Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

2009/2010

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin.
 • Od 1. ledna 2010 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně změnila název na Mendelova univerzita v Brně.
 • Univerzita zakoupila pro fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií budovu Spořitelní akademie na tř. Generála Píky v Brně-Černých Polích (budova Z).
 • Agronomická fakulta otevřela navazující magisterské studijní obory Biotechnologie a management odpadů a Chov koní a agroturistika. Lesnická a dřevařská fakulta zahájila studium bakalářských studijních oborů Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, Arboristika. Otevřela studium navazujícího magisterského studijního oboru Dřevostavby a dřevěné prvky staveb; European Forestry; Nábytkové inženýrství. Zavedla doktorské studijní programy Forest Ecology Forest Phytology.
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií otevřela výuku v bakalářských studijních programech Mezinárodní rozvojová studia a International Development Studies.
 • Na zahradnické fakultě zahájeno studium bakalářského studijního oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů.
 • Institut celoživotního vzdělávání otevřel dvouleté specializační studium Oceňování podniku. Zavedl tříleté studium programů Člověk a příroda na konci třetího tisíciletí a Člověk a zahrada a dvouleté studium programu Člověk a region.
 • Podepsána partnerská smlouva o účasti univerzity ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC.
 • Univerzita spoluřešitelkou projektu 7. Rámcového programu Evropské unie Developing Europe‘s Rural Regions in the Era of Globalization (DERREG Project).
 • Univerzita se zapojila do I. ročníku projektu Inovační vouchery k uplatnění výsledků univerzitního výzkumu v komerční sféře.
 • Ústav jazykových a komunikačních technologií pozbyl charakter celoškolského pracoviště a stal se součástí Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.
 • Univerzita udělila titul čestného doktora prof. Ing. Ladislavu Kabátovi, CSc., emeritnímu řediteli statistické divize Organizace spojených národů pro zemědělství a výživu (FAO ) a emeritnímu rektoru Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře, prof. Dr. Wulfu A. Diepenbrockovi, profesoru cytologie a šlechtění rostlin, rektoru Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberg a prof. Dr. Reinhartu J. M. Ceulemansovi, významnému rostlinnému ekofyziologovi, profesoru univerzity v Antverpách a členu Královské belgické akademie věd.
 • Ústav morfologie, fyziologie a genetiky agronomické fakulty uspořádal I. Mezinárodní letní školu metod molekulární biologie nukleových kyselin a geonomiky.
 • Univerzita vydala nulté číslo svého periodika Mendel Green.
 • Vznikly Studentská unie Provozně ekonomické fakulty (SU PEF) a Akademická unie Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (AU FRRMS).
 • Na lesnické a dřevařské fakultě založena nezávislá odborová organizace AZ09.
 • V budově O otevřena minigalerie Hrášek.
 • Univerzita poskytla finanční dar italské univerzitě postižené zemětřesením (Università degli Studi dell´ Aquila).
 • Informační centrum a ústřední knihovna se přidaly na sociální sítě Facebook a Twitter.

 

 

 

2010/2011

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin.
 • Do prvních ročníků se zapsalo 4 425 studentů. Celkem studovalo 10 654 posluchačů. Studia úspěšně ukončilo 2 722 absolventů.
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií se přestěhovala do budovy Z. Ubytovací a stravovací prostory v budově součástí Správy kolejí a menz MENDELU (Kolej Akademie).
 • Otevřen univerzitní bakalářský a magisterský studijní obor Agrobyznys.
 • Agronomická fakulta zahájila výuku v magisterských navazujících studijních oborech Ekotrofologie, Živočišné biotechnologie a Horse Breeding and Rural Tourism. Zahájeno studium doktorských studijních oborů Plant Anatomy and Physiology; Molecular Biology and Genetics of Animals.
 • Lesnická a dřevařská fakulta zavedla studium magisterských navazujících studijních oborů Design nábytku; Biotechnologické úpravy krajiny; Integrované využívání krajinného prostoru. Nabídnut doktorský studijní obor Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů.
 • Na provozně ekonomické fakultě otevřeno studium doktorského studijního oboru Řízení ekonomika podniku v češtině i angličtině.
 • Spolupráce zahradnické fakulty s italskou Svobodnou Univerzitou v Bolzanu a se slovinskou Univerzitou v Ljubljaně v mezinárodním magisterském Joint Degree programu Ovocnictví/Fruit Science. Otevřen doktorský studijní program Horticultural Engineering.
 • Na univerzitě vzniklo centrum excelence v oblasti nanobiotechnologického výzkumu jako součást projektu CEITEC – Středoevropský technologický institut. V rámci agronomické fakulty zřízeno samostatné pracoviště – CEITEC MENDELU.
 • Univerzita se zapojila prostřednictvím ústavu agrosystémů a bioklimatologie agronomické fakulty do projektů 7. Rámcového programu EU partnerstvím v projektu CLIMSAVE.
 • Vědecký sborník ACTA UNIVERSITATIS MENDELIANAE BRUNENSIS vydáván od začátku roku 2010 pouze v angličtině.
 • Univerzita udělila čestný doktorát prof. Ing. Janu Švejnarovi, profesoru ekonomie, obchodu a hospodářské politiky a řediteli Centra pro globální hospodářskou politiku Kolumbijské univerzity v New Yorku.
 • Univerzita přijata za člena Regionální hospodářské komory Brno, podporující kontakty studentů s potenciálními zaměstnavateli.
 • Studentská komora akademického senátu univerzity (SKAS) uspořádala pro studenty 1. ročníků seznamovací akci Zaškolovák.
 • MENDELU vítězem v soutěži o nejlepší expozici na XVII. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS.
 • 29. března 2011 se univerzita přidala na sociální síť Facebook.

 

 

 

2011/2012

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin.
 • MENDELU zahájila Projekt NIKAZAM , změřený na spolupráci univerzity s partnerskými univerzitami v Nikaragui a Zambii. V Nikaragui tragicky zahynuli 28. 9. 2011 doc. Ing. Libor Severa, Ph.D., docent ústavu techniky a automobilové dopravy a proděkan agronomické fakulty, Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D., odborný asistent ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie a Ing. Tomáš Kotrba, Ph.D., odborný asistent ústavu managementu. Skupina připravovala ve spolupráci s univerzitou Universidad Nacional Agraria v Managui podmínky pro vybudování Off-shore campusu. Ve křtinském arboretu byly o rok později při příležitosti 1. výročí jejich tragického úmrtí zasazeny tři jedle bělokoré a odhalena pamětní deska jako součást Lesnického Slavína.
 • Na agronomické fakultě otevřeny bakalářský studijní obor Pozemkové úpravy a ochrana půdy a magisterské navazující studijní obory Management techniky, Rozvoj venkova, Chov koní.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě zahájeno magisterské studium oborů Stavby na bázi dřeva; Krajinné inženýrství.
 • Na provozně ekonomické fakultě otevřen obor Finance a investiční management.
 • Zahradnická fakulta zavedla studium bakalářského oboru Zahradní a krajinářská realizace.
 • Na fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií otevřeny magisterské studijní obory Socioekonomický a enviromentální rozvoj regionů a Socioeconomic and Enviromental Development of Regions.
 • Institut celoživotního vzdělávání zahájil magisterské navazující studium programu Technické znalectví a expertní inženýrství.
 • Univerzita zavedla pravidla evropského kreditního transferového sytému (ECTS) pro studentské pobyty na zahraničních partnerských univerzitách v programu Lifelong Learning Programme /Erasmus (LLP Erasmus).
 • Ve spolupráci s poradenskými centry brněnských univerzit byl prostorách Galerie Vaňkovka v Brně uspořádán 1. ročník veletrhu pracovních příležitostí Job Challenge 2011.
 • Reorganizace pracovišť informačních a komunikačních technologií. Ústav pro informační systém a ústav pro provoz informačních technologií se sloučily doú stavu informačních technologií.
 • Univerzitní archiv akreditován jako specializovaný archiv. Stal se součástí sítě veřejných archivů ČR.
 • Na Ústavu nauky o dřevě lesnické a dřevařské fakulty zřízena arboristická laboratoř a sídlo kanceláře programu Český certifikovaný arborista.
 • MENDELU se zapojila do vědeckého centra Moravian Science Centre Brno usilujícího vytvořit v areálu Brněnských výstav a veletrhů interaktivní centrum vědy a výzkumu v Brně.
 • Univerzita se začlenila do sítě institucí zaměřených k propagaci a rozvoji ekonomického vzdělání Businet.
 • Univerzita se stala oficiálním členem projektu Evropské unie Noc vědců. Pro základní a střední školy uskutečněn program Hrátky s vědou.
 • V areálu zahradnické fakulty v Lednici na Moravě otevřena veřejně přístupná akademická zahrada.
 • S cílem rozvíjet lesní porosty podle zásad trvale udržitelného lesního hospodářství byly lesy Mendelovy univerzity v Brně vyhlášeny Lesnickým parkem Masarykův les Křtiny.
 • Podle uměleckého návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského zahájena výroba nové řady insignií. Akademické řetězy vyrobila firma TRIGA-K.
 • Odhalen památník Lesnického Slavína věnovaný prof. Dr. Ing. Bohumilu Doležalovi, DrSc., dr.h.c., emeritnímu profesorovi lesnické fakulty.

 

 

 

2012/2013

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin.
 • Na univerzitě studovalo ve všech formách studia 10 680 studentů. Úspěšně absolvovalo 3 244 z nich.
 • Univerzita získala na léta 2012–2015 od Evropské komise prestižní certifikáty ETCS Label a Diploma Suplement Label potvrzující, že studijní programy a zkušební systém univerzity splňují
  evropská kritéria.
 • Ke slaďování pracovního a rodinného života otevřena univerzitní mateřská školka „Hrášek“. Sídlem školky se staly koleje J. Á. Komenského v Kohoutově ulici.
 • Agronomická fakulta zavedla magisterské navazující studium ve studijních oborech Ekotrofologie, Management techniky, Rozvoj venkova.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě otevřen bakalářský studijní obor Design nábytku (čtyřleté prezenční studium).
 • Na provozně ekonomické fakultě zahájen bakalářský studijní obor Ekonomika zemědělství a potravinářství.
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií otevřela bakalářské a magisterské studijní obory International Development Studies a Mezinárodní rozvojová studia.
 • Zrušen ústav tělesné výchovy. V režimu celoškolského pracoviště vzniklo centrum sportovních aktivit.
 • K ochraně duševního vlastnictví univerzity a využití jeho komerčního potenciálu vyčleněním z rektorátu zřízeno centrum transferu technologií se statutem celouniverzitního pracoviště.
 • Zkušebna truhlářských výrobků Zlín převedena z režimu celoškolského pracoviště zpět do organizační struktury lesnické a dřevařské fakulty.
 • Univerzita udělila čestné doktoráty prof. Ing. Dušanu Húskovi, Ph.D., specialistovi v oblasti hydromeliorací a krajinného inženýrství z Fakulty evropských studií a regionálního rozvoje Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře a prof. Kimu Nasmythovi, FRS, mezinárodně uznávanému odborníkovi v oblasti molekulární biologie, profesorovi oxfordské univerzity.
 • Titul čestného doktora obdrželi slovenští věci: prof. Ing. Daniel Bíro, Ph.D., profesor všeobecné zootechniky, děkan Fakulty agrobiologie a potravinových zdrojů Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře a prof. Ing. Milan Križo, Drsc., emeritní profesor speciální lesnické botaniky Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvolenu.
 • Univerzita uspořádala řadu akcí věnovaných k poctě patrona univerzity G. J. Mendela při příležitosti oslav 190 let od jeho narození.
 • Ve výzkumné pícninářské stanici Vatíně se uskutečnil 1. ročník polního dne MendelGrass.
 • Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb zapojil univerzitu do mezinárodní akce na podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím prostřednictvím internetu – Open Access Week 2012.
 • PR oddělení rektorátu ve spolupráci s Centrem sportovních aktivit uspořádalo na kolejích Jana Ámose Komenského I. Sportovní den MENDELU.
 • Akademická unie studentů a oddělení Public Relations fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií zorganizovaly akci Rookies 2012 k seznámení studentů prvních ročníků s jejich novou fakultou.
 • Do objímání fakulty se zapojili studenti i učitelé provozně ekonomické fakulty, kteří přišli vyjádřit sympatie své Almae Matris.
 • Postaven nový víceúčelový objekt polní pokusné stanice v Žabčicích, kde pokračovala tradice pořádání každoročních setkání s pěstiteli „Polní den“.
 • Slavnostně byl otevřen revitalizovaný zámek Křtiny pro výuku programů celoživotního vzdělávání a k reprezentačním, kulturním a společenským akcím.

 

 

2013/2014

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin (do 31. 1. 2014).
 • Rektorem prof. RND r. Ladislav Havel, CSc., profesor zemědělské botaniky (od 1. 2. 2014).
 • V areálu univerzity v Brně-Černých Polích byly do provozu předány dvě nové budovy realizované podle návrhu Atelieru Chlup. V Mendelově pavilonu M soustředěno zázemí pro biotechnologické obory. Budova X zahrnovala jídelnu, studovnu a další provozy.
 • Provozně ekonomická fakulta nabídla nový obor magisterského studia Účetnictví a daně.
 • Lesnická a dřevařská fakulta otevřela studium oboru Arboristika.
 • MENDELU se přihlásila do nového vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014–2020 Erasmus+.
 • Univerzita se zapojila do projektu Evropské komise U-Multirank, zaměřeného na multikriteriální hodnocení vzdělávacích systémů vysokých škol v mezinárodním kontextu.
 • Titul čestný doktor získali prof. Dr. Vudtechai Kapilakanchana, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti mechaniky a dynamiky strojů z Thajska a prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., profesor aplikované dendrologie a krajinářské architektury na Technické univerzitě ve Zvolenu.
 • Titul doctor honoris causa udělen prof. Ing. Christovi Ivanovovi Beloevovi, DrSc., profesoru mechanizace a elektrifikace rostlinné výroby Zemědělské a průmyslové fakulty, rektoru Univerzity Angela Kănčeva v Ruse a prezidentu Konference rektorů podunajských zemí (Danube Rector´s Conference).
 • Zahájeno budování výzkumného centra Josefa Ressla v Útěchově jako druhého centra excelentního výzkumu univerzity.
 • Univerzita hlavním partnerem nového vědecko-technického parku a Centra transferu technologií Vysočina v Jihlavě.
 • Zahájen celouniverzitní projekt Mendelu Research Library (akronym MERELI) k zabezpečení dostupnosti elektronických informačních zdrojů pro potřeby univerzity.
 • Ediční středisko přejmenováno via facti na vydavatelství. Organizačně zůstalo součástí ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb.
 • MENDELU se stala držitelem certifikátu a plakety „Společnost přátelská rodině“ jako vítěz celostátní soutěže Síť mateřských center, o.s.
 • Pokračovala harmonizace akademických symbolů s Jednotným vizuálním stylem. Byla zhotovena nová žezla rektora, děkanů a medaile univerzity.

 

 

 

předchozí    

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU