Letopisy MENDELU v Brně

 

1919-1928 1929-1938 1939-1948 1949-1958 1959-1968 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008 2009-2014

 

1979/1980

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, CSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Dokončena přestavba studia. Přechod na čtyřleté studium na všech studijních oborech VŠZ podle nových učebních plánů. Dobíhala výuka dle učebních plánů schválených v roce 1975.
 • Zapsáno nejvíce posluchačů za celá 70. léta. Celkem studovalo na VŠZ 5 045 studentů, z nichž bylo 3 808 řádných posluchačů.
 • Zhoršující se situace na brněnských vysokoškolských kolejích. VŠZ zprostředkovala posluchačům různá ubytovací provizoria prostřednictvím Čedoku.
 • Mimořádné prázdninové volno na vysokých školách pro nepříznivou energetickou situaci.
 • Návrh nařízení vlády na rozdělení agronomické fakulty na agronomickou fakultu v Brně a zahradnickou fakultu v Lednici nerealizován.
 • Vytvořen celoškolský výbor ROH VŠZ. Koordinoval práci nově zřízených závodních výborů.
 • Zahájeny periodické atestace vědeckých a vědecko-technických pracovníků. Atestační komise hodnotily politickou angažovanost a odbornou úroveň celkem 48 vědecko-výzkumných pracovníků.
 • Modernizace účelových zařízení na školních statcích. Budována střediska zootechnického oboru v Lednici, mechanizačního střediska v Žabčicích a výukového areálu lesnické fakulty v Útěchově.
 • Budování střediska technických služeb v areálu VŠZ. Objekt na ulici Zemědělská 3a sídlem vedení technického odboru -- budova L (1979--1983).
 • Uzavřený systém výukové televize uveden do provozu.
 • Modernizace výukového procesu pokračuje rekonstrukcemi výukových prostor, vybavováním didaktickou technikou. Dokončena laboratoř spalovacích motorů.
 • Koleje P. Bezruče v Lednici uvedeny do provozu.
 • Dokončeno vybudování biometeorologické observatoře v botanické zahradě a arboretu.
 • Dokončena další rekonstrukce Auditoria maxima.
 • Rozvoj vysokoškolských souborů na VŠZ. Národopisný soubor Javorina, dechová hudba, hudební skupina Farmáři, soubor Kantabile v Lednici, divadelní soubor PROPADLO.

 

 

 

1980/1981

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, CSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Nový zákon o vysokých školách. Posílena pravomoc jmenovaných akademických funkcionářů. Snížen význam vědeckých rad na poradní a iniciativní orgány rektora a děkanů.
 • Nové studijní předpisy směřovaly k upevnění studijní kázně.
 • Snížena ubytovací kapacita kolejí pro VŠZ. Pro 3 972 řádných posluchačů k dispozici pouze
 • 1 149 lůžek. Ubytovací dekret ukládal povinnost odpracovat jednu pracovní směnu ve prospěch kolejí a menz.
 • Zahájena výstavba bloku D kolejí J. A. Komenského na Kohoutově ulici v Brně. Brigádnická výpomoc studentů VŠZ na výstavbě pro nedostatek pracovních sil (1980--1985).
 • Zahájen provoz mikrofišové linky na ústavu vědeckých informací. Služby zajišťovány mikrofišovým diferencovaným mikrografickým systémem Zeiss/Meopta.
 • Dokončena výstavba nového pavilonu v Brně-Pisárkách. První část poslucháren a cvičeben uvedena do provozu.
 • Na fakultách budovány další specializované učebny vybavené nejnovější didaktickou technikou.
 • Malé číslicové počítače Cellatron na katedrách vyřazeny z používání. Koncentrace práce s výpočetní technikou na počítači EC 1033.

 

 

 

19681/1982

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, DrSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • NA VŠZ největší počet posluchačů za 80. léta. Zapsáno celkem 5 308 studentů, z nichž 4 038 studovalo v řádném studiu a 1 209 v dálkovém studiu.
 • Na provozně ekonomické fakultě promovali poslední absolventi čtyřletého studia současně s prvními absolventy pětiletého studia.
 • Celkově zmodernizováno a vybaveno didaktickou technikou a vědeckými přístroji 133 poslucháren a cvičeben.
 • Předání administrativní budovy zahradnických oborů agronomické fakulty v Lednici do užívání.
 • Výstavba a renovace stálých účelových zařízení školních statků (kravín, odchovna drůbeže v Žabčicích).

 

 

 

1982/1983

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, DrSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Vydán organizační řád VŠZ.
 • Podán návrh na změnu názvu školy na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně.
 • Na agronomické fakultě promovali poslední absolventi pětiletého studia současně s absolventy čtyřletého studia.
 • Zahájena činnost celoškolské a fakultních rozmísťovacích komisí. Přibližně 15 % absolventů agronomické a provozně ekonomické fakulty a 4 % lesních inženýrů nepodepsalo nástupní smlouvy.
 • Ustavena funkce hlavního kontrolora na VŠZ.
 • Provedeno periodické komplexní hodnocení pracovníků. Kádrové dotazníky doplňovány každých pět let, životopisy každé dva roky.
 • Vysoká fluktuace na VŠZ, zejména neučitelských pracovníků. Ustaveny protifluktuační komise.
 • Konzultační střediska v Českých Budějovicích a Kostelci nad Černými lesy pro dálkově studující lesnickou fakultu ukončila činnost. Střediska zůstala v Brně a ve Křtinách.
 • Získán stavební dvůr olomouckých dopravních staveb v Podivíně pro postgraduální studium a ubytovací účely. V roce 1994 demolován.
 • Do užívání předána účelová pracoviště v Útěchově a prodejna květin na Poddoší.
 • Využívání výpočetní techniky při výuce a vzdělávání, pro vědu a výzkum. Postupně zavedeny automatizované systémy řízení (personální a studijní agendy, evidence majetku, platy a mzdy).
 • Oddíl orientačního běhu TJ Slavia VŠZ získal prvenství na akademickém mistrovství světa. TJ Slavia VŠZ měla 525 členů v sedmi sportovních oddílech a ve dvou odborech základní a rekreační tělesné výchovy a turistiky.
 • Aktivizace činnosti studentských klubů. Student na Komenského koleji, Mládí na Tauferových kolejích, Jenáš v Lednici, klubovna Hrad v Jihlavě.
 • Zřízeny skupiny Českého červeného kříže na VŠZ.

 

 

 

1983/1984

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, DrSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Zřízena komise mladých pracovníků v návaznosti na sekci mladých pracovníků výzkumné a vývojové základny při ČSAZ a ÚV SSM.
 • Do provozu uvedena první část rekonstruovaného střediska pro postgraduální studium v Židlochovicích. V roce 1991 budovy předány zpět židlochovické obci.
 • Dokončena druhá část poslucháren a cvičeben v areálu VŠZ v Brně-Pisárkách.
 • Středisko technických služeb v areálu VŠZ předáno do užívání.
 • Zahájeno budování chemických laboratoří v Brně a v Lednici.
 • Další budování sbírek a expozic, rozvoj osvětové činnosti botanické zahrady a arboreta.
 • Účast deseti posluchačů školy na štafetovém běhu do Milína pod názvem Dejte šanci míru.

 

 

 

1984/1985

 • Rektorem prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, DrSc., profesor mechanizace zemědělské výroby.
 • Zpracované návrhy na zřízení nových fakult (fakulta zahradnická, mechanizační, zootechnická) a oborů (dřevařský obor v Jihlavě) ministerstvem školství nepřijaty.
 • Úpravy učebních programů zaměřených na automatizaci, mechanizaci, racionalizaci a ekologizaci zemědělských a lesnických výrob.
 • Dokončen blok D v kolejích J. A. Komenského na Kohoutově ulici.
 • Pedagogicko-výzkumné pracoviště školního statku Žabčice uvedeno do provozu.
 • Zahájena výstavba výukového a rekreačního střediska VŠZve Svojanově (1984--1988).
 • Zahájena přístavba lednické části děkanátu agronomické fakulty. Převzetí chemické laboratoře AGROLAB do péče zahradnických oborů.
 • Do provozu uvedena první terminálová učebna.
 • Vzrůst zahraničních služebních i soukromých cest. Do nesocialistického zahraničí vycestovalo 207 zaměstnanců školy (28,2 % učitelů, 61,8 % neučitelských zaměstnanců).
 • Zahájen nácvik vysokoškolské skladby na Československou spartakiádu.
 • Oddělení nukleárních metod na agronomické fakultě se stalo sídlem sekretariátuESNA (The European Society of New Methods in Agricultural Research).

 

 

 

1985/1986

 • Rektorem jmenován akademik prof. Ing. Vlastimil Baruš, DrSc., profesor zoologie.
 • Zřízena Zahradnická fakulta VŠZ v Brně se sídlem v Lednici se dvěma obory -- zahradnictví a sadovnictví-krajinářství. Vydělení zahradnických oborů z agronomické fakulty.
 • Na zootechnickém oboru agronomické fakulty zahájena výuka specializačního studia plemenářství. První absolventi v roce 1988, poslední v roce 1990.
 • Zlepšení situace v ubytování studentů. V deseti ubytovacích zařízeních k dispozici 3 149 lůžek pro 3 293 posluchačů zapsaných v řádném studiu. Vyčleněny kolejní kapacity pro ubytování manželských párů bez dětí.
 • Od letního semestru 1985/1986 výuková hodina zkrácena z 50 minut na 45 minut.
 • Provedeno periodické komplexní hodnocení zaměstnanců, včetně plnění individuálních plánů odborného rozvoje (IPOR).
 • Vypracován komplexní program elektronizace VŠZ. Další rozvoj počítačového a programového vybavení školy a školních statků.
 • Zelené investice na školních statcích, revitalizace a rekonstrukce nevyhovujících a přestárlých sadů, vinic a orných ploch.
 • Zájmová činnost vysokoškoláků soustředěna v osmi kolektivech: národopisný soubor Javorina, DOM (dechový orchestr mladých), Skepse, A+ C, Hiat, Kobylky, recitační kroužek, Divadélko za paravánem v Lednici.
 • Zavedeno vydávání Informačního bulletinu CŠV SSM Bios.
 • Zahájen provoz ambulancí praktických lékařů na kolejích a zubního ambulatoria.
 • Reaktivace základní organizace Svazarmu (střelecké oddíly, automotoklub).

 

 

 

1986/1987

 • Rektorem jmenován prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin.
 • Na lesnické fakultě zahájeno mezioborové studium mechanizace lesního hospodářství. Výuku zajišťovaly lesnická fakulta a mechanizační obor provozně ekonomické fakulty. Poslední absolventi v roce 1991.
 • Výběr talentovaných studentů pro studium podle individuálních studijních plánů. Úpravy učebních plánů 3. ročníků.
 • Na zahradnické fakultě otevřen přípravný (tzv. nultý) ročník pro 22 uchazečů.
 • Zahájena výuka v nových konzultačních střediscích -- v Plzni pro dálkové studium lesnické fakulty a ve Staré Rudné pro dálkové studium provozně ekonomické fakulty.
 • Hodnocení nomenklaturních kádrů, celkem 638 členů KSČ.
 • Zřízeno centrum pro rozvoj biotechnologií na VSŽ.
 • Spolupráce VŠZ se zemědělskou a lesnickou praxí, přerůstání dohod a smluv ve výrobní, výzkumná a pedagogická sdružení.
 • Zahradnická fakulta ve spolupráci s dalšími subjekty zakladatelem vědecko-výrobního sdružení Resistant v rámci Společného zemědělského podniku jižní Morava ve Velkých Bílovicích. Komplexní program využití rezistentních kultivarů v československém vinohradnictví.
 • Ústav vědecko-technických informací vybaven terminálovým pracovištěm pro zahraniční databáze formou on-line.

 

 

 

1987/1988

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin.
 • Na agronomické fakultě zřízena mezioborová studia -- šlechtění rostlin, zemědělské vodohospodářství.
 • Na agronomické fakultě otevřeno pětileté individuální studium pro talentované posluchače -- integrovaná ochrana rostlin.
 • Na lesnické fakultě zřízeno mezioborové studium -- ekonomika lesního hospodářství.
 • Na zahradnické fakultě zahájeno mezioborové studium -- pěstění okrasných rostlin.
 • Inovace a obsahová aktualizace výuky, aktivizující formy výuky, fakultativní předměty.
 • Proběhlo periodické komplexní hodnocení zaměstnanců.
 • Zavedení diferencovaného začátku pracovní doby na VŠZ.
 • V ústavu výpočetní techniky instalován střediskový počítač EC 1027. V činnosti počítačový výukový komplex na bázi minipočítače SM 52/11.M1 s terminálovými a mikropočítačovými učebnami vybavenými 16bitovými počítači různých typů.
 • Zapojení VŠZ do komplexního vědecko-technického programu členských zemí RVHP.
 • Zřízeno sdružené vědecko-výzkumné pracoviště Beskydy, společné pracoviště lesnické fakulty a dalších vědeckých institucí. Komplexní výzkum vlivu klimatických změn na lesní ekosystém Beskyd.
 • Založeno výrobní sdružení pro využití explantátů a tkáňových kultur, spolupráce VŠZ a ČSAV v Brně a explantátová laboratoř katedry botaniky a šlechtění rostlin na školním statku v Lednici.
 • Zapojení školních statků do výstavnické činnosti (Agrokomplex Nitra, mezinárodní přehlídka vín Mikulov).

 

 

 

1988/1989

 • Rektorem prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., profesor fyziologie rostlin.
 • Opakovaný návrh na přejmenování VŠZ na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně.
 • Na agronomické fakultě otevřeno mezioborové studium -- krmivářství.
 • Na provozně ekonomické fakultě zřízeno specializační studium -- integrované informační soustavy v podnicích ZpoK (zemědělsko-potravinářský komplexu) a mezioborové studium -- zahraniční obchod se zemědělskou technikou.
 • Na zahradnické fakultě zahájeno mezioborové studium -- množení zahradnických rostlin a pětileté studium -- biotechnologie v reprodukci zahradnických rostlin.
 • Koleje v Jihlavě předimenzovány pro zvyšující se počty posluchačů 1. ročníků.
 • Zřízeno INTERAGROCENTRUM jako společensko-vědní, vědecko-technická a obchodní akciová společnost s podílem VŠZ.
 • Budována laboratoř tkáňových kultur při školním statku v Lednici.
 • Předání výukového a rekreačního střediska ve Svojanově do užívání.
 • Zahájena přístavba děkanátu zahradnické fakulty v Lednici (1989--1991).
 • Pořízeny insignie zahradnické fakulty (1986--1989).Podle návrhu akademického sochaře Slavomíra Čermáka zhotovil insignie mistr uměleckých řemesel Jaroslav Náprstek prostřednictvím Českého fondu výtvarného umění v Praze.
 • Expozice VŠZ na celostátní výstavě FLORA OLOMOUC 89 odměněna zlatou medailí.
 • VŠZ se stala kolektivním členem Českého svazu ochrany přírody.
 • Pronikání nezávislého tisku na půdu školy (časopis REVUE 88). S posluchači, účastníky nepovolených demonstrací, zavedena kárná řízení.

 

 

předchozí   následující

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU