Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

1999/2000

 • Rektorem prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky.
 • Zapsáno nejvíce studentů za celá 90. léta. Celkem studovalo 5 270 posluchačů, z nich 4 930 na magisterských a bakalářských programech a 340 v doktorském studiu.
 • Oslava 80. výročí založení MZLU. Slavnostní shromáždění brněnské akademické obce na Magistrátu města Brna.
 • Přistoupení MZLU do Brněnského centra evropských studií (BCES) v rámci regionální strategie Brno – univerzitní město. BCES zahájilo činnost v akademickém roce 2001/2002.
 • MZLU zapojena do 5. Rámcového programu výzkumu a technologického vývoje EU pro období 1999–2002.
 • Čestným doktorem MZLU promován prof. Dr. Slavko Matić, emeritní děkan a profesor pěstění lesa Lesnické fakulty v Zagrebu (Chorvatsko).
 • Provozně ekonomická fakulta ve spolupráci s Nottingham Trent University a Brno International Business School (BIBS) otevřela první běh britských vysokoškolských programů.
 • Na ústavu genetiky agronomické fakulty zřízena laboratoř aplikované molekulární genetiky, známá pod akronymem LAMGen.
 • Při ústavu zemědělské, potravinářské a enviromentální techniky agronomické fakulty zřízeno konzultační a poradenské středisko v rámci poradenského systému ministerstva zemědělství.
 • Do provozu předána třetí část informačního centra s 270 studijními místy.
 • Otevření nových chemických laboratoří v pavilonu chemie (budova D).
 • Budování počítačové sítě MZLU. Celkem připojeno k síti 795 počítačů, 580 zaměstnanců univerzity využívalo elektronickou poštu. Hlavní univerzitní síť zapojena do brněnské metropolitní sítě BABS a české vysokorychlostní akademické sítě TEN34 CZ.
 • Otevření lávky spojující areál univerzity v Brně-Černých Polích s botanickou zahradou a arboretem.

 

 

 

2000/2001

 • Rektorem prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky (do 30. 1. 2000).
 • Rektorem zvolen prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin (od 1. 2. 2000).
 • Sloučením dvou školních zemědělských podniků MZLU v Lednici a Žabčicích vznikl Školní zemědělský podnik MZLU v Brně se sídlem v Žabčicích a s depoziturou v Lednici.
 • Na provozně ekonomické fakultě otevřena bakalářská studia – studijní program finance se studijním oborem hospodářská politika a správa, studijní program ekonomika a management se studijním oborem management obchodní činnosti a studijní program systémové inženýrství a informatika se studijním oborem ekonomická informatika.
 • Na provozně ekonomické fakultě se uskutečnily kurzy celoživotního vzdělávání (sociálně ekonomický, management obchodní činnosti, personální management).
 • Na agronomické fakultě a zahradnické fakultě pořádány kurzy k profesnímu zdokonalení (rostlinolékařství, trávníkářství, vinohradnictví, obnovené dřeviny).
 • Na agronomické fakultě zaveden do výuky 1. ročníků evropský kreditní systém výuky (ECTS).
 • Zapojení fakult do mezinárodního programu LEONARDO DA VINCI, CEEPUS, pokračování bilaterálního programu (AKTION).
 • Čestnými doktory MZLU slavnostně promováni prof. Dr. Gerhard Röbbelen, profesor Univerzity Georga Augusta v Göttingen (SRN) a prof. Dr. Tadashi Hiran, prezident Japonské Mendelovy společnosti v Japonsku.
 • Budování univerzitního informačního systému (UIS), zřízen vývojový tým na PEF.
 • Dokončeno výzkumné pracoviště – genová banka v Lednici (1997–1999).
 • Výstavba budovy pro ústav základů techniky a automobilové dopravy agronomické fakulty (budova J). Likvidace původní strojní haly a budovy (budova D).
 • Rekonstrukce hlavní budovy univerzity a reprezentativních rektorátních prostor (budova A).

