Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

1989/1990

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin.
 • Oslavy 70. výročí školy.
 • Příprava pedagogické dokumentace pro pětileté studium a podkladů pro novelu vysokoškolského zákona.
 • Listopadové události. Vznik stávkového výboru studentů, postupné vytváření akademického Občanského fóra VŠZ. Z nich vytvořeny dvě komory (studentská a zaměstnanecká) akademických rad fakult a akademické rady školy.
 • Rekonstrukce vedení školy, fakult, kateder, vědeckých rad fakult a školy, kolegia rektora a kolegií děkanů a jejich komisí. Zástupci akademických rad delegováni do poradních orgánů rektora a děkanů.
 • Personální změny ve všech funkcích a na všech pracovištích provedeny po vyjádření důvěry stávkového výboru studentů a akademického Občanského fóra. Z vedení školy odvoláni čtyři prorektoři (66,7 %). Na fakultách odvolán jeden děkan a šestnáct proděkanů (73,9 %). Funkční období akademických funkcionářů stanoveno do 31. 1. 1990.
 • Vědecká rada vydala veřejné prohlášení v denním tisku. Obnova akademických svobod a nezávislosti školy, restaurace demokratických principů, rehabilitace všech diskriminovaných pracovníků. Odvoláno 14 členů vědecké rady školy (66,7 %).
 • Reorganizace fakult. Odvoláno 25 vedoucích kateder (55,6 %) a 12 vedoucích rektorátních, celoškolských pracovišť a rektorátních kateder (63,2 %). Odvolán jeden ředitel školního statku.
 • Zrušena výuka marxismu-leninismu a zastavena činnost ÚML VŠZ.
 • Rozpuštěn kádrový útvar. Kádrové materiály zapečetěny. Zákaz činnosti politických stran na VŠZ. KSČ a SSM ukončily činnost.
 • Zastavena vojenská příprava posluchačů a zrušena vojenská katedra.
 • Vytvořeny celoškolská a fakultní rehabilitační komise.
 • Výuka zahájena od 1. 1. 1990. Přípravy nové koncepce školy, nových učebních plánů, depolitizace výuky, obnova akademické samosprávy na VŠZ. Oznámeno úsilí o změnu názvu školy na Vysoká škola zemědělská J. G. Mendela v Brně.
 • Zahájena výstavba menzy v areálu zahradnické fakulty v Lednici (1990--1993).
 • Zahájeno budování skleníků a laboratoří agronomické fakulty (1990--1993).
 • Stávkovým výborem studentů převzat časopis CŠV SSM VŠZ Bios. V roce 1990 vydávala studentská komora akademické rady VŠZ nepravidelně zpravodaj MIMO (mimořádně inteligentní metodický občasník).

 

 

 

1990/1991

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin (do 31. 1. 1991).
 • Rektorem zvolen prof. Ing. RTDr. RNDr. Boris Hruška, DrSc., profesor pedologie a geologie (od 1. 2. 1991).
 • Přípravy transformačního projektu školy, změny počtu, struktury a obsahu studijních programů.
 • Katedry na fakultách přejmenovány na ústavy.
 • Přechod ze čtyřletého inženýrského studia na pětileté. V řádném studiu se vyučovalo v devíti studijních oborech, šesti specializacích a dvou typech mezioborového studia. Postupné ukončení specializovaných a mezioborových studií.
 • Na lesnické fakultě otevřen studijní obor dřevařského inženýrství. Do 1. ročníku zapsáno prvních 43 studentů.
 • Na agronomické fakultě zřízen studijní obor ekotechnika se sídlem ve Frýdku-Místku. Garancí pedagogické a organizační činnosti pověřen Ústav ekologie průmyslové krajiny ČSAV v Ostravě. V roce 1991 obor převeden na Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě.
 • Zapojení VŠZ do akademické počítačové sítě brněnských vysokých škol BITNET na Masarykově univerzitě a jejím prostřednictvím na evropskou síť EARN (European Academic nad Research Network).
 • Vycházel studentský občasník LISTÍ, kalamitní zpravodaj pro každého.
 • Miss Československa pro rok 1991 se stala studentka VŠZ Michaela Maláčová.

 

 

 

1991/1992

 • Rektorem prof. Ing. RTDr. RNDr. Boris Hruška, DrSc., profesor pedologie a geologie.
 • Novelizovaná koncepce rozvoje VŠZ realizována v režimu útlumového programu, výrazná restrikce finančních prostředků školy (1991--1993).
 • Schváleny statuty fakult.
 • Dokončena rehabilitační řízení. O rehabilitaci požádalo 186 současných či bývalých zaměstnanců školy a 123 bývalých studentů. Z přijatých 309 žádostí o rehabilitaci bylo 269 vyřízeno kladně (87 %), 38 zamítnuto a dvě nevyřízeny.
 • Pro akademické funkcionáře a vedoucí pracovišť zavedena povinnost předkládat lustrační osvědčení.
 • Akreditováno třináct studijních oborů pětiletého inženýrského studia a jeden obor bakalářského studia. Dobíhalo šest specializací a tři mezioborová studia. Pokles počtu posluchačů se dále prohluboval.
 • Na agronomické fakultě zřízen inženýrský studijní obor všeobecné zemědělství. Otevřeno bakalářské studium oboru využití a ochrana půdního fondu, od roku 1994 s názvem obor pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu.
 • Na zahradnické fakultě zaveden inženýrský studijní obor posklizňová technologie. Od roku 1993 s názvem obor zpracování zahradnických produktů.
 • Na provozně ekonomické fakultě otevřeno inženýrské studium manažersko-ekonomického oboru a oboru ekonomická informatika.
 • Zahájeno doktorské studium. Akreditováno 16 oborů postgraduálního studia. Vědecká výchova formou interních a externích aspirantur ukončena v červnu 1992.
 • Udělen čestný doktorát prof. Dr. Ing. Bohumilovi Doležalovi, DrSc., dr. h. c., emeritnímu profesoru hospodářské úpravy lesa VŠZ v Brně.
 • Po rekonstrukci otevřena studovna a čítárna ústřední knihovny VŠZ, která se stala základem informačního centra. Studovna s 80 místy byla ještě bez počítačů.
 • Aktualizace počítačového vybavení VŠZ. Nahrazování počítačů kategorie "no name" a tzv. osmibitové techniky moderními osobními počítači. Na škole cekem 137 osobních počítačů a deset počítačových učeben.
 • Vydáván studentský časopis MIMOLISTÍ, studentský občasník (1992--2000).
 • Založen svaz studentů lesnické fakulty. Přijal název Spolek posluchačů Lesnické fakulty VŠZ v Brně, od roku 1993 Spolek posluchačů Lesnické a dřevařské fakulty VŠZ v Brně. Ostatní fakulty akademické spolky neobnovily.
 • V návaznosti na budování dřevařského odboru na VŠZ převedeny -- část Výzkumného ústavu nábytkářského v Brně, resortní zkušebna nábytku v Brně-Komíně, Štátny výskumný ústav drevársky -- pracoviště Zlín, Státní zkušebna stavebně truhlářských výrobků č. 209 ve Zlíně a budova a část zařízení výpočetní stanice Státních lesů České republiky v Brně na Lesnické ulici. Zahájena rekonstrukce této budovy pro dřevařský obor, dokončena v roce 1996.
 • Předání objektů kolejí v Brně restituentům (ul. Hlinky, Slovákova).
 • Dokončena přístavba zahradnické fakulty v Lednici.
 • Na školním lesním podniku založeno arboretum Habrůvka.
 • Založena Nadace profesora Povolného pro výzkumnou činnost v oblasti ekologie. Prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc., nositel Ceny města Brna za celoživotní dílo v oblasti entomologie, věnoval nadaci finanční prostředky spojené s touto cenou.
 • Ustaven jezdecký oddíl pro zájmovou činnost studentů na školním zemědělském podniku v Žabčicích.

 

 

 

1992/1993

 • Rektorem prof. Ing. RTDr. RNDr. Boris Hruška, DrSc., profesor pedologie a geologie.
 • Lesnická fakulta byla přejmenována na Lesnickou a dřevařskou fakultu VŠZ v Brně se dvěma studijními obory -- lesní inženýrství a dřevařské inženýrství. Návrh na zřízení dřevařské fakulty nerealizován.
 • Alternativní návrhy na změnu názvu školy (Mendelova univerzita Brno).
 • Přijat transformační projekt VŠZ a fakult na období 1993--1995. Novelizace a aktualizace koncepce rozvoje VŠZ.
 • Přijata Finanční ekonomická strategie VŠZ pro roky 1993--1995 k transformaci finančního systému školy.
 • Restrikce finančních a mzdových prostředků školy, snižování počtu neučitelských pracovníků, likvidace dislokační roztříštěnosti školy.
 • V jihlavském oddělení agronomické fakulty zahájilo studium 40 posluchačů inženýrského studijního oboru agroekologie. Po zrušení jihlavského oddělení v roce 1994 obor převeden do Brna.
 • Na agronomické fakultě zřízen inženýrský studijní obor zpracování zemědělských produktů. Do 1. ročníku přijato prvních dvacet studentů. Na něj navázal v roce 1994 obor potravinářství.
 • Transformace mechanizačního oboru na provozně ekonomické fakultě. Obor mechanizace zemědělství přetvořen na inženýrské studium oboru provoz techniky.
 • Zahájen program CEP (Civic Education Project). Výuka v anglickém jazyce na manažersko-ekonomickém oboru provozně ekonomické fakulty ve spolupráci se Středoevropskou univerzitou.
 • Dopad transformace hospodářství na studenty. Protest posluchačů VŠZ proti neúměrnému zvyšování kolejného. Ceny kolejného vzrostly o 580 % a stravné v menzách o 260 %.
 • Restrukturalizace vědecko-výzkumné činnosti. Převaha institucionálního výzkumu (186 výzkumných úkolů) nad grantovým systémem (72 výzkumných úkolů).
 • Udělen čestný doktorát prof. Dr. Ing. Vladimíru Kyzlinkovi, DrSc., emeritnímu profesorovi ovocnické a zelinářské technologie VŠZ v Brně a profesorovi Vysoké školy chemicko- technologické v Praze.
 • Udělen čestný doktorát prof. Dr. Ing. Jaromíru Scholzovi, profesorovi sadovnictví a květinářství a emeritnímu rektorovi VŠZ v Brně.
 • Reorganizace ústavu vědecko-technických informací, budování integrovaného databázového knihovnicko-dokumentačního informačního systému.
 • Rozvoj využití výpočetní techniky na VŠZ. Instalováno 300 počítačů (100 v počítačových učebnách a 200 na pracovištích).
 • VŠZ připojila svoji lokální počítačovou síť (LAN) do mezinárodní počítačové sítě INTERNET s uzlem na Masarykově univerzitě v Brně.
 • Tělovýchovná jednota Slavia VŠZ v Brně reorganizována na Vysokoškolský sportovní klub VŠZ v Brně.
 • Do tělesné výchovy a sportu v rámci ústavu tělesné výchovy zapojeno 1 754 studentů (54 %). Nejvíce preferováno plavání (32 %), nejméně košíková (1,8 %).
 • Zahájeno vydávání celoškolského časopisu Zpravodaj Vysoké školy zemědělské v Brně, od roku 1995 s názvem Zpravodaj Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od roku 2000 nevydáván.
 • Vyklizení areálu školy v Podivíně.

 

 

 

1993/1994

 • Rektorem prof. Ing. RTDr. RNDr. Boris Hruška, DrSc., profesor pedologie a geologie (do 31. 1. 1994).
 • Rektorem zvolen prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky (od 1. 2. 1994).
 • VŠZ přijata za člena Konference rektorů evropských univerzit (CRE).
 • Přechod VŠZ do systému příspěvkové organizace. Pokračuje transformace finančního a hospodářského systému školy, snižování počtu pracovníků, příprava první evaluace.
 • Obsazování míst pedagogických a vědeckých pracovníků konkurzy. Změna jejich pracovních poměrů na dobu určitou. Konkurzní řízení se vztahovalo na 298 zaměstnanců. Ukončeno v červenci 1994.
 • Zahájena první etapa transformace školních statků. Pronájmy a privatizace součástí statků. Zřízeny správní sbory.
 • Restrukturalizace ústavu výpočetní techniky, systematické budování počítačových sítí.
 • Zahájena transformace a inovace studijních programů, důraz na specializační a bakalářská studia.
 • Zřízeno školicí a poradenské centrum na provozně ekonomické fakultě k organizaci kurzů celoživotního vzdělávání. Na ostatních fakultách konány jednotlivé specializační kurzy a semináře.
 • Na agronomické fakultě otevřeno bakalářské studium oborů -- pozemkové úpravy, ochrana a využití půdního fondu, všeobecné zemědělství, provoz techniky.
 • Na zahradnické fakultě zahájeno bakalářské studium oboru zahradnictví.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě zřízeno bakalářské studium hospodářská a správní činnost v lesním hospodářství.
 • Na provozně ekonomické fakultě zřízeno bakalářské studium oboru ekonomická informatika.
 • Styky se zahraničními vysokými školami. Zapojení školy do programu EU-TEMPUS. Bilaterální smlouvy o přímé vědecké spolupráci s jednotlivými vysokými školami (AKTION).
 • Udělen čestný doktorát Dr. Ing. Františku Gregorovi, významnému entomologovi a ilustrátorovi a prof. Dr. Ing. Antonínu Pfeferovi, DrSc., emeritnímu profesorovi ochrany lesa a lesnické zoologie ČVUT v Praze.
 • Skleníky a laboratoře agronomické fakulty předány do užívání (pavilon F).
 • Dokončena výstavby menzy v Lednici.
 • V návaznosti na 1. ročník veletrhu GAUDEAMUS uspořádán Den otevřených dveří pro zájemce o studium na VŠZ.

 

 

 

1994/1995

 • Rektorem prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky.
 • Oslavy 75. výročí založení VŠZ v Brně.
 • VŠZ přistoupila k Chartě evropských univerzit pro udržitelný rozvoj, iniciované Asociací evropských univerzit (dříve CRE) ve spolupráci s WHO a UNESCO.
 • Vysoká škola zemědělská v Brně přejmenována v roce 1995 na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně (MZLU v Brně).
 • Přihlásila se k odkazu J. G. Mendela, zakladatele genetiky, který vědecky pracoval také v meteorologii, včelařství, zahradnictví, ovocnářství a šlechtitelství. Jako prelát augustiniánského kláštera byl rovněž veřejným činitelem v Zemském sněmu moravském a ředitelem Hypoteční a zemědělské banky moravské v Brně.
 • Zrušeno detašované pracoviště školy, tzv. jihlavské oddělení.
 • Zahájena druhá etapa transformace školních statků, restrukturalizace programu jejich hospodářské činnosti.
 • Na agronomické fakultě zřízen inženýrský studijní obor potravinářství, od roku 1995s názvem technologie potravin.
 • Na zahradnické fakultě zřízen inženýrský studijní obor zpracování zahradnických produktů.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě otevřen bakalářský studijní obor hospodářská a správní činnost v lesním hospodářství.
 • Obor provoz techniky převeden z provozně ekonomické fakulty na agronomickou fakultu. Od roku 1996 s názvem provoz techniky a automobilová doprava.
 • Na provozně ekonomické fakultě zřízeno bakalářské studium v oboru manažersko- ekonomickém.
 • Zahájeno vydávání vědeckého sborníku Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensiss celouniverzitní působností. Fakultní sborníky zrušeny.
 • Zřízen Archiv MZLU v Brně jako podnikový archiv s celouniverzitní působností.
 • Zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně pověřena jako autorizovaná osoba 209 pro autorizaci a certifikaci výrobků ze dřeva.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě zřízena Nadace prof. Augustina Bayera. Její zásluhou vybudována v křtinském arboretu naučná stezka Domácí dřeviny.
 • Na agronomické fakultě zřízena Nadace prof. Václava Michla.
 • Zhotoveny znak, medaile a busty J. G. Mendela podle návrhu akademického sochaře A. V. Kovaniče.

 

 

 

1995/1996

 • Rektorem prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky.
 • Druhá novelizace koncepce rozvoje MZLU na roky 1996--1998. Projekt evaluace na MZLU.
 • Restrukturalizace vědecko-pedagogického sboru.
 • Na agronomické fakultě otevřeno inženýrské studium oboru odpadové hospodářství.
 • Na agronomické fakultě zahájeno bakalářské studium oboru provoz techniky -- bezpečnost práce technických systémů.
 • Účast MZLU na založení zájmového sdružení CESNET (Czech Education and Scientific Network) k provozování a rozvoji počítačové akademické sítě.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě otevřen první ročník postgraduálního distančního studia geografických informačních systémů (UNIGIS). Přijato prvních dvacet posluchačů z České republiky, Slovenska a Německa.
 • Na agronomické fakultě zřízena laboratoř molekulární embryologie (společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR a MZLU). Od roku 2000 je laboratoř součástí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Spolupracují na projektech z oblasti vývojové biologie.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě uvedena do provozu biometrická laboratoř.
 • Čestnými doktory slavnostně promováni prof. Dr. Alexandr Paunović, profesor Univerzity S. Markoviče v Kragujevaci (Srbsko) a prof. Dr. Wilhelm Opitz von Boberfeld, profesor Univerzity v Giessenu (SRN).
 • Databázové zpracování evidence sbírek rostlin v botanické zahradě a arboretu.
 • Novostavba stravovacího centra v areálu univerzity předána k užívání (budova O).
 • Dokončen pavilon pro ústavy dřevařského oboru lesnické a dřevařské fakulty (budova T).
 • Zrušeno středisko přístrojové techniky.

 

 

 

1996/1997

 • Rektorem prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky.
 • Zpřesnění druhé novelizace koncepce rozvoje MZLU.
 • Restrikce státního rozpočtu, úsporná opatření, resystemizace, snižování zaměstnanosti na MZLU.
 • Zřizování pracovních skupin k řešení problémů strukturálních změn školních statků, majetkové vypořádávání restitučních nároků.
 • Na provozně ekonomické fakultě otevřeno inženýrské a bakalářské studium oboru finance.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě otevřen inženýrský studijní obor krajinné inženýrství.
 • Přechod MZLU na institucionální financování výzkumu a vývoje podle výzkumných záměrů pracovišť. Schváleno prvních šest výzkumných záměrů.
 • Přistoupení MZLU do programu zahraničních styků SOCRATES-ERASMUS. Uzavřeny kontrakty na studentské granty a ostatní aktivity, učitelské a studentské mobility, zavádění evropského kreditního systému (ECTS). Zapojení fakult do dalších mezinárodních programů LEONARDO DA VINCI, BARRANDE, bilaterálních (AKTION) a regionálních (MBPECO).
 • Prof. Dr. Hartmut Lichtenthaler, profesor Botanického institutu v Karlsruhe (SRN) čestným doktorem MZLU.
 • Ustaveno regionální centrum IDRISI (IDRISI Resource Center) pro zpracování prostorových dat na ústavu geodézie a fotogrammetrie lesnické a dřevařské fakulty.
 • Budování čtyř výzkumných pracovišť v rámci projektu MŠMT ČR Posílení výzkumu na vysokých školách.
 • Zahájeno vydávání sborníků ze seminářů posluchačů doktorského studia s názvem MendelNET.
 • Rekonstrukce budovy E (1997--1998) provozně ekonomické fakulty v Brně na Zemědělské č. 5, postavené v roce 1933.
 • Pro zahradnické studie na zahradnické fakultě zřízena Nadace Humanitas hortorum.

 

 

 

1997/1998

 • Rektorem prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky.
 • Úsporná opatření vůči vysokých školám, dvojí krácení rozpočtu univerzity.
 • Na provozně ekonomické fakultě zaveden v rámci programu SOCRATES-ERASMUS evropský kreditní systému (ECTS).
 • Uzavřena smlouva mezi ministerstvem zemědělství a MZLU o odborné výchově a profesní přípravě špičkových odborníků a systematickém vzdělávání zaměstnanců státní správy v souvislosti se vstupem do EU.
 • Budování fakultního informačního systému (FIS) na provozně ekonomické fakultě (1998--2001).
 • Na agronomické fakultě otevřen magisterský studijní obor odpadové hospodářství.
 • Na lesnické a dřevařské fakultě otevřen bakalářský studijní obor hospodářsko-správní činnost v dřevozpracujícím průmyslu.
 • Na provozně ekonomické fakultě registrovány bakalářské studijní obory ekonomika zemědělství a potravinářství a management obchodní činnosti.
 • Zavedeny postdoktorandské granty, z nichž financováno prvních 12 projektů.
 • Otevřen pavilon oboru technologie potravin agronomické fakulty v areálu univerzity v Černých Polích (budova N).
 • Otevřena druhá část informačního centra se 150 místy a 30 počítači. Upraveny přilehlé suterénní prostory. Automatizace výpůjční služby použitím čárového kódu EARN.
 • Dokončena rekonstrukce botanické zahrady a arboreta. Do provozu uvedena správní budova a skleník (postavena podle projektu ing. arch. Evžena Štreita). Vybudována modelová zahrada pro tělesně postižené.
 • Likvidace škod na školním zemědělském podniku v Žabčicích v důsledku krupobití a povodní. Celkové škody odhadnuty na 25 milionů Kč, z toho záplavové ztráty na 9,8 milionů Kč.

 

 

 

1998/1999

 • Rektorem prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc., profesor speciální zootechniky.
 • Nový zákon o vysokých školách. Stanovil povinnost zveřejňovat výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření.
 • Zřízena Správní rada MZLU v Brně.
 • Vypracován Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti MZLU v Brně a jednotlivých fakult na období pro léta 1999--2005.
 • Akreditováno 30 oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MZLU.
 • Akreditováno 8 studijních programů se 13 studijními obory pro bakalářské studium, 13 studijních programů s 18 studijními obory pro magisterské studium a 15 studijních programů s 24 studijními obory pro doktorské studium.
 • K evidenčním, statistickým a rozpočtovým účelům zavedena v elektronické podobě matrika studentů.
 • V rámci projektu mezinárodního programu TEMPUS provedena první evaluace fakult.
 • Majetková transformace školních statků. Převod pozemků a ostatních majetku do vlastnictví univerzity.
 • Na provozně ekonomické fakultě registrována jednoroční mezioborová specializace evropská studia v podnikání a ekonomice v rámci magisterského studijního oboru manažersko-ekonomického s převahou výuky v angličtině.
 • Na zahradnické fakultě zaveden evropský kreditní systém do výuky 1. ročníků (ECTS).
 • Převedení druhých ročníků magisterského studia zahradnické fakulty z Lednice do Brna.
 • Ubytování v kolejích MZLU umožněno 74 % žadatelům v Brně a 100 % žadatelům v Lednici. Necelých 70 % studentů se stravovalo v menze.
 • Přechod od všeobecného institucionálního financování vědy a výzkumu na institucionální financování podle výzkumných záměrů pracovišť. Pokračuje řešení prvních šesti výzkumných záměrů.
 • Na ústavu pěstování a šlechtění rostlin agronomické fakulty zřízena laboratoř molekulární genetiky z daru Humboltovy nadace v Bonnu.
 • V areálu univerzity uvedeny do provozu pavilon zemědělské techniky (budova P) a pavilon dřevařské technologie (budova R), postavené podle návrhu Ing. arch. Evžena Štreita a Ing. arch. Víta Vencoura.
 • Rekonstrukce chemicko-technologického pavilonu, sídla agronomické fakulty (budova C).
 • Při příležitosti 40. výročí vzniku provozně ekonomické fakulty pořízeny nové fakultní insignie a taláry. Návrh a realizace je dílem akademického sochaře Josefa Úprky (1997--1999), řetěz zhotovil podle jeho návrhu mistr Pavel Strakoš, Pasířství Opava, medaile na řetězu byly raženy v Bižuterii Jablonec.
 • Vysokoškolský sportovní klub MZLU hlavním pořadatelem Akademického mistrovství ČR v alpských disciplínách a Evropského poháru FIS-UNI ve Špindlerově mlýně.
 • Botanická zahrada a arboretum uspořádala velmi úspěšnou výstavu orchidejí a živých tropických motýlů.

 

 

předchozí   následující

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU