Ze skupin akreditovaných studijních programů tvořila téměř ¾ skupina zemědělsko‑lesnické a veterinární vědy a nauky (956 absolventů) a skupina ekonomie (895 absolventů). Významně byla zastoupena také skupina technických věd (456 absolventů).

Počet absolventů

Akademičtí pracovníci

V roce 2017 bylo na Mendelově univerzitě v Brně celkem 918 akademických a vědeckých pracovníků, z toho 280 vědeckých pracovníků. V roce 2017 byl počet akademických pracovníků (638) nejvyšší za sledované období. Poměr jednotlivých skupin akademiků zůstává téměř stejný; průměrné přepočtené stavy profesorů, docentů a odborných asistentů či asistentů vykazují přibližný poměr 1 : 2 : 5.  Počet vědeckých pracovníků poklesl od roku 2015 poměrně výrazně, a sice o  27 %.

Počet pracovníků

Docenti a profesoři

V roce 2017 bylo nově jmenováno 13 docentů a profesorů, z toho 9 profesorů a 4 docenti.

Nově jmenovaní docenti a profesoři


Studuj MENDELU