 

 

 

2001/2002

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin.
 • Nově akreditovány studijní programy ve smyslu Boloňské deklarace. Zahájeno třístupňové vysokoškolské studium s tříletým bakalářským programem, navazujícím dvouletým magisterským a tříletým doktorským programem. Akreditováno 14 studijních programů s 25 studijními obory pro bakalářské studium. 23 studijních programů se 44 studijními programy pro magisterské studium a 17 studijních programů s 29 studijními obory pro doktorské studium.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě zaveden do výuky 1. ročníků evropský kreditní systém (ECTS).
 • Zapojení univerzity do kurikulárního projektu Venkovská turistika (Rural Tourism) v rámci programu SOCRATES-ERASMUS.
 • Prof. Ing. Karel Vinohradský, CSc., profesor MZLU pro obor ekonomiky zemědělství, jmenován čestným doktorem Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
 • Čestnými doktory MZLU slavnostně prohlášeni prof. Ing. Karel Svoboda, CSc., emeritní profesor Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., pracovník Slovenské akademie věd.
 • Zahájena výstavba objektu specializovaných výukových prostor dle návrhu autorského kolektivu Atelier Chlup (budova Q).
 • Zahájena rekonstrukce budovy lesnické a dřevařské fakulty (budova B).
 • Rekonstruovány koleje P. Bezruče v Lednici.
 • Výstavba nového včelína podle návrhu Ing. arch. Evžena Štreita (2001–2002).
 • Výstavba druhé části skleníků pro ústavy agronomické fakulty.

 

 

 

2002/2003

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin.
 • Vzrůstající zájem o studium na MZLU v prvních letech 21. století. Zapsáno celkem 6 762 posluchačů, rekordní počet studentů v historii univerzity. Studia ukončilo celkem 1 257 absolventů.
 • MZLU získala oprávnění udělovat jako přílohu k diplomu doklad o absolvované části studia, tzv. Diploma Supplement.
 • Na provozně ekonomické fakultě zahájena výuka na studijním programu hospodářská správa a politika ve studijním oboru veřejná správa.
 • Čestnými doktory MZLU slavnostně promováni prof. Dr. Russel L. Jones, profesor Ústavu biologie rostlin a mikrobiologie Kalifornské univerzity v Berkeley (USA) a bývalý guvernér České národní banky Ing. Josef Tošovský.
 • Založena Interní grantová agentura MZLU v Brně (IGA). Podáno prvních 152 návrhů projektů.
 • Zřízen Ústav informačních a komunikačních technologií MZLU v Brně sloučením ústavu výpočetní techniky, oddělení automatizace informační soustavy a vývojového týmu na provozně ekonomické fakultě.
 • Zřízen Institut celoživotního vzdělávání MZLU v Brně. Zahájen 1. ročník studia na Univerzitě 3. věku MZLU v Brně.
 • Elektronický univerzitní informační systém (UIS) uveden do provozu.
 • Práce vývojového týmu ústavu informatiky provozně ekonomické fakulty a ústavu informačních a komunikačních technologií na tvorbě systému e-learning.
 • Uskutečněna první videokonference z odborného semináře Brno – výzkumné centrum vědecké kinematografie.
 • MZLU členkou PEFC (celoevropský systém certifikace lesů).
 • Zahájeno budování univerzitního centra pro celoživotní vzdělávání na křtinském zámku.
 • Dokončen hospodářský objekt botanické zahrady a arboreta.
 • Zaveden objednávkový a výdejový systém KREDIT 7 v systému stravování. Propojen s bezhotovostními platbami z rozšířené nabídky stravovacích zařízení.
 • Lyžař Martin Koukal, posluchač manažersko-ekonomického oboru provozně ekonomické fakulty, získal zlatou medaili v běhu na 50 km na mistrovství světa ve Val di Fiemme.

 

 

 

2003/2004

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., dr.h.c., profesor fyziologie rostlin.
 • Univerzita zakládajícím členem Mendelova muzea genetiky se sídlem v Brně.
 • MZLU se přihlásila do sdružení zástupců zemědělských univerzit středoevropského regionu – Zelená laguna.
 • Na agronomické fakultě zahájena výuka bakalářského a navazujícího magisterského studia studijního oboru odpadové hospodářství.
 • Na zahradnické fakultě zahájena výuka v bakalářském studijním oboru vinohradnictví a vinařství studijního programu zahradnictví.
 • Agronomické fakultě udělena akreditace magisterského studijního programu biotechnologie odpadů se studijním oborem biotechnologie a management odpadů.
 • Zřízen Ústav jazykových a kulturních studií MZLU v Brně.
 • Stávajícímu rektorovi MZLU v Brně, prof. Ing. Stanislavu Procházkovi, DrSc., udělen čestný doktorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
 • Čestné doktoráty MZLU uděleny prof. Dr. Richardovi Timothy Huntovi, nositeli Nobelovy ceny 2001 za fyziologii a medicínu a prof. Dr. Zdeňku K. Filipovi, DrSc. ze Spolkového úřadu pro životní prostředí v Berlíně (SRN).
 • Realizace mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (EUREKA, EUPRO, COST, INGO, KONTAKT, AKTION).
 • Objekt specializovaných výukových prostor předán do užívání (budova Q).
 • Zahájena stavba Lesní školy Jezírko v areálu bývalé hájovny mezi Soběšicemi a Útěchovem. Společný projekt MZLU, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna a Domu ekologické výchovy Lipka.

 

 

 

2004/2005

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., dr. h. c., profesor fyziologie rostlin.
 • Univerzita podstoupila mezinárodní evaluaci provedenou Asociací evropských univerzit (European University Association).
 • Na všech studijních programech studovalo 7 285 studentů. Studium ukončilo 1503 posluchačů.
 • Od konce roku 2004 univerzita přijímala přihlášky ke studiu i elektronickou formou.
 • Pro výuku na zahradnické fakultě zakoupen objekt bývalého Středního odborného učiliště v Lednici na Moravě.
 • Institut celoživotního vzdělávání převzal z provozně ekonomické fakulty výuku doplňujícího pedagogického studia (Studium učitelství odborných předmětů a Studium učitelství odborného výcviku). Současně zahájil kurzy studijních oborů Finance a Veřejná správa.
 • Působení excelentních vědeckých pracovišť: Výzkumné centrum „Signální dráhy u rostlin“ na ústavu biologie rostlin, ústav ekologie lesa, ústav chemie a biochemie a nově zřízené výzkumné centrum pro studium obsahových látek ječmene a chmele.
 • K podpoře inovačního podnikání a komerčního využití výsledků výzkumu a vývoje se univerzita stala členem Jihomoravského inovačního centra.
 • Univerzita se spolupodílela na založení a provozování Krajského informačního střediska pro potřeby zemědělství a venkova k rozvíjení venkovského prostoru.
 • MZLU udělila čestný doktorát prof. Dr. Ing. Daliboru Povolnému, DrSc., emeritnímu profesorovi univerzity a významnému vědci v oborech entomologie, zoologie a ekologie“.
 • Titul doctor honoris causa obdržel Ing. Dr. Rer. Nat. Franz Fischler, dr. h. c., exministr zemědělství a lesnictví Rakouska a emeritní člen Evropské komise pro zemědělství, rozvoj venkova a rybolovu.
 • V prostorách univerzity postupně budován systém bezdrátového připojení počítačů (WiFi).
 • Školní lesní podnik Masarykův les vybudoval jako součást Lesnického Slavína v k. ú. Bílovice nad Svitavou pomník Bohuslava Polanského, emeritního profesora Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.
 • Spolek trubačů lesnické a dřevařské fakulty uspořádal 1. ročník Jarního vytrubování, koncert historické a moderní lovecké hudby.

 

 

 

2005/2006

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., dr. h. c., profesor fyziologie rostlin (do 31. 1. 2006).
 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin (od 1. 2. 2006).
 • Ukončen proces zavádění evropského kreditního systému (ECTS) na všechny studijní programy univerzity.
 • Lesnická a dřevařská fakulta otevřela bakalářské studium oboru Lesnictví v prostorách Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě a navazující magisterský studijní obor Procesy zpracování dřeva v Brně.
 • Provozně ekonomická fakulta zřídila na Městském úřadu v Kyjově detašované pracoviště pro praktické využití a aplikaci geografických informačních technologií v oblasti územní samosprávy.
 • Zahradnická fakulta zahájila bakalářské studium oboru Management zahradnických a krajinářských úprav a oboru Jakost rostlinných potravinových zdrojů. Dále otevřela doktorský studijní obor Horticultural Production.
 • Na Institutu celoživotního vzdělávání zřízen klub Univerzity třetího věku (U3V). Na lesnické a dřevařské fakultě budována technologická centra zaměřená na nové výrobní procesy, nanotechnologie a bezpečné materiály pro bydlení.
 • Na zahradnické fakultě vzniklo unikátní pracoviště pro studium posklizňové fyziologie a technologie dužnatých plodů a řezaných květin.
 • Provozně ekonomická fakulta získala statut akreditovaného testovacího střediska European Computer Driving Licence (ECDL ).
 • Udělen čestný doktorát prof. Ing. Ivanu Hričovskému, DrSc., emeritnímu řediteli Výzkumného stavu ovocných a okrasných dřevin v Bojnicích, prvnímu slovenskému profesoru zahradnictví Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře.
 • V křtinském arboretu započala výstavba umělého mokřadu a amfiteátru.
 • Školní zemědělský podnik Žabčice zahájil výstavbu nové stáje na dochov skotu.

 

 

 

2006/2007

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě zahájena výuka bakalářského studijního oboru Tvorba a výroba nábytku. Otevřeny magisterské studijní obory Výroba nábytku a Vývoj a tvorba nábytku. Akreditován doktorský studijní program Aplikovaná geoinformatika (bez studijního oboru).
 • Provozně ekonomická fakulta otevřela bakalářský studijní obor Business Economics and Management a obor Automatizace a řízení. Zahájena studia magisterských studijních oborů European Studies in Business and Economics, Business Economics nad Management a doktorského studijního oboru Business Economics and Management.
 • Institut celoživotního vzdělávání se stal vysokoškolským ústavem. Otevřel bakalářský studijní program Doplňující pedagogické studium se studijními obory Učitelství odborných předmětů a Učitelství odborného vyučování a odborného výcviku. Zahájil výuku Specializačního studia Rostlinolékařství a vzdělávacího programu Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
 • MZLU se stala členem konsorcia European Animal Management (EURAMA). Do programu Joint Degree se zapojila agronomická fakulta ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou.
 • Ústav nábytku, designu a bydlení lesnické a dřevařské fakulty získal členství v klastru českých nábytkářů.
 • Na ústavu jazykových a kulturních studií předána do provozu jazyková laboratoř (budova E).
 • Na Školním zemědělském podniku Žabčice založeny odbytové organizace OBIL, s.r.o. (odbyt obilovin a olejnin) a JATE, s.r.o. (odbyt vepřového a hovězího masa).
 • V plenéru botanické zahrady a arboreta zahájena tradice konání každoročních výstav studentů nábytkového inženýrství „Happening Land Art“.
 • Zahájen provoz akademické vinotéky a vinařského informačního centra (budova E).

 

 

 

2007/2008

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin.
 • Na univerzitě studovalo celkem 9 665 studentů a studium ukončilo 2 144 absolventů.
 • Založen International Student Club of Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno – Mezinárodní studentský klub na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Začleněn do evropské studentské organizace Erasmus Student Network.
 • Provozně ekonomická fakulta si jako první vysoká škola v republice ověřovala přijímací řízení formou eLearningových testů.
 • Otevřeno univerzitní bakalářské studium oboru Podnikání v agrobyznysu.
 • Na agronomické fakultě zahájeno magisterské navazující studium oboru Jakost a zdravotní nezávadnost potravin.
 • Lesnická a dřevařská fakulta nabídla integrální dvouletý magisterský program European Forestry.
 • V prostorách Vyšší odborné školy v Boskovicích zřízeno detašované pracoviště provozně ekonomické fakulty pro výuku bakalářských studijních oborů.
 • Na zahradnické fakultě akreditován doktorský studijní obor Horticulture Engineering.
 • Institut celoživotního vzdělávání zřídil poradenské centrum MZLU . V Kyjově a v Lednici na Moravě uvedl do provozu pobočky U3V.
 • Na ústavu informatiky povozně ekonomické fakulty zahájena činnost laboratoře virtuální reality.
 • Na univerzitě otevřena lokální CISCO Akademie (Local Cisco Networking Academy) a specializovaná laboratoř pro výuku v oblasti počítačových sítí.
 • Fakulty uspořádaly 1. ročník veletrhu pracovních příležitostí, kontraktační setkání studentů a jejich potenciálních zaměstnavatelů (JOBFAIR ).
 • Obnoveno vydávání původních monografií ve sborníku FOLIA UNIVER SITATI S AGRI CULTURAE ET SILVI CULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS.
 • MZLU se stala prostřednictvím lesnické a dřevařské fakulty koordinátorem České technologické platformy lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví.
 • V Lednici na Moravě otevřen rekonstruovaný pavilon a v něm umístěno i detašované pracoviště ústřední knihovny (budova D).
 • Na Masarykův les Křtiny zřízeno středisko zeleně a arboret.

 

 

 

2008/2009

 • Rektorem prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., profesor agrochemie a výživy rostlin.
 • O studium projevilo zájem 11 411 uchazečů. Zapsáno 10 681 studentů. Studium ukončilo 2 475 absolventů.
 • Zřízena fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií se dvěma bakalářskými studijními obory. Otevřela studijní obory Socioekonomický a enviromentální rozvoj regionu a obor Socioeconomics and Enviromental Development of Regions.
 • Na univerzitě zaveden jednotný vizuální styl (JVS).
 • Lesnická a dřevařská fakulta nabídla bakalářské studium Stavby na bázi dřeva. Otevřela doktorský studijní program Procesy tvorby nábytku.
 • Provozně ekonomická fakulta zahájila bakalářské studium oborů Cestovní ruch a Management cestovního ruchu. Otevřela doktorské studijní programy Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika.
 • Zahradnická fakulta zahájila výuku magisterského studijního oboru Řízení zahradnických technologií.
 • Institut celoživotního vzdělávání otevřel bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví a dvouleté studium v oborech Finance a Veřejná správa. Založil poradenské centrum pro studenty a zaměstnance. Otevřel pobočky U3V v Bruntále a Olomouci.
 • Založen Klub absolventů MZLU v Brně jako samostatné občanské sdružení.
 • Ústav informačních a komunikačních technologií se rozdělil na ústav pro informační systém a ústav pro provoz informačních technologií.
 • Zkušebna stavebně truhlářských výrobků se stala celoškolským pracovištěm vyčleněním z lesnické a dřevařské fakulty.
 • Univerzita se stala partnerem projektu CENTRO PE a participovala na letní škole Centrope Summer Academy (CEAP).
 • Udělen čestný doktorát prof. Ing. Mikuláši Látečkovi, Ph.D., profesoru krajinného inženýrství a rektoru Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře.
 • Zahájeno vydávání bulletinu Beskydy (The Beskids Bulletin). Navázal na Zpravodaj Beskydy vydávaný v letech 1988–2007.
 • Ústav aplikované a krajinné ekologie agronomické fakulty začal vydávat mezinárodní on-line vědecký časopis EUROPEAN COUNTRYSIDE.
 • MZLU se zapojila do akce „Věda v ulicích“ s cílem přiblížit veřejnosti vlastní vědní obory.
 • Na školních statcích ve Křtinách a v Žabčicích vybudována víceúčelová demonstrační centra pro praktickou výuku i bádání.
 • Dokončena rekonstrukce Rybničního zámečku, původního sídla biologické stanice v Lednici na Moravě.

 

 

 

předchozí   následující

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU